Tải bản đầy đủ

Xây dựng chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web

1

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Ths Vũ Anh Hùng – giảng viên khoa
CNTT đã tận tâm và nhiệt tình dạy bảo trong suốt thời gian học và làm đồ án tốt
nghiệp, thầy đã giành nhiều thời gian quý báu để tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, định
hƣớng cho em thực hiện đồ án, giúp em học hỏi những kinh nghiệm quý báu và đã
đạt đƣợc những thành quả nhất định.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã
nhiệt tình dạy bảo và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình đƣợc học tại trƣờng.
Em xin cảm ơn các bạn bè và nhất là các thành viên trong gia đình đã tạo mọi
điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ trong suốt quá trình học tập và đồ án tốt nghiệp.
Do khả năng và thời gian hạn chế, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên không
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đƣợc sự chỉ bảo của các thầy cô.
Cuối cùng em xin đƣợc gửi tới các thầy, các cô, các anh, các chị cùng toàn thể
các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thịnh vƣợng và phát triển. Chúc các
thầy cô đạt đƣợc nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc trồng ngƣời.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hải Phòng, tháng 11 năm 2012
Sinh viên


Bùi Đức Hiệp2

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỞ ĐẦU 4
CHƢƠNG 1 5
MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 5
1.1.4. Cơ cấu tổ chức: 8
CHƢƠNG 2PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 15
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 15
2.1.1. Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ 15
2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 29
2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (E-R) 29
2.3.1.1. Xác định các kiểu thực thể, các thuộc tính và thuộc tính khóa của
thực thể. 29
2.3.1.3. Vẽ mô hình E-R 32
2.3.2. Mô hình quan hệ 33
2.3.2.1. Bƣớc 1: Áp dụng thuật toán chuyển mô hình quan hệ ER thành các
quan hệ sau: 33
2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý 38
CHƢƠNG 3CƠ SỞ LÝ THUYẾT 42
3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC 42
3.1.1. Các khái niệm về hệ thống thông tin 42
3.1.2.Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc 44
3.2. THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ 45
3.2.1. Mô hình liên kết thực thể E-R 45
3.3. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 47
3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER 47
3.3.2 Giới thiệu về ASP.NET và C# 49
3.3.2.1 Giới thiệu về ASP.NET 49
3.3.2.3 Các điều khiển trên ASP.NET 50


3

3.3.2.5 Cơ bản về lập trình C# lập trình trong trang ASP.NET 51
3.3.2.6. Viết code C# trong file .aspx: 53
3.3.2.7. Màn hình làm việc của ASP.NET 53
CHƢƠNG 4CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 56
4.1. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH 56
4.1.1. Giao diện khởi động 56
4.1.2. Giao diện đăng nhập 57
4.1.2. Giao diện đăng ký 58
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60


4

MỞ ĐẦU
Nghiên cứu khoa học : Là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chƣa biết,
hoặc là phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới hoặc là
sáng tạo phƣơng pháp mới và phƣơng tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật
phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con ngƣời.
Cuối năm học (tháng 5, 6 hàng năm) căn cứ vào định hƣớng hoạt động khoa
học và công nghệ của nhà trƣờng; nhu cầu thực tiễn của xã hội, của trƣờng Đại
học Dân lập hải Phòng và năng lực của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trƣờng;
kết quả NCKH của năm học trƣớc; định hƣớng công tác NCKH của các đơn vị,
P.QLKH&ĐTSĐH dự kiến số lƣợng đề tài NCKH của các đơn vị trong năm học
mới, trình Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng xét duyệt.
Sau khi đƣợc Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng
duyệt, P.QLKH&ĐTSĐH làm thông báo đến các đơn vị trong trƣờng về kế hoạch
triển khai công tác NCKH trong năm học mới. Các đơn vị cho cán bộ, nhân viên,
giảng viên và sinh viên đăng ký đề tài NCKH.
Trong thực tế, công tác quản lý NCKH còn mang tính thủ công, việc đăng ký
một đề tài NCKH còn thủ công mất nhiều thời gian. Sự cần thiết của một hệ thống
sẽ là một lựa chọn tốt nhất để giải quyết tình trạng hiện nay.
Vì lý do này, đề tài ” Xây dựng chƣơng trình đăng ký đề tài NCKH qua web”
đã là đề tài mà tôi lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp.
Hệ thống chƣơng trình đƣợc phát triển theo hƣớng cấu trúc. Chƣơng trình
đƣợc phát triển thành công có thể đƣa vào sử dụng ở trong trƣờng. Với sự trợ giúp
của chƣơng trình này, các cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể đăng ký đề tài
NCKH một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Đồ án gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1. Mô tả bài toán và giải pháp.
Chƣơng 2. Phân tích và thiết kế hệ thống.
Chƣơng 3. Cơ sở lý thuyết.
Chƣơng 4. Cài đặt chƣơng trình.
Cuối cùng là kết luận và tài liệu tham khảo.

