Tải bản đầy đủ

Đề án "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM" docx


THC TRNG V GII PHP SƯ
DNG HIU QU VN ODA CA
NHT BN TI VIT NAM
SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trâm





 !" #$%&'
(&)*+,-.
/01234056 !.
789:0:;<56013=05>0 !.
?@AB>CDEC:F<EG4 !H
I39AJK088K08A8L08 !M
N(8O0PQR: !
NS0ET5LQAU08E8VA8WAJX
N?S0ET5LQE8GA8FEVY8WAJXI
NIS0ET5LQC:63Z:;0EVY !N
NNS0ET5LQ8K08A8TEA8[E8:;0N

\4:AJ]EG4 !C>:5^:B[Y89AAJ:F0Z:08A_`ab8@:E9E0c^E
\>:5^:0c^EC:AL:AJX
\?>:5^:0c^E08d0 !
4DAAUE8E[E
eDAA:f3E[E.
K088K08Cg3Ac !EG4<@AB>0c^EY89AAJ:F0H
?QRAC@018WAJXY89AAJ:F0EG48dA,h0?M
?9EEi2340j23k5:;0AJXEG48dA,h0?M
(41l
?
?i23408XYA9E23>EA_EG48dA,h0mno?M
??3k8XYA9EZ:08A_h:01QR:m pqo??
?I3kCg3Ac8WAJXE8QZ835[EAc08O0m pqr(sqo?I
?N3kAU0tu01vwx?I
?\>:23408;1:y4n5L pq?
??8U08B9E8 !EG48dA,h0?
??8U08B9E8 !E8301?
???8U08B9E8CcXEc3A:f0?z
4o{|4C|:1:h<018}Q?z
eo(89AAJ:F0/0C~08IM
Eo9E5V0C6<401AU08AQL0Eg3I
to,hQ5;8]4eK08I?
?I9E8A8TEA8[E8:;0I?
? !•II
?13=01>E56 !€:;A4<II
??V0C683•C@015LB‚tu015>0 !€:;A4<I
??K088K0883•C@015LB‚tu01013=05>0 !EG4:;A4<I
??3•C@01I
???s‚tu01Iz
???9EE4<Z_A8WAJX5>0 !E8Q:;A4<IH
??I9E01L080186CcXEAL:AJXeƒ015>0 !Y8/e:_0€:;A4<8:;004•
N?
??N8y01A83d0PX:5LZ8|Z8S0AJQ0183•C@015LA:_Y08d0 !N\
??NJQ01E„01A9E83•C@01…N\
(41l
I
4o83d0PX:…N\
e78|Z8S0N\
??N?JQ01E„01A9EA:_Y08d0…N
4o83d0PX:…N
e78|Z8S0…N
??\K088K0823h0P†jB‚tu01 !Nz
??\13=05>0 !CcXEB‚tu018:;323hNz
??\?8y01,VAdYJQ0139JK08s‚!u01 !…\H
4o:h:01O0\H
eiEV3A/E8TE5L0S01P[EE90e@
E(8O0EVY?
tJh0XN
ls‚tu01 !5^:E8:_0PcXEY89AAJ:F05‡01\
??4:AJ]EG4 !C_0B[Y89AAJ:F0Z:08A_ab8@:EG4:;A4<\
Iˆ&#•‰"sŠ! !+,-
#•z
I8U08B9E8 !8dA,h0tL08E8Q:;A4<z
I~AJUEG4:;A4<AJQ01E8U08B9E8 !EG48dA,h0z
I?iEV35L8K08A8TEE301EVY !EG48dA,h05LQ:;A4<.
I?:;0AJXZ8„018QL0PR:.
I??WAJXZkA83dAH
I?IU0tu01c3Cb:EG48dA,h0zM
II9EP‹085[E:;A4<CcXEc3A:f008d0 !EG48dA,h0AR::;A4<
z
IN3•AJK08EG45:;EA8[E8:f0 !8dA,h0AR::;A4<zI
(41l
N
INiE8_54•5>0 !EG48dA,h0E8Q:;A4<zI
IN?8Œ:8R05LC:63Z:;054•5>0 !zI
INI8FA8TEE8Q54•zI
INN3•AJK08a:054•5LAJ:F0Z84:t[90zN
I? !EG48dA,h0tL08E8Q:;A4<08y010S<234z\
I?K088K08A838•A5LB‚tu01 !EG48dA,h0€:;A4<z\
I?K088K08A838•A5L5d0C@01 !EG48dA,h05LQ:;A4<z\
4o:4:CQR0AJc^EHH?z\
e:4:CQR0HH?C_004•z\
I??K088K08A8[E8:;0 !8dA,h0z.
4oiEV323h0P† !AR::;A4<z.
eK088K08A8[E8:;0 !8dA,h0AR::;A4<zH
I?I8y01A=0AR:AJQ01A:_Y08d05LB‚tu01 !8dA,h0AR::;A4<
.N
4o=0AR:.N
e13•f008O0.\
I?N@AB>t[90B‚tu01 !E8c48:;323h.z
4ou8>:P@2340E8TE:;A4<EG4E„01A•(.z
e(.…
I??{38c^01 !EG48dA,h0E8Q:;A4<AJQ01A8Œ:1:40C_0H
N$s-((Ž‰"sŠ!•-
!+,-#•H?
N8|<1:h:Y89Y56E8U08B9E85LA8FE8_H?
NO01E4Q08d0A8TE5L8:F3C•0156eh0E8VAEG4 !H?
(41l
\
N?{O•t[01E8:_0PcXEA838•A5LB‚tu01 !Y8‡8XY5^:<uEA:f3Y89A
AJ:F0Z:08A_rab8@:HI
NIS01EcŒ01A8lQt•:5L23h0P† !HI
NN(8>:8XYE‡018U08Y8G8dA,h0E8>01A84<08•01H\
N?8|<1:h:Y89YAS01EcŒ010S01P[EA838•A5LB‚tu01 !M?
N?6A838•A5>0…M?
N??6A/E8TEA8[E8:;0t[90…M?
N?I6B‚tu015>0…MI
NI8|<1:h:Y89YAS01A>EC@1:h:01O05>0 !…M\
NIL:8]4A8GAuEt[90…M\
NI?:h:23•_A5>0C>:T01…M
NIIh:A8:;0E8VAPcX01Cg35LQ…Mz
NIN:_YAuE8QL0A8:;0E8U08B9E8C60e‡jA9:C~08Ec…Mz
NN8|<1:h:Y89YAS01EcŒ0123408;C>:A9E5^:08LAL:AJXM.
7‘+Mz
!"•7- M.
(41l

 !"
JQ01<V•E8uE0S<234j8WAJXY89AAJ:F0E8U08A8TEm !oCb1|YY8g02340
AJ’01A8•EC“•B[Y89AAJ:F0Z:08A_`ab8@:EG4E9E0c^EC401Y89AAJ:F013=05>0
!PL013=05>008d0CcXEA”E9E08LAL:AJXEG4E9E0c^E5LA/E8TEAL:AJX23>EA_
5^:E9E<TEc3Cb:Z89E0843mE|A8FE|EhE908O08QDEtQ408018:;YP^0jE9EAdY
CQL0a3•f023>E1:4E•01A84<1:4AL:AJXoO•PL013=05>0JVA2340AJ’01CcXE8W
AJXA”ef001QL:1:h:23•_A<@AY8g0Z8|Z8S0565>0C>:5^:08y0123>E1:4C401Y89A
AJ:F008c:;A4<
:;A4<A”Z8:A:_08L08C/:<^:j0c^EA4CbA:_08L08C4Y8ci018Q9jC4
tR018Q9E9E23408;Z:08A_C>:01QR:KA8_j060Z:08A_:;A4<CbE|08y01
E83•F0e:_0AUE8E[E5L01L•EL01Z8€:B•ERACcXE08y01A8L08A[3C|j<@A<DAtQ
:;A4<CbY89A83•A>ABTE<R080@:P[EEG4060Z:08A_j<DAZ89E5:;E<€J@01
23408;C>:01QR:5^:E9E0c^EAJf0A8_1:^:CbARQC:63Z:;0CF:;A4<A838•A5>0
Cg3Ac0c^E01QL:e/B3015LQY8g05>0C401A8:_3AJQ010c^EjAJQ01C|5>0 !
