Tải bản đầy đủ

Tích hợp giáo dục môi trường vì sự phát triển bền vững môn văn học pdf

12
SO4-2011
DmvaHQC
_™« JSGA) SAI
Tich hop
giao due
mdi trutAig
vl
sir
phat trien ben
vuhg
vao mon van hoe
PGS.TS.
TRAN LE BAO
TrUdng Dai hpc SU pham Ha Npi
1.
Phat trien ben
vffng
la khat vgng flong
Ihofi
la mot

thilc
nhan
ciiia
nhan loai
Cung vdi sU phat trien ngay cang cao
ciJa
ddi song van
minh nhd khoa hpc -
kT
thuat
vatham
vpng chinh phue
tU
nhien
eiJa
con
ngUdi,
trUdc het la
eon
ngUdi d cac
nUde
tU
ban phUdng
Tay, nhan loai lai dang phai doi mat trUde tham hoa huy diet
mdi trUdng song, huy diet chinh ngbi nha Trai dat
cija
minh.
Khip ndi diln ra tlnh trang b
nhilm
mbi trUdng nghiem trpng,
khi hau dang ndng len
tUng
ngay, mUe nUde bien cung dang
len
tUng
ngay, thien tai ngay cang khoc
liet
dang
didn
ra d


nhieu ndi tren trai dat. Dac biet va tieu bieu la tham hpa dbng
dat
va song
than keo theo no nha may dien nguyen
t[/
d
Fukujima
Nhat Ban ngay
11/3
vUa qua. Tham hpa nay khong chi la nbi
mat mat dau thUdng vb cung to Idn ve con ngUdi va tai san eua
ngUdi Nhat, ma cbn dem lai sU hoang loan db'i vdi nhan dan
nhieu nUdc xung quanh. Mac du cd
sU
dbng cam chia se sau
sic bing ea tinh than va vat chat cua nhan loai vdi ngUdi Nhat,
song nhan loai eung dUdc canh tinh ve
sU
phat trien khbng ben
vOng
ma nhieu qubc gia da va dang nham tdi.
Ben canh dd chien tranh, khung bb
dim
mau van dang la
nbi dau
nhUe
nhb'i eua nhan
loai,
cung vdi nd la te nan ma tuy,
dai djeh HIV Ian tran tren nhieu qubc gia khu
vUc.
NhOng dUdng
day budn ban phu
nCf
va tre em, benh tat ddi ngheo lubn de
dpa 1/4 dan sb tren the
gidi.
Te nan tham nhung, phan hba
giau ngheo dien ra d nhieu nude cd hb din tdi
nhOng chb'ng
dbi
xa hbi ngay cang eao lam bien dbi mbi trUdng xa hbi vb'n ehUa
dUdc yen on nay lai cang khbng yen on. Tieu bieu cho hien
tUdng mbi trUdng xa hbi phat trien khbng ben
vCing
la
cube
each
mang "hoa
lai"
- cube each mang dbi cbng bang
tU
do dan
chij
dang diln ra sol nbi d Bie Phi va dang Ian sang Tay A.
Tat ca
nhOng
van de tren la dien mac mdi trUdng the gidi
dang phat trien khong
bin
vDng d thap nien dau the ky XXI ma
nhan loai dang hUng
chiu.
Nd nhU hbi chubng canh tinh
lUdng
tri eua nhan loai can phai han che va ngan chan kip thdi
nhOng
te nan
tren,
mdi mong ed mot mdi trUdng song tU nhien va xa
hpi trong lanh va an ninh mdi dam bao cho sU phat trien ben
vDng.
Van de nay ddi hbi nhan loai can nhan
thUe
lai each Ung
XL/
vdi moi trUdng tU nhien, can tU bd
nhOng
nguyen tie song
cu,
ehuyen sang nguyen tic song than thien, hai hda vdi tU
nhien,
xay dUng mdi trUdng sinh thai mang tfnh nhan van, mdi
bao dam sU phat trien hai hda va ben
vOng.