5

CHƢƠNG 1
MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP

1.1.Giới thiệu về Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng
1.1.1. Lịch sử
Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đƣợc thành lập vào ngày 24/09/1997 theo
quyết định số 792/TTg của thủ tƣớng chính phủ.
Từ khi thành lập đến nay nhà trƣờng đã từng bƣớc vƣơn lên, khẳng định vị trí
xứng đáng của mình trong hệ thống giáo dục. Nhà trƣờng có đội ngũ 265 cán bộ
giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi phẩm chất đạo đức tốt. Tổng diện tích xây
dựng của nhà trƣờng lên tới 22.500 m
2
trên 33.000 m
2
diện tích mặt bằng đảm bảo
đầy đủ phòng học, phòng làm việc, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, chỗ ở, khu
thể thao vui chơi phục vụ cho việc giáo dục toàn diện. Nhà trƣờng đƣợc đánh giá là
một trong những điểm sáng trong hệ thống dân lập cả nƣớc về chất lƣợng đào tạo
cũng nhƣ qui mô.
- Cơ sở vật chất : Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc một cơ sở vật chất đảm bảo
đủ điều kiện học tập,rèn luyện cho sinh viên :
Khu giảng đƣờng với 1 tòa nhà 6 tầng và 4 tòa nhà 3 tầng với 100 phòng học,
các phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại.
Khu thể dục thể thao khách sạn sinh viên gồm khách sạn sinh viên 240
phòng, bể bơi thông minh, nhà tập đa chức năng, nhà ăn hiện đại 500 chỗ.
- Đội ngũ giáo viên:Đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên cơ hữu của nhà
trƣờng là 263 ngƣời, trong số đó có 163 giảng viên và 7 cán bộ kiêm nhiệm giản
dạy (81,76% có trình độ trên Đại học); Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gần 300
ngƣời (hơn 90% có trình độ sau Đại học). Hiên nay trƣờng đang xây dựng chính
sách khuyến khích, hỗ trợ để cán bộ, giảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ,
nhằm tăng số lƣợng tiến sỹ của nhà trƣờng.
- Thành tích đạt đƣợc:Nhà trƣờng đã trở thành điểm sáng trong khối các
trƣờng ngoài công lập trong cả nƣớc và đƣợc đón nhiều vị lãnh đạo của Đảng và
Nhà nƣớc cũng nhƣ của Thành phố vê thăm, hàng trăm bằng khen của các cấp từ
Trung ƣơng đến địa phƣơng đã đƣợc trao tặng cho các tập thể và cá nhân của
6

trƣờng. Hội sinh viên của trƣờng là hội sinh viên duy nhất của thành phố đƣợc nhận
bằng khen của Trung ƣơng hội Sinh viên Việt Nam. Năm 2002 nhà trƣờng đã đƣợc
Thủ tƣớng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong việc thực hiện chủ
trƣơng xã hội hóa giáo dục.
1.1.2. Sứ mạng
Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và
trách nhiệm với xã hội, Đại học Dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm
cung cấp cơ hội học tập có chất lƣợng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí
lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trƣờng là ngƣời hiểu rõ bản thân,
làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.
1.1.3.Các ngành đào tạo
 Hệ đại học:
Công nghệ thông tin.
Kỹ thuật điện – điện tử.
- Điện dân dụng và công nghiệp
- Điện tử viễn thông.
- Cơ điện tử.
Kỹ thuật công trình.
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng cầu đƣờng.
- Xây dựng & quản lý đô thị.
- Cấp thoát nƣớc
- Kiến trúc
Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm.
Kỹ thuật môi trƣờng.
Quản trị kinh doanh.
- Quản trị doanh nghiệp.
- Tài chính ngân hàng
- Kế toán kiểm toán.
Văn hoá du lịch.
Tiếng Anh.
Điều dƣỡng


7

 Hệ cao đẳng
Công nghệ thông tin.
Kỹ thuật điện – điện tử.
- Điện dân dụng và công nghiệp.
Kỹ thuật công trình.
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Xây dựng cầu đƣờng.
Quản trị kinh doanh.
- Kế toán kiểm toán.
Du lịch.