E8:_<5~AJU2340AJ’01”Cg308y010S<HMj:;A4<A:_Y08d008:638i0 !EG4
E@01C=0123>EA_jCT01Cg3AJQ01t408B9E8E9E0c^EjA/E8TE5:;0AJX€:;A4<PL
8dA,h08dA,h0PLC>:A9EZ:08A_2340AJ’01EG4:;A4<jPL<@AAJQ0108y01
0c^E5:;0AJXje3„0e905LCg3AcP^008VA5LQ:;A4<
3•08:f05V0C6CDAJ4PLPL<A8_0LQCFA838•ACcXEPcX015>008c5d•5LB‚
tu018:;323h013=05>00L•|PLP†tQl<E8’0C6AL:…“ Thực trạng và giải pháp
sử dụng hiệu quả vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam”
1QL:Y8g0<€Cg35LZ_AP3d0jC6901=<NY8g0E8U08…
#$%&'(…/01234056013=05>0 !5L8QRAC@018WAJXY89AAJ:F0EG48dA,h0
#$%&')…/012340E830156 !€:;A4<
#$%&'*…8[EAJR015:;EA838•A5LB‚tu01 !8dA,h0AR::;A4<
#$%&'+…@AB>1:h:Y89Y08ƒ<A838•A5LB‚tu018:;323h !8dA,h0AR:
O•PL<@AC6AL:E|0@:t301Y8Q01Y8•5LY8TEARYj08c01AJQ01C:63Z:;08R0
E8_56A8Œ:1:40E•0108c1:^:8R056PcX01Z:_0A8TEjZ:08018:;<A8[EA_0f0eL:5:_A
Z8„01AJ908Z8–:08y01A8:_3B|Ap<JVA<Q01CcXEB[C|011|Y†Z:_0EG4A8g•E„
E‡01E9EeR0
(41l
z
s:085:f0A8[E8:;0
13•—08~8‡•JO<
,-(. /01!234
5
(.( 6&'789&:;
 789:0:;<56013=05>0 !
!  CcXE  *•  e40  :;0  AJX  (89A  AJ:F0  m!r   !l5lPQY<l0A  BB:BA40El
Q<<:AAlloEG4 p!E8U08A8TEC6EdYC_05LQ0S<HH˜08c01E8QC_004•E8c4
E|C~08018‹48QL0E8™0856 !3•08:f0B[Z89Ee:;A1:y4E9EC~08018‹4Z8„01
08:63˜E|A8FA8V•C:630L•234<@AB>†Z:_0B43…
• ~08018‹4B^<08VA56 !CcXECc4J4e€:/E8TE8XYA9EZ:08A_EG48O3
š3m04•PL p!oA”08y010S<MEG4A8_Z™{{~08018‹4CcXEY89Ae:F308c
B43…› !PL013=0AL:E8U08tQE9EEi2340E8U08A8TEmE8U0823•6008L0c^E84•
C~4Y8ci01oEG4<@A0c^E5:;0AJXE8QE9E0c^EC401Y89AAJ:F05LE9EA/E8TE
08ƒ<A8•EC“•Y89AAJ:F0Z:08A_5LY8•EPX:EG4E9E0c^E0L•|<401AU08E8VA
AJXEVYmUA08VAPLE8QZ8„01?\œZFA”01L•rrHzIo•~08018‹40L•CbC6EdY
Z89Cg•CGE9EZ8U4ER08EG4 !…0c^E5:;0AJXj0c^E08d05:;0AJXj8K08A8TE
5:;0AJX5L<uECUE85:;0AJX
• @AC~08018‹4Z89ECcXECc4J4e€:E9E0c^Eže408WAJXY89AAJ:F0m!o
08V0<R0856E9E8K08A8TE08d05:;0AJX…› !PL<@AY8g0EG4 !qAJQ01C|E|
•_3A>Z8„018QL0PR:5LE8Q54•c3Cb:jAJQ01C|5:;0AJXZ8„018QL0PR:E8:_<UA
08VA?\œA/015:;0AJXY89AAJ:F0m !qPLAL:AJXY89AAJ:F0E8U08A8TEjPL013=0AL:
AJXEG4E8U08Y8GE8Q<uEA:f3Y89AAJ:F0jPQR:5>054•0L•1=<E| !5LE9E
8K08A8TE !qZ89EjAJQ01C| !E8:_<A™AJ’01P^0o•
• g0CO•<@AC~08018‹48QL0E8™088i056 !A8cŒ01a3•f0CcXEt‡01AJQ01
E9E1:9QAJK08jE9EB9E8PL…› !PL013=0AL:E8U08tQE9EEi2340E8U08A8TEmE9E
E8U08Y8GjE9EA/E8TEY8:E8U08Y8GjE9EA/E8TE23>EA_8QDEC~4Y8ci01oE301
(41l
.
EVYE8QE9E0c^EE8d<5LC401Y89AAJ:F0j08ƒ<<uECUE8A8•EC“•Y89AAJ:F0Z:08
A_5LY8•EPX:ab8@:€E9E0c^E0L•:;0AJXY89AAJ:F0E8™E|Z8Qh01?\œB>5>0
E301EVYPL5:;0AJXZ8„018QL0PR:•8c5d• !E|B[A84<1:4EG4E9EA/E8TE
Y8:E8U08Y8G
? @AB>CDEC:F<EG4 !
• L5>0Cg3Acc3Cb:tQE8U08Y8GEG4<@A0c^E8QDEE9EA/E8TE23>EA_EVYE8Q
E9EEi234E8U08A8TEEG4<@A0c^EjAU08c3Cb:E8:_<AJf0?\œ1:9AJ~EG45>054•
• L5>0Cg3AcE|C:63Z:;056013=0B‚tu01mC>:A9E1:4Qt~E85LC>:AcX01<34
B•<o5L<uECUE8B‚tu0178„01EVYE8Q08y01t[90<401AU08E8VAA8ci01<R:˜
<LE8™08ƒ<<uECUE808O0CRQj1:•YY89AAJ:F0Z:08A_jZ8•EY8uEZ8|Z8S056AL:
E8U088QDE0O01E4QPX:UE8Z:08A_rab8@:EG40c^E08d05:;0AJX
• L5>0CcXE23h0P†1:90A:_YA8„01234E9EC:63Z:;08QDEB[1:9<B9AB‚tu015>0
• 8c5d•eh0E8VAEG4 !<401AU0808O0CRQjA8F8:;0018‹45uC=01A8Œ:PLB[
2340AO<1:•YCŸEG4E9E0c^EC>:5^:0843jAS01EcŒ01A8•EC“•<>:23408;C>:
01QR:A>AC Y1:y4E9E23>E1:48QDE1:y4E9EA/E8TE23>EA_5^:E9E23>E1:4
<=&'>#?@>ABC>&$D@B8E&&#F&:GH&><I@J&>KL>#8C@:M=N
• ~A8_Z:08A_EG4Z835[E5L23>E1:4AJf0AJcŒ0123>EA_
• h:E9E8E8U08B9E808ƒ<A89Q1ŸAJ€01R:AJQ01239AJK08AS01AJc€01e605y01
• :;EB‚tu01E|8:;323hE9E013=0P[EAL:E8U0884•Z8„01
• s[/0C~08E8U08AJ~jZ:08A_AJQ010c^E
‡015^:B[Y89AAJ:F0Z:08A_A8_1:^:5^:a38c^01AQL0Eg38|4jZ835[E8|401L•
EL01BO3rJ@01jC:63Z:;0CF<@A0c^E08d0CcXE5:;0AJX !E]01•0P:605^:•f3
Eg38@:08dYEG40c^EA:_Y08d08y01•f3Eg3E|A8FPL…
− h:A8:;0<„:AJcŒ01Z:08tQ408AJQ010c^E5LEh:A8:;0<„:AJcŒ01CFA838•A
5>0Cg3Ac0c^E01QL:A8lQ8c^0101L•EL01A8„01A8Q901j<:08eRE8˜ARQC:63
Z:;0A83d0PX:E8Q08LCg3Ac
(41l
H
− h:E9E8tQ408018:;Y08L0c^EA8lQ8c^01E/Y8g08|45LE8•AJ’01A^:Y89A
AJ:F0Z:08A_Ac08O0
− JQ01•f3Eg35623L0P†08L0c^Ejef0A:_Y08d0 !Y8h:E8•†A^:E8ci01
AJK08Y89AAJ:F0AcY89Y5LEh:E9E88L08E8U08A8lQEiE8_›<@AE‚4•jA8„01
A8Q901=01A8Œ:Y8h:E|E8ci01AJK08jZ_8QRE8E8>01A84<08•01EuA8F5K
›08y010c^EEL01018}QEL01C:54•5L0R0A84<08•01EL010D0106•
I 39AJK088K08A8L08 !
