Tải bản đầy đủ

Writing Grammar Usage and Style potx

ẫđãơãạổ
đđụ
ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
ợỡúáôđúúẳĐ ẳâẳ- ơ ẵã-ơằ-ũẵ
ể-ơằđ ơáằ
ắ-ãẵ-O-ơ
íằơằ ẵêằđạằ
ẵđằ ẵẵằơ-
òẵẵằ ãắằụ ơãẵúắĐú
ơãẵ đạãƯơã
đằằ ẵàằơ ạôãẳằ đ
ằ-Đ đằằđằẵằ
èáằ ằ ằơã- -ơ đ ơáằ ằăằđơ- ơ
íã-ẽôãẵàẻằêãằâ
v
ẫđãơãạổ đđụ
ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
ịĐ ệằ ạạằ-ẵáâãằđụ ểũòũ
ẳãĐĩơ-ịãạạ-
ò ìơằđơã ĩơ đô íĐ
íằêằẳụ ẹỉ{ìẳãã-ụ ìề{ềằâ ầđàụ ềầ

íã-ẽôãẵàẻằêãằâ
v
ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
éôắã-áằẳ ắĐ
ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũ
ỗỗ èáãđẳ òêằôằ
ềằâ ầđàụ ềầ ùợợ
íĐđãạáơ w ợù ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũ ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳũ ề đơ ơáã- ắàụ ãẵôẳãạ ãơằđãđ ẳằ-ãạụ ẵêằđ ẳằ-ãạụ ẳ ãẵ-ụ Đ ắằ đằđẳôẵằẳ đ
ơđ-ãơơằẳ ã Đ đụ ắĐ Đ ằ- ứằằẵơđãẵụ áơẵĐãạụ đằẵđẳãạụ đ ơáằđâã-ằữ âãơáôơ ơáằ đãđ âđãơơằ ằđã ã ơáằ ôắã-áằđũ
ễãắđđĐ íạđằ íơđ ềôắằđổ ợùợỡùỡợ
ìịềổ úộờỡởúờớỗớúỗ
éđãơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- òằđãẵ
ù ỗ ố ộ ờ ở ỡ ớ ợ ù
ùẹủẽặủẽấủẽẻủìề
ĩã-ơđãắôơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- ắĐ ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũ
ĩã-ơđãắôơằẳ ắĐ íĩ ịà- íẳ ìẵũ đ íẳồ ắĐ èđ-âđẳ éôắã-áằđ- ễããơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ếãạẳồ ắĐ ìĩ ềđạằ ịà- đ ềđâĐồ ắĐ ìĩ
âằẳằ ịà- đ âằẳằồ ắĐ ìĩ ịà- òô-ơđã éôắã-áãạ íđđơã éơĐũ ễơẳũ đ òô-ơđã ẳ ềằâ ặằẳồ ắĐ èđ-ẽôằ-ơ éôắã-áằđ- éơằ ễơẳũ đ
ãạđằụ ểĐ-ãụ èáãẳụ ìẳằ-ãụ ẳ ỉạ ếạồ ắĐ ơ ìđơã ìẵũ đ èãâồ ắĐ ìí ểô-ằụ ìẵũ đ ệồ ắĐ ìơằđ-ơ đ ôơá òđãẵồ
ắĐ Đđằ- đ đẵằồ ắĐ ìơằđơã èá- éôắã-áãạ đ ằđĐụ òô-ơđã ẳ âãơƯằđẳồ ắĐ ĩã-ơđãắôãẳđ íô-ãẳằ đ òđạằơãồ ắĐ ễẻ ìơằđú
ơã đ ịđƯãồ ắĐ ãằ ễãắđ- đ íáãằồ ắĐ ẳãẵãằ- ặèò ũíũẻũ ễơẳũ đ éằđôồ ắĐ ẫ íôơằđ éôắã-áãạ íđđơãụ ìẵũụ đ ơáằ éáãããằ-ồ
ắĐ íơằđằ ẳằ ẳãẵãằ- đ ấằằƯôằồ ắĐ ăđằ íôơằđ ĩã-ơđãắôơđ- đ ơáằ íđãắắằ ẳ ẫằ-ơ ìẳãằ-ồ ắĐ ểãẵđằ-ã ểằẳã ĩã-ơđãắôơđụ ìẵũ
đ ểãẵđằ-ãồ ắĐ íáã- íôơẳđ- ũòũ ẳằ íũấũ đ ểằăãẵồ ắĐ ẳãơđã ềđ ẳằ é ũòũ đ éồ ắĐ òằđãẵ ịà-á- đ ãẳũ
đ ạằằđ ãđơã ỉôạđĐ ểãẳ-K đẳôẵơ- ẳ -ằđêãẵằ- ã ơáằ ậũũụ ằ-ằ ẵ ôđ íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ốúộờợúợỗộỡũ
đ đằ-ằằđ ãđơãụ ãẵôẳãạ ẳã-ẵôơ- ẳ đằãô -ằ-ụ ằ-ằ ẵ ôđ ẻằ-ằằđ íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúớỡợợũ
đ ãđơã âáằđằ ơ ôđẵá-ằ ỉôạđĐ ểãẳ-K đẳôẵơ- ôơ-ãẳằ ơáằ ậũũụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ìơằđơã ằ- ẳằđơằơ ơ ớùộúởộợúớỗỗớ đ ă
ớùộúởộợúỡợũ
đ ẵ-ôằđ ãđơã đằãạ ạôạằ ơđ-ơã-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúớỡợợụ ă ớùộúởộợúỡợụ đ ằúã
đãạáơ-áôạđĐãẳ-ũẵũ
đ ãđơã ãẵằ-ãạ đằãạ đ ẳằ-ơãẵ đãạáơ-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ôắúẻãạáơ- íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ợùợúốốỡúởũ
đ -ằ- ãôãđãằ- ẳ -ằẵã đãẵằ- đ ắôà ôơãơãằ-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ẹđẳằđ ằđêãẵằ- ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúớỡợợ đ âđãơằ ơ ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũụ òơơổ
íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơụ ùỡộở íđ ãơ ịôằêđẳụ ìẳãã-ụ ìề ỡờợởờũ
đ ãđơã ô-ãạ ỉôạđĐ ểãẳ-K đẳôẵơ- ẳ -ằđêãẵằ- ã ơáằ ẵ đ đ đ đẳằđãạ ằăãơã ẵãằ-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ẳôẵơã ằ-
ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúợốờ đ ă ớùộúởộợúỡởũ
úơđêằ ơãơằ- éằ-ằ ẵơẵơ ôđ éôắãẵ ẻằơã- ẳằđơằơ ơ ợùợúốốỡúởùờớ đ đằ đằêãằâ ẵãằ- đ ợùợúốốỡúở đ ôơáđ ãơằđêãằâ- ẳ ơáằđ
ôắãẵãơĐ ãđơã đ ă ợùợúốốỡúởỡũ
đ ôơáđãƯơã ơ áơẵĐ ãơằ- đ ẵđđơằụ ằđ-ụ đ ằẳôẵơã ô-ằụ ằ-ằ ẵơẵơ íĐđãạáơ íằđẵằ íằơằđụ ợợợ ẻ-ằâẳ ĩđãêằụ ĩêằđ-ụ
ểò ùỗợớụ đ ă ỗộốúộởúỡỡộũ
ễìểìè ẹ ễìòịìễìèầủĩìíễòìểẻ ẹ ẫòẻẻòềèầổ èỉ éậịễìỉẻ òềĩ òậèỉẹẻ ỉòấ ậĩ èỉìẻ ịè ẹẻè ìề éẻéòẻìề
èỉì ịẹẹếũ èỉ éậịễìỉẻ òềĩ òậèỉẹẻ ểòế ềẹ ẻéẻềèòèìẹề ẹẻ ẫòẻẻòềèì ẫìèỉ ẻéíè èẹ èỉ òííậẻòíầ
ẹẻ íẹểéễèề ẹ èỉ íẹềèềè ẹ èỉì ịẹẹế òềĩ éíììíòễễầ ĩìíễòìể òềầ ìểéễìĩ ẫòẻẻòềèì ẹ
ểẻíỉòềèòịìễìèầ ẹẻ ìèề ẹẻ ò éòẻèìíậễòẻ éậẻéẹũ èỉẻ òẻ ềẹ ẫòẻẻòềèì ẫỉìíỉ ẩèềĩ ịầẹềĩ èỉ
ĩíẻìéèìẹề íẹềèòìềĩ ìề èỉì éòẻòẻòéỉũ ềẹ ẫòẻẻòềèầ ểòầ ị íẻòèĩ ẹẻ ẩèềĩĩ ịầ òễ ẻéẻềèòèìấ
ẹẻ ẫẻìèèề òễ ểòèẻìòễũ èỉ òííậẻòíầ òềĩ íẹểéễèề ẹ èỉ ìềẹẻểòèìẹề éẻẹấìĩĩ ỉẻìề òềĩ èỉ
ẹéìềìẹề èòèĩ ỉẻìề òẻ ềẹè ậòẻòềèĩ ẹẻ ẫòẻẻòềèĩ èẹ éẻẹĩậí òềầ éòẻèìíậễòẻ ẻậễèụ òềĩ èỉ òĩấìí
òềĩ èẻòèì íẹềèòìềĩ ỉẻìề ểòầ ềẹè ị ậìèòịễ ẹẻ ấẻầ ìềĩìấìĩậòễũ ềìèỉẻ èỉ éậịễìỉẻ ềẹẻ òậèỉẹẻ
ỉòễễ ị ễìòịễ ẹẻ òềầ ễẹ ẹ éẻẹìè ẹẻ òềầ ẹèỉẻ íẹểểẻíìòễ ĩòểòụ ìềíễậĩìề ịậè ềẹè ễìểìèĩ èẹ
éíìòễụ ìềíìĩềèòễụ íẹềẽậềèìòễụ ẹẻ ẹèỉẻ ĩòểòũ
èđẳằđà-ổ ì-ằđơ ơáãđẳ đơĐ ơđẳằđà- đ ắà ơãơằ đ ãẵôẳằẳ ạ- áằđằ íã-ụ íã-ềơằ-ụ íã-ềơằ-ụ ìẵũ ạ ẳ đằơằẳ ạ- ẳ ơđẳằ
ẳđằ đằ đằạã-ơằđằẳ ơđẳằđà- đ ơđẳằđà- ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũụ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- ẳ ơáằđ ẵôơđãằ-ũ ò ơáằđ ắđẳ ằ- ẳ đẳôẵơ ằ-
ô-ằẳ ã ơáã- ắà đằ ơđẳằ ằ-ụ -ằđêãẵằ đà-ụ ơđẳằđà-ụ đ đằạã-ơằđằẳ ơđẳằđà- ơáằãđ đằ-ằẵơãêằ âằđ-ũ ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũụ ã- ơ ẵãơằẳ âãơá
Đ đẳôẵơ đ êằẳđ ằơãằẳ ã ơáã- ắàũ
òắôơ ơáằ òôơáđ-
ệằ ạạằ-ẵáâãằđụ ểò ã- ạđẳôơằ ậũ íũ
ịằđàằằĐ ẳ ơđẳ ậãêằđ-ãơĐũ áằ á- ơôạáơ
ạã-á ẳ í-ãơã ã áãạá -ẵá ẳ
âđàằẳ - ắô-ãằ ằẳãơđ ẳ âđãơằđũ
ãĐ ĩơ- ịãạạ- ã- ạđẳôơằ ơáằ ậãêằđú
-ãơĐ ềđơá íđã ẳ ểôđđĐ ơơằ ậãêằđú
-ãơĐũ áằ ã- ẵôđđằơĐ ẳảôẵơ ã-ơđôẵơđ ơ
éẳôẵá íôãơĐ íằạằ ẳ ểôđđĐ ơơằ
ậãêằđ-ãơĐ ẳ á- ơôạáơ ạã-á ơ -ơôẳằơ-
đ àãẳằđạđơằ ơ ẵằạằũ
éôắã-áằđK- òẵàâằẳạằơ-
ẳãơđã
éđảằẵơ ẳãơđổ ỉâđẳ ằ
òẵôã-ãơã- ẳãơđổ áằđđĐ
íĐ ẳãơđổ ỉâđẳ ằ
ẳãơđã òẳãã-ơđơđổ ểãẵáằằ ỉẵàằđ
éđẳôẵơã
ìẳằăằđổ èíỉịẹẹế éđẳôẵơã ằđêãẵằ-
éđđằẳằđổ èíỉịẹẹế éđẳôẵơã ằđêãẵằ-
ỉôạđĐ ểãẳ- ìẳãã- éđẳôẵơã ằđêãẵằ-
ềơằổ ì Đô ôđẵá-ằẳ ơáã- ắà âãơáôơ ẵêằđ Đô
-áôẳ ắằ âđằ ơáơ ơáã- ắà ã- -ơằ đằđơĐũ ìơ â-
