Tải bản đầy đủ

Kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy docx

Bài gi違ng môn h丑c:
An Toàn Lao A瓜ng và
X羽 sinh Môi Tr逢運ng Công Nghi羽p
1/121
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
Chng 5:
Mば thut an toàn
Phòng Cháy- Chてa Cháy
Gilng djy: TS. Hà D∫∝ng Xuân Blo
Khoa Môi Tr∫ぬng, AH Bách Khoa TP.HCM
Tel 0903.722.266 - Email: baoxdha61@yahoo.com
PhD, Kiev-Moscow_1982-1991
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a cháy
5.3- Phòng cháy trong công nghi羽p
5.4- Ch英a cháy và các ph逢挨ng ti羽n ch英a cháy
5.5- Qu違n lý an toàn PCCC trong các DN
5.6- PCCC trong m瓜t s嘘 nnh v詠c
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
Ch逢挨ng 5: K駅 THU一T AN TOÀN PHÒNG CHÁY-CH頴A CHÁY
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy

An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
106- Ý ngha và tính ch医t công tác PCCC
107- v<n b違n pháp lý liên quan 8院n công tác PCCC
108- T鰻 ch泳c l詠c l逢嬰ng PCCC
+ Quá trình cháy 8óng m瓜t vai trò c詠c k quan tr丑ng trong
cu瓜c s嘘ng cng nh逢 ho衣t 8瓜ng s違n xu医t c栄a con ng逢運i.
+ Cháy cng là hi吋m h丑a 8嘘i con ng逢運i , là m嘘i 8e d丑a
th逢運ng xuyên và n院u nó không 8逢嬰c ki吋m soát thì s胤"8吋
n衣i nhng h壱u qua vô cùng nghiêm tr丑ng v隠 tài s違n và tính
o衣ng con ng逢運i
å Do 8ó công tác PCCC là c詠c k quan tr丑ng và r医t c亥n
thi院t cho t医t c違 o丑i ng逢運i, m丑i lúc, m丑i n挨i
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
106- Ý ngha và tính ch医t công tác PCCC
Công tác PCCC có ý ngha Chính tr鵜, Kinh t院 -
Xã h瓜i & mang tính ch医t v隠 Lu壱t pháp, Khoa
j丑c k悦 thu壱t , Tính qu亥n chúng
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
106- Ý ngha và tính ch医t công tác PCCC (tt)_
E;N C永 PHÁP LÝ
1- Lu壱t PCCC, n<m 2001
2- Ngh鵜"8鵜nh s嘘 35/2003/ND-CP, ngày 4/4/2003
3- Thông t逢 s嘘 04/2004/TT-BCA, ngày 31/3/2004
SV c亥n c壱p nh壱t, b鰻 sung thêm
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
107- v<n b違n pháp lý liên quan 8院n công tác PCCC
Là l詠c l逢嬰ng nòng c嘘t trong
công tác PCCC toàn dân:
1- LL dân phòng
2- LL PCCC 荏 các c挨 s荏
3- LL PC và CC chuyên nghi羽p
4- LL c違nh sát PCCC
108- T鰻 ch泳c l詠c l逢嬰ng PCCC
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
+ T衣i các c挨 s荏 SXKD,
các nhà máy, xí nghi羽p b逸t


bu瓜c ph違i thành l壱p 8瓜i
PCCC do ng逢運i 8泳ng 8亥u
v鰻 ch泳c 8ó tr詠c ti院p duy trì
ho衣t 8瓜ng và qu違n lý
+ S嘘 l逢嬰ng 8瓜i PCCC tùy
thu瓜c vào quy mô DN. H丑
ph違i 8逢嬰c h逢荏ng 8亥y 8栄
chính sách ch院"8瓜 và
8逢嬰c 8ào t衣o.
108- T鰻 ch泳c l詠c l逢嬰ng PCCC (tt)
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
108- T鰻 ch泳c l詠c l逢嬰ng PCCC (tt)
5.1- T鰻 ch泳c phòng cháy ch英a cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a QT cháy
109- Khái ni羽m & phân lo衣i quá trình cháy
110- Nhi羽t 8瓜 ch噂p cháy, b逸t cháy, b嘘c cháy và
v詠 d嘘c cháy
111- C挨 ch院 quá trình cháy
112-"Ai隠u ki羽n x違y ra quá trình cháy
113-"A員c 8k吋m c栄a ch医t cháy và môi tr逢運ng cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
Khái ni羽m:
+ Cháy là ph違n 泳ng hóa
j丑c kèm theo hi羽n
v逢嬰ng t臼a nhi羽t l噂n và
phát sáng.
+ Quá trình cháy th詠c
ch医t có th吋 coi 8ó là
quá trình ôxy hóa -kh穎.