1L•?A8901.0S<HN\jE8:_0AJ408A8_1:^:A8T84:Z_AA8•EE9E0c^EAJf0
A8_1:^:Ji:5LQAK08AJR01e~Y8983ž0D0106E8™E]00c^EkPL0c^Et3•08VAE|
A:6<P[EZ:08AJ_CF1:•YE9E0c^EZ89E8Œ:Z¡0L•jkCbA:_08L08ET3AJXPci01
A8[E5Le=:A8cŒ01E8:_0AJ408E8Q8dA5LE9E0c^EE8O3š3O•E8U08PL8K08A89:
BiZ84:EG45:;0AJXY89AAJ:F0E8U08A8TE !E|AU08E8VA01•08R05L<401PR:8:;3
23hE8Q<@APQRAE9E0c^E5:;0AJXjtg0tg08K08A8TE0L•CcXEE83•F0B4015:;0AJX
CFZ8„:Y8uEZ:08A_S<HN.jZ_8QRE84JB84PPmZ_8QRE85:;0AJXZ8„:Y8uE8O3
š3oJ4CŒ:08ƒ<1:•YE9E0c^E8O3š3Y8uE8=:E9E01L08E„01018:;Ye~E8:_0AJ408
AL0Y89FA:_Y08d05:;0AJXE3hZ_8QRE84JB84PPjE9E0c^E8O3š3CbCc4J4<@A
E8ci01AJK08Y8uE8=:Z:08A_E|B[Y8>:8XY5LA8L08PdYA/E8TEZ:08A_A8_1:^:j1’:
A•APL p!
JQ01Z83„0Z8/8XYA9EY89AAJ:F0E9E0c^E p!CbPdYJ408y013že40E83•f0
<„0AJQ01C|E|že405:;0AJXY89AAJ:F0m!o08ƒ<1:•YE9E0c^EC401Y89AAJ:F0
Z:08A_5L0O01E4Q8:;323hCg3Ac:;004•A84<1:43že400L•E|?0c^E5L01QL:J4
E]0E|A8f<že40E@01C=018O3š3
S<HzMjR:8@:C=01P:f08:;Y23>EPg0Cg3A:f0CbE8U08A8TEA8„01234E8™
A:f3 !eƒ01Mjzœ(EG4E9E0c^EC401Y89AAJ:F0jA8lQC|E9E0c^EC401Y89A
AJ:F0Y8h:CRAE8™A:f3 !eƒ01Mjzœ(5LQ0S<H.\8QDE<3@008VA5LQE3>:
A8dYZž.M5LY8V0CV3CRAœ(B^<08VA5LQ0S<?MMM3•08:f0AJf0A8[EA_j
E8QC_004•jE9E0c^EE„01018:;YY89AAJ:F0PR:A8[E8:;0018‹45u0L•JVAZ89E0843
8¢018R0AU08eK0823O0A”HMC_0H.\jE|<@AB>0c^EA8[E8:;0<TE23•C~08
(41l
M
08c(89YPLMjz.œ(˜L40PLMjHœ˜(˜8u•:F0PLMj.œ(˜40RE8
PLMj.œ(˜CDEe:;APL43•C|011|YAJf0jMIœ(˜01cXEPR:E9E0c^E08ckj
TEjA4P:4j404t4E8™C|011|Y€<TEeK0823O0A”Mj?Nœ(C_0A>:C4PL
Mj\Nœ(
8c5d•jA3¡A8lQ<TEC@Y89AAJ:F0EG4060Z:08A_E9E0c^E8L010S<5LA3¡
A83@E5LQE9E<>:e4011:4Q<401AU08E8:_0PcXE1:y4E9E23>E1:4E301EVY5LA:_Y
08d0 !CFA”C|E9Eef0Cc4J4<TEAL:AJX !8L010S<
N (8O0PQR: !
 
9O GH&><IP#Q&'#=M&RSGN
• ,f00c^E01QL:E301EVY5:;0AJXm<Lef008d0Z8„01Y8h:8QL0AJhPR:oCFef0
08d0A8[E8:;0E9EE8ci01AJK08jt[90A8lQB[A8|4A83d0AJc^E1:y4E9Eef0˜E|A8F
EQ:5:;0AJXZ8„018QL0PR:08c<@A013=0A83EG401O0B9E808L0c^EjCcXEB‚tu01
A8lQ8K08A8TE08L0c^EEVYY89APR:E8QE9E083Eg3Y89AAJ:F0Z:08A_rab8@:EG4CVA
0c^E
• :;0AJXZ8„018QL0PR:A8cŒ01E8:_<?\œAJQ01A/01B> !AJf0A8_1:^:
:;0AJXZ8„018QL0PR:A8cŒ01CcXEB‚tu01c3A:f0E8Q08y01E8ci01AJK085Lt[90
A83@EE9EP‹085[EZ:08A_rab8@:08c…•A_j1:9QtuE˜E9E5V0C6ab8@:08ca|4C|:
1:h<018}QjY89AAJ:F00„01A8„05L<:600•:jEVYA8Q9A0c^Ej018:f0ET3E9Et[90
Y89AAJ:F05LAS01EcŒ010S01P[EA8FE8_jehQ5;<„:AJcŒ01<„:B:08
1QL:J4 !Z8„018QL0PR:E]08WAJXE8QE9E8QRAC@01Bh0a3VAAJQ01<@AB>
AJcŒ018XYE9e:;AjAJc^E8_APLE9Et[901|YY8g0ARQ5:;EPL<˜1:h:23•_AE9E5V0C6
ab8@:€E9E0c^E08d05:;0AJX
• :;0AJXZ8„018QL0PR:CcXEA8[E8:;0tc^:E9EtR01…
(41l

− WAJXZkA83dA…E9EA/E8TEAL:AJXA8[E8:;05:;EE83•F01:4QE„01018;j
8QDEAJ3•60CRA08y01Z:08018:;<a‚P†jeU23•_AZkA83dAA8„01234E9E
E83•f01:423>EA_E8Q0c^E08d0 !