đằđơằẳ - ỵô-ẳ ẳ ẳằ-ơđĐằẳỵ ơ ơáằ ôắã-áằđụ ẳ
ằãơáằđ ơáằ ôơáđ đ ơáằ ôắã-áằđ á- đằẵằãêằẳ Đ Đú
ằơ đ ơáã- ỵ-ơđãằẳ ắàũỵ
ã- ơđẳằđà
ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũ
èắằ íơằơ-
ìơđẳôẵơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũù
ẫáĐ ầô ềằằẳ èáã- ịà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũù
ỉâ ơ ậ-ằ èáã- ịà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợ
ấã-ãơ ẹôđ ẫằắ ãơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợ
íáơằđ ùổ ềẹậề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớ
éđằđ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớ
ấằđắ- ậ-ằẳ - ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡ
èáằ ạằđôẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡ
èáằ đắằ ạằđôẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡ
íằẵơãêằ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũở
ãạôđ ẳ éôđ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
é ằ ãêằ í-ằ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
éđắằ- âãơá ằ ãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
âãơẵáãạ ơ ẵ-ơđôẵơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
ệãơ âằđ-áã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
òạđằằằơ ềô- ẳ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộ
íáơằđ ợổ ấẻị ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũù
òẵơã ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũù
ễãàãạ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùù
òẵơãêằ ẳ é ãêằ ấãẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợ
èđ-ãơãêằ ẳ ìơđ-ãơãêằ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợ
èđ-ãơãêằ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợ
ìơđ-ãơãêằ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớ
ấằđắ-ổ ằđôẳ-ụ ìBãơãêằ-ụ ẳ éđơãẵãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớ
đãạ ấằđắ èằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡ
èằ-ằụ ằđ-ụ ẳ ôắằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡ
èáằ -ãă ơằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùở
ậ-ãạ ơáằ èằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộ
éđằ-ằơụ -ơụ ẳ ôơôđằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộ
éđằ-ằơ ằđằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùố
é-ơ ằđằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùố
ôơôđằ ằđằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùố
ểẳ- ơáằ ấằđắ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗ
èáằ ãẳãẵơãêằ ẳ ãằđơãêằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗ
èáằ -ôắảôẵơãêằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗ
éđắằ- âãơá ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợù
ìạãẵ ơãằ -ằôằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợù
ẫáằ ơ ô-ằ ơáằ ằđằẵơ ơằ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợù
ôơĐ ã ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợợ
ìẵ-ã-ơằẵĐ ã ơằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợợ
ìđđằạôđ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợớ
íáơằđ ớổ éẻẹềẹậề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợộ
èáằ éđô ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợộ
éằđ- đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợố
ẻằAằăãêằ ứãơằ-ãêằữ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợố
ĩằ-ơđơãêằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợố
ẻằơãêằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợố
ìơằđđạơãêằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợỗ
ìẳằBãơằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợỗ
éđô í-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợỗ
ôắảằẵơãêằ ẵ-ằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớ
íôẳ -ôắảằẵơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớù
éđô- âãạ Nơ ắằM ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớù
ẹắảằẵơãêằ í-ằ éđô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớợ
éđô- - ắảằẵơ- êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớợ
éđô- - ắảằẵơ- đằ-ãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớợ
éđô êằđúđằBằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớớ
íôẳ ắảằẵơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớớ
éđô- - -ôắảằẵơ- ãBãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớớ
íá-ãạ ịằơâằằ ơáằ ôắảằẵơãêằ ẳ ẹắảằẵơãêằ í-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỡ
éđô ẵ-ằ âãơá -ãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỡ
ẫáụ âáụ âáằêằđụ âáằêằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớở
é ằ ãêằ í-ằ éđô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớở
é ằ ãêằ éđô- âãơá ằđôẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờ
éđô ẻằằđằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờ
ãẳãạ ơáằ ơằẵằẳằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờ
ậẵằđ ơằẵằẳằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờ
ìẳằBãơằ ơằẵằẳằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớộ
éđô òạđằằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớố
òạđằằằơ đắằ- âãơá ãẳằBãơằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỗ
éđô- âãơá ẵằẵơãêằ ô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỗ
ằăã- ã éđô-ổ ỉằ đ áằỏ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡ
íáơằđ ỡổ ểẹĩììẻổ òĩệíèìấ òềĩ òĩấẻị ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡợ
èáằ ểẳãBằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡợ
ẫáằ ơ ậ-ằ ểẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡớ
ẻằẵạãƯãạ ẳảằẵơãêằ- ẳ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡớ
