Tải bản đầy đủ

Báo cáo kết quả dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng Mô hình thâm canh lúa và sử dụng có hiệu quả đất dốc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng pptx


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×