− :;0AJX08O0CRQeƒ018:;05dA…E9E0c^EA:_Y08d0 !tc^:8K08A8TE8:;0
5dA
TO GH&><I@U#=M&RSG
• ]01’:PLAU0tu01c3Cb:jE8:_<AžAJ’01P^0AJQ01A/01B>5>0 !AJf0A8_
1:^:
• 8LAL:AJXE8Q0c^EEg05>054•<@AZ8Qh0A:605^:<TEPb:B3VAc3Cb:5LA8Œ:
1:40AJh0XA8UE88XY:;0AJXE|8QL0PR:PL013=0A83Y8uA8f<CFe‡C•YA8O<8uA
01O0B9E808L0c^Ej5K5d•0|CcXEB‚tu01tc^:8K08A8TEAU0tu01c3Cb:Cg3AcE8Q
E9Et[90E|Z8h0S01A838=:5>0j8QL0AJhPR:E8Q08L0c^EEh5>0P£0Pb:CFAJh0X
E8Q0c^E01QL:
• :;0AJXE|8QL0PR:A8cŒ01CFc3A:f0E8QE9EE8ci01AJK0823>E1:4jCDEe:;APL
E9Et[905LE8ci01AJK08aO•t[018QDEEh:ARQEiB€8RAg01Z:08A_ab8@:A83@EE9E
P‹085[E…0S01Pci01j1:4QA8„015d0Ah:j0„01018:;YjA8G•PX:j1:4QA8„01P:f0PREjA8•E
C“•Cg3AcEG4Ac08O0AJQ015L01QL:0c^Eje‡C•YA8O<8uAE90EO0A8408AQ9023>E
AF
• 8y01C:63Z:;0c3Cb:A8cŒ01PL…
− b:B3VAA8VYmA‡•A83@E5LQ<uEA:f3E8Q54•5L0c^E54•o
− 8Œ:8R054•0XtL:mA”?MrIM0S<o08ƒ<1:h<19080D01AJh0XE8QE9E0c^E
AJQ01A8Œ:1:40Cg3E]01DYZ8|Z8S0
− |A8Œ:1:40Z8„01AJhPb:8QDE8Qb0AJh0XmE]01’:PLA8Œ:1:40O08R0oA”Mr?
0S<CF0c^EA:;Y08d0E|CGA8Œ:1:40Y89A83•8:;323hB‚tu01013=05>0
54•jARQ013=0CFAJh0XB430L•
• 8„01A8cŒ015>0 !E8Q54•A8lQt[90Z}<A8lQ08y01C:63Z:;0tQ84:
ef0CL<Y890jA8–4A83d0AJc^E
(41l
?
• 8K0E8301E9E0c^EEVY !C401E|E8:638c^011:h<5:;0AJXZ8„018QL0
PR:5LAS018K08A8TE5:;0AJXE|8QL0PR:j0f08:;004•E9E08LAL:AJXA8cŒ01E8’08K08
A8TEAL:AJX8W08XY
Eo GH&><I#V&#IWX@#=:9L#V&#IWON7_A8XY<@AY8g0 !Z8„01
8QL0PR:5L<@AY8g0 !E|8QL0PR:A8lQE9EC:63Z:;0EG4ef0E301EVY˜8QDE
Z_A8XYA^:IPQR:8K081=<<@AY8g0 !Z8„018QL0PR:j<@AY8g0 !E|
8QL0PR:5L<@AY8g0AU0tu01A8ci01<R:
 
9O Y=&'W#$%&'N
• LE9EZ8Qh05:;0AJXAJ[EA:_YA”0c^E0L•C_00c^EZ:4A8„012348:;YC~08
CcXEZ†Z_A1:y484:E8U08Y8GJQ01A/01B> !Pc3E83•F0AJf0A8_1:^:Y8g05:;0
AJXBQ01Y8ci01A8ci01E8:_<AžAJ’01P^0jE|Z8:A^:.Mœ
• K !BQ01Y8ci01PL013=05>0Z_AE83•F0AJ[EA:_Y1:y484:E8U08Y8G5^:
08430f0A8GAuEA:_08L08E301EVY5LA:_Y08d0BQ5^:013=0 !C4Y8ci01Ci0
1:h08i05LA8Œ:1:40Z†Z_A5:;0AJXE•01084088i0sQ01j0c^EE301EVYA8cŒ01E|
08y01•f3Eg3…
− @:t301EG4E9EZ8Qh05:;0AJXY8h:JVAE8:A:_A5LEuA8F
− |08y01JL01e3@E56C:63Z:;0E8Q54•8¢018R0jef05:;0AJXB¤Ch<
08d05:;ECLQARQE83•f01:4jE>5V056E9E5V0C6E|P:f0234C_05:;EA:_Y
08d05LB‚tu015>054•E8QE9E0c^E08d01cXEPR:0c^E08d05:;0AJX
Y8h:<34<9•<|Ej8L018|4EG4ef05:;0AJX
− 8lQE9E08LY8O0AUE8Z:08A_08y0101cŒ:8c€01PX:A”08y01Z8Qh05:;0
AJX0L•PL08y0108LBh0a3VAEG4ef0E301EVY<LE9EBh0Y8“<EG48’
C401<VAC~45~ER08AJ408AJf0A8~AJcŒ01A8_1:^:
TO Z9W#$%&'N
• 13=0 !C4Y8ci01E8™E8:_<?MœAJQ01A/01B> !AJf0A8_1:^:j08c01
CcXE8K08A8L08A”B[C|011|YEG4E9E0c^EA8L085:f0K5d•jC:63Z:;0<LE9EA/
(41l
I
E8TEC4Y8ci01CDAJ4E8G•_3E|PX:E8QE9E0c^EC|011|YmCDEe:;AE8Q08y010c^E
E|<TEC|011|YE4Qo8g308cE9E08LAL:AJXC63t[4ELQAžP;C|011|YEG4<K08
AJQ0123kC4Y8ci01CF1O•9YP[Ee3@Eef008d0Y8h:A8[E8:;008y01C]:8–:EG4
<K08
• JQ0108|<5:;0AJXC4Y8ci01E|9EA/E8TEAL:E8U0823>EA_mqjx,j
1O08L01(89AAJ:F0E8O3r!,o5LE9EA/E8TEA83@E;A8>01:f0:;Y3>E
  !
9O P#Q&'<M&'T8C@N,f008d0 !Z8„01e~JL01e3@Ee€:<uECUE884•
013=0B‚tu015>0
TO @U<M&'T8C@N,f008d0 !e~JL01e3@Ee€:013=0B‚tu0108c<34
8L018Q9jA8:_Ae~EG40c^EAL:AJXj8QDE<uECUE8B‚tu0108c…P‹085[Ejt[
90Cg3Ac
@O <M&'T8C@BC>W#[&.