Phat trien ben vOng dang dUdc UNESCO va nhieu nUdc
tren the gidi quan tam la mot qua trinh van hanh hai hda
giCia
phat trien kinh te, dam bao cbng bang xa hbi va gin
giil
mbi
trUdng trong sach dUdi sU van hanh cua van hda con ngUdi.
Phat trien ben
vOng
can dam bao sU phat trien
cija
ngay hdm
nay va cho cac the he mai sau. NhU vay phat trien ben
vOng
can quan tam tdi ba nhan to: phat trien kinh te de nang cao ddi
sbng vat chat va tinh than eho con ngUdi; can xay dUng mot xa
hbi dam bao cbng bang quyen Idi chfnh dang cua mpi con
ngUdi;
con ngudi va xa hbi cbn can mbi trudng sbng trong
lanh.
Ca ba nhan to nay phai hUdng den vi eon ngUdi thi
sU
phat trien
mdi dupe ben
vOng.
Trong ba nhan to tren thi nhan to kinh te
la tien de
ciJa
phat trien cbn mbi trUdng tU nhien va xa hbi la hai
nhan to quan trpng the hien sU phat trien ben
vOng.
Ve mat
thdi
gian,
phat trien ben
vOng
dbi hbi dam bao Idi ich cube sbng
eon ngUdi ngay hbm nay ma con phai quan tam den Idi ich
cija
the he mai sau.
Trong qua tnnh tUdng tac vao tu nhien va xa hbi de phat
trien,
moi cbng dbng dan tbe tuy theo dieu kien eua mbi trUdng
sbng
khae
nhau (bao gbm ca mbi trUdng tU nhien va xa hbi -
cbn gpi la mdi trUdng sinh thai) se cb
nhil/ng
thai dp va each Ung
xC/
khbng gib'ng nhau. TU dd con ngUdi sang tao nhieu gia trj
van hda khae nhau. NhOng gia tri van hda nay chfnh la sU ket
tinh lau ddi kinh nghiem Ung
xii
vdi mbi trUdng tU nhien va xa
hpi,
da
gdp phan minh chUng
sUthich
Ung va sang tao van hda
cija
mbi cbng dbng trong qua trinh phat
trien.
NhOng
gia
tri
nay
dUdc ghi chep lai trong nhieu tai lieu sach vd, trong dd cd tac
pham van hpe.
Giao due la mot trong
nhOng
phUdng tien hOu hieu bao luu
cac gia tri van hda
ciJa
moi cbng dbng va hudng tdi sU PTBV.
Thong qua viee tich hdp kien thUc tUng mon hpe vdi muc tieu
va npi dung
eiJa
PTBV, giao vien cd the dem lai dbi mdi
tU
nhan thUe den tinh cam va hanh dbng eho hpc sinh trong nha
trUdng va ngoai xa hpi. Cung qua eae cap cua he thbng giao
due,
tu mam non len dai hpc vdi sb
lUdng
hpe
sinh,
sinh vien vb
eung dbng dao, cd mat d khip mpi vung mien dat nUdc, nhOng
kien
thUe
ve phat trien ben vOng se nhanh chdng
dUde
nhan len
va hieu qua eua giao due
tUthay
dbi nhan thUe den tinh cam se
giup cho ddng dao the he tre - ngUdi xay dung tUdng lai dat
nUdc cd
nhOng
hanh dpng dung db'i vdi mbi trUdng va su phat
trien ben vOng.
DmvaHQC
SO
4-2011
13
- Van hpc la mbn hpc
di^ng
hinh tUdng nghe thuat de
nh^n
thUc ve con ngudi va xa
hpi,
giao
due
bao
luu
nhOng gia trj van
hba
cOa
cbng dbng va hUdng con ngUdi den nhOng tinh cam
tham
mT.