8

1.1.4. Cơ cấu tổ chức:Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức

9

1.2. Mô tả bài toán:
Cuối năm học (tháng 5, 6 hàng năm) căn cứ vào định hƣớng hoạt
động khoa học và công nghệ của nhà trƣờng; nhu cầu thực tiễn của xã hội, của
trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng và năng lực của cán bộ, giảng viên, sinh viên
trong trƣờng; kết quả NCKH của năm học trƣớc; định hƣớng công tác NCKH của
các đơn vị, P.QLKH&ĐTSĐH dự kiến số lƣợng đề tài NCKH của các đơn vị
trong năm học mới, trình Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà
trƣờng xét duyệt.
Sau khi đƣợc Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng
duyệt, P.QLKH&ĐTSĐH làm thông báo đến các đơn vị trong trƣờng về kế hoạch
triển khai công tác NCKH trong năm học mới. Các đơn vị cho cán bộ, nhân viên,
giảng viên và sinh viên đăng ký đề tài NCKH.
Chủ nhiệm đề tài đăng ký đề tài NCKH với đơn vị mình, gửi hồ sơ đăng ký
bao gồm phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH đến đơn vị. Đơn vị sau khi
nhận đƣợc hồ sơ đăng ký sẽ kiểm tra, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ thông báo
những điểm chƣa đạt cho chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa và đăng ký lại, nếu đạt yêu
cầu sẽ thông báo lịch bảo vệ đề cƣơng đề tài NCKH tại đơn vị.
Sau khi nhận đƣợc lịch bảo vệ, chủ nhiệm đề tài sẽ chuẩn bị đề cƣơng đề tài
để bảo vệ tại đơn vị. Đơn vị sẽ đánh giá nhận xét kết quả, những đề tài không đạt
yêu cầu sẽ đƣợc cho chỉnh sửa để bảo vệ lại hoặc bị hủy bỏ. Những đề tài có tính
khả thi và có khả năng đáp ứng đƣợc những yêu cầu của một đề tài NCKH cấp
trƣờng sẽ đƣợc đơn vị duyệt và đăng ký với P.QLKH&ĐTSĐH.
Đơn vị sẽ gửi hồ sơ đăng ký gồm phiếu đăng ký đề tài, đề cƣơng chi tiết đề
tài NCKH, biên bản bảo vệ đề cƣơng đề tài tại đơn vị về phòng QLKH &ĐTSĐH.
Phòng QLKH&ĐTSĐH sẽ tập hợp các đề tài đăng kí của các đơn vị, đề nghị Hiệu
trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho phép tổ chức Bảo vệ đề cƣơng đề tài
NCKH tại Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng. Đƣợc sự đồng ý của Hiệu
trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo, P.QLKH&ĐTSĐH thông báo đến các
đơn vị có đề tài đăng ký về lịch bảo vệ đề cƣơng đề tài tại Hội đồng Khoa học và
Đào tạo, thời gian, địa điểm cụ thể đối với từng đề tài và từng đơn vị.
Khi lãnh đạo yêu cầu báo cáo, Phòng QLKH&ĐTSĐH sẽ làm báo cáo công
tác NCKH hàng năm.

10

1.3. Bảng nội dung công việc:
STT
Tên công việc
Đối tƣợng thực hiện
HSDL
1
Đăng ký đề tài
Chủ nhiệm đề tài
Phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
2
Gửi hồ sơ
Chủ nhiệm đề tài
Phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
3
Nhận hồ sơ
Đơn vị
Phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
4
Kiểm tra hồ sơ
Đơn vị
Phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
5
Chỉnh sửa hồ sơ
Chủ nhiệm đề tài
Phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
6
Đăng ký lại
Chủ nhiệm đề tài
Phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
7
Thông báo
Đơn vị
Lịch bảo vệ đề cƣơng
8
Bảo vệ đề cƣơng
Chủ nhiệm đề tài
Đề cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
9
Chỉnh sửa đề cƣơng
Chủ nhiệm đề tài
Đề cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
10
Hủy bỏ đề cƣơng
Đơn vị
Đề cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
11
Duyệt đề cƣơng
Đơn vị
Đề cƣơng chi tiết đề tài
NCKH
12
Gửi hồ sơ
Đơn vị
Phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết đề tài
NCKH, biên bản bảo vệ
tại đơn vị
13
Thông báo
Phòng
QLKH&ĐTSĐH
Lịch bảo vệ đề cƣơng
14
Yêu cầu báo cáo
Lãnh đạo