 "#
4o V><I&'\&Y]@#…1=<E9EZ8Qh0 !E301EVYCF8WAJX01O0B9E8EG48U08
Y8GjA8cŒ01CcXEA8[E8~f0A8„01234E9EtR01…
• 83•F01:4QA:60A;AJ[EA:_YE8QE9E0c^EA:_Y08d0 !mPQR:8K080L•UA1DYo
• WAJX08dYZ8“3m5:;0AJX8L018|4o…8U08Y8G0c^E08d0 !A:_Y08d0<@A
PcX018L018|4E|1:9AJ~Aci01Cci015^:E9EZ8Qh0E4<Z_Aje90E8QA8~AJcŒ010@:
C~45LA830@:A;
eo ^_&><I@#$%&'><`&#m5:;0AJXY8:t[90o…c^EE301EVY5L0c^E08d05:;0
AJXZ†8:;YC~08E8Q<@A8:;Yc^EA/01239A<LZ8„01Eg0a9EC~08E8U08a9EZ8Qh0
5:;0AJXB¤CcXEB‚tu01E8U08a9E08cA8_0LQ˜E8¢018R05:;0AJXE8QB[Y89AAJ:F0
E8301EG41:9QtuEjY89AAJ:F0Z8Q48’E
Eo GH&><Ia?]&…
(41l
N
• 8:_<A™AJ’01P^008VAAJQ01A/015>0A8[E8:;0 !:63Z:;0CFCcXE08d0
5:;0AJXt[90PL›Y8h:E|t[90EuA8FjE8:A:_A56E9E8R01<uEB¤B‚tu01 !•
• |84:PQR:…
− :;0AJXEieh0…A8cŒ01EVYE8Q08y01t[aO•t[01CcŒ01a9jEg3E>01jCfCdY
8QDEZ_AEV38RAg01A8cŒ01E|Z}<A8f<<@AY8g0EG45:;0AJXZkA83dAtc^:
tR01E9EE83•f01:40c^E01QL:C_0Z:F<AJ408y018QRAC@010LQC|8QDEBQR0
A8hQa9E08d0E9Ee9QE9QE8QE9EA/E8TE5:;0AJX
− :;0AJXZkA83dAjEVYE8Q08:63AJcŒ018XY…
¥:;0AJXAJ:A8TEmE8:_<A™AJ’01P^008VAoje4Q1=<5:;0AJXE8Q8QRAC@01
E83•F01:4QE„01018;jCLQARQZkA83dA8QDEY8O0AUE856<DA23h0P†jZ:08A_j
A8ci01<R:jA8>01ZfjE9E5V0C6ab8@:
¥dYZ_8QRE8E>5V0E8QE9EE8ci01AJK08jef0E301EVYB¤E‚08y01E83•f0
1:4tL:8R05L<@AB>E>5V001•08R0PL<5:;EAR:0c^E08d0Cg3Ac
¥WAJXE9EP^YCLQARQA84<2340jZ8hQB9A€0c^E01QL:j08cEVY8’Ee/01
CLQARQtL:8R08QDEA8:_Ae~018:f0ET3
#bcN
mo!‡tc^:8K08A8TE0LQj !C4Y8ci015£0Cc4J4A:f3E83“0CFa¦AE8Q54•5>0
PLB[Y89AAJ:F0Z:08A_5LZ8h0S01AJh0XEG4ef008d05:;0AJX
m?o8lQx,5L<@AB>08LAL:AJXBQ01Y8ci01…B[A8L08E„01AJQ01B‚tu01 !
Y8h:A8F8:;0€5:;EA838•ACg3AcE8QAS01AJc€015LY89AAJ:F0Z:08A_23>E1:4js!
5:;0AJXY8h:A838•ACcXEUA08VA?s!Cg3AcAc08O0
mIoWAJXY89AAJ:F0E8U08A8TEt‡PLBQ01Y8ci0184•C4Y8ci01C631•0P:605^:E9E
•_3A>E8U08AJ~K5d•/0C~08E8U08AJ~E8U08PL<@AAJQ0108y01C:63Z:;0A:f023•_A
CFAJ408A8G013=0 !EG4E9E0c^EC401Y89AAJ:F0
mNoFA838•AA8f<B>PcX01 !8ƒ010S<j0c^EC:54•Y8h:B‚tu015>0 !<@A
E9E88:;323h:63C|Y8h:CcXEA8F8:;0A8„01234E9Eeh01e9QE9Q23>EA_8ƒ01
(41l
\
0S<56AS01AJc€01Z:08A_:630L•E]0PLeƒ01E8T01E8Q5:;E0O01E4QZ8h0S01
AUE8P••AJQ010c^ECFE|A8FAJh08y01Z8Qh00XC9Q8R0€0c^E08d05:;0AJX
\ 4:AJ]EG4 !C>:5^:B[Y89AAJ:F0Z:08A_`ab8@:E9E0c^E
$ %&'('
• 9E0c^E1:L3Z8:5:;0AJX !C631•05^:08y01PX:UE85LE8:_0PcXE08c
<€J@01A8~AJcŒ01j<€J@018XYA9EE|PX:E8Q8’jCh<ehQ<uEA:f356400:08r23>E
Y8]018QDEA8lQC3/:<uEA:f3E8U08AJ~K5d•j8’C63E|E8U08B9E8J:f018c^01
5LQ<@AB>P‹085[E<L8’2340AO<84•8’E|PX:A8_m08y01<uEA:f3c3A:f00L•
A84•C/:E‡015^:AK088K08Y89AAJ:F0Z:08A_`E8U08AJ~`ab8@:AJQ010c^EjZ835[E
5LAJf0A8_1:^:o
• 13=05>05:;0AJX !E]0CcXE1•05^:E9EC:63Z8Qh0<d3t~E8CDEe:;A
08dYZ8“3A>:C4E9EBh0Y8“<EG48’uA8FPL0c^EEVY !e3@E0c^EA:_Y08d0
!Y8h:E8VY08d0<@AZ8Qh0 !PL8L018Q9jt~E85utQ8’Bh0a3VA
• 9EC@01EG4•_3A>Až1:98>:CQ9:E|A8FPL<E8Q1:9AJ~5>0 !Y8h:8QL0
PR:AS01Pf0
$ %&'(') !
* +,#
• !PL<@A013=05>0E|54:AJ]2340AJ’01C>:5^:E9E0c^EC4015LE8d<
Y89AAJ:F0>:5^:E9E0c^EC401Y89AAJ:F0jZ8Qh05:;0AJX5LE8Q54•A8lQC:63Z:;0
!PL013=0AL:E8U082340AJ’018:630c^ECbA:_YA83<@APcX015>0 !Z89
P^008c<@Ae/B3012340AJ’01E8QY89AAJ:F0
• !1:•YE9E0c^E018}QA:_YA8308y01A8L08A[3Z8Q48’EjE„01018;8:;0
CR:5LY89AAJ:F0013=008O0P[E8y01PX:UE82340AJ’01<L !<401PR:E8QE9E
0c^E08d0AL:AJXPLE„01018;jZkA83dA8:;0CR:jZkahQE83•f0<„05LAJK08C@23h0
P†A:f0A:_09E08LAL:AJXE]0c3A:f0Cg3AcE8QY89AAJ:F0013=008O0P[E5K8’A:0
(41l

Ac€01Jƒ015:;EY89AAJ:F0EG4<@A23>E1:423408;<dAA8:_A5^:5:;EY89AAJ:F0013=0
08O0P[E
• !1:•YE9E0c^EC401Y89AAJ:F0C:63E8™08EiEV3Z:08A_
− >054• !PL<AS01A/015>0Cg3AcEG4E9E23>E1:4A:_Y08d0jtQC|
PL<AS010S01P[EBh0a3VAjt£0C_0AS01!(BQ5^:AJcŒ018XYZ8„01E|
013=05>0e/B3010L•9EC@01EG45>054• !Pf0AS01AJc€01!(
EG4E9E23>E1:4t4QC@01AJQ01Z8Qh01A”MjœC_01g0jzœ