ậ-ãạ ẳảằẵơãêằ- ơằđ ãàãạ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡỡ
éđắằ ẳảằẵơãêằ- ẳ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡở
đãạ ơáằ íđơãêằ ẳ ôằđơãêằ ĩằạđằằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡờ
òẳảằẵơãêằ- ẳ òẳêằđắ- ơáơ áôẳ ềơ ắằ íđằẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡộ
ãê íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
èắằ íơằơ- ê
íáơằđ ởổ éẻéẹìèìẹềụ íẹềệậềíèìẹềụ
òềĩ ìềèẻệíèìẹề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡỗ
èáằ éđằ-ãơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡỗ
ẻằẵạãƯãạ đằ-ãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũở
íô-ãạ ô-ằ đằ-ãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũở
ĩằBãạ íảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởù
íđẳãơãạ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởù
íđđằơãêằ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởợ
ôắđẳãơãạ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởợ
ậ-ãạ ìơằđảằẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởớ
íáơằđ ờổ éỉẻòụ íễòậụ òềĩ ềèềí ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởở
èáằ éáđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởở
èáằ éđằ-ãơã éáđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởờ
éáđ-ằ- íơããạ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởờ
èáằ đơãẵãã áđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởộ
èáằ ạằđôẳ áđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởộ
èáằ ãBãơãêằ áđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởố
ãơ ãBãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởố
èĐằ- íô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởỗ
ìẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởỗ
ịằạããạ -ằơằẵằ- âãơá ẵđẳãơãạ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
ôắđẳãơằ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
ẻằơãêằ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờ
ềô ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờù
éđô ẵ-ằ ã -ôắđẳãơằ ẵô-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờù
òẳêằđắã ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờợ
èáằ ằơằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờớ
ôắảằẵơ ẳ đằẳãẵơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờớ
ăđằ ãạ ẵằơằ ơáôạáơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỡ
ằơằẵằ èĐằ-ổ ãằụ íôẳụ ẳ íằă ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỡ
íáơằđ ộổ íẹểểẹề ềèềí ẻẻẹẻ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờộ
ẻôúẹ ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờộ
ệããạ ãẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờộ
ẻôú- âãơá ẵảôẵơãêằ ứ-ằơằẵằữ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờố
òẵẵằơắằ đôú- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỗ
ằơằẵằ đạằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỗ
ẻằẵạãƯãạ đạằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộ
òẵẵằơắằ đạằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộù
ôắảằẵơúéđằẳãẵơằ òạđằằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộù
ễẵơãạ ơáằ -ôắảằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộợ
ôắảằẵơúđằẳãẵơằ ạđằằằơ âãơá ẵôẳ -ôắảằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộợ
òẳẳãơãêằ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộợ
éáđ-ằ- ẳ ẵô-ằ- ắằơâằằ -ôắảằẵơ ẳ đằẳãẵơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộớ
ôắảằẵơ âãạ đằẳãẵơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộớ
ôắảằẵơúđằẳãẵơằ ạđằằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỡ
ôắảằẵơúđằẳãẵơằ ạđằằằơ ã đằơãêằ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỡ
éẵằằơ ểẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộở
ểã-ẵằẳ ẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộở
ểã-ẵằẳ đơãẵãã áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộờ
ĩạãạ ẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộộ
éđằ ơđôẵơôđằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộố
ôơĐ đằã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỗ
éđằ -ơđôẵơôđằ ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỗ
éđằ -ơđôẵơôđằ ã ẵđã-- ẳ
ơãơáằơãẵ ẵ-ơđôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũố
éđằ -ơđôẵơôđằ âãơá ẵđđằơãêằ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốù
éđằ -ơđôẵơôđằ âãơá êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốợ
íắããạ ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốớ
íắããạ -ãằ -ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốớ
íắããạ -ằơằẵằ- ô-ãạ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốớ
ấđĐãạ ẫđẳ ẹđẳằđ ã ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỡ
íáơằđ ốổ éẻìẹĩụ ẽậèìẹề ểòẻếụ
òềĩ ẩíễòểòèìẹề éẹìềè ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốộ
ậ-ằ- ơáằ éằđãẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốộ
íôđơằ-Đ ôằ-ơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốố
òắắđằêãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốố
éằđãẳ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốố
éôẵơôơã âãơá ắắđằêãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốố
ậ-ằ ơáằ ẽôằ-ơã ểđà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỗ
í- ẳ ằđãẳ- âãơá ôằ-ơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỗ
ẽôằ-ơã đà- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỗ
éđắằ- âãơá ẽôằ-ơã ểđà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗ
ìẳãđằẵơ ôằ-ơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗ
đẵ-ơãẵ ẳ ằáơãẵ ôằ-ơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗ
ậ-ằ ơáằ ăẵơã éãơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗù
ăẵơã ãơ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗù
ăẵơã ãơ- âãơá ẵ- ẳ ằđãẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗù
éđắằ- âãơá ăẵơã éãơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗù
êã íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
íáơằđ ỗổ íẹểểòụ ểìíẹễẹềụ òềĩ íẹễẹề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗớ
ậ-ằ- ơáằ í ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗớ
ệããạ ãẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗỡ
òơằđ ìơđẳôẵơđĐ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗở
òơằđ ãơđẳôẵơđĐ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗở
è -ằơ ãơằđđôơãạ ằằằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗờ
ẫãơá đằ-ơđãẵơãêằ ẳ đằ-ơđãẵơãêằ ằằằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗộ
ẫãơá -ãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗố
ịằơâằằ ãơằ- ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗỗ
ịằơâằằ ẳãBằđ- ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũù
í- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùù
ểã-ẵằằô- ô-ằ- ơáằ ẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùù
éđắằ- âãơá í- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợ
ậ-ằ- ơáằ ằãẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợ
ệããạ ãẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợ
ịằơâằằ ãơằ- ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớ
ằãẵ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡ
éđắằ- âãơá -ằãẵ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡ
ậ-ằ- ơáằ í ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡ
ìơđẳôẵãạ ôơơã đ đ -ơơằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùở
ìơđẳôẵãạ đằ-ơơằằơ đ ằăơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùở
í- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờ
ểã-ẵằằô- ô-ằ- ơáằ ẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờ
éđắằ- âãơá í- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờ
íáơằđ ùổ ĩòỉụ éòẻềèỉụ
òềĩ ẽậẹèòèìẹề ểòẻế ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùố
ậ-ằ- ơáằ ĩ-á ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùố
ìơằđđôơãạ -ằơằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùố
ìơđẳôẵãạ đằ-ơơằằơ đ ằăơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗ
ĩ-áằ- âãơá ẵ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗ
ĩ-áằ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗ
éđắằ- âãơá ĩ-áằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗ
ậ-ằ- éđằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùù
ằơơãạ ãẵãẳằơ ãđơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùù
ẹơáằđ ôẵơôơã đà- âãơá đằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùù
éôẵơôơã âãơáã đằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùù
ểã-ẵằằô- ô-ằ- đằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùù
ẫáằ ơ ô-ằ ắđẵàằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùù
éđắằ- âãơá éđằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợ
èắằ íơằơ- êãã
ậ-ằ- ẽôơơã ểđà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợ
ĩãđằẵơ ôơơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợ
ẽôơơã- âãơáã ôơơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợ
ểã-ẵằằô- ô-ằ- ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùớ
ò -ôđĐ ơáằ đôằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùớ
ậ-ãạ ằã-ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùỡ
éđắằ- âãơá ẽôơơã ểđà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùỡ
íáơằđ ùùổ ìĩìẹểụ íễìíỉụ ệòẻẹềụ
òềĩ òĩĩìỉ ễòềậò ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùờ
èáằ ìẳã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùờ
ãạôđơãêằ ãẳã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùộ
éđằ-ãơã ãẳã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùộ
ằằẵơằẳ ã-ơ đằ-ãơã ãẳã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùộ
èáằ íãẵá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợ
ểãăãạ ẵãẵá- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợù
òêãẳãạ ẵãẵá- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợù
ậ-ãạ ẵãẵá- ã ằâ âĐ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợù
ệđạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợ
ềằạơãêằ ẵơơã- ảđạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợ
òêãẳãạ ảđạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợ
ẳẳã-á ẫđẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợ
ạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợớ
èáằ ôáằã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợớ
òêãẳãạ ằôáằã-- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỡ
ằằẵơằẳ ã-ơ ằôáằã-- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỡ
íáơằđ ùợổ íẹểéẹậềĩ ẫẹẻĩ òềĩ ẫẹẻĩìề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợộ
ằãạ íôẳ ẫđẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợộ
íôđđằơ ơđằẳ ã -ằãạ ẵôẳ âđẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợố
íôẳ ẳảằẵơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợố
íôẳ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợố
ẫđẳ- âãơá éđằBăằ- ẳ ôBăằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợố
ẫđẳĐ ăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỗ
ẻằẳôẳơ ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỗ
ằằẵơằẳ ã-ơ đằẳôẳơ ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỗ
