Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty thực phẩm Miền Bắc

Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Sau 25 năm chuyển i t c ch k ho ch hóa t p trung sang n n kinh t thđổ ừ ơ ế ế ạ ậ ề ế ị
tr ng, n n kinh t Vi t Nam ã có nh ng b c phát tri n v t b c: t c t ngườ ề ế ệ đ ữ ướ ể ượ ậ ố độ ă
tr ng khá cao so v i các n c trong khu v c, c c u kinh t chuy n d ch theoưở ớ ướ ự ơ ấ ế ể ị
h ng ngày càng ti n b , các ngành công nghi p, nông nghi p, d ch v u tướ ế ộ ệ ệ ị ụ đề đạ
c nh ng thành t u l n. Chính tr , v n hóa, xã h i có nh ng ti n b v t b c.đượ ữ ự ớ ị ă ộ ữ ế ộ ượ ậ
Cùng v i s phát tri n m nh m y quá trình tìm ki m, sàng l c các công c qu n líớ ự ể ạ ẽấ ế ọ ụ ả
c ng liên t c di n ra trong n n kinh t và trong các doanh nghi p nh m tìm n cácũ ụ ễ ề ế ệ ằ đế
công c hi u qu và áp ng yêu c u c a th tr ng. Công c k ho ch hóa ch cụ ệ ả đ ứ ầ ủ ị ườ ụ ế ạ ứ
n ng cho tính u vi t và vai trò vô cùng quan tr ng c a công c này không ch iă ư ệ ọ ủ ụ ỉ đố
v i n n kinh t mà i v i c các doanh nghi p. Trong quá trình k ho ch hóaớ ề ế đố ớ ả ệ ế ạ
doanh nghi p thì b c th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh óng m t vai trò h tệ ướ ự ệ ế ạ ả ấ đ ộ ế
s c quan tr ng, quy t nh n vi c th c hi n các ch tiêu k ho ch ã xây d ng aứ ọ ế đị đế ệ ự ệ ỉ ế ạ đ ự đư
b n k ho ch t lý thuy t gi y t thành hi n th c. ng th i th c hi n thành côngả ế ạ ừ ế ấ ờ ệ ự Đồ ờ ự ệ
k ho ch chính là n n t ng th c hi n c chi n l c phát tri n c a doanhế ạ ề ả để ự ệ đượ ế ượ ể ủ
nghi p, a doanh nghi p ngày càng phát tri n v ng m nh.ệ đư ệ ể ữ ạ
Trong n n kinh t th tr ng n c ta hi n nay, s l ng các doanh nghi pề ế ị ườ ở ướ ệ ố ượ ệ
tham gia vào l nh v c s n xu t kinh doanh ngày càng t ng lên nhanh chóng. Do óĩ ự ả ấ ă đ
tính c nh tranh trên th tr ng ngày càng tr nên kh c li t h n. Trong i u ki n ó,ạ ị ườ ở ố ệ ơ đ ề ệ đ
ngành s n xu t và ch bi n th c ph m nói chung, công ty th c ph m mi n B c nóiả ấ ế ế ự ẩ ự ẩ ề ắ

riêng, công tác k ho ch s n xu t kinh doanh g p r t nhi u khó kh n tr ng i. Sauế ạ ả ấ ặ ấ ề ă ở ạ
th i gian th c t p t i công ty th c ph m Mi n B c, xu t phát t tình hình th c tờ ự ậ ạ ự ẩ ề ắ ấ ừ ự ế
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
1
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
công tác th c hi n k ho ch s n xu t kinh daonh c a công ty, Tôi l a ch n tàiự ệ ế ạ ả ấ ủ ự ọ đề
“M t s gi i pháp th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh c a côngộ ố ả ự ệ ế ạ ả ấ ủ
ty th c ph m Mi n B cự ẩ ề ắ “ làm chuyên t t nghi p.đề ố ệ