− S010S01P[EBh0a3VAE]01:•Y1:h<PR<Y89A
− :9Eh0@:C~41:h<B¤Eh:A8:;0AU08ER08AJ408EG48L018|4a3VAZ8“3EG4
08y010c^EA:_Y08d00L•j5LtQC|PL<AS01Z8>:PcX01a3VAZ8“3EG48’
− 8dYZ8“3E•01AS015K083Eg3EG4060Z:08A_CbAS018i0Z8:A>EC@AS01
AJc€01084088i0j08c01083Eg30L•Y8g00LQe~Eh0AJ€e€:B[1:h<1:9€
A8~AJcŒ010@:C~40f0E3>:E‡01E90EO0A8ci01<R:5£0CcXEEh:A8:;0
<R08
• !1|YY8g0AS01Z8h0S01A838•A5>0q!5LARQC:63Z:;0CF<€J@01Cg3
AcY89AAJ:F0AJQ010c^E€E9E0c^EC4015LE8d<Y89AAJ:F0
− :;EB‚tu015>0 !CFCg3AcEh:A8:;0EiB€8RAg01B¤ARQC:63Z:;0E8Q
E9E08LCg3AcAJQ010c^EAdYAJ301Cg3Ac5LQE9EE„01AJK08Bh0a3VAZ:08
tQ408E|Z8h0S01<401PR:PX:083d0
− !01QL:5:;Eeh0A8O00|PL<@A013=05>0e/B3012340AJ’01E8QE9E
0c^EC4015LE8d<Y89AAJ:F0j0|E]0E|A9Etu01PL<AS01Z8h0S01A838•A
5>0A”013=0q!5LARQC:63Z:;0CF<€J@01Cg3AcY89AAJ:F0AJQ010c^Ej
1|YY8g0A8[E8:;0A8L08E„01E8:_0PcXE8c^0101QR:VAEhE9E0c^E
A8lQC3/:E8:_0PcXE8c^0101QR:C63E|08~YC@AS01AJc€01Z:08A_JVA
084085Le:_0C/:EiEV3Z:08A_AJQ010c^E<R08<¤AJQ01<@AA8Œ:1:40
(41l
z
01•0CFE83•F0A”0c^E„01`„01018:;YA8L0808y010c^E„01`
„01018:;Y8:;0CR:jE|<TEA8308dYeK0823O0Cg301cŒ:E4Q
• S01EcŒ01ehQ5;<„:AJcŒ015LY89AAJ:F0e605y01…8:63t[90 !8WAJX
ehQ5;<„:AJcŒ01€E9EA8L08Y8>P^08:63t[90 !CbtL08E8Q5:;EAS01
EcŒ018;A8>01EVY0c^EBRE8€C„A8~5L0„01A8„0˜Eh:A8:;08;A8>01A8Q9A0c^EA8h:
€E9EA8L08Y8>P^0,hQA=0E9Et:AUE85S08|484•E9t408P4<A8•01Eh08
• S01EcŒ01A8FE8_… !Cb1|YY8g0AS01EcŒ010S01P[E5LA8FE8_A8„01
234E9EE8ci01AJK08jt[908WAJXE„01E3@EEh:E9E8Y89YP3dAjEh:E9E88L08E8U08
5LaO•t[01E8U08B9E823h0P†Z:08A_A8lQP~E8AJK08Y8‡8XY5^:E8GAJci01jE8U08
B9E8EG4h015L8L0c^E5LP@AJK08E8GC@018@:08dYZ:08A_23>EA_jAS01EcŒ01
0S01P[EEQ001cŒ:8„01234E9Et[90 !j8L0101L0E90e@:;A4<CcXE
CLQARQ5LCLQARQPR:˜08:63E„01018;Bh0a3VAjZk0S0123h0P†8:;0CR:CcXEE83•F0
1:4Q
• 3408;C>:A9EE8DAE8¤…3408;1:y4Y8U4:;A4<5LE9E08LAL:AJXCb
CcXEA8:_APdYAJf0EiB€23408;C>:A9EjC6E4Q54:AJ]PL<E8GEG4ef0A:_Y08d0
!A8„01234E9E8QRAC@018L:8QL5LA3O0A8GE9E23•AJK085LA8GAuE !:63
0L•CcXEA8F8:;0AJf008:63P‹085[E08cY89AAJ:F0E9E23408;C>:A9EAJQ010„01
018:;YjPO<018:;Yj8:;323h5:;0AJX018:f0ET39Ytu01E9E<„8K085:;0AJX<^:
m8WAJX01O0B9E8jA:_YEd001L08joj8L:8QL239AJK08E83“0e~t[90jA8>0108VA8;
A8>01e9QE9Qj8L:8QL8Q9239AJK08<34B•<jAS01EcŒ010S01P[EAQL0t:;05623h0
P† !c^EA4CcXEP[4E8’0PL0c^EC:F08K0856A:_08L088L:8QL23•AJK08A8G
AuE !jA3O0A8G8;A8>0123h0P†23>E1:4560O01E4Q8:;323h5:;0AJX9E08L
AL:AJX5L8U08(8GCbE|08:638XYA9ECF0O01E4Q8:;323h5:;0AJXA8lQA3•f0e>
L@:
- +,.#
• |013•EiCFPR:19080D010X0g0E8QE9E23>E1:408d05:;0AJXtQ08cCb
0|:€AJf0P‹085[ECg3AcA8cŒ01PL08y01P‹085[EZ8„01B:08PX:083d0jE9EE8GCg3
(41l
.
AcZ8„01AJ[EA:_YA84<1:4C:638L0823h0P†t[900f08:;323hB‚tu015>0A8cŒ01
A8VY
KA8_Z8:08d05:;0AJXtc^:8K08A8TE0L•A8KE8U08Y8GE9E0c^E08d05:;0
AJXY8h:C6J4E9E<uEA:f3Y89AAJ:F0Z:08A_E9EZ835[ECcXE8c€01PX:A”8QRAC@01
!jCFB43Z8:t[90C:5LQ8QRAC@01A8KA8308dYA”E9E8QRAC@01Z:08A_Z89E
<^:E|A8Fe‡C•YE8:Y8UE8Q8QRAC@01 !5L08Œ5LQC|23>E1:4V•<^:E|A8F
AJh0XCcXE
• 13=05>0 !A”E9E0c^E1:L3E301EVYE8QE9E0c^E018}QE•01A8cŒ01
1•05^:5:;E<34E9EBh0Y8“<A”E9E0c^E0L•<LZ8„018QL0AQL0Y8‡8XYjA8d<
E8UPLZ8„01Eg0A8:_AC>:5^:E9E0c^E018}QU08cE9Et[90 !AJQ01P‹085[E
CLQARQjPdYt[905LAc5V0ZkA83dAjY8g0AJhE8QE9EE83•f01:40c^E01QL:A8cŒ01
E8:_<C_08i0HMœmef00c^EAL:AJX !A8cŒ01•f3Eg3AJhPci01E8QE9EE83•f0
1:4jE>5V0t[90EG48’239E4QBQ5^:E8:Y8UA8[EA_Eg0A83fE83•f01:408c5d•
AJf0A8~AJcŒ01P4QC@01A8_1:^:o
• 1QL:J4PL08y01JL01e3@E56E8U08AJ~<L0c^EA:_Y08d0Cg3AcY8h:E8VY
08d0Z8:B‚tu01 !
 K088K08Cg3Ac !EG4<@AB>0c^EY89AAJ:F0
s>P:;30S<?MMNEG4 p!E8Qe:_APcX015>0 !E301EVYe€:<@AB>
0c^EY89AAJ:F0…
c^E >0mAJ:;3s!o œA84•C/:8L010S< 
Q47¡ HMMM jN Mj
8dA,h0 .HMM rMj? MjH
(89Y .\MM j. MjN?
08 z.MM ?Njz MjI
TE z\MM Mj\ Mj?.