èáằđằ ã-ụ ơáằđằ đằụ ãơ ã- ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớ
ẹêằđô-ằẳ ãơằ-ãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớù
ằằẵơằẳ ã-ơ âđẳĐ ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớù
òẵơãêằ ấãẵằ ê-ũ é ãêằ ấãẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớợ
íáơằđ ùớổ éẻẫẻìèìềổ ỉẹẫ èẹ ịìề
ò ẫẻìèìề òìềểềè ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỡ
èáằ ơằ- ã ẫđãơãạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỡ
èĐằ- ẫđãơãạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớở
êããã íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
ậẳằđ-ơẳãạ ầôđ ò ãạằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớờ
ậẳằđ-ơẳãạ ầôđ òôẳãằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớờ
ôãẳằãằ- đ íá-ãạ èãẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớố
èãẵ ê-ũ ơáằ-ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỗ
ẫđãơãạ ơáằ-ã- -ơơằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỗ
òêãẳãạ ẵãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡ
èáằ ểã ìẳằ ã ềđđơãêằ- ẳ éằđ- Đ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡù
íáơằđ ùỡổ éẻẫẻìèìềổ ỉẹẫ èẹ ẻòẻíỉ
òềĩ ẹẻòềìặ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡớ
ãẳãạ ăằ- ẳ êãẳằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡớ
ịđã-ơđãạụ ơàãạ ơằ-ụ ẳ ôơããạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡỡ
ậ-ãạ ơáằ ẵôơằđ đ đằ-ằđẵá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡỡ
èáằ ìđơẵằ ằẵãBẵ ĩằơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡở
éạãđã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡở
ẽôơãạ ẳ đáđ-ãạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡở
èáằ ẫđãơãạ ò ãạằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡờ
èáằ đằ-ằđẵá ằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡộ
Đ- đạôãạ -ãơã đ -ãạằ ơằăơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡộ
Đ- ĐƯãạ ãơằđđĐ âđà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡộ
ềđđơãêằụ ẳằ-ẵđãơãêằụ ẳ ôơắãạđáãẵ ằ Đ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡố
íáơằđ ùởổ ẫẻìèìề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùở
ẫđàãạ đ èáằ-ã- ơơằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùở
ơã đ ẵáđạãẵ đạãƯơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởù
ĩãêãẳãạ -ôắảằẵơ ãơ ẵơằạđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởợ
ẹđạãƯãạ ằ Đ- ẵđã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởớ
ìẳôẵơãêằ đ ẳằẳôẵơãêằ ơơằđ- đạãƯơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởỡ
ẹđẳằđ ằăằ- ẳ ằêãẳằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởỡ
íằẵơãạ đạđá- ã ằ Đ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởở
ẹôơããạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởở
ìđ ôơãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởở
đ ôơãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởở
ằơằẵằ ôơãằ- ẳ ơãẵ ôơãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởờ
ằơơãạ ơđơằẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởộ
ìơđẳôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởố
ẫáơ ơ êãẳ ã ãơđẳôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởố
ôạạằ-ơã- đ ãơđẳôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởỗ
èáằ éđạđá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờù
éđạđá ằạơá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờù
éđạđá ôãơĐ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờợ
éđạđá ẵáằđằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờớ
íằẵơãạ -ằơằẵằ- ơáđôạá ãẳằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờớ
íằẵơãạ âãơá âđẳ- ẳ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờỡ
èắằ íơằơ- ãă
íẵô-ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờờ
ẫáơ ơ êãẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờờ
ôạạằ-ơã- đ ẵẵô-ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờộ
íáơằđ ùờổẻấììề òềĩĩìèìề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờỗ
èãơằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờỗ
ẻằêãằâãạ ơáằ ãđ-ơ ĩđơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộ
éđằđãạ ơáằ ã ĩđơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộù
ẫđãơãạ ẳ ằẳãơãạ ẳđơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộù
ằúẵáằẵàãạụ ạđằđúẵáằẵàãạụ ẳ
-ằđẵáúẳúđằẵằ ôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộợ
ễĐôơ ơáằ B ẳđơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộợ
íáằẵàã-ơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộớ
éôđ-ằụ ôẳãằẵằụ ẳ ơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộớ
ăằ-ụ ằêãẳằẵằụ ẳ ẳằơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộớ
ơđôẵơôđằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộỡ
ễạôạằ ẳ -ơĐằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộỡ
ằơằẵằ ẵ-ơđôẵơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộỡ
đằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộở
íẽẻ ẻằêãằâ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộộ
íẽẻ ẻằ-ôđẵằ íằơằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốớ
ễẹòẻầ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốở
òằẳãăổ ẻẽậềèễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗợ
ìềĩẩ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợộ
ă íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
ìơđẳôẵơã

ằẵơãêằ âđãơãạ ã- ằ ằơã ẵôãẵơã -àã ơáơ ã- ằẵằ đĐ ã
ằđ- đằơã-áã- ẳ ã -ơ ằêằđĐ đằ ãũ đơôơằĐụ âđãơú
ãạ ã- -àã Đô ẵ ằđ ẫáằơáằđ Đô đằ áãạá -ẵá đ ẵằạằ -ơôú
ẳằơụ ắô-ãằ âđãơằđụ đ ảô-ơ -ằằ ãơằđằ-ơằẳ ã ãđêãạ Đôđ