15
Báo cáo
Lãnh đạo
11

1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ:
1.4.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Đăng ký tại đơn vị
Chủ nhiệm đề tài
Đơn vị
HSDL

Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ đăng ký tại đơn vị

Phiếu đăng ký
Thông báo
Đăng ký
đề tài
Nhận hồ sơ
đăng ký
Thông báo
lịch bảo vệ
Đề cƣơng
chi tiết
Chỉnh sửa
hồ sơ
Sai
Đúng
Kiểm tra
hồ sơ
Lịch bảo vệ
đề cƣơng tại
đơn vị
12

1.4.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Bảo vệ đề cƣơng tại đơn vị
Chủ nhiệm đề tài
Đơn vị
HSDLHình 1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ bảo vệ đề cương chi tiết

Đề cƣơng
chi tiết
Đánh giá
nhận xét
Biên bản bảo vệ
tại đơn vị
Bảo vệ đề cƣơng
13

1.4.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Đăng ký tại P.QLKH&ĐTSĐH

Đơn vị
Phòng QLKH&ĐTSĐH
HSDL
Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ đăng ký tại P.QLKH&ĐTSĐH

Lịch bảo vệ đề cƣơng
tại Hội đồng
KH&ĐT
Gửi hồ sơ
đăng ký
Thông báo
lịch bảo vệ
Biên bản bảo vệ tại
Hội đồng KH&ĐT
Nhận hồ sơ
đăng ký
Phiếu đăng ký
Đề cƣơng
chi tiết
Biên bản bảo vệ
tại đơn vị
14

1.4.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Báo cáo
Lãnh đạo

P.QLKH&CGCN
HSDL
Hình 1.5. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ báo cáo
Yêu cầu báo
cáo
Nhận báo cáo
Lập báo cáo
Gửi báo cáo
công tác
NCKH
Báo cáo
Phiếu đăng ký
Biên bản bảo vệ
tại Hội đồng
KH&ĐT
Biên bản bảo vệ
tại đơn vị
15

CHƢƠNG 2
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ
2.1.1. Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ

Động từ + Bổ ngữ
Danh từ
Nhận xét
Đăng ký đề tài
Chủ nhiệm đề tài
Đơn vị
Tác nhân
Tác nhân
Gửi hồ sơ
Phiếu đăng ký
Đề cƣơng chi tiết
HSDL
HSDL
Nhận hồ sơ
Đơn vị
Tác nhân
Kiểm tra hồ sơ
Đơn vị
Tác nhân
Chỉnh sửa hồ sơ
Chủ nhiệm đề tài
Tác nhân
Đăng ký lại
Chủ nhiệm đề tài
Tác nhân
Thông báo lịch
Lịch bảo vệ đề cƣơng tại
đơn vị
HSDL
Bảo vệ đề cƣơng
Chủ nhiệm đề tài
Đề cƣơng chi tiết
Tác nhân

HSDL
Đánh giá nhận xét
Đơn vị
Tác nhân
Chỉnh sửa đề cƣơng
Chủ nhiệm đề tài
Tác nhân

Hủy bỏ đề cƣơng
Đơn vị
Tác nhân
Duyệt đề cƣơng
Đơn vị
Tác nhân
Gửi hồ sơ
Đơn vị
Biên bản bảo vệ
Tác nhân
HSDL
16

Thông báo lịch
Lịch bảo vệ đề cƣơng tại
P.QLKH&ĐTSĐH
HSDL
Yêu cầu báo cáo
Lãnh đạo
Tác nhân
Lập báo cáo
Báo cáo
HSDL


17

2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh
2.1.2.1. Biểu đồ

Hình 2.1 Biểu đồ ngữ cảnh


Biên bản bảo vệ tại đơn vị
Báo cáo
Yêu cầu báo cáo
0

CHƢƠNG TRÌNH
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI
NCKH QUA WEB

LÃNH ĐẠO
CHỦ NHIỆM
ĐỀ TÀI
ĐƠN VỊ
Ý kiến phản hồi
Phiếu đăng ký
Đề cƣơng chi tiết
Ý kiến phản hồi
Phiếu đăng ký
Đề cƣơng chi tiết
18

2.1.2.2. Mô tả hoạt động
 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:
- Chủ nhiệm đề tài cung cấp cho chƣơng trình phiếu đăng ký, đề
cƣơng chi tiết.
- Chủ nhiệm đề tài nhận từ chƣơng trình ý kiến phản hồi.
 ĐƠN VỊ:
- Đơn vị cung cấp cho chƣơng trình biên bản bảo vệ đề cƣơng tại đơn
vị và ý kiến phản hồi.
- Đơn vị nhận về từ chƣơng trình phiếu đăng ký và đề cƣơng chi tiết.
 LÃNH ĐẠO:
- Gửi yêu cầu báo cáo, xem xét và có các thông tin về báo cáo.