L40 N?MM jN MjzN
8u•:F0 ?zMM ?jz Mjzz
(41l
H
(.) =S>ZC&'#V><IW#]>><Gd&@e9#F>f&
? 9EEi2340j23k5:;0AJXEG48dA,h0
 /0*10&2*3)45678!9
i23408XY A9E23>EA_8dA,h0mn…n4Y400AlJ04A:Q04PQQYlJ4A:Q0
1l0E•oCcXEA8L08PdYA8901.0S<HzNjA:_Y08d0AJ9E808:;<EG4A/E8TE8XYA9E
ZkA83dA8h:01QR:mA8L08PdY0S<H?o5LA/E8TEt:Ec8h:01QR:mA8L08PdY0S<
HIo08ƒ<A8[E8:;0E9EE8ci01AJK088XYA9EZkA83dA5L5:;0AJXZ8„018QL0PR:E8Q
E9E0c^EC401Y89AAJ:F0DEe:;AnPLA/E8TEt3•08VAA8[E8:;0E9EE8ci01AJK08
8XYA9EZkA83dAtQ8U08Y8G8dA,h0ehQAJX5^:<uEA:f3E83•F01:4QE„01018;5L
Z:_0A8TEY8uE5uB[018:;YY89AAJ:F0Z:08A_ab8@:EG4E9E0c^E08d05:;0AJX
FA8[E8:;0AJ9E808:;<0L•jnCb5LC401AJ:F0Z84:E9EE8ci01AJK08B43…
4 XYA9EZkA83dA5LCLQARQAR:8dA,h0jE‚E83•f01:4jE301EVYA8:_Ae~j8XY
A9EZkA83dAA8lQt[905L018:f0ET3Y89AAJ:F0
e ‚A8L085:f0EG4A/E8TE08y0101cŒ:013•;08XYA9E5^:0c^E01QL:EG48dA
,h0mn o
E LQARQ5LA3•F0tu01E90e@E|0S01P[EPL<08:;<5u8XYA9EZkA83dA
t :9<B9A5LC:638L08E9EE8ci01AJK085:;0AJXZ8„018QL0PR:
l (89AAJ:F0Cg3Ac5L8WAJXAL:E8U08
§ :•YCŸ08y0101cŒ:8dA,h0B:08B>01€0c^E01QL:
1 T3AJXA8:f0A4:
/E8TEnE|8GA~E8j84:(8|E8GA~E8mAJQ01C|E|<@A(8|E8GA~E8E4Q
EVYoj<@AA8“<C~085:f0je>05S0Y8]01j<cŒ:E8U0Y8]01E83•f0<„05LE9E5S0
Y8]01E8:08908€8h:01QR:j01QL:J4E]0E|,408cZ†EG4C@:ET3AJXA8:f0A4:8dA
,h0:;004•nE|Z8Qh01MM08O05:f0AR:8dA,h05L\M5S0Y8]01€N.
(41l
?M
0c^EAJf0A8_1:^:U08AQL0e@jnE|Z8Qh01?MM08O05:f0C401PL<5:;EAUE8
E[E€8dA,h0E•0108c€0c^E01QL:g0<@A0‚4E8:Y8UE8Q8QRAC@018XYA9EZk
A83dAEG4nAdYAJ301€8O3
Fa•EA:_0E9EE8ci01AJK08€:;A4<jnCb<€5S0Y8]01AR:L@:A”
A8901N0S<HH\
JQ010S<?MME9Et[90 !tQnC“•<R08AR::;A4<e4Q1=<…
• S<?MMjnB¤A8•EC“•A8[E8:;0E9Et[90…g38dAO0mE]01’:PLEg3
8y3018~:;Ar8dAoj8XYY8g0CcŒ01t£0E]0PR:EG4Eg38408JK5LCcŒ015L08
C4:I
• nB¤Z†8:;YC~085>054•C>:5^:84:t[90PL8L14<^:BO0e4•23>EA_
@:,L:5LCcŒ01E4QA>E@:,L:r8dAO0
• >:5^:A3•_0CcŒ01e@E4QA>E,•Er4<jA:_YA8lQCQR08L08Y8>=8U
:08rQ018L08r!g3:O•CbCcXEZ8€:E„01AJQ010S<?MMHjnB¤al<a¦AE301
EVY5>054•jA‡•A83@E5LQA:_0C@AJ:F0Z84:t[90C>:5^:CQR0L¨01r3h011b:
• ,f0ER08C|jnE•01t[C~08A8[E8:;08XYA9EE•0108c8WAJXZkA83dACF
CLQARQ013=008O0P[EY8uE5u5:;EaO•t[015L23h0P†Z84:A89EA3•_0CcŒ01e@E4Q
A>E˜8WAJXaO•t[01Z_8QRE85LCLQARQ013=008O0P[EE8Qt[90CcŒ01B•AE4QA>E
,•E4<
• •01A8lQCR:t:;0njAJQ01Z_8QRE8aO•t[01Eh01RE83•;0jt[Z:_0B¤
B‚tu015>054• !A”8dA,h0CFaO•t[018RAg01Eieh0E8QEh01jE9EtQ408
018:;YAc08O0B¤Ch<08d0Y8g0AJ401A8:_Ae~5L5d08L08Z84:A89E
• 1QL:E9Et[901:4QA8„01P^0AJf0jAJQ01A8Œ:1:40A^:jnB¤A:_YAuEC“•
<R08E9Et[90C401AJ:F0Z84:AR:84:A8L08Y8>P^0PLL@:5L8L08Y8>=8U
:08
(41l
?
• DEe:;AjA8901M0S<04•jA8L08Y8>L@:B¤Zž0:;<MMM0S<8S01
Q01rL@:j5:;E8WAJXY89AAJ:F0C„A8~E8QL@:PL<@AAJQ0108y0108:;<5u
2340AJ’01EG4n
• >:5^:t[90h:A8:;0<„:AJcŒ010c^E1:4:CQR0?08ƒ<E8>0101dYE8Q
A8L08Y8>L@:E•0108cCFEh:A8:;0<„:AJcŒ01jnB¤A8•EC“•aO•t[01E9E
8R01<uE<€J@01AJR<ei<j0RQ5¦A5LPL<BRE80c^EEG4E9E8=AJQ01A8L08Y8>
• >:5^:t[90cŒ01B•AC„A8~L@:A3•_0m:4O<r:9Y,9Ao5LcŒ01
B•AC„A8~L@:A3•_0?m4<8S01Q01rJg0c01RQoj5>0CcXEZ¡5’01B¤PL
e:;0Y89YEh:A8:;0<R08<¤5V0C61:4QA8„01C„A8~EG4A8GC„L@:jnB¤A8•E
C“•5:;EA8:_AZ_E8:A:_A5LE83“0e~CV3A8g3CFB^<Z8€:E„01aO•t[01E„01AJK08
 :;12<5=>6?@9
3k8XYA9EZ:08A_5^:0c^E01QL:m pqo… 5lJBl4BpEQ0Q<:EQQYlJ4A:Q0
q30toPL<@AA/E8TEA8[E8:;0Y8g0P^0E9EZ8Qh0E8Q54•BQ01Y8ci01AJQ015:;0AJX
Y89AAJ:F0E8U08A8TEm !oEG48U08Y8G8dA,h0jCcXEA8L08PdY5LQ0S<H
,f0ER08E9EZ8Qh0E8Q54• !jCg3AcAJ[EA:_Y5>0Eg0A8:_AC>:5^:8U08Y8GEG4
E9E0c^EC401Y89AAJ:F0j pqE]0A8[E8:;0Z8Qh0E8Q54•5>0Cg3AcJ40c^E01QL:
08ƒ<8WAJX5>0E8QE9Et[90Y89AAJ:F0EG4E9E„01A•Ac08O0AJQ01E9E01L08…
0„01018:;YjA8G•Bh0jZ84:Z8Q901JQ01E9EZ8Qh0E8Q54•EG4 pqjY8g0P^0PL
E9Et[908WAJXE8Q5:;E8QL0A8:;0EiB€8RAg0108cE9Et[90565d0Ah:jC:;0P[Ej
E301A8Q9A0c^EU08A8lQZ835[EA8K8O39E8:_<Z8Qh01.MœZ8Qh054• !
pqA:_08L08E8QE9E0c^EC401Y89AAJ:F054•5>0 !A8lQ84:8K08A8TE
E8U08PLE8Q54•c3Cb:A8lQE9Et[905LE8Q54•8L018|4
pqA:_08L08C>:A8QR:5^:8U08Y8GE9E0c^EC401Y89AAJ:F008ƒ<E301
EVY5:;0AJXY8‡8XY5^:083Eg3Z89E0843EG4E9E0c^EjC=01A8Œ:A:_08L08E9E8QRA
C@01018:f0ET308y01Z:08018:;<AJQ015:;EA8[E8:;0E8U08B9E8Y89AAJ:F0EG4E9E
(41l
??