M c tiêu ngiên c u c a tài nh m phân tích, so sánh gi a lý thuy t v quyụ ứ ủ đề ằ ữ ế ề
trình l p, th c hi n k ho ch tôi ã c h c v i th c t th c hi n công tác k ho chậ ự ệ ế ạ đ đượ ọ ớ ự ế ự ệ ế ạ
s n xu t kinh doanh công ty th c ph m Mi n B c rút ra nh ng kinh nghi m vàả ấ ở ự ẩ ề ắ để ữ ệ
tôi m nh d n a ra m t s bi n pháp nh m hoàn thi n h n n a công tác này.ạ ạ đư ộ ố ệ ằ ệ ơ ữ
i t ng nghiên c u c a tài là công tác th c hi n k ho ch s n xu t kinhĐố ượ ứ ủ đề ự ệ ế ạ ả ấ
doanh c a m t doanh nghi p s n xu t bao g m các quy trình l p, th c hi n k ho chủ ộ ệ ả ấ ồ ậ ự ệ ế ạ
s n xu t kinh doanh.ả ấ
Ph ng pháp nghiên c u c s d ng v i tài này là ph ng pháp lí lu nươ ứ đượ ử ụ ớ đề ươ ậ
h c k t h p v i nghiên c u th c t . Lí lu n mang tính khái quát h th ng và lôgíc,ọ ế ợ ớ ứ ự ế ậ ệ ố
còn th c t thì phong phú a d ng, ph c t p và có tính c th v th i gian, a i m.ự ế đ ạ ứ ạ ụ ể ề ờ đị đ ể
Vì v y phân tích th c t th y c s khái quát sâu s c và c ng c lí lu n ã h cậ ự ếđể ấ đượ ự ắ ủ ố ậ đ ọ
và t ó ng d ng lí lu n vào tr ng h p tình hu ng c th .ừ đ ứ ụ ậ ườ ợ ố ụ ể
Công tác th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh tuy là m t tài truy nự ệ ế ạ ả ấ ộ đề ề
th ng và ã c nhi u ng i quan tâm nghiên c u song nó có vai trò h t s c quanố đ đượ ề ườ ứ ế ứ
tr ng i v i doanh nghi p c bi t trong n n kinh t th tr ng hi n nay. N i dungọ đố ớ ệ đặ ệ ề ế ị ườ ệ ộ
chính c a tài g m ba ch ng: ủ đề ồ ươ
Ch ng I. ươ Lý lu n chung v k ho ch s n xu t kinh doanhậ ề ế ạ ả ấ
trong doanh nghi pệ .
Ch ng IIươ . Th c tr ng k ho ch s n xu t c a công ty th c ph mự ạ ế ạ ả ấ ủ ự ẩ
Mi n B c trong giai o n 2007- 2009ề ắ đ ạ .
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
2
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Ch ng IIIươ . Gi i pháp th c hi n k hoach s n xu t c a công tyả ự ệ ế ả ấ ủ
th c ph m Mi n B c giai o n 2010- 2012.ự ẩ ề ắ đ ạ
hoàn thành tài này tôi ã n l c c g ng h c h i kinh nghi m trongĐể đề đ ỗ ự ố ắ ọ ỏ ệ
th c t cùng v i vi c s d ng ki n th c ã h c. Tôi xin chân thành c m n các th yự ế ớ ệ ử ụ ế ứ đ ọ ả ơ ầ
cô giáo ã gi ng d y, truy n t ki n th c cho tôi trên gi ng ng, s giúp đ ả ạ ề đạ ế ứ ả đườ ự đỡ
h ng d n nhi t tình c a Cô giáo TH.S. Nguy n Th Ph ng Thu và các bác, cácướ ẫ ệ ủ ễ ị ươ
cô, các chú ang công tác t i Công ty th c ph m Mi n B c. Trong quá trình làm bàiđ ạ ự ẩ ề ắ
còn nhi u thi t sót nên r t mong s óng góp ý ki n c a th y cô tôi có th hoànề ế ấ ự đ ế ủ ầ để ể
thành t t chuyên th c t p c a mình. Tôi xin chân thành c m n!ố đề ự ậ ủ ả ơ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
