Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dự án đầu tư tại sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN BẮC
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
1. Quá trình thành lập công ty.
Công ty vận tải biển Bắc tiền thân là công ty vận tải thuỷ Bắc là một
doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc cục đường sông Việt Nam, được thành lập
theo Quyết định số 1108/QĐ/TCCB-LĐ ngày 03/6/1993 của bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải.
Do yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, ngày 30/7/1997 tại Quyết định
số 598/TTG, Thủ tướng chính phủ quyết định chuyển Công ty vận tải thuỷ
Bắc vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam. Ngày 01/4/
2004, tại quyết định số 219/QĐ-HĐQT của Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng
công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty vận tải thuỷ Bắc được đổi tên thành
công ty vận tải biển Bắc trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Trong quá trình hoạt động, Công ty vận tải biển Bắc thực hiện mô hình
sản xuất kinh doanh(sxkd) đa nghành nghề lấy vận tải biển làm nhiệm vụ sản
xuất chính, xuất khẩu lao động là mũi nhọn. Mô hình sxkd này đã phát huy
được hiệu quả, mang lại những kết quả tốt. Từ ngày thành lập đến nay Công
ty liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, sản lượng
doanh thu năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/
năm, thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải

thiện. Năm 1993, doanh thu đạt 5.247 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt
218.000đ/người/tháng, sau 10 năm- năm 2003, doanh thu đạt
97.670.714.499đ, thu nhập bình quân đạt 2.209.395đ/người/tháng, năm 2005
doanh thu đạt 156.075.890.298đ, thu nhập bình quân đạt
4.729.080đ/người/tháng. Lợi nhuận trước thuế tăng cao, năm 1993 là 34 triệu
đồng, năm 2003 là 683.590.804đ, năm 2005 đạt 5.991.241.820đ. Các khoản
1
nộp ngân sách Nhà nước, năm 1993 nộp 211 triệu đồng, năm 2003 nộp
2.087.126.417đ, năm 2005 là 3.884.728.420đ.
Với những kết quả nói trên, Công ty vận tải biển Bắc đã được Bộ và công
đoàn Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty hàng
hải Việt Nam, Quận uỷ và Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa tặng thưởng nhiều
bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu thi đua khác, đặc biệt năm
2003 Công ty được Nhà nước khen tặng huân trương lao động hạng ba.
2. Tên và địa chỉ của công ty.
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
NỎTHERN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: NOSCO.
- Trụ sở chính: 278 Tôn đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (04)8515805, (04)8514377.
- Fax: (04)5113347.
- E-mail: NOSCO@fpt.vn.
3. Tình hình nhân sự trong công ty.
Tổng số lao động( tính đến 1/1/2008): 264 người.
Tổng số nhân viên nữ: 42 người.
Tổng số nhân viên nam: 222 người.
Trong đó:
- Hội đồng quản trị: 04 người.
- Ban kiểm soát: 03 người.
- Ban giám đốc: 03 người.
- 09 phòng nghiệp vụ:
2
+ Phòng TC-KT: 07 người.
+ Phòng TCCB-LĐ: 04 người.
+ Phòng Kinh tế-Đầu tư-Đối ngoại: 03 người.
+ Văn phòng tổng giám đốc: 07 người.
+ Phòng vận tải biển: 02 người.
+ Phòng Kinh tế-Vận tải: 06 người.


+ Ban tàu sông: 03 người.
+ Phòng pháp chế thuyền viên: 02 người.
+ Bảo vệ: 04 người.
- Thuyền viên công ty:
+ Thuyền viên tàu biển: 112 người.
+ Thuyền viên tàu sông: 37 người.
+ Thuyền viên tàu khách: 10 người.
- Đơn vị hạch toán phụ thuộc:
+ Trung tâm xuất khẩu lao động: 14 người.
+ Trung tâm CKD: 09 người.
+ Trung tâm du lịch hàng hải: 03 người.
+ Trung tâm đông phong: 11 người.
+ Chi nhánh Hải Phòng: 10 người.
+ Chi nhánh Quảng Ninh: 05 người.
+ Chi nhánh TPHCM: 03 người.
+ Xí nghiệp xây dựng: 01 người.

3
CÁC TÀU BIỂN CÁC TÀU SÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
HĐQT
T.GĐ
Ban Kiểm Soát
VP.TGĐ
Phòng
TCCB-LĐ
Phòng
TC-KT
Phòng
KT-VTư
Phòng
Vận Tải
Ban
Tàu sông
Phòng
KTĐT-ĐN
Phòng
Pháp chế
Chi Nhánh
Hải Phòng
Chi Nhánh
QN
Chi Nhánh
TPHCM
TrungTâm
CKD
TrungTâm
ĐP
TrungTâm
Du Lịch
TrungTâm
Xnklđ-dv
4
5. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty.
5.1. Phòng vận tải biển.
a. Chức năng:
- Là phòng tham mưu cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc về lĩnh
vực quản lý, điều hành khai thác đội tàu biển của công ty.
- Trực tiếp tổ chức quản lý, kinh doanh đội tàu biển chuyên dụng của
công ty.