19


2.1.2.3. Nhóm dần các chức năng
Các chức năng chi tiết (lá)
Nhóm lần 1
Nhóm lần 2
Đăng ký đề tài
Đăng ký tại đơn vị
Chƣơng trình đăng ký
đề tài NCKH qua web
Nhận hồ sơ đăng ký
Kiểm tra hồ sơ
Đăng ký lại
Thông báo lịch bảo vệ
Bảo vệ đề cƣơng
Bảo vệ đề cƣơng tại
đơn vị
Đánh giá nhận xét
Gửi hồ sơ đăng ký
Đăng ký tại
P.QLKH&ĐTSĐH
Nhận hồ sơ đăng ký
Thông báo lịch bảo vệ
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo
Lập báo cáo


20

2.1.4. Sơ đồ phân rã chức năng
2.1.4.1. Sơ đồ

Hình 2.2 Sơ đồ phân rã chức năng
CHƢƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH QUA WEB
2.1 Bảo vệ đề cƣơng
1.1 Gửi hồ sơ đăng ký
1.2Kiểm tra hồ sơ

1.4 Thông báo lịch
1.3 Đăng ký lại
4.1 Báo cáo công tác
NCKH
2.2 Đánh giá nhận xét
1.ĐĂNG KÝ TẠI ĐƠNVỊ
2.BẢO VỆ ĐỀ CƢƠNG
TẠI ĐƠN VỊ
4.BÁO CÁO
3.ĐĂNG KÝ TẠI
P.QLKH&ĐTSĐH
3.1 Gửi hồ sơ đăng ký
3.2 Thông báo lịch
21

2.1.4.2. Mô tả chi tiết các chức năng lá
1. Đăng ký tại đơn vị
1.1. Gửi hồ sơ đăng ký: Chủ nhiệm đề tài đăng ký đề tài, gửi hồ sơ đăng
ký gồm phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề tài đến đơn vị.
1.2. Kiểm tra hồ sơ: Khi nhận đƣợc hồ sơ đăng ký đơn vị sẽ kiểm tra hồ
sơ, nếu chƣa đạt yêu cầu sẽ thông báo những điểm chƣa đạt cho chủ nhiệm đề tài.
1.3. Đăng ký lại: Khi hồ sơ chƣa đạt yêu cầu, chủ nhiệm đề tài sẽ chỉnh
sửa lại hồ sơ cho phù hợp và đăng ký lại với đơn vị.
1.4. Thông báo lịch: Đơn vị khi nhận đƣợc hồ sơ đăng ký và kiểm tra hồ
sơ, thấy đã đạt yêu cầu đơn vị sẽ thông báo lịch bảo vệ đề cƣơng tại đơn vị cho chủ
nhiệm đề tài.
2. Bảo vệ đề cương tại đơn vị
2.1. Bảo vệ đề cương: Chủ nhiệm đề tài sau khi nhận đƣợc lịch bảo vệ
đề cƣơng tại đơn vị sẽ chuẩn bị đề cƣơng để bảo vệ tại đơn vị mình.
2.2. Đánh gia nhận xét: Đơn vị sẽ đánh giá nhận xét kết quả, những đề
tài không đạt yêu cầu sẽ đƣợc cho chỉnh sửa để bảo vệ lại hoặc bị hủy bỏ. Những đề
tài có tính khả thi và có khả năng đáp ứng đƣợc những yêu cầu của một đề tài
NCKH cấp trƣờng sẽ đƣợc đơn vị duyệt và đăng ký với P.QLKH&ĐTSĐH.
3. Đăng ký tại P.QLKH&ĐTSĐH
3.1.Gửi hồ sơ đăng ký: Đơn vị đăng ký những đề tài đã đƣợc duyệt với
P.QLKH&ĐTSĐH, gửi hồ sơ đăng ký bao gồm phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề
tài và biên bản bảo vệ đề cƣơng tại đơn vị tới P.QLKH&ĐTSĐH.
3.3. Thông báo lịch: Đƣợc sự đồng ý của Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa
học và Đào tạo, P.QLKH&ĐTSĐH thông báo đến các đơn vị có đề tài đăng ký về
lịch bảo vệ đề cƣơng đề tài tại Hội đồng Khoa học và Đào tạo, thời gian, địa điểm
cụ thể đối với từng đề tài và từng đơn vị
4. Báo cáo
Lập báo cáo để gửi lãnh đạo với nội dung:
- Báo cáo công tác NCKH hàng năm về số lƣợng đề tài đã đăng ký,
số lƣợng đề tài cấp đơn vị và số lƣợng đề tài cấp trƣờng.