3
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Ch ng Iươ
Lý lu n chung v k ho ch s n xu t kinh doanh trong doanhậ ề ế ạ ả ấ
nghi pệ
I. C s lý lu n.ơ ở ậ
1. K ho ch hóa trong doanh nghi pế ạ ệ .
1.1. Khái ni m v k ho ch hóa trong doanh nghi p.ệ ề ế ạ ệ
K ho ch hóa trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là m tế ạ ạ độ ả ấ ủ ệ ộ
ph ng th c qu n lý doanh nghi p theo m c tiêu, nó bao g m toàn b các hành viươ ứ ả ệ ụ ồ ộ
can thi p m t cách có ch nh c a các nhà lãnh o và qu n lý doanh nghi p vàoệ ộ ủ đị ủ đạ ả ệ
l nh v c s n xu t kinh doanh c a n v mình nh m t c các m c tiêu ã ra.ĩ ự ả ấ ủ đơ ị ằ đạ đượ ụ đ đề
K ho ch hóa giúp doanh nghi p xây d ng m t hình nh mong mu n v tr ng tháiế ạ ệ ự ộ ả ố ề ạ
t ng lai và a ra quá trình t ch c tri n khai th c hi n mong mu n ó.ươ đư ổ ứ ể ự ệ ố đ
1.2. Vai trò c a k ho ch hóa trong doanh nghi p. ủ ế ạ ệ
1.2.1. Trong c ch k ho ch hóa t p trungơ ế ế ạ ậ .
Trong c ch k ho ch hóa t p trung, h th ng các ch tiêu k ho ch c aơ ế ế ạ ậ ệ ố ỉ ế ạ ủ
doanh nghi p chính là các ch tiêu pháp l nh mang tính toàn di n, chi ti t do cệ ỉ ệ ệ ế ơ
quan qu n lý c p trên giao xu ng, d a trên c s cân i chung toàn ngành, toànả ấ ố ự ơ ở đố
n n kinh t . H th ng các ch tiêu pháp l nh là c s i u ti t cho m i ho t ng tề ế ệ ố ỉ ệ ơ ở đ ề ế ọ ạ độ ổ
ch c và qu n lý t ch c kinh doanh c a doanh nghi p.ứ ả ổ ứ ủ ệ
Vai trò c a c ch này là có n ng l c t o ra các t l ti t ki m, tích l y cao,ủ ơ ế ă ự ạ ỉ ệ ế ệ ũ
th c hi n c nh ng cân i c n thi t trong t ng th n n kinh t qu c dân, n nự ệ đượ ữ đố ầ ế ổ ể ề ế ố ề
kinh t có th t c m c cung ng các ngu n l c c n thi t t o ra t ng tr ngế ể đạ đượ ứ ứ ồ ự ầ ế để ạ ă ưở
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
4
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
nhanh. Nhà n c óng vai trò qu n lý toàn di n tr c ti p các v n kinh t , có khướ đ ả ệ ự ế ấ đề ế ả
n ng t p trung ngu n l c th c hi n các m c tiêu và các l nh v c c n u tiên trongă ậ ồ ự để ự ệ ụ ĩ ự ầ ư
t ng th i k nh t nh. Các n v kinh t th c hi n nhi m v k ho ch theo nh ngừ ờ ỳ ấ đị đơ ị ế ự ệ ệ ụ ế ạ ữ
m c tiêu th ng nh t t trên xu ng.ụ ố ấ ừ ố
Tuy nhiên k ho ch hóa theo mô hình t p trung m nh l nh không phù h pế ạ ậ ệ ệ ợ
v i i u ki n kinh t th tr ng b i còn mang nh ng h n ch :ớ đ ề ệ ế ị ườ ở ữ ạ ế
H n ch tính n ng ng tính sáng t o, tính trách nhi m c a các doanh nghi pạ ế ă độ ạ ệ ủ ệ
trong i u ki n thích nghi v i i u ki n th tr ng.đ ề ệ ớ đ ề ệ ị ườ
N n kinh t b m t ng l c phát tri n, các doanh nghi p không có kh n ngề ế ị ấ độ ự ể ệ ả ă
c nh tranh.ạ
H n ch tính n ng ng v công ngh , áp d ng k thu t m i vì không có cạ ế ă độ ề ệ ụ ỹ ậ ớ ơ
ch khuy n khích cho ra i s n ph m m i.ế ế đờ ả ẩ ớ