Van hpc do eon ngUdi va vi con ngUdi. Phat trien ben
vOng cung do con ngUdi va vi con ngUdi. Vay nen van hpe eung
ed
the tich hdp
nhiJng
kien thUc ve phat trien ben vOng dem lai
nhOng nhan
thUe
mdi tlnh cam mdi va hanh dbng cao dep
hudng tdi nhOng gia trj cua sU phat trien ben vOng.
2.
The nao la
tfch
hop
GDPTBV
2.1 Tich hdp kien
thUc
la mot quy luat tat yeu
cija
nhan
thUe
khi
lUdng
thbng tin lubn bung
nd
Ob la sU long ghep mot each
hdp li, hai hoa nhOng kien
thUc
khoa hpe khae nhau vao mot
mbn hpc hoac nganh hpc nao db.
VI
vay tfch hdp khbng chi ddi
hoi kien
thfle
rpng ma cbn can ca nghe thuat lien tUdng va
thuyet giang va cung can tbn trpng
nhOng
nguyen tic nhat
djnh.
2.2.
NgUdi giang day van hpc trUdc het phai cd khb'i
lUdng
kien thUe nhat dinh ve mbi trUdng va phat trien
bbn
vOng, mdi
ed the van dung hdp li va hai hba trong khi giang ve sU phat
trien ben vOng.
2.3 Day van lau nay van dUdc coi la mot cbng viec khd
khan,
ft lam hpc sinh
hflng
thu, lai them tfch hdp ve sU phat
trien ben
vOng
mot each khien
cUdng
de bien gid van thanh gid
thuyet If ve chinh trj, kinh te hoac mbi trUdng thi chac hieu qua
tfch hdp khong dUde bao nhieu. Vi vay can
luu
yy khong bien
gid van hpc thanh gid thuyet It sudng ve phat trien ben
vCJng.
2.4 Can thbng qua yy nghTa eua hinh tUdng nghe thuat, cua
cb't truyen hay nhan vat vdi
nhiJng
hoan canh sbng eu the ma
khai quat ve mbi trUdng sbng va sU phat trien ben
vOng
3.
Nhifng
noi
dung tfch hgrp GDPTBV trong
van hoc
3.1
Nam
vOng
triet
live si,/phat
trien ben
vOng
- Con ngUdi can cd tU duy mang tfnh toan eau hay khu vUc
con hanh dbng phai dUdc dien ra d dja phUdng cu the khi xem
xet ve PTBV
- Can tbn trpng sU da dang trong tinh thb'ng nhat trong qua
trinh hudng ve PTBV.
- Muc tieu cubi eung
eiJa
sU phat trien ben vOng la eho con
ngUdi va vi con ngUdi trong mpi hoan canh, mpi xa hbi va mpi
chinh sach kinh te xa
hbi
3.2 Mdl trUdng song
dUde
phan anh trpng van hpc la
bOc
tranh the hien trinh dp phat trien kinh te va xa
hpi
cua mot
ccng
dpng, phan anh qua trlnh tien dan len ddi sbng van minh
cija
nhan
loai.
ThUe te con ngudi
pheii
lao dbng san xuat ra cua cai vat
chat, dem lai cupe sbng ngay cang no am hPn. NhUng con
ngUdi
to
XUa tdi nay chUa tOng xay dUng
dUde met
xa hpi tot
dep ca ve ddi sbng vat chat va tinh than trong xa hpi phan chia
giai cap. Giai cap thong trj khi da nim quyen luc trong tay, lap
tUc gianh quyen phan phbi thanh qua lao dpng va ngUdi lao
dpng von
dUde
hUdng thanh qua lao dpng lai bi
bde
lot nhat
dinh sinh ra mau thuin xa hpi.
VI
vay ude md mot xa hpi cbng
bang dan chu la khat vpng ngan ddi nay
ciJa
con ngUdi. Hoac
ed mot giai phap khae de an ui con ngUdi la hda nhap vao mbi
trUdng tU nhien. Tuy nhien dieu nay khbng phai ai cung lam
dupe vi ban than eon ngUdi khd cd the tach khdi mbi trUdng xa
hbi cd day du cac quan he va ddi sbng vat chat van minh.