- Thừa lệnh Tổng giám đốc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc
các tàu biển của Công ty trong việc thực hiện quản lý, điều hành đội tàu theo
định hướng phát triển đội tàu của Công.
- Tham mưa cho các đơn vị trực thuộc trong việc quản lý, điều hành
khai thác và phát triển đội tàu biển của đơn vị theo định hướng phát triển của
toàn Công ty.
b. Nhiệm vụ:
- Về công tác quản lý đội tàu biển: Xây dựng phương án quản lý, điều
hành kinh doanh vận tải biển và phát triển đôih tàu theo định hướng của công
ty; Đề xuất các chế độ, biện pháp nhằm đảm bảo cho đội tàu hoạt động có
hiệu quả. Tổ chức quản lý kinh doanh đội tàu của Côn ty.
Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thuyền trưởng trong việc
quản lý và điều hành khai thác, kinh doanh đội tàu.
Trực tiếp thương lượng, ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn về
khai thác tàu biển của Công ty khi có nhu cầu.
Tư vấn cho các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý, điều hành
kinh doanh vận tải biển và phát triển đội tàu.
Tham gia các tiểu ban hang hải của Cục Hàng hải, Bộ giao thong vận
tải để soạn thảo các văn bản pháp quy nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo
1
điều kiện phát triển cho đội tàu biển của ngành Hàng hải; Tham gia vào hiệp
hội chủ tàu Việt Nam.
- Về công tác khai thác đội tàu và dịch vụ đại lý hang hải:
Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty và trực tiếp thương lượng, ký kết
và thực hiện các hợp đồng về khai thác tàu biển của Công ty.
Tham mưu cho Công ty trong việc giao dịch và kí kết các hợp đồng về
khai thác tàu biển của công ty.
Thu cước tàu và theo dõi, kiểm soát việc thu cước.
Trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ kinh doanh khác thuộc lĩnh vực
Hàng hải như cho thuê thuyền viên, tư vấn kĩ thuật, giám định mua, bán tàu,
giám định tổn thất cho tàu do đam va…
Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty và trực tiếp thương lượng, kí kết
và thựưc hiện các hợp đồng về dịch vụ, đại lý tàu biển và mô giới Hàng hải
của Công ty.
Nghiên cứu và mở rộng thị trường dịch vụ vận tải, đại lý mô giới hang
hải; Nghiê cứu, tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty
về dich vụ LOGISTICS.
Tư vấn cho các đơn vị trực thuộc trong công tác khai thác tàu vận tải biển
và đại lý, môi giới hang hải.
5.2. Phòng pháp chế- an toàn.
a. Chức năng:
- Là phòng tham mưu về nghiệp vụ pháp lý cho Hội đồng quản trị và
Tổng giám đốc công ty trong việc quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt
động của Văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ pháp lý đối với các đơn vị trực thuộc và
các phòng chức năng thực hiện các phần việc có lien quan đến trách nhiệm
2
của công ty trong việc quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động của công
ty và các đơn vị trực thuộc theo uỷ quyền của Tổng giám đốc.
- Tư vấn pháp luật cho các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc.
- Thường trực trong các quan hệ về nghiệp vụ pháp lý giữa công ty với
các cơ quan Nhà nước và các đối tác trong và ngoài nước.
- Thừa lệnh Tổng giám đốc công ty, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người
phụ trách(DPA) hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các tàu biển và các
phòng lien quan thực hiện theo bộ luật quản lý an toàn(ISM), Bộ luật an ninh
hàng hải(ISPS).
b. Nhiệm vụ:
- Về pháp luật chuyên nghành Hàng hải: Soạn thảo các văn bản, hỗ trợ
các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc về thủ tục pháp lý, xử lý tranh chấp,
cụ thể:
Chủ trì việc nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
công ty trong việc kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các
chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động Hàng hải; tham gia xây dựng
chính sách Hàng hải theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước
Quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Trực tiếp chỉ đạo, phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật
Hàng hải, giám sát công tác pháp chế Hàng hải của đơn vị trực thuộc; định kì
tổng hợp và báo cáo về công tác pháp chế hang hải ở công ty.
Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất với hội đồng quản trị hoặc Tổng giám
đốc công ty nhằm xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ chuyên
môn giữa công ty với các cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức cá nhân trong
và ngoài nước liên quan đến nghiệp vụ pháp lý chuyên ngành Hàng hải.
Tham gia các hoạt động của công ty với tổ chức Hàng hải quốc tế.

3
- Về pháp luật kinh doanh:
Chủ trì việc tham mưu về mặt pháp lý cho Hội đồng quản trị và Tổng
giám đốc công ty thực hiện việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của
công ty và các đơn vị trực thuộc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của
công ty và các quy định pháp luật hiện hành khác.
Chủ trì việc soạn thảo, trình Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc( theo
quy định của điều lệnh công ty) ban hành các văn bản mang tính pháp quy áp
dụng trong nội bộ công ty; chủ trì việc xây dựng điều lệ các công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên; tham gia xây dựng điều lệ công ty cổ phần,
liên doanh mà công ty có góp vốn; chủ trì việc xây dựng các quy chế hoạt
động của các đơn vị trực thuộc Công ty.
