Tải bản đầy đủ

Báo cáo khoa học:Đại hội Đảng từ chỉ dẫn kinh điển đến thực tiễn pptx

DAI HQI
DANG-
Tir NHOfNG
CHi
DfiH
KINH
OIEN
DEN
THaC
TIEN
PGS, TS
NGUYfeN
VAN
GIANG<*'
D
ft hdi la hdi nghi dai bieu hoac toan
the thanh vien efta mdt td chftc, de
thao luan va quyet djnh nhiing
vfti
de quan
tipng nhft efta td chftc. Day la hinh thftc

boat dpng chinh tri - xa hdi xuft hien tft rit
sdm trong Hch sft nhfti loft va ngay cang
phat trien trong xa hdi hien dai.
Ngay tft khi sang lap ra chinh dftig each
mang dau tien efta giai cap cdng
nhfti
la
"Lien doan nhiing ngudi cdng
sfti"
nftn
1847,
C.Mac va Ph.Ang ghen da xac djnh
Dft hdi Lien doan hftig nftn la co cau td
chftc cd vi tri, quyin lyc cao nhft efta Lien
dofti. Dieu 5 cua Dieu le Lien dofti do
chinh Mac va Angghen tryc tiep tham gia
soan thao quy djnh: "Ve co
cau.
Lien doan
gdm chi bp, khu bd, tdng khu
bp.
Ban chip
hanh tinng uang va Dft
hdi"^'\
Vdi vj tri
cao nhft trong co cau td chftc, Dai hdi cimg
la CO
quan ed quyin luc cao nhit cua Lien
dofti: "Dft hdi ed quyin luc
lap
phap ddi
vdi toan Lien doan. Tft ca nhftng di nghi
ve sfta ddi dieu
le
dugc chuyin qua cac
tdng khu bd len Ban chip hanh trung uong
va cudi cftng dugc dua ra Dft bgi Dft hdi
<•>
Hoc vien xay dung Dang,
Hpc
vien Chinh tri
Hanh chinh qudc gia
H6 Chi
Minh.
LY
LUAN
CHiNH TR!
8-2010
hgp hang nftn vao thing Tftn. Trong nhiing
tradng hgp khan cap, Ban chap hanh trung
uong trieu tap Dft hdi bit
thudng"^^l
Trong qua trinh td chftc,
Iftih
dao Qudc
te I, Qudc te II, Mac va Angghen ludn de
cao vai trd efta cac dai hdi va tich eye tham
gia nhiing hoft ddng chufti bj ciing nhu dieu
hanh dft hdi, dau tranh de dft hdi thye hien
dftng chftc nftig, nhiem vu efta nd, gift vihig
nhiing nguyen tic efta chft
nghTa
cdng
sfti.
La ngudi ke thfta va phft trien
m
mdng
Mac va Angghen ve chinh dftig each mang
efta giai cap cdng nhan vao phong trao
cdng nhan Nga, trong qua trinh xay dvmg
chinh dftig each mang efta giai cip cdng
nhfti Nga, V.I. Lenin rft coi trgng cac dft
bdi efta dang. Ddi vdi Lenin, dft hdi dftig
khdng chi la co quan lanh dao cd thftn
quyen cao nhft de quyet dinh cac cdng viec
quan trgng efta dftig ma dai
hgl
cdn la dien
dan chinh trj, m tudng, la gift phap "ed y
nghTa quyet djnh" de
lam
sang td tinh hinh,
gift quyet cac bft ddng trong khudn khd
efta dftig, bao ve sy trong sang cua cac
nguyen tac cua dftig.
Tft quan niem ve vai trd quan trgng
efta
dft hdi dang nhu vay, Lenin rft quan tim
37
de'n viec to chftc dai hdi dang. Ngudi tich
eye
tbeim
gia hau bet cac cdng
viec
efta dai
hdi.