âđãơơằ ẵôãẵơãụ ơáã- ắà âã áằ Đô ắằẵằ ắằơơằđ âđãơằđũ
ìơ ã- đạãƯằẳ ơ ắằ ô-ằô ơ ắơá ơáằ ắằạãằđ ẳ ằăằđãằẵằẳ âđãơằđũ
èáã- ắà đêãẳằ- ằ-Đ ơ âụ đẵơãẵ ạôãẳằ ơ ơáằ ôẳằú
ơ- âđãơãạụ ãẵôẳãạ ãđơã ắôơ ạđđụ -ằơằẵằ-ụ ôẵú
ơôơãụ âđẳ-ụ ẳ ơáằ âđãơãạ đẵằ ũ ãđ-ơụ Đô đằêãằâ ơáằ ắ-ãẵ đôằ-
ạđđụ ãẵôẳãạ ơáằ đơ- -ằằẵá ẳ ơáằãđ ô-ạằũ ềằăơụ Đô -ằằ
áâ áđ-ằ-ụ ẵô-ằ- ẳ -ằơằẵằ- đằ ẵ-ơđôẵơằẳụ ẳ Đô đằ ạãêằ ơã-
êãẳãạ -ằ ơáằ ắ-ãẵ ằđđđ- ã ẵ-ơđôẵơãạ -ằơằẵằ-ũ èáằụ Đô
ẳã-ẵêằđ áâ ơ ơàằ ơáằ Đ-ơằđĐ ôơ ôẵơôơã đôằ-ụ ãẵôẳãạ đô-ú
ơđơãạ ẵ ẳằẵã-ã-ũ òơằđ ơáã-ụ Đô ằăđằ âđẳ ẵáãẵằ ẳ ô-ạằ
ẳ ãẳ -ằ áằô -ôạạằ-ơã- đ êãẳãạ ẵ đắằ- ơáơ
ẵ ẵẵôđ âáằ ẵá-ãạ âđẳ-ũ ãĐụ ã -ãằ -ơằúắĐú-ơằ ạôãẳằụ
Đô ằđ áâ ơ ạ ơáđôạá ơáằ đẵằ ơáơ ằẳ- ơ ạẳ âđãơãạũ
ẫáĐ ầô ềằằẳ èáã- ịà
í Đô -âằđ Đằ- ơ Đ ơáằ-ằ ôằ-ơã-ỏ
ĩ Đô ằằẳ ơ đằêãằâ ơáằ ôẳằơ- ạđđỏ
ĩ Đô âơ ơ àâ áâ ơ âđãơằ ắằơơằđỏ
ĩ Đô âơ ơ ằằẵơãêằĐ ẵôãẵơằ Đôđ ãẳằ- ã âđãơãạỏ
ĩ Đô âơ ơ ắằ ắằ ơ ôẳằđ-ơẳ ẳ ằêôơằ âđãơãạỏ
ĩ Đô ằằẳ ẵôđ-ằ -ôằằơ ơ ạã-áỏ
ĩ Đô ằằẳ ơ đằđằ đ Đ ơằ-ơ ơáơ ằêôơằ- âđãơãạ -àã-ỏ
ĩ Đô ằằẳ ẵẵã-ằụ ẵđằáằ-ãêằ đằằđằẵằ đ ạđđ ẳ
âđãơãạỏ
ì- ằằẵơãêằ âđãơãạ ãđơơ ã Đôđ ảắ đ ằđ- ãằỏ
ì -ụ ơáằ íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ ã- đ Đô
ỉâ ơ ậ-ằ èáã- ịà
ầô ẵ ô-ằ ơáã- ắà ã Đ âĐ ơáơ ãơ- Đôđ ằđ- -ơĐằ đ -ơôẳĐ ẳ
đằêãằâOĐô ẳằẵãẳằ âáơ âđà- ắằ-ơ âãơá Đôđ ằằẳ-ũ ầô ẵ ằãơáằđ đằẳ
ơáằ ắà đ ẵêằđ ơ ẵêằđụ đ ảô-ơ à đ ơáằ ãđơã Đô âơụ
ẳ ôơ ãơ ắẵà ơáằ -áằ đ ơằđũ ỉằđằ đằ ảô-ơ ằâ âĐ- Đô ẵ
-ằđẵá đ ơãẵ-ổ
ẻằêãằâ ơáằ éẵàằơ ôãẳằ đ ắđãằ áãạáãạáơ ơáằ ằ ằơã ẵẵằơ-ũ
ễà đ đằ- ãơằđằ-ơ ã ơáằ ắàK- èắằ íơằơ-ụ đ ô-ằ ơáằ
ãẳằă ơ ãẳ -ằẵããẵ ơãẵ-ũ
ẻằẳ ơáằ ắà àãạ đ Đôđ ơãẵ ã ơáằ đôãạ áằẳ-ũ
ễà ã ơáằ ạ đĐ đ ơáằ ãđơơ ơằđ- ẳ ẳằããơã-ũ
ằơ ạã-ằ âáơ ĐôK ạã đ ẵáơằđ ắĐ đằẳãạ ơáđôạá
ơáằ Níáơằđ íáằẵàúìM ơ ơáằ ắằạããạ ằẵá ẵáơằđũ
èằ-ơ Đôđ àâằẳạằ ã ơáằ íáơằđ íáằẵàôơ ôãƯƯằ- đ íẽẻ
ẻằêãằâũ
ĩã-ẵêằđ ẳẳãơã ãđơã ã ơáằ ẻằ-ôđẵằ íằơằđũ
àã ơáằ ắà đ -ằẵã ơằđ- ã ắẳ ơĐằũ
ã ơáđôạá ơáằ ắà ôơã Đô ãẳ âáơ ĐôKđằ àãạ đOâằ
đạãƯằẳ ơáằ ắà ã ạãẵụ ơ-àúđãằơằẳ âĐũ
ấã-ãơ ẹôđ ẫằắ ãơằ
ò ạđằơ đằ-ôđẵằụ âââũẵã-ơằ-ũẵụ ằơôđằ- đằêãằâ ơằđã-ụ êôú
ắằ ìơằđằơ ãà-ụ ôãƯƯằ-ụ ẳ đằ ơ ằáẵằ Đôđ ằđãạũ èáằ -ãơằ
- ằơôđằ- ơãằĐ đơãẵằ- ẳ ơã-ụ ô- ẳâẳắằ êằđ-ã- Đ
íã-ềơằ- ắà-ũ
ẫáằ Đô -ơ ắĐ ôđ -ãơằụ ẳKơ áằ-ãơơằ ơ -áđằ Đôđ ơáôạáơ- ắôơ ơáã-
ắà đ Đ ỉôạđĐ ểãẳ- đẳôẵơũ ệô-ơ ẵãẵà ơáằ èà ơ ậ- ắôơơũ ẫằ
âằẵằ Đôđ ằằẳắẵà
ợ íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
íáơằđ ù
ềẹậề
íáơằđ íáằẵàúì
ìẳằơãĐãạ đằđ ô- ẳ ạằđôẳ-
ậ-ãạ ẵằẵơãêằ ô- ơ ãẳằơãĐ ạđô-
ậẳằđ-ơẳãạ -ãạôđ ẳ ôđ ô-
ậ-ãạ ằ ãêằ ô- ơ -áâ âằđ-áã
ểàãạ ô- ẳ êằđắ- ạđằằ
ò
ô ã- đơ -ằằẵá ơáơ ằ- ằđ-ụ ẵằụ đ ơáãạũ ểĐ
ẳãằđằơ àãẳ- ô- đằ ô-ằẳ ã ơáằ ạã-á ạôạằũ ằ đằ
-ằẵããẵ đ ằằụ ẵằ-ụ đ ằêằơ-ụ ẳ -ằ đằđằ-ằơ ạđô- đ ẵằẵú
ơã-ũ ằ ô- đằKơ ằêằ ô-ồ ơáằĐKđằ êằđắ- ẵơãạ ãàằ ô- ã
-ằơằẵằ-ũ
ềô- ẵ ắằ -ãạôđụ đằằđđãạ ơ ằ ơáãạụ đ ôđụ đằằđđãạ ơ đằ
ơá ằ ơáãạũ ềô- ẵ ắằ ằ ãêằ - âằồ ằ ãêằ ô- ãẳãẵơằ
âằđ-áã đ ẵ-ằ đằơã-áãũ ẻằạđẳằ ơáằ ơĐằụ ô- -áôẳ
âĐ- ạđằằ âãơá ơáằãđ êằđắ- ã -ằơằẵằ-ồ ô-ằ -ãạôđ êằđắ- âãơá -ãạôú
đ ô- ẳ ôđ êằđắ- âãơá ôđ ô-ũ ầô áêằ ơ àâ áâ
ô âđà- ã đẳằđ ơ âđãơằ ằằẵơãêằ -ằơằẵằũ
éđằđ ềô-
ì ô ằ- -ằẵããẵ ằđ- đ ẵằụ đ đơãẵôđ ằêằơ đ ạđôụ
ãơ ã- ẵằẳ đằđ ô ẳ ã- âĐ- ẵãơãƯằẳũ ằ ằăằ- đằ
ằđ ẻ-ằêằơụ ềãạđ -ụ ĩđẵôụ ơáằ ằẳằđ ịôđằô ìêằ-ơãạú
ơãụơáằ đằơ ĩằđằ ãụ ẳ ĩằ-ằđơ ơđũ èáã- -ằằ- -ãằ ằôạáũ
ậđơôơằĐụ -ằ âđãơằđ- ãạ đằđúô -ơơô- ãđĐ ãẳã-ẵđããú
ơằĐ ơ ơáằđ âđẳ-ụ -đãàãạ ẵãơ ằơơằđ- đằằĐ ơáđôạáôơ ơáằãđ
đ-ằũ đ ằăằụ ơáằ ểáơơ éđảằẵơ ã- đđãơằĐ ẵãơãƯằẳ
ắằẵô-ằ ãơ ã- áã-ơđãẵ đảằẵơụ ơáằ ằ ạãêằ ơ ơáằ -ằẵããẵ âđơãằ ằđơ
ơ ẳằ-ãạ ẳ ắôãẳ ơáằ ãđ-ơ ôẵằđ âằ-ũ ịôơ đảằẵơ -áôẳơ ắằ ẵú
ãơãƯằẳ âáằ đằằđđãạ ơ ẵôắK- đảằẵơ ơ ẵằ ô ơáằ ẵô-ũ ããđĐụ
ơáằ đằơ ĩằđằ ã -áôẳ ắằ ẵãơãƯằẳ ắằẵô-ằ ãơ đằằđ- ơ ơáằ -ằẵããẵ áã-ú
ơđãẵ ằđãẳ ằẵãẵ ãôđằ ơáơ ắằạ âãơá ơáằ -ơẵà đàằơ ẵ-ằ
ã ùỗợỗũ ẫáằ ơáằ âđẳ ẳằđằ ã đằằđ- ơ ơáằđ ằẵãẵ áđẳ ơãằ-ụ
áâằêằđụ ãơ ã- ơ đằđ ô ắôơ ẵ ô ẳ -áôẳ ơ ắằ
ẵãơãƯằẳũ ằ ằăãắããơĐ ã ẵãơãƯãạ ô- ã- ẵẵằơắằũ ò âđãơằđ Đ
áêằ êãẳ đằ- đ ẵãơãƯãạ đơãẵôđ ơằđụ đ ằăằụ ẳ -ằ
ẵãằ- ô-ằ -ơĐằ ạôãẳằ- ơáơ ẳãẵơơằ ẵãơ ằơơằđ- đ ảắ ơãơằ- -ôẵá -
ạằđũ ịôơ ơằ ơáằ ô-ằ ẵãơ ôơ-ãẳằ ơáằ ắ-ãẵ đôằ ã- ằđơ ơ
ạãêằ âđẳ ãđ ãđơẵằụ ẳ Đô -áôẳ êãẳ ãơũ
ấằđắ- ậ-ằẳ - ềô-
ẹằ -ằẵã ẵ-ằ ã- âáằ êằđắ ã- ô-ằẳ - ôũ ỉằđằ ơáằ êằđắ đ ã-
ơằđằẳ ẳ ãơ -ằđêằ- ơáằ -ằ ôẵơã - ô ã ơáằ -ằơằẵằũ èáã- ơĐằ
ô ã- ẵằẳ ạằđôẳũ
èáằ ạằđôẳ
ò ô ẵđằơằẳ đ ơáằ úãạ đ êằđắ ã- ẵằẳ ạằđôẳũ ễãàằ ơáằđ
ô-ụ ạằđôẳ- ẵơ - -ôắảằẵơ- ẳ ắảằẵơ- ã -ằơằẵằ-ũ
ằằãạ -ằơãằ- -ằđêằ- - ằ-ẵằ đ -ơôẳĐãạũ
èáằ ạằđôẳ- -ằằãạ ẳ -ơôẳĐãạ đằ úãạ đ- ơáằ êằđắ- -ằằ ẳ -ơôẳĐũ
ằằãạ ã- ơáằ ô ôẵơããạ - ơáằ -ôắảằẵơ ơáã- -ằơằẵằụ ẳ -ơôẳĐú
ãạ ã- ắảằẵơ ứã ơáã- ẵ-ằụ ơáằ ắảằẵơ đằ-ãơãO-ằằ íáơằđ ởữũ
èáằ đắằ ạằđôẳ
ằđôẳ- ẵ -ằơãằ- ắằ ẳããẵôơ ơ ô-ằ đằđĐ ã -ằơằẵằũ ẫáơ
đắằ- âã Đô áêằ âãơá ạằđôẳ-ỏ
ẫáằ ô đ đô đằẵằẳằ- ạằđôẳụ ô-ằ ơáằ ằ ãêằ ẵ-ằ
ơáằ ô đ đôũ ứđ ơáằ ằ ãêằ ẵ-ằ ơáằ đôụ -ằằ
íáơằđ ớữũ
ệằK- -ằằãạ â- -ằơãằ- ằ-ẵằ đ -ơôẳĐãạũ
êằ âáằ Đô ơáãà ơáơ ơáằ âđẳ ắằđằ ơáằ ạằđôẳ à- ãàằ
ắảằẵơụ ô-ằ ơáằ ằ ãêằ ẵ-ằũ
ệằ â- Đằẳ ắĐ ịãK- -ơôẳĐãạũ
ềẹè ệằ â- Đằẳ ắĐ ịã -ơôẳĐãạũ
ỡ íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
íằẵơãêằ ềô-
ò âđẳ ơáơ -ơẳ- đ ạđô ơáãạ- ã- ẵằẳ ẵằẵơãêằ ôũ ì
ẵơụ ơáằ âđẳ ạđô ãơ-ằ ã- ẵằẵơãêằ ôũ ỉằđằ đằ ằâ ơáằđ-ổ ẵôắụ
ơằụ ẵãơơằằụ ôđãơôđằụ ảôđĐụ íạđằ ụ -âđụ áằđẳũ
ậ-ôĐ ơáằ-ằ ô- đằ ơđằơằẳ - -ãạôđụ -ãẵằ ơáằ ằá-ã- ã- ôãơ
đơáằđ ơá ãơ- đơ-ũ
èáằ ơằ ã- ạãạ ơáằ ắô-ũ
èáằ ẵãơơằằ âơ- ơ ãẳ -ôơã ơ ơáằ đắằũ
ịôơ âáằ Đô âơ ơ ằá-ãƯằ ơáằ ãẳãêãẳô đơ- ạđôụ Đô Đ
ơđằơ ẵằẵơãêằ ô - ôđũ
èáằ ơằ áêằ đạôằẳ ắôơ ạãạ ơáằ ắô-ũ
èáằ ẵãơơằằ âơ ẳãằđằơ -ôơã- ơ ơáằ đắằũ
ì ơáằ ôđ -ôẳ- âàâđẳụ ơđĐ đằâđãơãạũ
èáằ ơằ ằắằđ- áêằ đạôằẳ ắôơ ạãạ ơáằ ắô-ũ
íãơơằằ ằắằđ- ẳã-ạđằằ ắôơ -ôơã- ơ ơáằ đắằũ
ãạôđ ẳ éôđ ềô-
èáằ ơằđ ôắằđ đằằđ- ơ âáằơáằđ ô ã- -ãạôđ đ ôđũ ể-ơ
