Tải bản đầy đủ

KTPU_Chuong 3.ppt

www.themegallery.com
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ
3. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG DẠNG ỐNG (ĐẨY LÝ TƯỞNG)
2. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN LÝ TƯỞNG
1. CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TỔNG QUÁT
www.themegallery.com
1. CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG
LƯỢNG TỔNG QUÁT
1.1. Cân bằng vật chất


Lượng tác
chất nhập

vào phân tố
thể tích


Lượng tác
chất ra khỏi
phân tố thể
tích


Lượng tác
chất phản
ứng trong
phân tố thể
tíchLượng tác
chất tích tụ
trong phân
tố thể tích
=
1.2. Cân bằng năng lượng


Năng lượng
các dòng
vào phân tố
thể tích


Năng lượng
trong các
dòng ra khỏi
phân tố thể
tích


Năng lượng
trao đổi với
môi trường
bên ngoài


Sự tích tụ
năng lượng
trong phân
tố thể tích
+
=
www.themegallery.com
2. THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN LÝ TƯỞNG
Thiết bị phản ứng khuấy trộn lý tưởng là thiết bị có quá trình
khuấy trộn hoàn toàn hỗn hợp phản ứng đồng nhất trong tất cả các
phần của thiết bị và giống dòng ra (sản phẩm).
2.1. Hoạt động ổn định
X
A0
, v, C
A
X
Af
, v, C
Af
T
0
, H
0
T
f
, H
f
V, T
f

Đặc điểm

Một dòng nhập liệu và sản phẩm

Tính chất các dòng không thay đổi
theo thời gian.

Hỗn hợp trong bình có nhiệt độ và
thành phần đồng nhất.

Không có sự tích tụ năng lượng và
vật chất trong hệ.
www.themegallery.com
2. THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN LÝ TƯỞNG
( )
( )
( )
011 =−−−−− t.V.rt.X.Ft.X.F
AAfAfAoAo
∆∆∆

Phương trình cân bằng vật chất

Lượng tác chất mang vào: F
Ao
.(1-X
Ao
).Δt

Lượng tác chất mang ra: F
Ao
.(1-X
Af
).Δt

Lượng tác chất phản ứng: -(-r
A
)
f.
V.Δt
( )
f
A
AoAf
AoAo
r
XX
C.v
V
F
V


==
www.themegallery.com
2. THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN LÝ TƯỞNG
( ) ( )
0
0
=−+− t.TT.S.Kt.HH.m
fnft
∆∆
( )
( )
( )
0=−+−−−
fnrAofpt
TT.S.KV.H.rTT.C.m

( ) ( )
t
A
rAoAfofpf
m
F
.H.XXt.TT.CHH
0
0
∆∆
−+−=−

Phương trình cân bằng năng lượng

Năng lượng do dòng mang vào: m
t
.H
o
.Δt

Năng lượng do dòng mang ra: m
t
.H
f
.Δt

Năng lượng trao đổi với môi trường ngoài: K.S.(T
n
-T
f
)

Sự biến đổi Entanpy từ nhiệt độ T
o
đến T
f
: C
p
.(T
f
-T
o
)

Phản ứng tạo thành sản phẩm: (X
Af
-X
Ao
).ΔH
r
.F
Ao
/m
t
( ) ( ) ( )
0
0
=−+−−−
fnArAoAfofpt
TT.S.KF.H.XXTT.C.m

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×