Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỦA CÁC TRƯỜNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 ĐẠI HỌC pptx

MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỦA CÁC TRƯỜNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
TIÊN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 ĐẠI HỌC
(kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo)
Tên trư

ng

C

NG HÒA XÃ H

I CH


NGH
ĨA VI

T NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO KẾ HOẠCH CỦA CÁC TRƯỜNG
CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911
 Kế hoạch đào tạo theo từng giai đoạn:
- Giai đoạn 2012-2015:
TT

Năm

S
ng

Phương th

c

đào tạo
Ghi chú

1 2012
2 2013
3 2014
4 2015

- Giai đoạn 2016-2020:
TT

Năm

S
ng

Phương th

c

đào tạo
Ghi chú

1 2016
2 2017
3 2018
4 2019
5 2020

 Kế hoạch đào tạo hàng năm :
Năm 20 :
TT

Tên ngành/chuyên
ngành đào tạo
S
ng

Phương th

c

đào tạo
D


ki
ế
n cơ s


đào tạo tiến sĩ
Ghi chú

1
2
3Th


trư

ng

(ký tên và
đóng d

u)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×