Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP VỀ NHÀ Môn học PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ppt

BÀI TẬP VỀ NHÀ.
Môn học: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY.
Họ và Tên Học Viên: Xa Xuân Thủy (05/05/1987)
Đơn vị công tác: Trường TCN Kinh tế Kỹ Thuật Số 2.
Đề Bài:
Câu 1: 
 ! "#$
Câu 2: %&'()*+,-".$/0)12*3
 ! "#$
Bài Làm:
Câu 1: 4,-".56*+6789
:;
:6<:#=7>7*+ *'*"
,,!,&?7@A:#=&@3,,9,B
<*):#=C6<9*?D<&<77&?D&C
: E)0F:#=7
G&FH*:G?&IC6<9,!@:
#=7>,,#1>J:G?&:#=
7C
E+;@@J&'7KL0@A<(<,
7'H?77I:#=7*M@A'NH

*3&',*",*?7@A:#=C
 !:O#=7>7*+@
*+*" *+7@&I *+BPQC6<9*J(:#=
7,!N,< 1&R@A*&?2SC
*"#!$
T7?D&?:G?*+7C%#*"
?U7<,,!'?V):#=M&@3C
W7X9@A:V+:#=*+7,Y
(Z[:#=*!D" :#=7#*"
?97<< P,!PCTD",<
<<"D,D,7CT97&?
()C<0P*3,'*+77&M@A,@
7[0F9C
6*+77!@A:V+:< NH*3R:
#=*"? 9'?@A@*+UUN#*"
?'C6,1:1&?,9*+C
* %&!'(!!)&*+,(!-$
\PD)">R,*:G?&<:1
D7&<*+@A,]:1#+*<Y7 ,
B^@_)@H0F*@H?#*+C4<
R,> *&`#+*+<@HR@H#+*+&1
>#^@>#&<79*&`&?D&<*)<
0?@AP G?&< :1@a ')* P
70,>*RPD)&<*+@A<&J@,
R<0F,C
\,79@A?@A&?Pb#*>
,!9c7Y<0?@A97*db#00 :1:&
,: R9B<*R&`0, &?#e `7
:17` :1<U:>*3R,)*+)<
:1"' <*)R@H#+*+&<:P
&' CCC
\Y7`,#+&?*<:1:f:^
@,B*07*+ ,B1)@A_)
,C%&<R&@HA#*:1<>#*3,
`D&J0,-" :G?*0FR7<
*+`S#B@H:170)@H:G?*3,C
%&<H?#*+RYB&PUZ7
@H(P*3&0&@HC4@H0FNH&a
@HN:<&<D&':G?*+C4@H0F
<7*? &)7*Y'&<D&'<&


*+ GH^@,B:G?C*?9
?(&@99?@ADB\<7 ,:
V  (<**+<!*"Cg :1
*&),&<D&'<&*+@AG@:1
#PA#F:G?C
h!./0).12 (!-$
T97:1,()&ij?*3<*"?!@H<
@H*e0F :V+CE3@A:G?&
H*:9@Ak(3@H0FgH,
!D,0##P:#= '@H0FX[(S&
<97@AD:aR:#=C
4@P*3*+,@A1)',!9D:aR<
@AM@H(:@HC4@HX7DP
*3>&'*+C] ,7 ,7@Ag&<R
,::& @A:V+#@J)*e7 @AJ
&`J&?#e @A<Z*XJ&0(U(@
&01>,!9D:aRP*3IC
* /!./!3(!-'(!$
E'J:a7*M7J:G? *M7JY*+0
*+77<,!@A ,P0F*+'
#>J:a7C
] *+77J:a7@&I*+0
7.
6<9<?7@A*+*k7)D,<,
G17[71<U,)10;
' ? l*B ,@A 0 !&@H:*
,)GU;:P : #<+"#D :,> ,B
?#7< J:a[C
T*+7`SJ:a<)#7
><GI> D(m,j<@A,>
*37C
* -!3(!-$
6*+9&@&?&ijaH*+ *+,:a,
X@H*Z,*<F!@7&?!,*<Fn
&<,:@H!,B*<&@<P <
,:[&#P@H!,*<XP
[C[<*+e>'&[*+
2?P*M7U#J:a*"?7I&*+*?7@A*+9
J:I,#[<CE'*" J*@H@&
@J&',>,X&*+,[<oYD7_
PH,[<C
*45!3(!-'(!$
6*+7@H7*+&9(<N*+J(
*+(o: *+&@C
6*+J(7R*+Y7?#
<,p<U[J( ,!>@A*3,
@*+*" *+#` *+ (&**CC.
6*+(o:7R*+#+?#<,p<
U[,!(Z(@*+J(@#9&<>
&',C4,*+(o:79?D><
:171,*9@aD&>:1<U<(
,P*3*+&9<)#C] >,:
9:P7@A*+(o:#<#I ?7@A*+<'
,,!&d,*e>!*,9,:,<:m&?
9)D*'):P:V+#`< ,7@&I*l7),D
7@H<J:<*37<,:9*+C
6*+&@7R*+<U[&@
,@D ' *J&.v.v E)<U[
^70*7+>7C%?&
9*+7G?#M[*oA#,C
\,9^`S?N(?7@A*+C
Câu 2: 4)*+,-".5*+6/8:m&(
<@H:;
a. Nhiệm vụ giáo dưỡng kỹ thuật- nghề:
*Những kiến thức, hiểu biết về kỹ thuật –nghề phù hợp với thực tiễn:
.4R,)J(*;67 ,7 %07qT*
,7 %>7 r@3e*07q,: C
.7<'7@; 67: 67*B9 67R
() 67XJ& 67< 67!*+ 67!
< 67,# 67BS 67DQ
7<,: @;,:Mst:<qM('
>:& k<#<<&0()C
. !70D>7@;D@3*G?u"#
qJ:a*"?,-"#+*+7 J:a[Q
. PD)7P*3!&@H*<@H;r<
770!&@H10;%>!&@H@3 %
3!&@H,!, %3!&@H? %3!
&@H:*"C
*Kỹ năng kỹ thuật:
.W-B>&' &`)*3,C
.W-BD7_ ,:C
.W-BD>'P,<7C
b. Nhiệm vụ giáo dục kỹ thuật –nghề:
4)*+<+@H@A7Nj#&<(,-
".*3+@:;
. vY(<*)!&@H;<<79&?>
!&@H10CE'*" w woY,*<<
[#9_Y&)(<*)!&@H)p<
&:1#&(*R<@J7C

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×