Mat
khae
khi tiep xue vdi ddi sbng van minh ngay cang cao,
con ngUdi lai thUe nhan ra rang de cd ddi sbng van minh nhu
vay, con ngUdi phai ra sUc khai thae tdi
mUe
huy hoai mdi
trUdng
tU
nhien mdi cd
ciJa
cai dbi dao. Lue nay con ngUdi lai trd
thanh ke thu cua mbi trUdng tU
nhien,
lam nb kiet que, b nhiem
va
khijng
hoang. 'TU nhien nhat djnh se lanh lung tra
thij
eon
ngUdi".
Con ngUdi mubn
cube
sbng phat trien nhU hien nay mdi
chi la sU phat trien khbng ben vOng. Vi vay
nhibu
nha van da
dUng
hinh tUdng nghe thuat phan anh hien
thUe
mau thuan
phat trien khbng ben vOng
giQa
con ngUdi vdi xa hbi va
vdi
thien
nhien,
dbng thdi md Ude mot xa hbi trong db con ngUdi than
thien hai hda vdi nhau va vdi tU nhien.
- Mbi trUdng tU nhien la bb phan cua mbi trUdng song cua
eon ngUdi va mubn
loai.
Nd
dUde
mieu ta la nhOng khbng gian
to nhien nhU: nui rOng, sbng
bien,
dbng cb Do khong chi la
canh dep ma con la khbng gian sbng
cija
con ngUdi va mubn
loai.
Mbi trUdng tU nhien dUde mieu ta trong bai thd Vpng LU
san bpc
bo
(Lyi Bach), Tuyet cu
{£)h
Phu) la nhOng hinh anh
thien nhien tUdi dep, tran day sUc sbng.
£>6
la canh thac nude d
Nui LU nhln tU xa nhU dai
lua
tree tren dinh nui Lu, den gan
thay su manh me hung
vT
nhu "giai Ngan ha tubt khdi may" tO
ba ngan
thude
rdi xub'ng, khien eon ngUdi choang ngdp va
eung than phue thien nhien. Tlnh yeu say dam mubn dim mai
vao canh
ciiia
ngUdi ngam nd Ian tda den ca ngUdi doe ngan
nam.
Bai thd Tuyet
culai
la bOe tranh sinh dbng day sac mau
tUdi sang dac biet am ap tinh ngUdi. Can canh la am thanh
liu
lo cua dbi chim hoang anh say hot trong rang
liiu bie'e
xanh,
mot hang ed tring bay
vUt
len trdi xanh tO dUdi thap cang lam
cho trdi xanh von xanh lai cang md rpng xanh menh mbng.
Viln
canh la ngpn nui Tay LTnh
phij
tring tuyet ngan nam xa
xam hien hinh qua d
cOa
so; va van dam nhOng canh bubn cua
xO Ddng Ngb dang giang mie trUde cua ra
vso.
Con ngUdi va
thien nhien hba lam mot. Cho du la mot chdp thoang
ciJa
cupe
sbng nhUng di vao thd da thanh bat
tO.
Thien nhien ay la khat
vpng sbng la md
Ude
mot cube sbng thanh binh cua nha thd
vb'n dau kho vi chien tranh, loan li va ngheo dbi benh tat lubn
theo
duoi.
Nhieu tac pham da canh bao sU tan pha mbi trUdng thien
nhien
cija
eon
ngUdi. Tac pham
76 tern Sd/cua
nha van KhUdng
Nhung Trung Qubc la tieng ndi bang
hinh
tUdng canh bao eon
ngUdi pha hoai dbng cb - mdi trUdng chung sbng eua nhieu
loai,
trong dd ed loai Sbi, khbng loai trO ca loai ngUdi. Con
ngUdi md rpng khbng gian sbng xam
Ian
thao nguyen,
ctjng
cd
nghTa la thu hep khbng gian sbng cua nhieu loai vat ke ca
nhOng
ngUdi dan dia phUdng ngan ddi nay gin bd vdi thao
nguyen.