Hi u qu kinh t r t th p do không có nh ng ch s kinh t t ng i và khôngệ ả ế ấ ấ ữ ỉ ố ế ươ đố
có c ch ãi ng x ng áng cho hi u qu , tr ng ph t i v i s phi hi u qu .ơ ếđ ộ ứ đ ệ ả ừ ạ đố ớ ự ệ ả
1.2.2 Trong n n kinh t th tr ng:ề ế ị ườ
Trong n n kinh t th tr ng k ho ch v n là c ch qu n lý c n thi t, h uề ế ị ườ ế ạ ẫ ơ ế ả ầ ế ữ
hi u c a các doanh nghi p v i nh ng vai trò nh sau:ệ ủ ệ ớ ữ ư
T p trung s chú ý c a các ho t ng trong doanh nghi p vào các m c tiêu. Kậ ự ủ ạ độ ệ ụ ế
ho ch hóa nh m t c các m c tiêu c a doanh nghi p, các ho t ng c a k ho chạ ằ đạ đượ ụ ủ ệ ạ độ ủ ế ạ
hóa là s t p trung chú ý vào nh ng m c tiêu này. K ho ch hóa thi t l p các m c tiêuự ậ ữ ụ ế ạ ế ậ ụ
c n thi t cho s ph n u c a t p th và m b o th c hi n các m c tiêu v i chi phíầ ế ự ấ đấ ủ ậ ể đả ả ự ệ ụ ớ
th p nh t. Vi c qu n lý b ng k ho ch giúp các doanh nghi p d ki n c nh ng cấ ấ ệ ả ằ ế ạ ệ ự ế đượ ữ ơ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
5
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
h i, thách th c có th x y ra trong bi n ng c a th tr ng quy t nh nên làm cáiộ ứ ể ả ế độ ủ ị ườ đề ế đị
gì, làm nh th nào, khi nào làm và ai làm trong m t th i k nh t nh.ư ế ộ ờ ỳ ấ đị
Công tác k ho ch hóa v i vi c ng phó nh ng b t nh và thay i c a thế ạ ớ ệ ứ ữ ấ đị đổ ủ ị
tr ng. Vi c l p k ho ch nh m giúp các nhà qu n lý tìm các cách t t nh t t cườ ệ ậ ế ạ ằ ả ố ấ đểđạ đượ
m c tiêu t ra, phân công, ph i h p ho t ng c a các b ph n trong h th ng t ch cụ đạ ố ợ ạ độ ủ ộ ậ ệ ố ổ ứ
th c hi n m c tiêu k ho ch và ng phó v i nh ng b t n trong kinh doanh.ự ệ ụ ế ạ ứ ớ ữ ấ ổ
Công tác k ho ch hóa v i vi c t o kh n ng tác nghi p n n kinh t trongế ạ ớ ệ ạ ả ă ệ ề ế
doanh nghi p. Công tác k ho ch hóa chú tr ng vào các ho t ng hi u qu và mệ ế ạ ọ ạ độ ệ ả đả
b o tính phù h p, t o c s cho vi c nhìn nh n logic các n i dung ho t ng có liênả ợ ạ ơ ở ệ ậ ộ ạ độ
quan ch t ch v i nhau trong quá trình ti n t i m c tiêu s n xu t s n ph m và d chặ ẽ ớ ế ớ ụ ả ấ ả ẩ ị
v cu i cùng. Trên n n t ng ó, các nhà qu n lý th c hi n các phân công, t ch cụ ố ề ả đ ả ự ệ ổ ứ
các ho t ng c th , chi ti t theo úng trình t , m b o cho s n xu t không b r iạ độ ụ ể ế đ ự đả ả ả ấ ị ố
lo n và t n kém.ạ ố
1.3. H th ng k ho ch hóa trong doanh nghi pệ ố ế ạ ệ
1.3.1. Theo góc th i gianđộ ờ :
K ho ch dài h nế ạ ạ : Bao trùm lên kho ng th i gian dài kho ng 10 n m. ả ờ ả ă
Quá trình so n l p k ho ch c c tr ng b i:ạ ậ ế ạ đượ đặ ư ở
Môi tr ng liên quan c h n ch b i th tr ng mà doanh nghi p ã có m t.ườ đượ ạ ế ở ị ườ ệ đ ặ
D báo trên c s ngo i suy t quá kh , bao g m xu h ng d tính c a nhuự ơ ở ạ ừ ứ ồ ướ ự ủ
c u, giá c và c nh tranh.ầ ả ạ
Ch y u nh n m nh các ràng bu c v tài chính.ủ ế ấ ạ ộ ề
S d ng r ng rãi các ph ng pháp kinh t l ng d báo.ử ụ ộ ươ ế ượ để ự