22


2.1.5. Danh sách HSDL sử dụng
d
1
. Phiếu đăng ký.
d
2
. Đề cƣơng chi tiết.
d
3
. Thông báo.
d
4
. Lịch bảo vệ đề cƣơng tại đơn vị.
d
5
. Biên bản bảo vệ tại đơn vị.
d
6
.Lịch bảo vệ đề cƣơng tại Hội đồng KH&ĐT.
d
7
.Biên bản bảo vệ tại Hội đồng KH&ĐT.
d
8
. Báo cáo công tác NCKH.

23

2.1.6. Ma trận thực thể chức năng

Các thực thể chức năng
d
1
. Phiếu đăng ký

d
2
. Đề cƣơng chi tiết


d
3
. Thông báod
4
. Lịch bảo vệ đề cƣơng tại đơn vị
d
5
. Biên bản bảo vệ tại đơn vị

d
6
. Lịch bảo vệ đề cƣơng tại Hội
đồng KH&ĐT


d
7
. Biên bản bảo vệ tại Hội đồng
KH&ĐTd
8
. Báo cáo công tác NCKH
Các chức năng nghiệp vụ
d
1
d
2
d
3

d
4

d
5
d
6
d
7
d
8
1. Đăng ký tại đơn vị
C
C
C
C
2. Bảo vệ đề cƣơng tại đơn vị

R


C3. Đăng ký tại P.QLKH&ĐTSĐH
R
R


R
C
C

4. Báo cáo
RR

R
C

Hình 2.3 Ma trận thực thể chức năng
24

2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0


Hình 2.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
CHỦ NHIỆM
ĐỀ TÀI
LÃNH ĐẠO
ĐƠN VỊ
d
2
Đề cƣơng chi tiết
d
6
Lịch bảo vệ đề cƣơng
tại Hội đồng
KH&ĐT
d
1
Phiếu đăng ký
1.0
ĐĂNG KÝ
TẠI ĐƠNVỊ
3.0
ĐĂNG KÝ
TẠI P.QLKH
& ĐTSĐH
4.0
BÁO
CÁO
Báo cáo
Thông tin báo cáo
Phiếu đăng ký
Đề cƣơng chi tiết
Kết quả duyệt đề cƣơng
P. QLKH &
ĐTSĐH
Kết quả bảo vệ
Lịch bảo vệ
Lịch bảo vệ
2.0
BẢO VỆ
d
3
Thông báo
d
2
Đề cƣơng chi tiết
d
8
Báo cáo công tác
NCKH
d
7
Biên bản bảo vệ tại
Hội đồng KH&ĐT
d
5
Biên bản bảo vệ
tại đơn vị
d
5
Biên bản bảo vệ
tại đơn vị
Kết quả bảo vệ
Biên bản bảo vệ tại đơn vị
ĐƠN VỊ
Lịch bảo vệ tại HĐ KH&ĐT
BB bảo vệ tại HĐ KH&ĐT
d
1
Phiếu
đăng ký
d
4
Lịch bảo vệ đề cƣơng
tại đơn vị
25

2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1
2.2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: Đăng ký tại đơn vị

Hình 2.5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình đăng ký tại đơn vị

1.1
GỬI HỒ SƠ
1.2
KIỂM TRA
HỒ SƠ
1.3
ĐĂNG KÝ
LẠI
1.4
THÔNG BÁO
LỊCH
ĐƠN VỊ
CHỦ NHIỆM
ĐẾ TÀI
Lịch bảo vệ
Kết quả duyệt đề cƣơng
Đề cƣơng chi tiết
Phiếu đăng ký
d
1
Phiếu đăng ký

Thông báo

d
3
Lịch bảo vệ đề cƣơng
tại đơn vị

d
4
d
1
Phiếu đăng ký

d
2
Đề cƣơng chi tiết

d
2
Đề cƣơng chi tiết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×