0c^E„019jCDEe:;APLEG48dA,h008ƒ<1|YY8g08WAJXE8QE9E0c^EC401Y89A
AJ:F0AJQ0108y010S<A^:
8QA^:04•j pqCb5LC401A:_08L08E301EVY5:;0AJXE8Q54• !E8Q
\M0c^EC401Y89AAJ:F0 pqE|AJuB€E8U08AR: 7v 08c015S0Y8]01CR:t:;0
€z0c^EAJf0A8_1:^:AJQ01C|E|N0c^EC401Y89AAJ:F05^:AQL0e@B>08O05:f0PL
I?z01cŒ:
89010S<HH?j pqCbE301EVYE8Q:;A4<Z8Qh054•eƒ018L018|4
AJ~1:9N\Až\MMAJ:;3•f08lQC|jA/011:9AJ~5>054• !AUE8P••EG4 pqAJc^E
CO•5Ln,m1O08L01XYA9E3>EA_8dA,h0oC_00S<?MMzE8Q:;A4<ZF
A”Z8:0>:PR:8QRAC@01PL?\MjzAžvf0jY8O0e/E8Qt[90Y89AAJ:F05L.Z8Qh0
E8Q54•8L018|45LE8ci01AJK08
1QL:J4j pqE]0AUE8E[E8XYA9E08ƒ<EG01E>Y8ci01A8TE08d05:;0AJX
EG4:;A4<08c5:;ECc4t~E85uAc5V023h0P†t[905LQAVAEhE9EEi2340A8[EA8:
t[90A”0S<HHIFA8[E8:;0E|8:;323h54:AJ]EG4<K08j pqCb<€5S0Y8]01
CR:t:;0AR:L@:5LQA8901N0S<HH\
 :;A(#(B6?@CDE8@9
1QL:5:;EE301EVY5>054•C=01vf0j pqE•01A:_08L08Cg3AcAL:E8U08
Z835[EAc08O0A8„0123423‹AU0tu01 pqr(sqtL08E8QZ835[EAc08O0j5^:
<uECUE81:•YZ835[EAc08O0AR:E9E0c^EC401Y89AAJ:F0E|013=0AL:E8U08Eg0A8:_A
CFA8[E8:;0E9Et[90Y89AAJ:F08WAJXE9Et[90tc^:8K08A8TE5>054•8QDEE/Y8g0
:;A04<PL0c^Ec3A:f02340AJ’0108VAEG4 pqr(sq5L pq<Q01
<3>08WAJX08:63t[90Ac08O0AR::;A<tc^:8K08A8TE(sqE•0108c5>054•
C=01
 :;FG=+8H!I!J!
s43E3@EZ8G018Qh01AL:E8U08A:60A;€8O3j8g38_AE9E0c^EAJQ01Z83
5[E0L•CbE8~3h088c€01j060Z:08A_e~AL0Y890D0106F1:•YE9E0c^E0L•Z8•E
(41l
?I
Y8uE8d323hB43Z8G018Qh015LY8uE8=:Z:08A_j,@AJc€01L:E8U088dA,h0„01
:•4©4ª4CbCc4J4B901Z:_0A8L08PdY<@AZ8Qh0AU0tu01PV•Af0PL:•4©4ª4CF
1:h:23•_A5V0C60L•
:_YA8lQZ_8QRE8:•4©4ª4CbCcXE,@AJc€01L:E8U088dAAJK08eL•AR:
@:018~z5LA8cŒ010:f0qjx,A8901M«H.j8dA,h0CbEuA8F8Q95LCcXE1’:
PL7_8QRE8:•4©4ª4<^:C[iEAJ:F0Z84:08cB43…
#$%&'>#g@Yhai&'N
• \Ažs!AL:AJXE8QE9E083Eg35>0AJ301tL:8R0E8QE9E0c^E8O3
• \Ažs!AL:AJXE8QE9E083Eg35>001•08R0A8lQE9EE8ci01AJK08C:63E8™08
Z:08A_
+K*L*M*1A=F>NOP
• WAJXE8QEiEV3PR:E9EZ8Qh00XE„01A•AJQ01Z835[EAc08O05LE9E0WP[ECF
Z8„:Y8uE8;A8>01AL:E8U08/0C~085L5y01<R08
• S01EcŒ01<R01Pc^:40AQL0ab8@:
• 783•_0Z8UE8060Z:08A_m5:;EA8[E8:;0E9EE4<Z_Aab8@:CFAS015:;EPL<o
• :h:23•_AE9E5c^01<•EAU0tu01…m(8ci01A8TEAL:AJXA8ci01<R:5L8WAJXE9E
tQ408018:;Y5”45L08–o
• FC9YT01E9E083Eg35>0AJ3015LtL:8R0EG4E9E0c^E8O3j8dAB¤tL088W
AJXAL:E8U08E8QE9E0c^E0LQB‚tu01E9Ee:;0Y89YCcXEP:;AZftc^:CO•…
− J[EA:_Y8WAJXAL:E8U08…
+ !L08Z8Qh0AU0tu01EG4np{E8QE9E0c^E8O3
+ 34E9EAJ9:Y8:_323>E1:4tQE9E0c^E8O3Y89A8L08
(41l
?N
+ !L08E9EZ8Qh05>054• !eƒ01C=01vf0E8QE9E0c^E8O3
− WAJXE9E0c^E8O3AJQ015:;E0O01E4QZ8h0S0183•C@015>0AJf0A8~
AJcŒ01AL:E8U0823>EA_…
+ s‚tu01EiE8_ehQPb08…s‚tu01EiE8_ehQPb08EG4np{…
np{B¤ehQPb08E9EAJ9:Y8:_323>E1:4tQE9E0c^E8O3Y89A8L08
np{B¤ehQPb08E9EZ8Qh054•01O08L01E8QE9E0c^E8O3
+ 301EVYehQ8:F<a3VAZ8“3E8QE9EZ8Qh054•01O08L01E8QE9E0c^E
8O3
+ vf3Eg3x,5L!,AS01EcŒ010WP[EEG48’CFE301EVYehQPb08E8QE9E
Z8Qh054•01O08L015LEhAJ9:Y8:_3<LE9E0c^E8O3Y89A8L08
− JXEVYPb:B3VA…8dAB¤A8:_APdY<@AA8FA8TE8WAJXZ8G018Qh01A:60A;8O3
8FA8TE0L•B¤CcXEB‚tu01CFE301EVYAJXEVYPb:B3VAE8QE9E0c^E8O3
54•5>0A”!,
− WAJXAL:E8U08A8lQ8K08A8TEC=01AL:AJX5^:E9E01O08L01Y89AAJ:F0C4
Y8ci01…8dAB¤E301EVYC=01AL:AJX5^:x,j!,DEe:;A8WAJXE8QE9E
0c^E8O39AJQ010WP[EEG48’CF1:h:23•_A5:;EEiEV3PR:E9EZ8Qh00XE„01
A•jZ8„:Y8uEB[/0C~08EG48;A8>01AL:E8U08
− JX1:•YZ‹A83dA…x,5L!,B¤C[iE•f3Eg3E301EVYE9E8WAJXZ‹A83dAEg0
A8:_AA8„0123423kCDEe:;A8dA,h0E8QE9E0c^EE8O39CFA:_08L08018:f0
ET3AQL0t:;0CF1:h:23•_A5V0C6EiEV3PR:0XE„01A•5LY8uE8=:B[/0C~08EG4
8;A8>01AL:E8U088dAE83“0e~CFA84<1:4eƒ01E9Ee:;0Y89YE301EVYE8Q
E9E0c^E8O30L•jE|AU08C_0e>:Eh08EuA8FEG4A”010c^E
<=Q>P
(41l
?\

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×