Mau
thuin giOa
con ngUdi vdi tu nhien da xay ra. Loai
Sbi trd thanh bieu tUdng
vUa
hung dO manh me
ciJa
mbi trudng
tu nhien vOa trd thanh bieu tUdng thieng
lieng
day sUe manh
qua cam va mUu tri hbn thuan khien eon ngudi khong the
khbng sung bai. Van minh
kT
thuat da tan pha mbi trUdng tu
nhien eua eon ngUdi va mubn
loai
SU phat trien eung nhOng
khai niem vdi nhOng
mTtU
nhU "dd thi hda", "hien dai hda" da
nghiem trpng tan pha mdi trUdng lam sao ed sU phat trien ben
vOng dupe. Con ngUdi nhat djnh phai tra gia,
- Mbi trUdng xa hbi la mbi trUdng do eon ngUdi sang tao ra
ngoai mbi trudng tU nhien, nhu thanh pho,
lang
que, dUdng xa,
chua
chien
tao nen canh quan xa hbi va dac biet la mbi quan
he giOa ngUdi va ngUdi trong mot the che ehfnh tri xa hbi chinh
la mdi trUdng dac trUng cua eon ngUdi tren hanh tinh nay.
Cdn ngudi ehUa tUng xay dung dUdc xa hpi cbng bang.
Khip nPi diln ra canh ngudi ap bUe ngudi. Xa hpi thbi nat con
ngUdi va ca mdi trUdng xa hpi bj tha hda. Nhieu tac pham van
ehUdng de cap tdi mot xa hpi den tbi day cam
bSy
nhU vay. Chi
vi mot xuat sUu ma chi Dau trong tac pham Tat den (Ngb Tat
so
4-2011
DmvaHQC
™__
^SGAY SAY
To) da phai ban chb ban con, ma van bj tan
CL/a
nat nha. Cai xa
hpi lang Vu Dai vdi nhOng Ba Kien da bien Chi Pheo trong tac
pham cung ten cua Nam Cao tO mot anh nbng dan hien lanh
thanh con quy cua lang Vu Dai. Chj Dau khbng biet ngay mai
ra sao khi bau trdi dem tbi den nhU cai tien db
cija
ehj, cdn
Chf Pheo khbng cd each nao hdn la dam chef ke
tiiu
rbi tu ket
lilu
ddi minh. Mot xa hbi den tbi lam tha hda con ngUdi nhu
vay dau Co the la xa hpi phat trien lai cang khong phai la phat
trien ben
vOng.
Mae du vay, trong
cupe
sbng nhieu nha van nha thd eung
the hien dUde bUe tranh that dep ve mot moi trUdng sbng cu
the nao db theo quan diem cua minh. Thien TrUdng van vpng
la bai thd mieu ta canh lang que yen tTnh va dam am tinh
ngUdi vUa thUe
vUa
hU cua mot vung que dbng bang Bie Bd
trong anh chieu bubng cua NgU hoang, nha thd thien Tran
Nhan Tong. Dep hdn la xa hbi dUdc mieu ta d nhOng trang
van viet ve the gidi than tien trong
"Suol
Hoa dao" {Dao hoa
nguyen kf) cua Dao Uyen Minh. Bai ki ke lai hai bng LUu,
Nguyen di theo ngubn sub'i Hoa dao lac vao eho d
cija
Tien.
Ndi day ai cung sbng vui ve, cd edng an viec lam trai cay gai
det Hai dng d lai sbng eung tien nO. NhUng mot ngay
Idng
nhd que hUdng trdi day, hpn quyay ve que trUde sU
lUu
luyen
tien dUa de rbi khbng bao gid gap lai cua cac tien nO ndi
eC/a
ddng.
