Tải bản đầy đủ

Báo cáo tổng quan về công ty XNK thủ công mỹ nghệ Thái Bình.DOCLời mở đầu
Lµ sinh viªn s¾p ra trêng víi kiÕn thøc mµ nhµ trêng trang bÞ t¬ng ®èi ®Çy ®đ
song kinh nghiƯm thùc tÕ cßn cha cã nhiỊu. Do vËy thêi gian thùc tËp lµ quan
träng ®Ĩ sinh viªn n¨m ci cã thªm kinh nghiƯm thùc tÕ vµ thư ¸p dơng
nh÷ng ®iỊu ®· häc vµo thùc tÕ. Sau h¬n mét th¸ng t×m hiĨu nh÷ng ho¹t ®éng
chung ë C«ng ty Cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Thái Bình . Nhê sù gióp ®ì
tËn t×nh cđa c¸c anh chÞ trong phßng Kế toán và tổ chức hành chính, n¬i t«i
thùc tËp vµ sù chØ b¶o cđa giáo viên híng dÉn thùc tËp t«i ®· hoµn thµnh b¶n
B¸o c¸o thùc tËp tỉng hỵp.
Do cßn thiÕu nhiỊu kinh nghiƯm, trong qu¸ tr×nh lµm t«i kh«ng tr¸nh khái
sai sãt rÊt mong ®ỵc sù ®ãng gãp ý kiÕn cđa thÇy c« vµ c¸c b¹n. Xin ch©n thµnh
c¸m ¬n !
- 1 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A


I. Giới thiệu chung về doanh nghiệp
1. Thông tin chung về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thái Bình.
- Tên tiếng anh: Thai Binh arts and handicraft in port - export joint stock company.
- Tên giao dịch: ARTEX-THAIBINH
- Hình thức pháp lý: Công ty cổ phần nhiều thành viên.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đệm, ghế cói, hàng cói xuất khẩu, các sản phẩm
mây tre đan, chiếu cói, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Ngoài ra còn một số mặt
hàng nhập khẩu nh: Kính phục vụ cho xây dựng, gạch men Trung Quốc, phụ tùng
máy nổ phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh.
- Trụ sở chính: Số 20 Hai Bà Trng - TP. Thái Bình - tỉnh Thái Bình - Việt Nam.
Công ty có 4 cơ sở (trạm) sản xuất đặt ở:
- Trạm 1: Huyện Kiến Xơng.
- Trạm 2: Huyện Thái Thuỵ.
- Trạm 3: Huyện Đông Hng.
- Trạm 4: Thành phố Thái Bình.
- Tài khoản ngân hàng: 00037 ngân hàng Công thơng Thái Bình.
- Điện thoại: 036.837336 _ 036.831340
- Fax: (84).036.831320
- Email : dvxnktctb @hn.vnn.vn
- 2 -
SV: Phaùm Thaựi Bỡnh Lụựp: QTKDTH - 44A
2. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp
- Tháng 01/1989 đợc tách ra từ một bộ phận kinh doanh cói và liên hiệp công ty
xuất nhập khẩu Thái Bình. Ngày đầu mới thành lập công ty có tên là công ty Cói.
Sau đó đợc Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thái Bỡnh ra quyết định đổi tên thành công ty
coựi xuất khẩu thuộc liên hiệp công ty xuất khẩu Thái Bình.
Lúc đó công ty chỉ chuyên kinh doanh mặt hàng cói là chủ yếu, mà sản
phẩm chính là cói xuất khẩu sang các thị trờng Đông âu và các nớc Liên Xô.
- Khi các nớc xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cũ tan rã, để duy trì sự hoạt
động sản xuất kinh doanh, công ty đã chuyển hớng sản xuất từ sản phẩm chính là
cói sang sản xuất thuê ngoài gia công hàng xuất khẩu, thu mua hàng công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp để xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng khác.
- Ngày 29/04/1995 UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định số 159/QĐ-UB về thành
lập công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty lúc
này là
+ Tổ chức sản xuất, gia công các mặt hàng theo đúng quy trình kỹ
thuật, đảm bảo số lợng, chất lợng, thời gian giao hàng theo đúng hợp đồng kinh tế
đã ký kết.
+ Thực hiện hạch toán kinh tế và báo cáo thờng xuyên trung thực về
tình hình kinh doanh của công ty.
+ Sản xuất kinh doanh có hiệu quả đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi
để tái sản xuất mở rộng.