Lenin yeu ciu chuong trinh nghj sy
efta dft bgi phft tap tmng gift quyit nhung
vfti
de


ndng
bdng do tinh hinh thye ti dft
ra, cd
"phan
chia cac muc mdt each tach
bach ranh rgt
nhat"^^\
Lenin
die
biet coi
trgng viec td chftc thao
lufti
tai dft bdi,
phfti ddi viee lay thao lufti d cac tieu ban
thay thi thao lufti d toan dft hpi. Ngudi
cho
ring
"Thay the cac phien hpp efta
dai
hdi bang cac tieu ban la nguy hiem. Trong
cac tieu ban, ngudi ta thao lufti nhieu
vfti
de ly thft, nhung sau dd chiing roi nmg mft
ca, chft khdng dugc dua vao bien ban. Thdi
gian de cho cac tieu ban
lam
viec nghiem
tiic khdng nhieu, tftig them thdi gian dd
bang each rftt bdt thdi gian lam viec efta
toan dft hdi thi
khdnp nen"^''l
Tuy nhien, sau nhiing cudc tranh lufti,
Lenin ddi hdi cac dft bieu phft trung thye,
doan ket mgt each thye sy; qua dai hdi phai
lam
cho dang manh ban, dofti ket hon.
Ngudi chi rd: "neu ehftng ta chi doan ket
nhft tri mdt each hinh thftc thi chua du
ma phai thye su cdng tie Iftn sao cho doan
ket hon, gan bd hon trade kia, de loft trft
ban nhiing dau vet dft nhd nhft efta dau dc
be phai, - dft cho tmdc day, dc be phai nay
da bieu bien
a
dau hoac dudi hinh thftc nao
cung vay - nhft quyet khdng de mdt dau vet
nao cua de be phai tdn tai. Chi trong dieu
kien dd, chftng ta mdi hofti thftih dugc
nhiing nhiem vu vT dft dang dft ra trade
mat ehftng ta. Va tdi tin chae rang tdi bieu
thj nguyen vgng va quyet tftn vung chae
efta toan the cac ddng chi khi ndi rang: bft
luan
the nao, thi qua dft hdi nay, chftng ta
cftng phft lam cho su dofti ket nhft tri
trong dang vung manh hon, chft che ban,
chfti thftih
ban!
"^^\
Nhfti thftc sau sic vai trd efta dai hdi,
ngay sau khi gianh dugc chinh quyen,
Lenin lanh dao Tmng uong Dang td chftc
dft bdi dftig moi nftn mdt
lin,
vfta de tao
diin dan, co chi thye hien dan chft, ty do tu
mdng, phft huy sang kiin, gift quyit cac
bit ddng
m
tudng,
tlm
ra gift phap cho
cdng viec efta dang, vfta thudng xuyen kien
toan bd may lanh dao
efta
dang, tang eudng
tap trung, ky luft trong dftig.
Vfti
dvmg sang tao hpc thuyet Mac -
Lenin vao xay dyng Dang Cpng
sfti Viet
Nam, Chft tich Hd Chi Minh va Dang ta rit
quan tftn den van de dft hdi dftig. Ndi ve
vai trd efta dft bdi dang, Chft tjch Hd Chi
Minh chi rd: "Dai hdi Dang rft quan he den
tuong lai each mang cua Dang ta va efta
nhfti
dfti
ta. Dft hdi se lam cho Dang ta da
dofti kit cang dofti ket hon nfta, tu tudng
va hftih dpng da nhft tri, cang nhft tri ban
nfta"^^l
Ngudi luu y dang vien va cac td
chftc dftig rftig dft hdi Dftig "la mdt djp
hpc tap tien bd", la djp de "nang cao tu
mdng, y thftc td chftc va ky luft, ddng thdi
diy manh cdng tac tien bg hon
nua"^^l
Qua 80
nam-xay
dung va tradng
thanh.