Vb lang que thdi gian da qua hdn 300 nam rbi. Hbi mai
mdi cd cu gia ndi lai xUa lang cd hai eu ay di mat khong ve
thi nhOng bai thd bai van tren eung ndi len khat vpng sbng tb't
dep eua eon ngUdi trong thdi dai ndng nghiep.
C5
mot gbe
dp.
nao dd nd la am ban
cOa
mot xa hpi loan li vi chien tranh vi
bde lot ha khic Au cung la Ude mong cua con ngUdi ve mot
xa hpi cong bang trong dd ai eung cd viee lam dUde sbng no
am va vui ve. Mot ngay nPi tien canh bang ba nam d tran
gian chfnh la md Ude ve chat
lUPng
cupe sbng. Dd la mot xa
hbi Ude md day an
tUdng
eua sU phat trien ben vDng trong the
gidi quan cua san xuat ndng nghiep.
3.3 Con
ngUdI
vdi tU each chu the
ciJa
mdi trUdng song
hudng ve
sU
phat trien ben
vCfng.
TO muc dfeh cua mbi quan he giOa con ngudi vdi tU nhien
va xa hpi ma xet, con ngUdi
ludn ludn
tac ddng vao mdi
trudng
tU
nhien va xa hpi sang tao ra nhieu eua cai nhim
nang cao ddi sbng vat chat va tinh than cho ban than va xa
hbi de phat
trien.
Rd rang che dp nd le thay the eho thd ki
mau he thj toe, che dp phong kien thay the cho che dp nb le,
che dp tu ban lai thay the eho che dp phong kien chfnh la
minh chUng eho sU phat trien eua con ngUdi va xa hpi loai
ngudi trong qua trinh phat
trien.
Cua cai da dbi dao, phUdng
tien tien nghi ngay cang hien dai hdn, phue vu cupe sbng con
ngudi ngay cang tb't
hPn
NhUng eon ngUdi qua hdn 300 nam cua ehu nghTa tU
ban mdi thUc nhan ra sU phat trien lau nay hp hUdng tdi la
sU phat trien khong ben vOng. Cung vdi sU phat trien cua
chu nghTa tU ban la sU tan pha den huy hoai mbi trUdng tai
nguyen - mbi trUdng sbng eua nhan loai va mudn loai ngay
cang cd nguy cP khung hoang, thien tai dO dpi ngay cang
xay ra nhieu hdn. Tham chi ngUdi ta ndi den ca "ngay tan
the".
Mat
khae
chay theo phat trien kinh te se
din
den phan
hda giau ngheo ngay cang sau sic, bat edng xa hbi ngay
cang cao, se
din
den nhOng mat on dinh xa hbi, dau tranh
va
chien tranh eudp doat diln ra khip ndi tren hanh tinh nay
eUdp di mpi tai san va hang ngan ngUdi nhieu nam qua
tiep tue lam eho
cube
sbng con ngUdi khbng the phat trien
ndi gi den phat trien ben vOng dUdc.
Nha van vdi tu each la chu the xa hpi, la nhOng ngUdi tiep
nhan dUdc khat vpng sbng cua nhan loai trong ngan nam nay
ma
ehuyen
nd thanh hinh tUdng van hpc. Hp phe phan xa hbi
den tbi huy hoai mbi trudng tU nhien va xa hbi, benh vUc
nhQng eon ngUdi thap c6 be hong bj ap bUc day dpa, hUdng
hp den vdi nhOng
Ude
md, khat vpng cao dep de cd
sU
doi ddi,
hudng ve mbt xa hbi the hien sU phat trien ben vOng. Lich
SL/
gian nan
cija
van hpe the gidi la qua trlnh hUdng tdi nhOng gia
trj nhan tinh nhan tlnh va nhan due.