- Đến đầu năm 2005 sự chuyển hớng cổ phần hoá ở công ty nhà nớc trở thành một
xu thế. Ngày 28/04/2005 công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ này chính
thức chuyển thành công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thái Bình.
-Vốn điều lệ ban đầu của công ty 1.150.000.000 đồng
-Số cổ đông của công ty cho đến nay là 67 cổ đông
-Số lao động chính thức của công ty là 50 lao động, trong đó : có 32 lao động có
trình độ đại học (18 cử nhân kinh tế, 8 cử nhân tài chính kế toán, 6 cử nhân thơng
mại ). Có 14 lao động trình độ cao đẳng ( 8 lao động co bằng cấp cao đẳng kinh tế
- 3 -
SV: Phaùm Thaựi Bỡnh Lụựp: QTKDTH - 44A
kĩ thuật, 6 lao động có bằng cấp cao đẳng kế toán ). Còn lại là 4 lao động tốt
nghiệp trung học chuyên nghiệp .
-Thị trờng chủ yếu của công ty hiện nay là các nớc chủ yếu ở châu Âu nh: Hà
Lan(chiếm 30% thị phần của công ty), Pháp(chiếm 25% thị phầm của công ty),
Italia(chiếm 15% thị phần), Đức(chiếm 8% thị phần), Anh(chiếm 6% thị phần)
Thị trờng nội địa chỉ chiếm 4% thị phần của công ty.
3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
Theo giấy phép kinh doanh số 0802000188 do sở Kế hoạch và Đầu t cấp
ngày20/04/2005 thì choc năng của công ty là:
- Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ: đăy, cói, mây tre đan,
thảm len, hàng thêu
- Sản xuất mua bán các loại sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật
liệu tết bện
- Mua bán quần áo may sẵn, khăn bông
- Mua bán giấy vở học sinh, giấy ăn, giấy vệ sinh
- Mua bán lơng thực
- Mua bán xe ô tô (cũ và mới)
- Mua bán thiết bị văn phòng
- Mua bán vật t nông nghiệp (N, P, K)
- Mua bán quặng
- Mua bán vật liệu xây dung, gỗ, kim khí
- Mua bán nông ng cơ
4. Các sản phẩm chính của công ty
- Đệm ghế cói các loại
- Thảm cói các loại
- Chiếu nội
- Hàng đăy cói các loại
- Cói chẻ các loại
- Đĩa cói các loại
- Thảm cói xuất khẩu
- Hàng mây tre
- Quại cói
- Cói xe
- Túi cói
- Túi hạt cờm
- Guốc gỗ
- Thảm len
- Hàng thêu
- 4 -
SV: Phaùm Thaựi Bỡnh Lụựp: QTKDTH - 44A
Ngn nguyªn vËt liƯu ®Çu vµo cđa c«ng ty trong tØnh kh«ng ®¸p øng ®đ(chØ ®¸p -
ng ®ỵc 47% nhu cÇu vỊ nguyªn vËt liƯu) nªn c«ng ty ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt
liƯu tõ c¸c tØnh kh¸c: Ninh B×nh(20% lỵng nguyªn vËt liƯu), Thanh Ho¸(15% l-
ỵngnguyªn vËt liƯu), NghƯ An(20% lỵng ngun vËt liƯu).
5. Cơ cấu tổ chức
5.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
5.2 Chức năng nhiệm vụ cụ thể
5.2.1 Chức năng nhiệm vụ của hội đồng quản trò
* Cơ cấu
Hội đồng quản trò gồm có : một chủ tòch hội đồng quản trò, một phó chủ tòch
hội đồng quản trò, cùng 8 thành viên khác.
* Chức năng
Là bộ phận có quyền hạn cao nhất trong công ty, có chức năng ra tất cả các
quyết đònh trong mọi hoạt động tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp : kế
- 5 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A
Héi
®å
ng
qu
¶n
trÞ
Ban gi¸m ®èc
phßng tỉ chøc
phßng nghiƯp vơ
Phßng kÕ to¸n
Tr¹m chiÕu cãi
Nam KiÕn
Tr¹m chiÕu cãi
B¾c Th¸i Th
Tr¹m §«ng Hoµ
§«ng H­ng
Tr¹m Tèng V¨n
ThÞ x· Th¸i B×nh
hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing,
quảng cáo…
* Nhiệm vụ
- Tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trò đònh kì và bất thường, thông qua ý
kiến của đa số cổ đông để đưa ra các quyết đònh, các chiến lược kòp thời phù
hợp với mục sản xuất kinh doanh đã đưa ra.
