Tải bản đầy đủ

KTPU_Chuong 1.ppt

LOGO
Môn học
KỸ THUẬT PHẢN ỨNG
www.themegallery.com
MỤC TIÊU MÔN HỌC
Học xong môn học này sinh viên có khả năng:

Đánh giá hoạt động của các phản ứng từ đơn giản đến
phức tạp trong công nghệ hóa học.

Thiết kế các thiết bị phản ứng cơ bản, lý tưởng như thiết
bị khuấy trộn, thiết bị đẩy lý tưởng,…

Kiểm soát và đánh giá quá trình làm việc của thiết bị
phản ứng thực trong công nghiệp.

Mô tả, phân tích các phản ứng dị thể va từ đó định
hướng cho việc lựa chọn thông số, điều kiện phản ứng
thích hợp.
www.themegallery.com
VỊ TRÍ MÔN HỌC

Công đoạn
xử lý vật lý
Nguyên
liệu
Công đoạn
phản ứng
hóa học
Công đoạn
xử lý vật lý
Sản
phẩm
Thủy cơ
Truyền nhiệt
Truyền khối
Phản ứng
www.themegallery.com
NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: Khái niệm mở đầu

Động hóa học

Nhiệt động lực học

Phân loại phản ứng

Vận tốc phản ứng

Phân loại thiết bị phản ứng
Chương 2: Xử lí dữ kiện động học

Thiết bị phản ứng gián đoạn có thể tích không đổi

Thiết bị phản ứng gián đoạn có thể tích thay đổi
www.themegallery.com
NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 3: Phương trình thiết kế

Cân bằng vật chất và năng lượng tổng quát

Thiết bị khuấy trộn lý tưởng hoạt động ổn địnhThiết bị khuấy trộn lý tưởng hoạt động gián đoạn

Thiết bị khuấy trộn lý tưởng hoạt động bán liên tục

Thiết bị phản ứng dạng ống
Chương 4: Áp dụng phương trình thiết kế

Hệ một bình phản ứng

Hệ nhiều bình phản ứng

Thiết kế cho phản ứng đa hợp
www.themegallery.com
NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 5: Thời gian lưu và động học quá trình
phản ứng

Khái niệm

Hàm mục tiêu

Mô hình thời gian lưu

Mô hình toán và ứng dụng
Chương 6: Đại cương về phản ứng dị thể

Phân loại phản ứng dị thể

Phương trình vận tốc cho phản ứng dị thể

Thiết bị phản ứng dị thể
www.themegallery.com

Tài liệu học tập chính

Bải giảng Kỹ Thuật Phản Ứng

Vũ Bá Minh - Kỹ Thuật Phản Ứng – ĐHBK Tp.HCM

Tài liệu tham khảo

Ngô Thị Nga – Kỹ Thuật Phản Ứng – NXB KHKT.

Nguyễn Bin – Các Quá Trình Hóa Học – NXB KHKT.

Robert H. Perry, Don W. Green, James O. Maloney -
Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition) -
McGraw Hill
TÀI LIỆU HỌC TẬP
www.themegallery.com
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
3. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG
2. ĐỘNG HÓA HỌC VÀ NHIỆT ĐỘNG HỌC
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
4. VẬN TỐC PHẢN ỨNG
5. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG
www.themegallery.com
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Hỗn hợp phản ứng
Hỗn hợp phản ứng là tập hợp các chất tham gia
phản ứng bao gồm: các chất trực tiếp tham gia
phản ứng và các chất trợ phản ứng.

Các chất tham gia phản ứng là các chất trực tiếp
tham gia vào phản ứng để tạo thành sản phẩm, các
chất tham gia ban đầu sẽ chuyển hoá trong quá trình
phản ứng và tạo ra sản phẩm phản ứng.

Các chất trợ phản ứng là những chất không tham
gia vào biến đổi hoá học mà chỉ có tác dụng làm thay
đổi tốc độ phản ứng. Chúng là những chất như: xúc
tác, chất trơ, dung dịch đệm,…

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×