Dang Cdng
sfti
Viet Nam da tien hanh 10
ky dft hdi dft bieu. Dieu
le
efta Dftig dugc
thdng qua d cac ky dft bgi deu quy djnh
dai
hpi
dft bieu toan qudc
la
co quan
lanh
dao
cao nhft efta Dftig. Dft hdi dai biiu toan
quoc
la
noi quyit djnh Cuong Hnh chinh
trj,
nhiem vu, chft traong efta Dang; quyit
djnh sfta ddi Diiu le Dang; noi biu ra Ban
Chip hanh Trung uong - co quan lanh dao
cao nhit efta Dftig giua hai ky dft hdi.
Moi
ky dft bdi la mdt djp de kien toan co quan
38
LY
LUAN
CHiNH TR! 8-2010
lanh dao cac cip efta Dang. Mdi dft hdi deu
ed nhiing nhiem vu bet sftc quan trpng, gan
liin vdi sy phft triin efta each mang,
efta
dit nude. Dftig ta khftig djnh: "Dft hdi dft
bleu
toan qudc va Dft hdi dft bieu cac cap
la sinh boat tap thi ldn nhit trong Dang. Nd
phft huy tinh sang tao efta ddng dao dftig
vien tham gia thao lufti va quyet djnh
nhung
vfti
de trpng yeu
efta
Dftig, nftig
cao tinh thin trach nhiem efta dang vien ddi
vdi van menh va cdng tic efta Dang, lft cd
tic dung tang cudng tap trung thdng nhft
tiong
Dang"^*l
Tft nhfti thftc vai trd efta dft hdi dftig
nhu vay, tai Dft hdi III (nam 1960), Dftig
ta chft traong trong dieu kien cho phep hien
nay,
"cfti
phai trieu tap deu
dfti
Dft hdi dft
bieu toan qudc va cac cap, va phft phft huy
ban nfta vai trd efta Dft hdi trong sinh hoft
npi bp efta
Dang"^^l
Thuc hien Chi thj 37-CT/TW ngay 4-8-
2009 efta Bd Chinh trj ve dft hdi dftig bd
cac cap tien tdi dft hdi dft bieu toan qudc
Ian thft XI cua Dftig, toan Dftig dang tap
tmng tien banh dft hdi dang cac cap. Chft
lugng dft hdi cap co sd va cap huyen vfta
qua cd nhieu chuyen bien rft dftig phfti
khdi. Cac dft hdi diln ra nghiem tiic, thye
hien tuong ddi tdt 4 ndi dung. Cdng tac
chuan bj cac van kien dft hdi va td chftc
thao lufti cac dy thao van kien; cdng tac
chufti bj nhan sy va biu cip uy dugc coi
trpng va doi mdi. Viec thao lufti trong dft
hdi dfti
chft hon, cd tinh chiin diu hon;
nghj quyet dai hdi bam sft ban vao dac
diim, tinh hinh dang bp; kien toan dugc
ban chip hanh theo hudng tre hda, tri
me
va nftig ddng hon. Viec thi diim chft
traong dft hdi dang bd co sd tryc tiip biu
ban thudng vy, bi thu, phd bi thu; dai hdi
cip tren co sd tryc tiep bau bi thu cap fty da
dugc chi dao chat che, thuc hien nghiem
tftc,
bude dau dft ket qua tdt, tao dugc
khdng khi mdi trong dft hdi va du luan xa
bgi ddng tinh
ftng
hg
Tuy nhien, qua tdng ket dai bgi cap co
sd vfta qua cho thay chit lugng dai hdi efta
mdt sd dang bd, ehi bg
vfti
edn ban che.