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
6
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
K ho ch trung h nế ạ ạ : C th hóa k ho ch dài h n ra các th i gian ng nụ ể ế ạ ạ ờ ắ
h n th ng là 3 ho c 5 n m.ơ ườ ặ ă
K ho ch ng n h nế ạ ắ ạ : Th ng là các k ho ch hàng n m và k ho ch ti nườ ế ạ ă ế ạ ế
, hành ng có th i h n d i m t n m: k ho ch quý, tháng…K ho ch ng n h nđộ độ ờ ạ ướ ộ ă ế ạ ế ạ ắ ạ
bao g m các ph ng pháp c th s d ng ngu n l c c a các doanh nghi p c n thi tồ ươ ụ ể ử ụ ồ ự ủ ệ ầ ế
t c m c tiêu trong k ho ch trung và dài h n.đểđạ đượ ụ ế ạ ạ
Ba lo i k ho ch ng n, trung và dài h n c n c liên k t ch t ch v i nhauạ ế ạ ắ ạ ầ đượ ế ặ ẽ ớ
và không ph nh n l n nhau.ủ ậ ẫ
1.3.2. ng trên góc n i dung, tính ch t hay c p c a k ho chĐứ độ ộ ấ ấ độ ủ ế ạ
K ho ch chi n l cế ạ ế ượ .
K ho ch chi n l c áp d ng trong các doanh nghi p là nh h ng l n choế ạ ế ượ ụ ệ đị ướ ớ
phép doanh nghi p thay i, c i thi n c ng c v th c nh tranh c a mình và nh ngệ đổ ả ệ ủ ố ị ế ạ ủ ữ
ph ng pháp c b n t c m c tiêu ó. K ho ch chi n l c xu t phát t khươ ơ ả đểđạ đượ ụ đ ế ạ ế ượ ấ ừ ả
n ng th c t c a doanh nghi p ch không ph i s k v ng c a doanh nghi p, vì v yă ự ế ủ ệ ứ ả ự ỳ ọ ủ ệ ậ
nó th hi n s ph n ng c a doanh nghi p v i các hoàn c nh khách quan bên trongể ệ ự ả ứ ủ ệ ớ ả
và bên ngoài ho t ng doanh nghi p.ạ độ ệ
K ho ch chi n l c c so n th o cho th i gian dài, tuy nhiên nó khôngế ạ ế ượ đượ ạ ả ờ
ph i là dài h n. K ho ch chi n l c không nói n góc th i gian c a chi n l cả ạ ế ạ ế ượ đế độ ờ ủ ế ượ
mà là tính ch t nh h ng c a k ho ch và bao g m toàn b m c tiêu t ng th phátấ đị ướ ủ ế ạ ồ ộ ụ ổ ể
tri n doanh nghi p.ể ệ
K ho ch chi n thu t (tác nghi p).ế ạ ế ậ ệ
Là công c cho phép chuy n các nh h ng chi n l c thành các ch ngụ ể đị ướ ế ượ ươ
trình áp d ng cho các b ph n c a doanh nghi p trong khuôn kh các ho t ng c aụ ộ ậ ủ ệ ổ ạ độ ủ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
7
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
doanh nghi p, nh m th c hi n các m c tiêu c a k ho ch chi n l c. K ho ch tácệ ằ ự ệ ụ ủ ế ạ ế ượ ế ạ
nghi p c th hi n c th nh ng b ph n k ho ch riêng bi t trong t ng th ho tệ đượ ể ệ ụ ểở ữ ộ ậ ế ạ ệ ổ ể ạ
ng kinh doanh: K ho ch s n xu t, k ho ch marketing, k ho ch tài chính, nhânđộ ế ạ ả ấ ế ạ ế ạ
s c a doanh nghi p.ự ủ ệ
K ho ch chi n l c t p trung vào các l nh v c có liên quan tr c ti p nế ạ ế ượ ậ ĩ ự ự ế đế
t ng lai c a doanh nghi p, trong khi ó k ho ch tác nghi p có liên quan n t t cươ ủ ệ đ ế ạ ệ đế ấ ả
các l nh v c và t t c các b ph n c a doanh nghi p, quy trình k ho ch hóa chi nĩ ự ấ ả ộ ậ ủ ệ ế ạ ế
l c òi h i ch y u là s tham gia c a các nhà lãnh o trong khi k ho ch hóa tácượ đ ỏ ủ ế ự ủ đạ ế ạ