+ Theo các quan 8k吋m
hi羽n 8衣i: Quá trình
cháy là quá trình hóa lý
ph泳c t衣p, g欝m 2 quá
trình: hóa h丑c và v壱t lý
109- Khái ni羽m & phân lo衣i QT cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
Phân lo衣i Cháy có th吋
8逢嬰c phân lo衣i thành:
a/ Theo ngu欝n g嘘c phát
sinh: cháy n瓜i sinh và
cháy ngo衣i sinh
b/ Theo b違n ch医t: (1) Cháy
o荏/ cháy có ng丑n; (2)
Cháy ng亥m, cháy âm 雨
c/ Theo v壱t li羽u cháy: (1)
Cháy ch医t l臼ng, (2) cháy
ch医t khí, (3) cháy ch医t
t逸n
d/ Cháy hoàn toàn và cháy
không hoàn toàn
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
a/ NA ch噂p cháy (S詠 bùng cháy)
T
cc
= T
min
v衣i 8ó ng丑n l穎a xu医t
hi羽n
khi nguyên li羽u cháy ti院p xúc
x噂i ng丑n l穎a tr亥n sau 8ó l衣i v逸t ngay
(khi"8逢a nó"8逢a nó ra kh臼i ngu欝n nhi羽t).
b/ NA b逸t cháy (S詠 d逸t cháy)
T
ba
= T
min
v衣i 8ó ng丑n l穎a xu医t
hi羽n
khi nguyên li羽u cháy ti院p xúc
x噂i ng丑n l穎a tr亥n sau 8ó nó x磯n ti院p
v映c cháy
cho 8院n khi h院t nguyên li羽u
cháy (khi 8ã 8逢a nó"8逢a nó ra kh臼i ngu欝n
nhi羽t).
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
c/ NA b嘘c cháy
T
bo
= T
min
, v衣i 8ó nguyên li羽u cháy không
ti院p xúc tr詠c ti院p
x噂i ng丑n l穎a
nh逢ng quá trình
cháy v磯n di宇n ra.
d/ NA t詠 d嘘c cháy (S詠 v詠 cháy)
T
tbo
= T
min
, v衣i 8ó v壱t/nguyên li羽u v詠
d嘘c cháy
å Các lo衣i nguyên v壱t li羽u cháy có nh英ng
ngu欝n nhi羽t này càng th医p thì có kh違 n<ng cháy n鰻 càng l噂n
110- Nhi羽t 8瓜 ch噂p cháy, b逸t cháy, b嘘c cháy và
v詠 d嘘c cháy
+ Áp su医t t詠 d嘘c cháy: là áp su医t t嘘i thi吋
u
v衣i 8ó quá trình t詠 d嘘c cháy x違y ra.
Áp su医t này càng
th医p thì
kh違 n<ng cháy n鰻 càng
n噂n.
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
110- Nhi羽t 8瓜 ch噂p cháy, b逸t cháy, b嘘c cháy và t詠 d嘘c cháy (tt)
Phân lo衣i t詠 d嘘c cháy:
- T詠 cháy trong không khí
- T詠 cháy khi ti院p xúc v噂i n逢噂c
- Các ch医t hóa h丑c t詠 cháy khi ti院p xúc v噂i nhau
V嘘c 8瓜 lan truy隠n ng丑n l穎a
V嘘c 8瓜 lan truy隠n c栄a ng丑n l穎a cháy
trên nguyên li羽u cháy (tính theo m/s)
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
110- Nhi羽t 8瓜 ch噂p cháy, b逸t cháy, b嘘c cháy và t詠 d嘘c cháy (tt)
Th運i gian c違m 泳ng c栄a
QT t詠 d嘘c cháy l
à
kho違ng th運i gian c亥n
thi院t 8吋 nguyên li羽u t詠
d嘘c cháy
Th運i gian c違m
泳ng càng
ng逸n
thì quá trình
cháy n鰻 càng
nguy hi吋m.
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
110- Nhi羽t 8瓜 ch噂p cháy, b逸t cháy, b嘘c cháy và t詠 d嘘c cháy (tt)
+ Q v臼a ra t瑛 p1逢 cháy œQthoát ra å QT cháy xu医t hi羽n
+ Nguyên nhân d磯n 8院n quá trình cháy là
u詠 tích
ny nhi羽t
trong kh嘘i v壱t ch医t tham gia vào quá
trình cháy sau m瓜t kho違ng th運i gian c違m 泳ng
nh医t 8鵜nh.