Nhieu dai hdi cdn tap trung cho cdng tac
bau cft, chua chft trgng dftng mftc viee thao
lufti dy thao van kien dft hdi, tham gia y
kien ve cac myc tieu, phuang hudng, nhiem
vy efta nhiem ky tci va gdp y vao dy thao
van kien dft hdi dang cap tren. Ndi dung
bao cao chinh trj cdri dan trft, chua phfti
tich sau nguyen nhfti cua nhiing ban che,
yeu kem va thiiu nhung gift phap cu the,
mang tinh dot pha, kha thi. Trong khdng it
dai hdi, cac bao cao tham lufti
vfti
cdn hinh
thftc,
nftig ve bao cao thanh tich, thieu sy
thao
lufti
thft sy
dfti
chu, thing than. Mdt
sd dft bgi chua quan tftn dftng mftc den
tdng hgp nhihig ddng gdp cua dft hdi cap
dudi vao ngi dung efta cac
vfti
kien dft hdi,
dy thao van kien dai hdi cap tren va dft bgi
dft
bleu
toan qudc. Vin cdn cd noi chufti
bj nhfti sy khdng tdt nen khi bau cft liing
tiing, hoac dieu hanh bau cft khdng dftng
din
den phft tien hanh nhieu
Ifti.
Ty le
cfti
bd tre, can bd nft tham gia vao cap fty nhieu
noi chua dft yeu cau quy dinh.
Nhiing ban che ve chft lugng dft bgi cac
cap vfta qua lam han che hieu qua td chftc
dai hdi,
cfti
dugc rftt kinh nghiem cho cdng
tac td chftc dai hdi cac cap tiip theo.
Di to chftc dai hdi dftig theo dftng chu
truang efta Trung uong Dftig va theo tinh
thfti cac chi
din
kinh dien, nftig cao chit
LY
LUAN
CHiNH TR! 8-2010
39
lugng dai hdi dftig cac cip, trong qua trinh
td chftc dai hdi dftig bg cac cip cin chft y
mdt sd
vfti
de sau:
1.
Chu
trpng
hon niia
cdng tdc thong
tin,
tuyen truyin, ed dpng trude, trong vd sau
dgi hpi
nhdm
thu hut su
ehu
y vd tgo khdng
khi
cho
dgi
hdi,
ndng cao nhdn thuc, trdch
nhiim
cho cdn
bd,
ddng vien
vedgi
hpi
Dai hdi Dang la co quan
Iftih
dao cd
thim quyin cao nhit di thao lufti va quyet
djnh cac cdng viec quan trpng efta Dftig; la
phuong thftc
CO bfti
de lanh dao each mang
va xay dvmg dftig. Sy thftig lpi efta dft hpi
dang anh hudng tryc tiep den sy phft trien
kinh ti - xa hdi efta dja
phyong,
den tien
trinh
each
mang. Vi vay, phft myen tmyen
cho toan Dftig, toan qufti va toan dan thay
dugc dft bgi dftig la sy kien chinh trj trgng
dft de ed thft do va sy tham gia tieh eye
gdp phfti vao thanh cdng efta dft hdi.
Cdng tie myen tmyen cho dft hdi phft
dugc xac djnh la khau uu tien trong sudt
qua trinh td chftc dai hdi.
Cfti
td chftc, huy
ddng va phdi hgp cac luc lugng, phuong
tien lam tdt hon cdng tac tuyen tmyen cho
dft hdi de tao dugc sy quan tftn iing hd cua
nhan dan, efta can bd, dang vien ddi vdi dft
hdi.
Nen chft trgng tuyen tmyen sau va
rdng d ca khu vyc trung tftn va cac vftng xa
tmng tam huyen, tinh.
Td chftc phong trao thi dua trong cac
tftig Idp nhfti
dfti
lap thanh tich chao mftng
dft hpi. Md eae ldp tap hufti, bdi dudng
kien thftc, ky nftig td chftc dai hpi, nhit la
ve nhihig vin de mdi trong
Ifti
dai hdi nay
cho dpi ngu can bp chi dao.
2.