nghi p huy ng t t c các cán b ph trách b ph n.ệ độ ấ ả ộ ụ ộ ậ
2. Ch c n ng và nguyên t c k ho ch hóa trong doanh nghi pứ ă ắ ế ạ ệ .
2.1. Ch c n ng k ho ch hóa trong doanh nghi p.ứ ă ế ạ ệ
2.1.1. Ch c n ng ra quy t nh.ứ ă ế đị
K ho ch hóa cho phép xây d ng quy trình ra quy t nh và ph i h p cácế ạ ự ế đị ố ợ
quy t nh, ví nhi u lý do (quy mô, s ph c t p c a t ch c, các mâu thu n n i bế đị ề ự ứ ạ ủ ổ ứ ẫ ộ ộ
ho c s không n nh c a môi tr ng), có th quy trình ra quy t nh khó cặ ự ổ đị ủ ườ ể ế đị đượ
ki m soát và vai trò c a k ho ch là t o lên m t khuôn kh h p lý cho vi c ra quy tể ủ ế ạ ạ ộ ổ ợ ệ ế
nh n u các quy trình ra quy t nh c xây d ng t ng i c l p. đị ế ế đị đượ ự ươ đố độ ậ
2.1.2. Ch c n ng giao ti p.ứ ă ế
K ho ch hóa t o i u ki n cho vi c giao ti p gi a các thành viên c a banế ạ ạ đ ề ệ ệ ế ữ ủ
lãnh o, cho phép lãnh o các b ph n khác nhau ph i h p x lí các v n trongđạ đạ ộ ậ ố ợ ử ấ đề
dài h n, b ph n k ho ch c ng thu l m c t các b ph n nghi p v các tri nạ ộ ậ ế ạ ũ ượ đượ ừ ộ ậ ệ ụ ể
v ng trung h n và chuy n t i các b ph n khác.ọ ạ ể ớ ộ ậ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
8
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
2.1.3. Ch c n ng quy n l c.ứ ă ề ự
Quy trình k ho ch hóa c xem nh là m t trong nh ng ph ng ti n màế ạ đượ ư ộ ữ ươ ệ
ng i lãnh o n m gi nh h ng t ng lai c a doanh nghi p và th c hi n sườ đạ ắ ữ đểđị ướ ươ ủ ệ ự ệ ự
th ng tr c a h . Trong n i b doanh nghi p, k ho ch hóa mang l i c m giác cố ị ủ ọ ộ ộ ệ ế ạ ạ ả đượ
qu n lí m t cách h p lí và m i ng i u c óng góp và k ho ch v i t cáchả ộ ợ ọ ườ đề đượ đ ế ạ ớ ư
ng i ra quy t nh.ườ ế đị
2.2. Các nguyên t c k ho ch hóa doanh nghi p.ắ ế ạ ệ
2.2.1. Nguyên t c th ng nh t.ắ ố ấ
“ Tính th ng nh t là m t yêu c u c a công tác qu n lí doanh nghi p. Doanhố ấ ộ ầ ủ ả ệ
nghi p c c u thành b i h th ng khá ph c t p bao g m các m i qua h d c vàệ đượ ấ ở ệ ố ứ ạ ồ ố ệ ọ
m i quan h ngang”. H th ng d c bao g m m i quan h gi a các c p v i nhauố ệ ệ ố ọ ồ ố ệ ữ ấ ớ
trong h th ng qu n lí nh : giám c, qu n lí phân x ng, t tr ng s n xu t, côngệ ố ả ư đố ả ưở ổ ưở ả ấ
nhân còn m i quan h ngang là s tác ng mang tính ch t ch c n ng gi a cácố ệ ự độ ấ ứ ă ữ
phòng ban v i nhau trong m t c p qu n lí.ớ ộ ấ ả
Nguyên t c th ng nh t yêu c u m b o s phân chia và ph i h p ch t chắ ố ấ ầ đả ả ự ố ợ ặ ẽ
trong quá trình xây d ng, tri n khai t ch c th c hi n k ho ch các c p, các phòngự ể ổ ứ ự ệ ế ạ ấ
ban trong doanh nghi p. ệ
N i dung c a nguyên t c th ng nh t:ộ ủ ắ ố ấ
Trong doanh nghi p t n t i nhi u quá trình k ho ch hóa riêng bi t. Các kệ ồ ạ ề ế ạ ệ ế
