Tải bản đầy đủ

coffee-digital-marketing-111128200809-phpapp01 ppt

IDEA CONCEPT
DIGITAL MARKETING PLAN
Café Highlands Coffee
Team: Phương Linh – Thùy Dương


 !"# $%&&
HIGHLANDS COFFEE
www.highlandscoee .com.vn
'()*
www.highlandscoee .com.vn
'()*
www.highlandscoee .com.vn
'()*
+&,,- ./01!2 34566
-
$%%$789 335:; <= !>
-
9 335? 6!@A>0"AB10C"DB%
78E5F
-

G1DH IJK0:H(8L(M
+++(DH I0 8 
www.highlandscoee .com.vn
'()*
T

t

c


n
h

n
g

g
ì

t
u
y

t

v

i

n
h

t

v


c
o


f
f
e
e
T
h
ư
ơ
n
g

h
i

u

c

a

p
h
o
n
g

c
á
c
h

V
i

t
www.highlandscoee .com.vn
N(O
1.Khách hàng
www.highlandscoee .com.vn
N(O
2. Đối thủ cạnh tranh:
www.highlandscoee .com.vn
N(O
!&GP9Q@&GP
DR80S&T&$5UVT&$T$%&&
.80WE(X
Kế hoạch Kinh Doanh
www.highlandscoee .com.vn
N(O
G
i

m

đ
ế
n

5
0
%

k
h
i

đ
ế
n

H
i
g
h
l
a
n
d
s

C
o
f
f
e
www.highlandscoee .com.vn
N(O
YUHighlands Coffe nhận phiếu giảm giá 5U
50%1/ADZ!0 8 
DR80WS
1/12 đến 7/12/2011
Chỉ áp dụng tại TP.HCM
www.highlandscoee .com.vn
[\Y]Y^_`a(
(bc)*d*e(fgf(

8 1hU933S5i;jklm "d2
8"`Ehn 9o
SearchJ;p1
Yq TrJqua báo
chí/bạn bè…
SEM, SEO
PR articles, PrintAds Mass Media PR concept digital marketing
Tin tưởng
Tin tưởng
Tin tưởng
******
Đã và đang thực hiện
Đã và đang thực hiện
Các hình ảnh về nhân viên,
học sinh, người già uống cà
phê vui vẻ, thư giãn, thoải
mái…
www.highlandscoee .com.vn
Y^_`a((bc)*
******
(i!sZ8 RUCR2t0ghi nhớ nhanh nhất
R2n! 2!ut 1J5H05vwkhiến ghi nhớ lâu hơn
8 R2 Wx" 6>rJ5n!"08x& 8 F?
Ugia tăng sự tin tưởng và lựa chọn
8 R2>rDH<933U!qymuốn
thưởng thức, kêu gọi người khác cùng tham gia trực tiếp hay gián tiếp
01
02
03
04
Các hình ảnh về nhân viên,
học sinh, người già uống cà
phê vui vẻ, thư giãn, thoải
mái…
www.highlandscoee .com.vn
G_az{#(eGXegf(

(J5H0!Cr2;!E

9 33+DZ F 9CLEspresso-Full City Roast)

(yT| x|U

(!&8

|  F5vE(0X

gI 6x@0

(E9 58 6

ry1h;}3~ iQh


KÊNH TRIỂN KHAI DIGITAL MAKETING
Websibe9 33 !
Facebook Page3 h !T9 33
Email Maketing933+  9
www.highlandscoee .com.vn
€(g•e#(eGXegf(

Website9 33 !

1 ‚5ƒJ72 8920„!Espresso-Full City Roast;
8 fu099"…!"#i<

Tạo Facebook Page F5v;33(565ƒJr 33" 8 
A= " 8 0"78•Lv72 8933M

YƒJ 8 "2!8•;†`

Email Marketing + Mobile Marketing LmXm`!"!9e00M‡J
5H072 81U!?
www.highlandscoee .com.vn
€(g•e#(eGXegf(L$M

Quảng cáo Search

mfzkl5ƒ2J5H0!p0<L099;h99M

mfXkl72 82re9L#9 33M

Viral Marketing

mkl09kl09Pz*(*`fL02ˆ|"J5H0"•M

(EJ5H0!C@ gzkl9p51L#9 3309
3!(ff"X‰Š`4"(U•M
www.highlandscoee .com.vn
YzGb‹Š(Œ€

>e 95xu!C;
L .u!5?xM

(•Hzh9
www.highlandscoee .com.vn
a((Ž

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×