Ldm tdt
cdng
tdc
chudn
bi dgi hdi
Mftc dp thanh cdng efta dai bgi dang, dft
d cap nao cung deu do cdng tac chufti bi
quyit dinh, vi thi mudn nftig cao chft
lugng dft hdi phft coi trgng va lam tdt cdng
tie chufti bj dft hdi.
Viee chuin bi va tiin hanh dai hdi dang
bg cac cip phft theo tinh thfti ddi
mdi
manh me phuang thftc lanh dao, nftig cao
nftig lye
Iftih
dao va sftc chien dau
efta
cac
td chftc dftig; phft huy
dfti
chft, tftig cudng
dofti ket, gift viing ky cuong va coi trgng
chft lugng.
Vi xdy dung ki
hogch
tiin hdnh dgi
hpi:
Cac dang bd phai quan triet sy chi dao efta
Tmng uong, efta cap tren va tinh hinh cu
the efta timg dftig bd de xay dvmg ke hoach
dft hdi. Ke hoach phft thye sy rd rang va
khoa hgc, vach rd dugc tiing budc di trong
qua trinh thye hien, td chftc dai hdi; chi ra
khai quft dugc nhihig cdng viee budc phft
thye hien trong mdt thdi gian, khdng gian
cu the nhu chufti bj cac loai van kien, chufti
bj nhfti sy, chufti bj co sd vat chft dftn bao
cho dft bdi, cdng tac myen tmyen ; phan
cdng trach nhiem cy the cho tftng td chftc
vaca
nhfti.
Vi chudn bi npi dung dgi hpi: Day la
mdt trong nhiing viec chuan bj quan trpng
nhft, my nhien vfta qua mdt sd cap uy
vfti
cdn coi nhe, chi tap trang cho cdng tie
nhan sy va hinh thftc efta dai hdi. Can thye
hien nghiem tftc cac quan diem chi dao
efta Trang uong ve cdng tie chuan bj van
kien dai hdi va td chftc thao
luan
cac dy
thao van kien. Trade hit phai tap tmng
cao cho viee bao dam chft lupng bao cao
chinh tri.
Doi vdi ban kiem diim efta ban chip
hanh phft phfti anh dugc diy dft, ehinh
xac,
khach quan nhung hoat ddng efta ban
chip hanh, khing djnh dugc nhung mat
40
LY
LUAN
CHiNH TR! 8-2010
manh, mft yiu efta ban chip hanh; chi rd
trach nhiem efta tap thi ban chip hanh,
trach nhiem efta ca nhan uy vien ban chap
hanh ddi
vdl
nhung yiu kem (niu cd).
Vi bdo cdo tdng hpp gdp y kiin cho cac
van kien dft bdi cip tren va dai hpi toan
qudc,
phft thuc sy
lam
tdt cdng tic hudng
din, chi dao triin khai va bd tri mpt sd can
bp ed nang luc, tiep thu phan tich, tdng hgp
y kien tft co sd. Ban tdng hgp phai neu
dugc nhung y kien ddng gdp vao nhihig
vfti
de cd tinh phd bien, chft khdng
phai
la
nhihig kien nghj ve chinh sach cho mgt dja
phuang hay ca nhfti cu the.
Vi chudn bi nhdn su ban chdp hdnh, ban
thucmg vu: Mudn
viec
bau ban chap banh
tai dft bgi dugc tdt, cdng tic chufti bj nhan
sy phai dugc chuan bj bet sftc ty mi, dftng
quy trinh hudng
dfti.
Xay dvmg tieu chufti
cap uy cho
dai
hdi nhiem ky phai dya tren
hudng dan efta Trung uong, efta cap tren va
phft hgp vdi dieu kien, tinh hinh nhan su
efta dang bd. Xay dvmg co cau cap uy, co
eau Ban thudng vu phai tinh toan toan dien,
dam bao yeu ciu ty le nft, tdn giao, tre; dftn
bao 3 dp
mdi
va ty
le
mdi thay the it nhft
30%
nhung ciing phai dftn bao tieu chufti,
chft lugng. Ra soft va gift quyet dftt diem
cic vu viec tdn dgng, ndi com, don thu td
cao ddi vdi can bg, dftig vien, cac
vfti
de
du lufti quan chftng quan tftn cd lien quan
den nhan su dft bgi.