ho ch b ph n gi i quy t nh ng công vi c mang tính ch c n ng c thù riêng, v iạ ộ ậ ả ế ữ ệ ứ ă đặ ớ
các m c tiêu và t ch c th c hi n riêng bi t. Vì v y c n ph i có s phân nh ch cụ ổ ứ ự ệ ệ ậ ầ ả ự đị ứ
n ng rõ ràng gi a các b ph n, các phòng ban trong công tác k ho ch hóa.ă ữ ộ ậ ế ạ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
9
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
M i ti u h th ng k ho ch u c i t chi n l c chung c a toàn doanhỗ ể ệ ố ế ạ đề đượ đ ừ ế ượ ủ
nghi p và th c hi n m t m c tiêu chung. Các k ho ch c a doanh nghi p không chệ ự ệ ộ ụ ế ạ ủ ệ ỉ
là phép c ng hay s l p ghép c a các k ho ch b ph n mà còn là h th ng các kộ ự ắ ủ ế ạ ộ ậ ệ ố ế
ho ch có liên quan ch t ch v i nhau. M t thay i trong k ho ch c a m t bạ ặ ẽ ớ ộ đổ ế ạ ủ ộ ộ
ph n, m t phòng ban ch c n ng c ng c n ph i th c hi n trong k ho ch c a các bậ ộ ứ ă ũ ầ ả ự ệ ế ạ ủ ộ
ph n ch c n ng khác. ậ ứ ă
2.2.2. Nguyên t c tham gia.ắ
Nguyên t c tham gia có liên quan m t thi t v i nguyên t c th ng nh t.ắ ậ ế ớ ắ ố ấ
Nguyên t c này có ngh a là m i thành viên c a doanh nghi p u tham gia nh ngắ ĩ ỗ ủ ệ đề ữ
ho t ng c th trong công tác k ho ch hóa, không phù h p vào nhi m v và ch cạ độ ụ ể ế ạ ợ ệ ụ ứ
n ng c a h .ă ủ ọ
Nh ng l i ích khi k ho ch hóa có s tham gia c a các thành ph n trongữ ợ ế ạ ự ủ ầ
doanh nghi p:ệ
M i thành viên trong doanh nghi p có hi u bi t sâu s c h n v doanh nghi pỗ ệ ể ế ắ ơ ề ệ
c a mình. H s nh n c nh ng thông tin m t cách ch ng h n và vi c trao iủ ọ ẽ ậ đượ ữ ộ ủ độ ơ ệ đổ
thông tin s d dàng h n.ẽ ễ ơ
S tham gia c a các thành viên trong quá trình k ho ch hóa d n n kự ủ ế ạ ẫ đế ế
ho ch c a doanh nghi p s ph n ánh úng k ho ch c a ng i lao ng. Tham giaạ ủ ệ ẽ ả đ ế ạ ủ ườ độ
vào th c hi n các m c tiêu k ho ch chính là em l i s th a mãn nhu c u riêng choự ệ ụ ế ạ đ ạ ự ỏ ầ
b n thân h .ả ọ
Ng i tr c ti p tham gia vào công vi c k ho ch hóa s phát huy c tínhườ ự ế ệ ế ạ ẽ đượ
ch ng c a mình i v i ho t ng c a doanh nghi p.ủ độ ủ đố ớ ạ độ ủ ệ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
10
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
N i dung c a nguyên t c tham gia c th hi n thành nh ng th ch , nh ngộ ủ ắ đượ ể ệ ữ ể ế ữ
mô hình nh m thu hút c ông o qu n chúng và các t ch c qu n chúng trongằ đượ đ đả ầ ổ ứ ầ
doanh nghi p tham gia trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch c a doanh nghi p.ệ ệ ự ự ệ ế ạ ủ ệ
3. Quy trình k ho ch hóa doanh nghi p và các b c so n l p kế ạ ệ ướ ạ ậ ế
ho ch.ạ
3.1. Quy trình k ho ch hóa trong doanh nghi p.ế ạ ệ