- Quyết đònh mặt hàng kinh doanh, mặt hàng chủ lực cùng các măt hàng
khác, số lượng các loại mặt hàng đó, chất lượng hàng hoá, công nghệ thích
hợp để sản xuất,
- Đònh ra kế hoạch sản xuất kinh doanh , biện pháp tổ chức sản xuất kinh
doanh, đưa ra con số đònh lượng cụ thể cho các hoạt động kinh doanh
* Quyền hạn
- Có quyền hạn cao nhất trong công ty, biểu quyết theo số đông cổ đông để
đưa ra quyết đònh cuối cùng.
- Tăng giảm số lượng cổ đông trong hội đồng quản trò
- Phát hành trái phiếu, cổ phiếu
- Phân chia lợi nhuận, lãi kinh doanh sau tiêu thụ
- Quyết đònh đầu tư tái sản xuất
- Tăng giảm số lượng, cơ cấu lực lượng lao động
- Mặt hàng sản xuất kinh doanh : số lượng, chất lượng, mẫu mã, kích cỡ…
5.2.2 Chức năng nhiệm vụ của ban giám đốc
* Cơ cấu
Bao gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc, đều là thành viên của hội đồng
quản trò.
* Chức năng
- 6 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A
- Thay mặt hội đồng quản trò thực thi các quyết đònh của hội đồng quản trò .
- Chòu trách nhiệm trước hội đồng quản trò về kết quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp.
* Nhiệm vụ
- Tổ chức thi hành các quyết đònh của hội đồng quản trò, phân bổ phân công
các công việc cho các phòng ban, các cơ sở sản xuất của công ty.
- Thay mặt công ty giao tiếp kí kết các hợp đồng kinh tế trên phương diện
pháp lý, quản lí điều hành các hoạt động chung của công ty.
* Quyền hạn
Đưa ra các quyết đònh trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp trong kì hạn trung và ngắn hạn trong phạm vi điều lệ công ty đã quy
đònh
5.2.3 Chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức
* Cơ cấu
Phòng tổ chức hành chính có cơ cấu một trưởng phòng, một phó phòng và
một số nhân viên làm chuyên môn theo sự phân công và điều hành trực tiếp
của trưởng phòng.
* Chức năng
- Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu giúp giám đốc công ty
trong việc sắp xếp, cải tiến tổ chức quản lý bộ máy lao động, thực hiện các
chế độ chính sách Nhà nước, quy đònh của công ty đối với người lao động.
- Thực hiện các chế độ hành chính văn thư bảo mật.
- Thường xuyên đảm bảo trật tự an toàn trong công ty, tiếp khách trong công
ty. Tổ chức và quản lý đảm bảo phương tiện làm việc, xe ô tô phục vụ lãnh
đạo, phương tiện vận tải chung toàn công ty.
- 7 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A
* Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp giám đốc xây dựng mô hình tổ chức , biên chế, chức năng,
nhiệm vụ của các đơn vò thành viên trực thuộc công ty. Chỉ đạo thực hiện
đúng chức năng nhiệm vụ theo quy đònh.
- Nghiên cứu đề xuất phương án cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, phương án
tổ chưc sắp xếp quản lý lao động cho phù hợp với tình hình phát triển sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giải quyết các thủ tục về hợp đồng lao động, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn
nhiệm chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ công nhân viên toàn công
ty.
- Xây dựng các mức đơn giá lao động tiền lương, các quy chế phân phối tiền
lương, tiền thưởng theo quy đònh của công ty trên cơ sở quy đònh của Nhà
nước, hiệu quả sản xuất của công ty.
- Tiếp khách đến giao dòch và công tác, chuẩn bò cơ sở vật chất và tổ chức
các ngày lễ, hội nghò, đại hội, cuộc họp, ghi chép tổng hợp nội dung các cuộc
họp.
* Quyền hạn
- Có quyền kiến nghò các phương án tổ chức, bố trí lại lao động. Đề nghò ban
giám đốc công ty điều động lại lực lượng lao động cho phù hợp với yêu cầu
của công việc, công tác cho các đơn vò lao đông trong toàn công ty.
- Được quyền đề xuất, kiến nghò phương pháp giải quyết chế độ chính sách
đối với người lao động theo phân cấp trong công ty.
- Phòng tổ chức hành chính là đầu mối trong việc liên hệ với chính quyền đòa
phương và các cấp trong mọi lónh vực. Tạo điều kiện giữ vững an ninh trật tự
và an toàn tại trụ sở công ty và các dự án do đơn vò đảm nhận.