ô- ẵ ắằ ằãơáằđụ ẳằằẳãạ âáằơáằđ Đô đằ ơàãạ ắôơ ằ ơáãạ
ứẳạữ đ đằ ơá ằ ứẳạ-ữũ ầô àâ ơáằ ắ-ãẵ đôằ ẳẳãạ ú- ơ àằ
ơáằ ôđ ôụ ẳ Đô - àâ ơáơ Đ ô- ẳKơ â ơáơ
đôằOđ ằăằụ -áằằ ứ-ãạôđữụ -áằằ ứôđữồ ằằĐụ ằằãằ-ồâáđụ
âáđêằ-ụáằđụ áằđằ-ụ ạ-ằụ ạằằ-ằụ ẳ - ũ ầô -áôẳ ẵáằẵà Đôđ ẳãẵơãú
đĐ ã ĐôKđằ ơ -ôđằ ắôơ ôđũ ĩ ơ ẳẳ úK- ơ -ãạôđ đ ơ
àằ ãơ ôđụ ằêằ ã ơáằ ô Đô đằ ô-ãạ ã- ãĐ ằổ ơáằ èĐđ-ụ
ơ ơáằ èĐđK-ồẳàằĐ-ụ ơ ẳàằĐK-ồ ơăã-ụ ơ ơăãK-ũ
èáằ -ãạôđ ẳ ôđ đ- -ằ ô- âãơá ễơã ẳ đằằà ằẳú
ãạ- ẵ ẵô-ằ ơđôắằũ èáằ ô ẳơụ đ ằăằụ ã- ẵơôĐ ôđồ
ẳơô ã- ơáằ -ãạôđũ
èáằ ã ẳơô ã- ơ ẵ-ã-ơằơ âãơá ơáằ đằẵằẳãạ ẳơụ âáãẵá đằ
-ãơãêằũ
òơáôạá ơẳĐ ơáằ ôđ ẳơ ã- âãẳằĐ ơđằơằẳ - -ãạôđụ àằằ ơáằ ẳã-ú
ơãẵơãụ đơãẵôđĐ ã -ẵãằơããẵ âđãơãạũ
ỉằđằ đằ -ằ ơáằđ ằăằ- ễơã ẳ đằằà -ãạôđ ẳ ôđ âđẳ-ổ
ắẵơằđãôụ ắẵơằđãụ ẵđãơằđãụ ẵđãơằđãụằẳãôụ ằẳãồôô- ứ-ẵôãằ
íáơằđ ùổ ềô- ở
-ãạôđữủôã ứ-ẵôãằ ôđữụ ô ứằããằ -ãạôđữủôằ
ứằããằ ôđữũ ì Đô đằ âđãơãạ ắôơ ơằằêã-ãụ ô-ằ ằẳãôũ ìĐô
đằ âđãơãạ ắôơ đẳãụ ơằằêã-ãụ ẳ ơáằ đằ ụ ô-ằ ằẳãũ
é ằ ãêằ í-ằ ềô-
èáằ ằ ãêằ ẵ-ằ ô ã- ô-ằẳ ơ -áâ âằđ-áã ứòK- ẵđụ Đ
-ã-ơằđK- áô-ằữ đ ơáằđ ẵ-ằ đằơã-áã ứơáằ ẵáãđK- đãằẳ-ụ ơáằ ẵôK-
áẳằụ ơáằ ôãêằđ-ãơĐK- -ãơãữũ
éđắằ- âãơá ằ ãêằ-
ẫáơ ẵô-ằ- đắằ- âãơá ằ ãêằ ô- ã- ôẵằđơãơĐổ ĩ ì ẳẳ úK-
đ ảô-ơ -ơđáằỏ â ơáã- đôằổ đ -ãạôđ ô-ụ ẳẳ K-ụ ằêằ ã
ơáằ ô ằẳ- ã ú- đ úƯ -ôẳổ ẳạK-ụ áô-ằK-ụ ẫằ-K-ụ ếằơ-K-ũ ịôơ àằ
ằăẵằơã âáằ ẳẳằẳ ú- âôẳ ằẳ ơ ơáđằằ ẵ-ằĐ ắôẵáằẳ - đ Ư
-ôẳ- ứệằ-ô-Kụ ậĐ ằ-Kữ đ ã ằ- đằ ơá ằ -Đắằ âãơá ôẵú
ẵằơằẳ ằẳãạ đôẵằẳ úằằƯ ứằẳẵằ-Kụ ẵđơằ-Kụ ôđããẳằ-Kữũ đằằà
ằ- ơằ ãơ ơáã- ẵơằạđĐũ
đ -ơ ôđ ằ ãêằ ô-ụ ẳẳ -ơđáằ ằổ -ằêằđ ơá-K
ắã-ụ Đ ẻôã-K đơằơ-ụ ơáằ ằẵĐẵằẳã-K ẳãằđằẵằ-ụ ơáằ ẻãạ
ơằ-K ơđêằ -ũ ì ôđ ô ẳằ-Kơ ằẳ ã ú-ụ ẳẳ úK-ụ ảô-ơ - Đô
âôẳ âãơá -ãạôđ ôổ âằK- ã ôằ-ụ ãẵằK- ơã-ũ
âãơẵáãạ ơ ẵ-ơđôẵơã
ẫáằ ằ ãêằ ô -ôẳ- âàâđẳụ ô-ằ ẵ-ơđôẵơã ã-ơằẳũ
èáã- ã- -ằ ẳ ơằ đằằđắằ âĐ ơ ãẳãẵơằ ơáằ đằơã-áãổ ơáằ ơ
ơáằ ạằ ã-ơằẳ ơáằ ạằK- ơồ ơáằ â ơáằ ắôãẳãạ ơáằ ẵđằđ
ã-ơằẳ ơáằ ắôãẳãạ ơáằ ẵằđK- âụ ơáằ ã ẵáđẵơằđ- éđãẳằ ẳ
éđằảôẳãẵằ ã-ơằẳ éđãẳằ ẳ éđằảôẳãẵằK- ã ẵáđẵơằđ-ồ ơáằ êằ- ĩãẵàú
ằ- ã-ơằẳ ĩãẵàằ-K- êằ-ũ
ệãơ âằđ-áã
ẹằ -ơ âđẳ ắôơ ằ ãêằ ô-ổ ẫáằ Đô đằ ãẳãẵơãạ ảãơ âú
ằđ-áãụ ạãêằ ơáằ ằ ãêằ đ ơ ơáằ ã ằ Đụ -ôẵá - òắắơơ ẳ
í-ơằK- êãằ-ồ è ẳ ĩâK- ẳãằđ đơĐồ ãơáụ ẫã-ụ ẳ ềằ-K-
đơằđ-áãũ
ờ íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
òạđằằằơ ềô- ẳ ấằđắ-
òạđằằằơ ã- ãđơơ ẵẵằơ ã ạđđ ẳ -ôđẵằ Đ
âđãơãạ ằđđđ-ũ ìơ âã ẵằ ô ạã ôẳằđ đô- ứíáơằđ ớữ ẳ
ôẳằđ -ằơằẵằ ẵ-ơđôẵơã ứíáơằđ ộữũ
ấằđắ- ô-ơ ạđằằ âãơá ơáằãđ ô-ụ âáãẵá ằ- ơáơ -ãạôđ ô
đằôãđằ- -ãạôđ êằđắụ ẳ ôđ ô đằôãđằ- ôđ êằđắũ
èáằ ẳạ ảô- ô ẳ ẳâũ ứ-ãạôđữ
èáằ ẳạ- ảô ô ẳ ẳâũ ứôđữ
ẻằằắằđ ơáơ ô ằẳãạ ã ú- ã- ơằ ôđụ âáằđằ- êằđắ ằẳú
ãạ ã ú- ã- ô-ôĐ -ãạôđổ đô- ã Đ ơĐá-ằ ứôđ ôữồ áằ đô-
ứ-ãạôđ êằđắữũ
ềô- âãơá ễơã đ đằằà ằẳãạ- ẳ ô- ơáơ à ôđ ắôơ -ằú
ơãằ- ơàằ -ãạôđ êằđắ- ẵ ẵô-ằ ạđằằằơ đắằ-ũ
èáằ ẳơ ãẳãẵơằ ơáơ ơáằ ơằ-ơ -ằ- đằ đằ ằẵơằẳ ắĐ áằơ ơá
ơáằ ẵơđ ạđô -ằ-ũ
ãẵằ ẳơ ã- ơáằ ôđ đ ẳơôụ ô-ằ ơáằ ôđ đ ơáằ êằđắ ứã
ơáã- ẵ-ằụ ãẳãẵơằữũ ì ơáằ âãạ ằăằụ ẵđãơằđã ã- ôđũ ậ-ằ ơáằ ôú
đ đ ơáằ êằđắ ứđằữũ
èáằ ẵđãơằđã đ ảôẳạãạ ằơđĐ đằ ã-ơằẳ ã ơáằ ắđẵáôđằũ
ẻãạáơ-ụ âáãẵá ã- ôđ đụ ã- ơđằơằẳ - -ãạôđ ã ơáằ âãạ
ằăằ ắằẵô-ằ áô đãạáơ- ã- ôãơụ ã ôằ ẵẵằđũ
ỉô đãạáơ- ã- ã ôằ ơáơ ằẵơ- ằêằđĐằũ
ì Đô âơằẳ ơ ằá-ãƯằ ơáằ đãạáơ- ãẳãêãẳôĐụ Đô ẵôẳ ô-ằ ơáằ ôú
đ êằđắổ
ỉô đãạáơ- đằ ãạđằẳ ã Đ ẵôơđãằ-ũ
ì ơáằ ằăơ ằăằụ ãằ- ã- ơáằ ôđ đụ ắôơ ãơĐãằ- ã- ô-ằẳ áằđằ ơ
ằ ôãơ ẳã-ơẵằ ẳ ơáằđằđằ ơàằ- -ãạôđ êằđắổ
ãơĐ ãằ- ã- ơ -ôẵá ạ ẳã-ơẵằũ
ơơã-ơãẵ- à- ôđụ ẳ ã Đ -ãơôơã- âôẳ ắằ ơđằơằẳ - ôđụ
đ ằăằụ
ơơã-ơãẵ- ã- ơáằ -ôắảằẵơ ì -ơ âơ ơ êãẳũ
ơơã-ơãẵ- đằ ắằãạ ạơáằđằẳ ơ -áâ ơáơ âằ đằ ắằơơằđ ẳđãêằđ-
ơá ằũ
íáơằđ ùổ ềô- ộ
ì ơáằ ãđ-ơ ằăằụ -ơơã-ơãẵ- đằằđ- ơ -ôắảằẵơ -ơôẳĐụ - ơáằ -ãạôđ ã-
đđãơằũ
òạ ơáằđ đằôằơĐ ô-ằẳ ô- ơáơ ẵ ơàằ ằãơáằđ -ãạôđ đ
ôđ êằđắụ ẳằằẳãạ âáằơáằđ ơáằ ằá-ã- ã- -ãạằ ôãơ đ
ãẳãêãẳô ãơằ-ụ đằ ôắằđụ ảđãơĐụ ẳ ãđãơĐũ
èáằ ôắằđ ằằ ẵãạ ã- -ôđđã-ãạũ
ò ôắằđ ằằ đằ ẵãạũ
ò ôắằđ ãàằ ãêằ ơáô-ẳ ã- âáơ áằ áẳ ã ãẳũ
ẫãơá ôắằđụ ô-ằ ơáã- đôằũ ì ãơ ã- đằẵằẳằẳ ắĐ ơáằụ âĐ- ô-ằ ơáằ -ãạôú
đũ ì ãơ ã- đằẵằẳằẳ ắĐ ụ ô-ằ ơáằ -ãạôđ đ ôđụ ẳằằẳãạ âáằơáằđ
Đô đằ ơáãàãạ -ãạằ ôãơ đ ãẳãêãẳô ãơằ-ũ
ẫãơá ảđãơĐ ẳ ãđãơĐụ ơáằ àằĐ ã- ơ ẳằẵãẳằ âáằơáằđ Đô âơ ơ
ằá-ãƯằ ãẳãêãẳô ằằ đ ơáãạ- đ âáằơáằđ Đô âơ ơ ằá-ãƯằ
ơáằ -ãạằ ôãơũ
èáằ ảđãơĐ ã- -ằẳ ơ ơáằ ằ-ôđằũ ứ-ãạôđ ó -ãạằ ôãơữ
ò ãđãơĐ ơáằ Đôạằđ ằằ đằô-ằ ơ ẵẵằẳằ ơáằ ãơũ
ứôđ ó ãẳãêãẳô-ữ
íáơằđ íáằẵàôơ
ẽỳò
ùũ ìẳằơãĐ ơáằ ôẳằđãằẳ ô- ã ơáằ âãạ -ằơằẵằ- - ẵ
đ đằđ ô-ũ
ũ ĩĐ - ơ ạ ơ ẵằạằ ã ơáằ ũ
ắũ ểđĐ ễạ â- ẵẵằơằẳ ơ ẫơ- íằạằũ
ợũ ìẳằơãĐ ơáằ ôẳằđãằẳ ô- ã ơáằ âãạ -ằơằẵằ- - ẵằẵú
ơãêằ ôụ -ãạôđ ôụ đ ạằđôẳũ
ũ èáằ ẵã ã - ơ đằêãằâ ơáằ đằđơũ
ắũ ẻôãạ ã- ôũ
ẵũ ểĐ ẵẵá ã- ạđằơũ
ẳũ èáằ ãđ ằ-ơắã-áằẳ -ơđãẵơ ẳđằ ẵẳằ
ớũ ểơẵá ơáằ ôẳằđãằẳ ô- âãơá ơáằãđ ẵđđằẵơ ẳằããơãũ
ũ ểĐ ẳạK- ắằ â- -ơũ-ãạôđ
ắũ èáằ âằ ằằơ đ ôẵáũ-ãạôđ ằ ãêằ
ẵũ ểĐ --K ẵđ- ằằẳ ơ ắằ â-áằẳũôđ
ẳũ ò ạãđ -ơ áằđ -ẵđ ơáằ ắô-ũ ôđ ằ ãêằ
ố íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
ỡũ ã ã ơáằ ắà âãơá ơáằ ẵđđằẵơ đ ơáằ êằđắ ơ àằ ơáằ ô
ẳ êằđắ ạđằằ ã ơáằ âãạ -ằơằẵằ-ũ
ũ ểđạđằơ ẳ èĐ áĐũ ứàụ à-ữ
ắũ ềằãơáằđ éơđãẵà đ òằă ơáằ -âằđũ ứàâụ àâ-ữ
ẵũ ệáụ - âằ - òã ẳ đããụ ơ êã-ãơ ẹđẳũ ứụ
-ữ
ẳũ ểĐ ơáằ ẵô-ằ- ạắ âđãạ ôàâ ơ
-ẵãằơã-ơ-ũ ứđằụ ã-ữ
ằũ èáằ ẳạằđ ẳãêãạ ơ ẳã-ẵôđạằ ễãĐũ ứẳụ ẳằ-ữ
ũ ẫáãằ âằđãạ áằđ -ẵá ôãđụ èằ ãằ đ ẵáđãơĐũ
ứẳẵằụ ẳẵằ-ữ
ò-âằđ-ổ ùũ ũ ẵ ắũ đằđ ợũ ũ ẵằẵơãêằ ắũ ạằđôẳ ẵũ -ãạôđ
ẳũ ẵằẵơãêằ ớũ ũ -ãạôđ ằ ãêằ ắũ ôđ ẵũ ôđ ằ ãêằ ẳũ -ãạôú
đ ỡũ ũ à ắũ àâ ẵũ - ẳũ đằ ằũ ẳằ- ũ ẳẵằ-ũ
íáơằđ ùổ ềô- ỗ
íáơằđ ợ
ấẻị
íáơằđ íáằẵàúì
òẵơã ẳ ãàãạ êằđắ-
òẵơãêằ ẳ ãêằ êãẵằ
èđ-ãơãêằ ẳ ãơđ-ãơãêằ êằđắ-
ậ-ãạ ơáằ -ãă ẵ ơằ-ằ-
íđđằẵơãạ ẵ êằđắ đắằ-
ò
êằđắã- đơ -ằằẵá ơáơ ằăđằ ằ- ẵơã đ -ơơằ ắằãạ đ
ẵằẵơ- -ôắảằẵơ ơ ẵằằơũ èáằĐ ãẳãẵơằ âáằơáằđ ơáằ -ôắú
ảằẵơ ằđđ- ẵơãụ ẵằẳ ẵơãêằ êãẵằụ đ đằẵằãêằ- ơáằ ẵơãụ ẵằẳ