Nh∫ vvy nとi dung cぶa lý thuyぎt nhiざt cぶa quá
trình cháy nh∫ sau
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
111- C挨 ch院 quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
111- C挨 ch院 quá trình cháy (tt)
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
111- C挨 ch院 quá trình cháy (tt)
E挨 ch院 quá trình cháy theo lý thuy院t nhi羽t
+ NA t詠 d嘘c cháy c栄a h厩n h嬰p ch医t cháy và
ch医t ôxy hóa không ph違i là m瓜t s嘘 hóa lý c嘘
8鵜nh mà nó ph映 thu瓜c vào r医t nhi隠u y院u t嘘 e映
th吋 e栄a quá trình cháy.
+ Nhi羽t 8瓜 v詠 d嘘c cháy t雨 n羽 ngh鵜ch v噂i áp su医t
v詠 d嘘c cháy.
+ M瓜t h厩n h嬰p h挨i, khí cháy v噂i không khí thì t雨
n羽 pha tr瓜n gi英a ch医t cháy v噂i ch医t oxy hóa
có 違nh h逢荏ng l噂n
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
111- C挨 ch院 quá trình cháy (tt)
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
112-"Ai隠u ki羽n x違y ra quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
Ch医t cháy
Ch医t ôxy hóa
O欝i gây cháy
Cháy xu医t hi羽n khi có 3 y院u t嘘
1- Ch医t cháy: R逸n, l臼ng, khí bao
i欝m t壱p h嬰p các ch医t h英u c挨
(C, H) và các ch医t khác
2- Ch医t ôxy hóa: có th吋 là không
khí, oxy nguyên ch医t, clo, flo,
n逢u hunh ho員c các h嬰p ch医t
ch泳a oxy (là nh英ng ch医t trong
8k隠u ki羽n nung nóng có th吋
thoát ra oxy)
3- M欝i gây cháy (ngu欝n nhi羽t):
Ng丑n l穎a tr亥n, dòng 8k羽n, tnh
8k羽n, ph違n 泳ng hóa h丑c, nhi羽t
d泳c x衣, do ma sát, va 8壱p
Cháy tr違i qua 3 giai 8o衣n:
chu育n b鵜 cháy d嘘c cháy cháy
113-"A員c 8k吋m c栄a ch医t cháy và MT cháy
a/ Cháy, n鰻 j厩n h嬰p h挨i + khí hóa ch医t + không khí
b/ Cháy, n鰻 e栄a ch医t l臼ng trong không khí
c/ Cháy, n鰻 d映i trong không khí
d/ Cháy ch医t r逸n trong không khí:
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
113-"A員c 8k吋m c栄a ch医t cháy và MT cháy (tt)
a/ Cháy, n鰻 j厩n h嬰p h挨i + khí hóa ch医t +
không khí:
+ D宇 cháy, d宇 p鰻.
+ Xu医t phát t瑛 1 8k吋m và lan truy隠n sang
môi tr逢運ng xung quanh b茨ng ph逢挨ng
pháp d磯n nhi羽t
+ NA cháy th逢運ng < 1400 8瓜 C và áp su医t
p鰻 < 80 atm.
+ NA t詠 d嘘c cháy, gi噂i h衣n n鰻 荏 áp su医t
K.Q là"8員c tr逢ng cho kh違 n<ng cháy n鰻
e栄a h厩n h嬰p h挨i, ch医t khí v噂i không khí
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
a/ H挨i + khí hóa
ch医t + kh/khí
b/ Ch医t l臼ng trong
kh/khí
c/ B映i trong kh/khí
d/ Ch医t r逸n trong
kh/khí:
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
a/ Cháy, n鰻 j厩n h嬰p h挨i + khí hóa ch医t + không khí:
113-"A員c 8k吋m c栄a ch医t cháy và MT cháy (tt)
b/ Cháy, n鰻 e栄a ch医t l臼ng trong kh/khí:
+ T医t c違 các ch医t l臼ng 8隠u có kh違 n<ng bay
j挨i
+ S詠 cháy x違y ra trong pha h挨i và trên b隠 o員t
thoáng c栄a ch医t l臼ng
+ NA bùng cháy là"8衣i l逢嬰ng th逢運ng dùng 8吋
8ánh giá kh違 n<ng cháy c栄a ch医t l臼ng nh逢
sau
T
bc
= Ts * K
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
a/ H挨i + khí hóa
ch医t + kh/khí
b/ Ch医t l臼ng trong
kh/khí
c/ B映i trong kh/khí
d/ Ch医t r逸n trong
kh/khí:
113-"A員c 8k吋m c栄a ch医t cháy và MT cháy (tt)
b/ Cháy, n鰻 e栄a ch医t l臼ng trong không khí:
5.2- Nh英ng v医n 8隠 c挨 b違n c栄a quá trình cháy
An toan LA & VSMTCN Ch逢挨ng 5- KTAT Phòng Cháy & Chてa Cháy hcmut_hdxbao_2012-2013
113-"A員c 8k吋m c栄a ch医t cháy và MT cháy (tt)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×