Tải bản đầy đủ

Báo cáo "Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro(safrol)(amin thơm) platin(II) " pot

T
I1P
chi
Hila hoc, T. 45 (2), T, 176 -
180,2007
-"
,.',
7
,.',.
_,
TONG HQP
VA
CAU TRUC CUA MQT SO PHUC CHAT
TRANS-DICLORO(5AFROL)(AMIN THdM)PLATIN(II)
Dell 1'00 SO(11/ 8-6-2006
NGUYEN
THI
THANH
CHI,
TRAN
THj

DA,
vu
QUANG
NHV,
NGUYEN
HOU
DINH
1'rut'IJlg
Da.
hoc
Sa
pliant
lid
N
~;I
SUMMARY
Four complexes
of
plutintun!II) il/ell/dilig trans-/PI(Sa})(o-toludineK'U (1'n.
IUII/s-/PI(
SII})(p
lull/dille
jCl,l
(1'2i. trans-/Pt(Sa})(o-anisidincJCI,}(!'3). lruIiS-/!'I(
Suf)(
p-unisi.tinc
iCU
(P
~
i have been
synthesised. The structure
of
the coniplcxes have been
dctcrminded
by elemental analysis,
molar
conducsivitv.
JR.
Raman, electronic
and
/H-NMR
spectra studies.
1-
M0
DAU
Platin
cung nhu plurc
chat
cua no
dual'
Ling
dung
lam
xuc
1~1c
rho
nhicu
qua
umh
long
hop
trong
phong
thi
nghiern
va
tmng
cong
nghicp
hoa
dau

[1].
Thuc
chat
cua
nhicu
YU{1 trinh xuc
tac do
Hi
du
tao phirc
chat
irung
gian
gilra
olefin
va platint
ll).
VI
vay plurc
chat
kieu
lPt(olefin)(amin)CU
cHi
dual'
nghicn cuu nhieu
[2, 3].
Tuy
nhicn
voi
phoi
ur
olefin
thicn
nhieu
thi
hau
nhu
can
chua
duoc
nghicn cuu.
Trong
cac
bai
baa
uircc 14, 5 j,
chung
toi da
thOng
baa
djeu
kicn
tong
hap
va xac
dinh
cau
true
cua
plurc
chat
KlPt(safrol)CI,j,
trong
do
safrol
la
mot
aryl
olefin
thien
nhicn
(thanh
phan
chinh
cua
iinh
dau
xa xi).
Tiel'
theo,
trong
bai
bao
nay
chung
ioi trinh
bay
ket
qua:
tong
hap.
cau
true,
tinh
chat
ella
mot
so plurc
chat
1I"UIlS-
diclororsafrohtamin
thomjplatintll). Safrol
duoc
viet tat la Sal'.
II - THUC'
N(JllI(,M
1. Tong
hop
cae
phue
-
Tong
hap
po: Pht(c po
dual'
tclng htip
thea
phuong
phap
motiltrong
tai Ilcu [41.
'!'rlng
hap
1'1. P2. P3, 1'4:
Cho
til til I, I
176
mrnol
dung
dich
amin
vao
dung
dich
bao
hoa
cua
I
mmol
PO.
Khuay
dung
dich
phan ling 6
nhiet
do
phong,
sau
khoang
5
gio
thu
dual'
kct
iua. Rua ket tua liin hrot
bang
dung
dich
IICI
O,lN,
nuoc va ruou lanh. San
pham
dual'
ket
tinh
lai
trung
hen
hop
nrou-mroc.
2.
Phuong
lien
va
phuoug
phap
ughien
cuu
-
H~Hn
luoug
PI.
va iuroc ket
tinh
dU0C
xac
dinh
bang phuong phap trong
luang
tai
Khoa
IIoa
hoc,
Truong
DH
Su
phan:
IIa
Noi.
site
ky
dual'
thuc hien voi
ban
mong
Silufol-UV
254
cua
Tiel'
Khac
trong
he giiti
hap
axcton/axit
nitric = 10: I.
hien
vet
bang
hoi iot. DO dim
dien
phan
tu'
do
tren
may
III
88119
N
cua
My.
I'ho
Raman
ghi
trcn
may
Micro
Raman
LABRAM
trong
vung
III
4000
- 100
cm',
buc
xa
kich
thich
632,8
run til
laser
hcli-neon.
Phrl IR
duoc
ghi
trcn
may
IMPAC-
410-NICOLET
trong
vung
4000
-
400
ern I. mau
do
0
dang
vien nen voi
KBr.
Ph"
IIl-NMR
cua
cac
phuc
chat
dual'
do
tren
may
Brucker
ADVANCE
(500
MHz)
tai
Vicn
l
loa
hoc
thuoc
Vien
Khoa
hoc
va
Ccll1g
ngh<;
Yi¢t Nam,
tat
ea
cae
pink
chat
dul,tc
do
Hong
dung
[11(1i
MeOD
vai
chal
chuan
lit TMS.
111-
KfiT
QUA
V
AnIAo
LUI\N
Viec
lC>ng
hlJp
phuc
chat
dau

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×