ãêằ êãẵằũ ấằđắ- ẵ ắằ ơđ-ãơãêằ đ ãơđ-ãơãêằũ ấằđắ ơằ-ằ- đằ đằẳ
ẵẵđẳãạ ơ ằđ-ụ ôắằđụ ẳ ơằ-ằũ
ấằđắ- - áêằ ẳ-ụ âáãẵá đằ ẵ ããẵơã- ơáơ ãẳãẵơằ ơáằ ơơãơôẳằ
ơáằ -ằàằđũ éđắằ- âãơá êằđắ- đằ ơằ ơáằ đằ-ôơ ãẵđđằẵơ
ơằ-ằụ đ ơáằ ẳããẵôơĐ Đ âđãơằđ- áêằ âãơá ơáằ -ơ ẳ -ơ đơãẵãằ
đ- ãđđằạôđ êằđắ-ũ ấằđắ- Đ àằĐ đằ ã ẵ-ơđôẵơãạ -ằơằẵằ-ũ
òẵơã ấằđắ-
ò ẵơã êằđắ ãơằ- -ằơằẵằụ ằãơáằđ áĐ-ãẵĐ ứ-âãụ ảôụ ẳđụ
âáã-ơằữđ ằơĐ ứơáãàụ ẳđằụ ắằãằêằụ -ô-ằụ êằữũấằđắ- àằ -ằú
ơằẵằ- êằụ -ằơãằ- ẳđơãẵĐụ -ằơãằ- ôãằơĐũ
áằ ằằẳ áãạá ãơ ơáằ ãđụ ơâãđằẳụ ẳằẳ ơáằ đụ ẳ đ đ
ơáằ đũ
ỉằ ơáôạáơ áằđ ắằôơĐụ ãạãằẳ áằđ -ãằụ Đằđằẳ đ áằđ đằ-ằẵằũ
ễãàãạ ấằđắ-
ằ êằđắ- ẳKơ ằăđằ ẵơã ắôơ áằ ẵằơằ -ơơằằơ- ắôơ ơáằ
-ôắảằẵơ ắĐ ẳằ-ẵđãắãạ đ ãẳằơãĐãạ ãơũ èáằ-ằ êằđắ- đằ ẵằẳ ãàãạ êằđắ-ũ
ĩãằ ã- áĐũ
íằằơ ằằ- áơũ
ểđã ã- ẳẵơđũ
èáằ ô-ãẵ -ôẳ- ạẳũ
èáằ -ằơằẵằ- ẳKơ ơằ Đô âáơ ĩãằụ íằằơụ ểđãụ ẳ ơáằ ô-ãẵ
ẳãẳ ắôơ đơáằđ âáơ ơáằĐ đằũ ễãàãạ êằđắ- NãàM ơáằãđ -ôắảằẵơ- ơ ẵ-ú
-ããẵơãụ -ơơằ ắằãạụ đ ôãơĐũ ì ơáằ -ằơằẵằ- ắêằụ áĐụ áơụ ẳẵú
ơđụ ẳ ạẳ đằ ẵằẳ ẵằằơ- ơáằ ãàãạ êằđắ- ứ-ằằ íáơằđ ớữũ
èắằ ợúù ã-ơ- ẵ ãàãạ êằđắ-ũ
èắằ ợúùí ễãàãạ ấằđắ-
ằđ ạđâ-ằ
ắằ à -ôẳ
ắằẵằ đằãơ-ơằ
ằằ -ằằ
ằ ơáằ-ằ êằđắ- ẵ ắằ ắơá ãàãạ ẳ ẵơã êằđắ-ũ
íằằơ ằơ áơũ ứãàãạ êằđắữ
íằằơ ằơ ạ ơáằ â đ ơáằ ãạáơ -âãơẵáũ ứẵơã êằđắữ
èáằ ẳạ -ằằẳ ắẳũ ứãàãạ êằđắữ
èáằ ẳạ -ằằẳ ơáằ K- ắơ-ũ ứẵơã êằđắữ
ò ôãẵà âĐ ơ ơằ âáằơáằđ êằđắ ã- ôẵơããạ - ãàãạ êằđắ ã- ơ -ằằ
âáằơáằđ Đô ẵ đằẵằ ãơ âãơá đ ơáằ êằđắ ơ ắằ ẳ -ơã áêằ
đằ-ắằ -ằơằẵằũ đ ằăằụ ơằ-ơ ơáằ ơâ -ằơằẵằ- ắêằ ắĐ đằẵú
ãạ -ằằẳ âãơá â-ũ
èáằ ẳạ â- ắẳũ ứĐằ-ữ
èáằ ẳạ â- ơáằ K- ắơ-ũ ứữ
ễãàãạ êằđắ- ằđơằ ẳãằđằơĐ ơá ẵơã êằđắ-ũ ãđ-ơụ âáãằ ẵơã êằđắ-
đằ ẳããằẳ ắĐ ẳêằđắ-ụ ãàãạ êằđắ- đằ âằẳ ắĐ ẳảằẵơãêằ-ũ
èáã- ẵáằằ-ằ -ằ ơđạũ
ềẹè èáã- ẵáằằ-ằ -ằ ơđạĐũ
íáơằđ ợổ ấằđắ- ùù
èáã- đôằ ã- ẳã-ẵô ằẳ ã íáơằđ ỡũ
ò-ụ đô âãạ ơáằ ãàãạ êằđắ ơắằ -áôẳ ắằ ã ơáằ -ôắảằẵú
ơãêằ ẵ-ằ đơáằđ ơá ơáằ ắảằẵơãêằ ẵ-ằũ
ìơ â- -áằũ
ềẹè ìơ â- áằđũ
èáã- đôằ ã- ẳã-ẵô ằẳ ã íáơằđ ớũ
òẵơãêằ ẳ é ãêằ ấãẵằ
èáằ ơằđ êãẵằ đằằđ- ơ ơáằ đ êằđắ ãẳãẵơãạ âáằơáằđ ơáằ -ôắảằẵơ
ằđđ- ẵơã ứẵơãêằ êãẵằữ đ đằẵằãêằ- ơáằ ẵơã ứ ãêằ êãẵằữũ
ểđĐ --áằẳ ơáằ ắ êằđ ơáằ ằơũ ứẵơãêằ êãẵằữ
èáằ ắ â- --áằẳ êằđ ơáằ ằơ ắĐ ểđĐũ ứ ãêằ êãẵằữ
ậ-ằ ơáằ ẵơãêằ êãẵằ âáằằêằđ Đô ẵồ ãơ ẵêằĐ- đằ ằằđạĐ ơá ơáằ
ãêằ êãẵằ ẳ - đằ-ôơ- ã đằ ẵẵã-ằ âđãơãạũ ứằằ íáơằđ ùớũữ
ậ-ằ ơáằ ãêằ êãẵằụ áâằêằđụ âáằ Đô ẳKơ àâ ơáằ ẵơđụ âáằ Đô
ẳKơ âơ ơ ằ ơáằ ẵơđụ đ âáằ Đô âơ ơ ằá-ãƯằ ơáằ ằđ-
đ ơáãạ ẵơằẳ ô đơáằđ ơá ơáằ ẵơđũ èáằ ãêằ êãẵằ ã- ơằ đú
đãơằ ã -ẵãằơããẵ âđãơãạũ
ẫáằ âằ đằơôđằẳụ ơáằ ẵđ áẳ ắằằ ơâằẳũ
ì đằạđằơ ơáơ ã-ơàằ â- ẳằũ
ẳ â- ẳã-ẵêằđằẳ ơáằđằ ằđĐ ã ơáằ -ơ ẵằơôđĐũ
ỉã- ơáằđ â- đô-áằẳ ơ ơáằ á-ãơ ắĐ ơáằ ãẵằũ
ò ẵáạằ ã-ơđôẵơôđằ â- ôẳ ã ơáằ ằăằđãằơ ạđôũ
èđ-ãơãêằ ẳ ìơđ-ãơãêằ ấằđắ-
ò ơđ-ãơãêằ êằđắụ ô-ằẳ âãơá ẳãđằẵơ ắảằẵơụ ơđ-ãơ- ẵơã ơ ắảằẵơ
ẳ Đ - áêằ ãẳãđằẵơ ắảằẵơụ âáãẵá ãẳãẵơằ- ơ đ đ âá ơáằ
ẵơã ã- ẳằũ ì ẵơđ-ơụ ãơđ-ãơãêằ êằđắ ằêằđ ơàằ- ắảằẵơũ
èđ-ãơãêằ êằđắ-
ò ơđ-ãơãêằ êằđắ ơàằ- ẳãđằẵơ ắảằẵơồ ơáơ ã-ụ ơáằ êằđắ ơđ-ãơ- ẵơã
ơ ắảằẵơũ
ỉằ -ằơ ơáằ ằơơằđũ ứằơơằđ ó ẳãđằẵơ ắảằẵơ -ằơữ
áằ ạêằ ơáằ ằẵơôđằũ ứằẵơôđằ ó ẳãđằẵơ ắảằẵơ ạêằữ
ùợ íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ
ì ơáằ-ằ -ằơằẵằ-ụ -ằơáãạ ã- ắằãạ ẳằ ơ ắảằẵơũ
ò ơđ-ãơãêằ êằđắ ẵ - áêằ ãẳãđằẵơ ắảằẵơ ơáơ đằẵằẳằ- ơáằ ẳãđằẵơ
ắảằẵơũ èáằ ãẳãđằẵơ ắảằẵơ ơằ- ơ đ đ âá ơáằ ẵơã ã- ẳằụ ơáôạá
ơáằ âđẳ- ơ ẳ đ đằ ơ ô-ằẳũ ì ơáằ âãạ ằăằ-ụ ơãẵằ ơáằ
ẳãằđằẵằ ắằơâằằ ơáằ ẳãđằẵơ ẳ ãẳãđằẵơ ắảằẵơ-ũ
èáằ ẳãđằẵơ ắảằẵơ ứằơơằđữ đằẵằãêằ- ơáằ ẵơã ứ-ằơữũ èáằ ãẳãđằẵơ ắảằẵơ
ứẻắằđơữ ã- ơáằ ằđ- ơ âá ơáằ ằơơằđ ã- -ằơũ
ỉằ -ằơ ẻắằđơ ơáằ ằơơằđũ
èáằ ẳãđằẵơ ắảằẵơ ứằẵơôđằữ đằẵằãêằ- ơáằ ẵơã ứạêằữũ èáằ ãẳãđằẵơ ắảằẵơ
ứẵ ữ ã- ơáằ ạđô ơ âá ơáằ ằẵơôđằ ã- ạãêằũ
áằ ạêằ áằđ ẵ ơáằ ằẵơôđằũ
ễằđ ơ đằẵạãƯằ âđẳ- ơáơ đằ ẳãđằẵơ ẳ ãẳãđằẵơ ắảằẵơ- êằđắ-ũ ẫáằ
ơáằ-ằ âđẳ- đằ đô-ụ ơáằĐ ô-ơ ắằ ã ơáằ ắảằẵơãêằ ẵ-ằũ ằằ íáú
ơằđ ớ đ ằăơã đô ẵ-ằ-ũ
ìơđ-ãơãêằ êằđắ-
ò ãơđ-ãơãêằ êằđắ ẳằ- ơ ơàằ ắảằẵơũ
áằ -ằằ- ơ ôẵáũ
ỉằ ẵã- đằôằơĐũ
ì ơáằ-ằ -ằơằẵằ-ụ ơáãạ đằẵằãêằ- ơáằ ẵơã ơáằ êằđắ- -ằằ ẳ
ẵãũ
ểĐ êằđắ- ẵ ắằ ằãơáằđ ơđ-ãơãêằ đ ãơđ-ãơãêằũ
áằ -ãạ- ằêằđĐ ẳĐũ ứ ắảằẵơ ó ãơđ-ãơãêằữ
áằ -ãạ- -ãđãơô-ũ ứ-ãđãơô- đằẵằãêằ- ơáằ ẵơã -ãạ- ó ơđ-ãơãêằữ
ấằđắ-ổ ằđôẳ-ụ ìããơãêằ-ụ
ẳéđơãẵãằ-
ì ằ -ằ-ằụ ơáằ ơáđằằ êằđắ-Oạằđôẳ-ụ ãããơãêằ-ụ ẳ đơãẵãằ-O
-áôẳơ ắằ ẵêằđằẳ ã ơáã- -ằẵơã êằđắ-ũ òơáôạá đằẳ đ
êằđắ-ụ êằđắ- đằ ằêằđ ô-ằẳ ằ - ơáằ ẵơã âđẳ- ã -ằơằẵằ-ồ ã-ơằẳụ
ơáằĐ ôẵơã - ô-ụ ẳảằẵơãêằ-ụ đ ẳêằđắ-ũ èáằ-ằ êằđắ- đằ ãđơơ
ã áđ-ằ- ứẳã-ẵô ằẳ ã íáơằđ ờữũ
íáơằđ ợổ ấằđắ- ùớ
èáằ ạằđôẳ ứ-ằằ íáơằđ ùữ ằẳ- ã úãạ ẳ ôẵơã- - ôũ
ệôãạ ã- ôũ
ỉằ ãàằẳ -àããạũ
èáằ ãããơãêằ ã- ơáằ ắ-ằ đ êằđắ âãơá ơũ ậ-ôĐ ãơ - ôẵú
ơã- - ôụ ơáôạá ãơ ẵ ắằ ẳảằẵơãêằ đ ẳêằđắũ
è ảô ã- ôũ ứôồ -ôắảằẵơ ã-ữ
ì ãàằ ơ -àãũ ứôồ ắảằẵơ ãàằữ
áằ áẳ -ôạạằ-ơã ơằđũứẳảằẵơãêằ ẳãĐãạ -ôạạằ-ơãữ
ỉằ ẵằẳ ơ âđ áằđũ ứẳêằđắ ẳãĐãạ ẵằẳ ữ
ò đơãẵãằ ã- êằđắ ơáơ ằẳ- ã úãạ ứđằ-ằơ đơãẵãằữ đ úằẳụ úẳụ
úơụ úằụ ú ứ-ơ đơãẵãằữũ éđơãẵãằ- Đ ôẵơã - ẳảằẵơãêằ-ụ
ẳằ-ẵđãắãạ đ ẳãĐãạ ô-ũ
èáằ ẳẵãạ ắằđ ằơằđơãằẳ ơáằ ẵđâẳũ
èáằ ắằơằ áắắằẳ ãơ ơáằ âẳ-ũ
ịôơ đơãẵãằ- áêằ ơáằđ ôẵơãũ ậ-ằẳ âãơá áằãạ êằđắ- -ôẵá
- ơ ắằ ẳ ơ áêằụ ơáằĐ đ -ằêằđ êằđắ ơằ-ằ-ũ
áằ ã- ơáãàãạ ơáằ ẵáãẳđằũ
èáằ ắơ áẳ ắằằ ẵằằẳ ắằđằ ơáằĐ đđãêằẳũ
đãạ ấằđắ èằ-ằ-
è âđãơằ ẵđđằẵơĐụ Đô ằằẳ ơ àâ ắơá áâ ơ đ êằđắ ơằ-ằ- ẳ
âáằ ơ ô-ằ ơáằũ ấằđắ ơằ-ằ- đằ đằẳ ẵẵđẳãạ ơ ằđ-ụ ôắằđụ
ẳ ơằ-ằũ èáằĐ đằ ơáằ àằĐ ơ ẵáằđằơ -ằơằẵằ -ơđôẵơôđằũ
èằ-ằụ ằđ-ụ ẳ ôắằđ
éằđ- đằằđ- ơ ơáằ -ôắảằẵơ đ ắảằẵơ ơáằ êằđắũ ềôắằđ ãẳằơããằ- âáằơáằđ
êằđắ ã- -ãạôđ đ ôđũ ò ằâ ơằđ- âã áằ Đô ơ ôẳằđ-ơẳ áâ
êằđắ ơằ-ằ- đằ đằẳũ
èằ-ằổ đằằđ- ơ ơãằồ âáằ ã- ơáằ ẵơã ứđ -ơơằ ắằãạữ ơáằ êằđắ
ơàãạ ẵằỏ
éằđ-ổ đằằđ- ơ ơáằ ằđ- ứđ ơáãạữ ơáơ ã- -ôắảằẵơ đ ắảằẵơũ
ãđ-ơ ằđ-ổ ìụ âằ ạồ -áằ -àằ ơ ằụ ô-
ùỡ íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×