Ve chudn bi ngudn nhdn su Ban kiim tra
gidm sdt
eiia
Ddng: Cdng tic kiim tra,
giam sat efta Dang dftng trade nhiing yeu
ciu, nhiem vu mdi rft cao, nen nhung
ngudi dugc biu vao Uy ban Kiim tra phft
la nhiing ngudi cd nang lyc, trinh dp, cd
ly
lufti, hiiu biet luft phap, cd ban
ITnh
chinh
trj vung vang va thftig than, tmng thuc.
Ddi vdi ddng chi Chft nhiem, Phd Chft
nhiem phft cd dft tieu chuan efta cap uy
vien va uy vien Ban Thudng vu.
3.
Td ehue diiu hdnh dgi hpi khoa hpc
Ket cau chuang trinh dft hpi, eae phien
lam
viec nen dugc thiet ke khoa hgc, can ddi
gifta khdi lugng cdng viec va thai
gian.
Viec
ket ndi cac ndi dung can linh boat, tranh
tinh
trang chd dpi nhieu. Dofti chft tjch phai nam
vung quy che
dai
hdi,
dieu
hanh
dai
bdi theo
dftng chuang trinh npi dung da dugc thdng
nhft, xft ly Hnh hoft cac
vfti
de nay sinh
trong dft bgi. De khac phuc
tinh
trang
Iftng
tftng trong dieu hftih,
cfti
van ban boa cac
npi dung dieu hanh tft dft hpi. Cic thanh
vien
trong doan chft tjch phft dugc phan
cdng nhiem vu cy the, phai phft huy tinh
thfti trach nhiem trade dai hdi, dieu khien
dugc toan bd hoat ddng efta doan chft tjch va
doan thu ky dft hdi. Nhiing ndi dung
le tfti
nhu chftc mftng, tftig boa phai ngfti ggn,
khdng Iftn mft thdi gian.
Xay dvmg quy che dft bgi chft cbe, khoa
hgc.
Quy cbe dft hdi phai bao gdm dugc
nhihig
vfti
de chft yeu la: Nhihig quy djnh
ve ndi dung, ve thdi gian lam viec, ve trach
nhiem efta Dft hdi, ve che do lam viec efta
doan chft tjch va doan thu ky, ve quy che
bau cft, quy che thao luan, quy ehe bieu
quyet. Tuy nhien, dieu hanh dft hdi van
cfti
cd su Hnh boat, hgp
ly.
4. Bdo ddm that su phdt huy ddn
chii
trong thdo ludn tgi dgi hpi
Cfti
tao dugc khdng khi
dfti
chft trong
thao lufti, tap trang nhieu thdi gian cho cac
phft bieu tft dft
hgl.
Cac dy thao bao cao
do da dugc nghien cftu, thao
luan
d co
LY
LUAN
CHiNH
TRI
8 - 2010
41
sd nen d dai hdi cap tren co sd chi nen trinh
bay tdm tft, chft yeu neu cac vin de thao
luaij,
cac van de cdn y
kien
khac nhau di
dai
bpl
ed nhieu thai gian thao
lufti.
Cac y
kien tham
luan
phai chufti bj trade,
dl
thing vao npi dung
chinh.
Hen quan
true
tiip den nhiem vu; quy djnh
thdi
gian mdt
y
kien
chi nen khoang 10 phftt; tan dung
thdi
gian
khi ban
kiem
phieu
lam
viec de
tiep tuc thao
luan,
nang cao chft lugng dft
hpi.