-
Nha
van N.Gbgdn (Nga) va
nha
van
Lb
Tan (Trung Qub'c)
deu Idn tieng phe phan xa hpi lam tha hda con ngUdi thbng
qua hai tac pham ed ten gan gib'ng nhau Nhat ki mdt
ngUdi
dien va Nhat ki
ngUdI
dien. Neu nhU N.Gbgbn phe phan xa
hbi Nga dUdng thdi bien con ngUdi thanh con ngUdi benh
hoan cua nhOng ao giac; thi cao hdn, Lo Tan khbng chi phe
phan xa hbi phong kien thdi Man Thanh bien con ngUdi thanh
benh hoan, ma cdn
ehl
ra trong xa hpi an thjt ngUdi ay con
ngudi khong bj an thit eung bien thanh ke an thjt ngUdi. Lb
Tan eung de cho "ngUdi
dien"
md Ude ve mot xa hpi khong
cdn ngUdi an thjt ngUdi va anh ta tU trong canh
cC/a
bj khda
thd tay ra ngoai hb to: "hay
cOu
lay cac em!", tUc la
eOu
lay the
he ngay mai.
- Mbt trong nhOng nha van
hodng
vl cai dep nham
eUu
vdt tam hbn con ngOdi phai ke tdi Y.Kawabata nha van Nhat
Ban da tOng dope trao giai Nobel. Tac pham eua bng the
hien tinh te quan niem tham mT
cija
ngOdi Nhat Ban. Ong
ludn hudng con ngUdi den nhOng ve dep to nhien hbn thuan
cija
tu nhien va xa hbi con ngUdi Nhat. Ong len tieng bao ve
ve dep cua truyen thb'ng Nhat Ban trUde nhOng xam thoc cua
nen van minh
kTtrj,
thbng qua nhOng tac pham mieu ta tinh
te nhOng trUc cam tham
mTtU
but phap tan ta thUe. Db la ve
dep mong manh va hap dan cua nhOng cd gai trong
Xd
Tuyet,
la cube sbng tot dep cua nhOng con ngUdi sbng bao dung va
vi tha dbi vdi ngUdi khae trong Ngan canh hac Thuy nguyet,
NgUdi dep say
ngu
NhOng tac pham tren vOa the hien khat
vpng hai hda vdi tU nhien va xa hpi eua nha van ludn miet mai
di tim va gin giO eai dep Nhat Ban, tran day yy nghTa nhan
ban vdi ca nhan
loai.
- NgUdi ta tim thay nhOng khat vpng edng bang va tO
do trong nhieu tap truyen cb tich eua eae dan too tren
the
gidi.
Mbt xa hbi phan chia giai cap ra ddi keo theo
nhOng ap bOc bat edng va eai ae hoanh hanh, nhUng
ngUdi lao ddng
vIn
ludn lac quan tin tUdng d sU cbng
bang va ngay mai tUdi sang. Truyen cb tfch Viet Nam
cung khbng ra ngoai quy luat nay:
Tdi yeu truyen cb
nude
tbi
VOa nhan hau lai tuyet vdi sau xa
ThUdng ngUdi rbi mdi thUdng ta
Yeu nhau du may
each
xa cung tlm
6 hien thi lai gap hien
NgUdi ngay thi gap ngUdi tien dp tri
(Truyen cb node minh - Lam Thj
MT
Da)
Chinh nhOng khat vpng sbng la tam long nhan hau da
giup con ngUdi lubn biet hOdng ve cai dep, ludn phan dau vl
ngay mai tbt dep hdn, mot ngay mai con ngudi ed cupe sbng
day du ve vat chat va tinh
than,
sbng trong xa hpi edng bang
dan
chij
va mdi trodng to nhien trong sach, eung nhau hodng
cube
sbng yen on bao dung va hda binh vl ngay mai tbt dep.
Van ehOng can phai tich hdp va ehuyen tai tinh than Phat trien
ben vOng nay thong qua nhOng tac pham van chUdng xuat
sic
eua Viet Nam va the gidi den vdi the he tre.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×