Tham gia xây dựng, chuẩn hoá dự thảo các tài liệu chính thức hoặc các
văn kiện pháp lý khác của công ty nhằm đảo bảo tính hợp pháp, hợp lệ về mặt
nội dung và hạn chế tối đa các sai sót về kỹ thuật văn bản.
Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc giải quyết các thủ tục
pháp lý, hành chính… liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển do pháp luật quy định.
Giải quyết các tranh chấp khiếu nại, đòi bồi thường hoặc các tranh tụng
khác liên quan đến lợi ích, uy tín của công ty, các đơn vị trực thuộc hoặc các
cá nhân người lao động trong Công ty.
Báo cáo trực tiếp với Tổng giám đốc về các vấn đề do phòng phát hiện và
đề xuất phương án giải quyết cụ thể; trong trường hợp cần thiết có thể trực
tiếp can thiệp để ngăn chặn kịp thời những vụ việc trái pháp luật hoặc có thể
gây ra thiệt hại đối với uy tín, lợi ích của công ty nhưng ngay sau đó phải báo
cáo xin chỉ thị của Tổng giám đốc để xử lý tiếp.
- Về công tác an toàn hàng hải:
4
Xây dựng và tổ chức thực hiện sổ tay Quản lý an toàn, kế hoạch an ninh
trên các tàu của Công ty theo sự chỉ đạo trực tiếp của người phụ trách(DPA).
Giám sát, kiểm tra thúc đẩy việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn trên tàu
và tất cả các phòng nghiệp vụ có liên quan.
Tiến hành các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm cho các tàu. Hướng dẫn
thuyền trưởng các thủ tục cần thiết để xử lý các vấn đề có liên quan đến tai
nạn và sự cố cần bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế cho đội tàu trong
lĩnh vực bảo hiểm.
Cung cấp đầy đủ ấn phẩm Hàng hải, hải đồ nhật kí các tàu. Làm các thủ
tục cần thiết để các cơ quan chức năng cấp các giấy chứng nhận ISSC, SMC
cho các tàu đảm bảo theo quy định kinh doanh vận tải biển hiện hành.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người phụ trách(DPA) theo dõi hướng dẫn
mọi hoạt động của tàu nhằm ngăn ngừa và nhanh chóng khắc phục mọi hậu
quả do thiên tai, bão tố, tai nạn hang hải nhằm bảo vệ tính mạng thuyền viên,
tài sản Công ty và môi trường biển.
Tham gia các tiểu ban chuyên ngành về an toàn hàng hải để soạn thảo các
văn bản pháp quy nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện phát triển
đội tàu của Công ty và ngành hàng hải.
5.3. Phòng thuyền viên.
a. Chức năng:
- Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
về tuyênr dụng, quản lý, đào tạo và sử dụng đội ngũ thuyền viên đủ tiêu chuẩn
đảm bảo theo quy định của công ước Quốc tế và Bộ luật hàng hải.
- Là phòng trực tiếp tổ chức bố trí, quản lý, đào tạo và sử dụng đội ngũ
cho thuê thuyền viên của Công ty.
- Là phòng trực tiếp đề xuất các vấn đề có liên quan đến thuyền viên đội
tàu biển của Công ty.
5
- Là phòng tư vấn cho các đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực quản lý, đào tạo
và sử dụng thuyền viên tàu biển.
b. Nhiệm vụ:
- Về công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng thuyền viên.
Trực tiếp dự thảo quy chế tuyển dụng theo đúng quy trình tuyển dụng
thuyền viên tại sổ tay quản lý an toàn, báo cáo Tổng giám đốc công ty, trình
Hội đồng quản trị phê chuẩn.
Trực tiếp quản lý, sử dụng thuyền viên tàu biển. Thừa uỷ quyền của Tổng
giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn thuyền viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức
trách thuyền viên theo quy định của bộ luật hàng hải và các quy định của Bộ
luật quản lý an toàn(ISM).
Lập kế hoạch sử dụng, điều động, thay thế thuyền viên một cách hợp lý
đảm bảo giảm thiểu chi phí kinh doanh và đảm bảo cung ứng thuyền viên kịp
thời cho đội tàu biển.
Trực tiếp quản lý danh sách, các văn bằng, chứng chỉ, hộ chiếu thuyền
viên, hộ chiếu phổ thông của thuyền viên theo quy định của nhà nước hiện
hành và theo quy định của ngành hàng hải.
Chủ động làm việc với các cơ quan chức năng về việc cấp đổi các văn
bằng chứng chỉ, Hộ chiếu của thuyền viên theo quy định hiện hành của Nhà
nước và ngành hàng hải.
Trực tiếp dự thảo quy chế quản lý, sử dụng thuyền viên báo cáo Tổng giám
đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn.
Quản lý, cấp phát trang thiết bị bảo hộ cho thuyền viên theo quy định mức
đã được phê duyệt và lập các báo cáo về cấp phát BHLĐ theo quy định của
công ty và Nhà nước hiện hành.
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×