Doan chft tjch chft y duy tri thao lufti
vfta bao dftn thai
gian,
vfta tao dugc khdng
khi dan chft thao luan, tranh
lufti,
ddng thdi
tranh trftng
lip,
nham chan trong thao
lufti.
5.
Td chuc bdu cu trong dgi hdi ddm
bdo ddn
chii,
khoa hpc
Cdng tie chuan bj nhan su trudc dft hdi
pbal lam
ky luong, tuan thft quy trinh, dam
bao tieu chuan theo quy dinh, tao su ddng
thuan cao trong can bg, dang vien va nhan
dan. Trong dai bdi
phai
chft y phft buy
quyen dan chft efta dft
bleu
trong viec gidi
thieu, de cft, ftng cft va bau cft can bd vao
cic chftc danh
lanh
dao cap
fty
khda mdi.
Doan chft tjch vi ban kiem phieu phai
nam viing nhihig diem mdi eua Quy che
bau cft trong Dang, ve cdng tic nhan sy cap
uy. Dieu banh efta chft tjch doan va trudng
ban kiem phieu phft tap trung vao cac
npi
dung cu the, rd rang. Viec chufti bj phiiu
bau phai thft khan traong. Gianh thdi gian
dft de dai bieu xem xet,
lya
chpn khi viit
phieu bau.
Thuc
hien
chft traang thi diim dft hdi
dang bp cap tren co sd tiarc tiip biu bi thu
cap uy la npi dung mdi, can nghien cftu ky
quy trinh va each thftc. Diiu hanh cdng tac
bau cft can rd rang, mach
lac,
chinh
xac.
dam bao yeu ciu dan chft true tiep va phieu
kin efta dai biiu. Ban kiim phieu can dugc
chuin bj chu dio, dugc tap huan ky ve quy
trinh, cac vdng bau di chft dgng trien khai
nhiem vu, chinh xac, nhanh ggn trong phat
phiiu, khdng mit qua nhieu thdi gian trong
kiem phieu
6. Tdng cuong cdng tdc lanh dgo, chi
dgo dgi hdi
Cap fty cap tren chi dao Ban Td chftc
phan cdng can bd, chuyen vien thudng
xuyen bam sft dja ban, nghien cftu, gift dap
nhihig vudng mac nay sinh trong qui trinh
chufti bj va tien hanh dai bdi. Dft
hgl
dang
bd cap tren co sd true tiep bau bi thu cap
uy
la vfti
de mdi, cang ddi hdi cac cap uy
phai ehi dao chft che, thft su phft huy dan
chft, lam tdt cdng tic tu tudng, tao sy thdng
nhat trong nhfti thftc va hanh ddng efta mdi
can bd, dang
vien.
Chi khi nao cdng tic
chufti bj dftn bao yeu cau dft ra thi cap uy
cd tham quyen mdi quyet djnh cho phep
trieu tap dai hdi. Ddng thdi phft eft ngudi
true tiep chi dao dft
hgl
nhftn thye bien
dugc nhung ket
luan
efta Tinh uy ddi
vol
dai
bdi efta mdt dang bg eu the.
(1),(2) C. Mac va Ph. Angghen:
Todn
tap,
t.4,
NXB Chinh trj quic
gia.
Ha Npi, 1995,
tr.733,
736-737.
(3),(4) V.I. Lenin:
Todn
tap,
t.lO,
NXB Tien
bp,
Matxcova,
1979,
tr.l20,
121.
(5) V.I.Lenin:
Sdd,
t.43,
tr.6.
(6),(7) Ho Chi Minh: Todn tap,
t.lO,
NXB
Chinh tri quic
gia.
Ha
Npi,
2000,
tr.ll9,
166.
(8),(9) DCSVN:
Vdn kien Ddng todn
tap,
t.21,
1960,
NXB Chinh trj quoc
gia.
Ha
NPi,
2002,
tr.688,
689.
42
LY
LUAN
CHiNH
TR!
8-2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×