- 8 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A
5.2.4 Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán
* Cơ cấu
Phòng kế toán có cơ cấu một kế toán trưởng do hội đồng quản trò bổ nhiệm
trên cơ sở đề nghò của giám đốc, một phó phòng phụ trách kế toán tổng hợp
và một số kế toán viên làm việc các công tác nghiệp vụ theo sự phân công
và điều hành trực tiếp của kế toán trûng.
* Chức năng
Là đơn vò tham mưu giúp giám đốc công ty về công tác tài chính kế toán.
Đảm bảo phản ánh kòp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong
toàn công ty. Chòu trách nhiệm trước giám đốc công ty, cơ quan tài chính cấp
trên và pháp luật về việc thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán của công
ty.
* Nhiệm vụ
- Thực hiện chế độ ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực kòp
thời, liên tục và có hệ thống số liệu tính toán về tình hình luân chuyển sử
dụng vốn, tài sản cũng như kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty.
- Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đề xuất các
biện pháp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty.
- Phối hợp cùng phòng tổ chức hành chính công ty giải quyết các chế độ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
- Quản lý các khoản tiền quỹ, tài sản, vật tư, tiền vốn lưu trữ, các giấy tờ kế
toán, tài liệu, báo cáo tài chính kế toán của công ty theo quy đònh của Nhà
nước. Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.
- 9 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A
* Quyền hạn
- Kế toán trưởng của công ty có quyền quyết đònh thực hiện nhiệm vụ của
mình theo quy đònh của pháp luật về kế toán thống kê và kế toán trưởng do
Nhà nươc quy đònh ở công ty.
- Có quyền tham mưu đề xuất với giám đốc công ty về phương án tổ chưc bộ
máy và hạch toán thu, chi tài chính của toàn công ty.
- Được quyền hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ các đơn vò trực thuộc công ty. Có
quyền kiểm tra đột xuất hoặc đònh kì về các chỉ tiêu quản lý tài chính của
những bộ phận, đợn vò thành viên trực thuộc công ty.
5.2.5 Chức năng nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ
* Cơ cấu
Phòng nghiệp vụ có cơ cấu 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và các cán bộ nhân
viên làm chuyên môn theo sự phân công và điều hành trực tiếp của trưởng
phòng.
* Chức năng
Cơ quan tham mưu giúp giám đốc công ty xác đònh phương hướng mục tiêu
kinh doanh, xây dựng và triển khai các phương án sản xuất kinh doanh,
ngành nghề theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, theo đăng kí kinh
doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án của công ty, phù hợp với
nhu cầu thò trường. Tham mưu tư vấn cho giám đốc về việc thực hiện pháp
luật trong các lónh vực sản xuất kinh doanh.
* Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp việc cho giám đốc điều hành mọi công tác sản xuất kinh
doanh của công ty.
- 10 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các trạm trực thuộc công ty về
các mặt hàng sản xuất gia công theo các đơn hàng được giám đốc điều hành
chỉ đạo.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, những thuận lợi khó khăn, đề
xuất các biện pháp khắc phục ở các trạm. Tổ chức thực hiện đảm bảo số
lượng, chất lượng, tiến độ và thời gian giao hàng.
- Tổ chức khai thác thò trường tiêu thụ trong nước, bám sát các tổng Công ty,
các đơn vò kinh doanh xuất khẩu có quan hệ ở mọi miền đất nước. Tổ chức
sản xuất, thu mua các mặt hàng ở các tỉnh bạn có sản xuất, giao hàng đảm
bảo chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng theo yêu cầu.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thò trường. Tiêu thụ những mặt hàng
lưu thông đảm bảo doanh số cao,có hiệu quả.
* Quyền hạn
- Được quyền đề xuất các phương án phát triển loại hình kinh doanh mới, sửa
đổi lại loại hình kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của thò trường, đề xuất
các phương án kinh doanh cho phù hợp với sự phát triển của công ty.
- Được chủ động tìm kiếm khách hàng, đối tác để xây dựng những đề án kinh
doanh cho phù hợp, báo cáo giam đốc công ty, trình hội đồng quản trò đưa
vào hoạt động.
- Được chủ động nghiên cứu thò trường và đề xuất giá dòch vụ, hàng hoá trình
giám đốc công ty phê duyệt đảm bảo phù hợp mặt bằng chung thò trường
hiện tại và hiệu quả kinh doanh.
5.2.6 Vài nét về các trạm trực thuộc công ty
* Trạm chiếu cói Kiến Xương
- 11 -
SV: Phạm Thái Bình Lớp: QTKDTH - 44A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×