Có nhi u cách ti p c n v quy trình k ho ch hóa trong DN, song nói m tề ế ậ ề ế ạ ộ
cách chung nh t, quy trình k ho ch hóa bao g m các b c tu n t , cho phép v chấ ế ạ ồ ướ ầ ự ạ
ra các m c tiêu t i nh ng th i i m khác nhau trong t ng lai, d tính các ph ngụ ạ ữ ờ đ ể ươ ự ươ
ti n c n thi t và t ch c tri n khai s d ng các ph ng ti n nh m t các m c tiêu.ệ ầ ế ổ ứ ể ử ụ ươ ệ ằ đạ ụ
M t trong nh ng quy trình c áp d ng r ng rãi t i các n c th tr ng phát tri n,ộ ữ đượ ụ ộ ạ ướ ị ườ ể
và c bi t c a chu ng t i Nh t B n có tên là quy trình PDCA (plan, do, check,đặ ệ đượ ư ộ ạ ậ ả
act). Các ho t ng liên quan n k ho ch hóa DN theo quy trình này c chiaạ độ đế ế ạ đượ
thành m t s giai o n c b n theo s sau:ộ ố đ ạ ơ ả ơ đồ
Hình 1.1: Quy trình kế hoạch hóa PDCA
ACT(ĐIỀU CHỈNH) PLAN (LẬP KẾ HOẠCH)
CHECK (KIỂM TRA) DO (THỰC HIỆN)
Nguồn giáo trình kế hoạch kinh doanh, Th.s Bùi Đức Tuân
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
11
Thực hiện các điều
chỉnh cần thiết
Xác định mục tiêu và
quy trình cần thiết để
thực hiện mục tiêu
Tổ chức thực hiện
quy trình đã dự định
Đánh giá và phân
tích quá trình thực
hiện
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Năm 2006- NXB Lao động xã hội.
B c 1:ướ So n l p k ho ch.ạ ậ ế ạ
Đây là giai o n u tiên trong quy trình k ho ch hóa v i n i dung ch y uđ ạ đầ ế ạ ớ ộ ủ ế
là xác nh các nhi m v , m c tiêu chi n l c, các ch ng trình và các ch tiêu kđị ệ ụ ụ ế ượ ươ ỉ ế
ho ch tác nghi p, so n l p ngân qu c ng nh các chính sách, bi n pháp áp d ngạ ệ ạ ậ ỹ ũ ư ệ ụ
trong th i k k ho ch c a doanh nghi p th c hi n các m c tiêu ra. Trongờ ỳ ế ạ ủ ệ để ự ệ ụ đề
i u ki n kinh t th tr ng, so n l p k ho ch th ng ph i là xây d ng nhi uđ ề ệ ế ị ườ ạ ậ ế ạ ườ ả ự ề
ph ng án khác nhau, trên c s ó a ra các l a ch n chi n l c và các ch ngươ ơ ở đ đư ự ọ ế ượ ươ
trình hành ng, nh m m c ích m b o s th c hi n các l a ch n này.độ ằ ụ đ đả ả ự ự ệ ự ọ
B c 2:ướ Các b c tri n khai, t ch c th c hi n k ho ch.ướ ể ổ ứ ự ệ ế ạ
K t qu c a quá trình này c th hi n b ng nh ng ch tiêu th c t c a ho tế ả ủ đượ ể ệ ằ ữ ỉ ự ế ủ ạ
ngđộ doanh nghi p. N i dung c a quá trình bao g m vi c thi t l p và t ch c cácệ ộ ủ ồ ệ ế ậ ổ ứ
y u t ngu n l c c n thi t, s d ng các chính sách, các bi n pháp c ng nh các ònế ố ồ ự ầ ế ử ụ ệ ũ ư đ
b y quan tr ng tác ng tr c ti p n các c p th c hi n nhi m v s n xu t, kinhẩ ọ độ ự ế đế ấ ự ệ ệ ụ ả ấ
doanh c a doanh nghi p, nh m m b o các yêu c u ti n t ra.ủ ệ ằ đả ả ầ ế đọđặ
B c 3:ướ Ki m tra, theo dõi, giám sát k ho ch.ể ế ạ
Nhi m v c a quá trình này là th c y th c hi n các m c tiêu t ra và theoệ ụ ủ ứ đẩ ự ệ ụ đặ
dõi, phát hi n nh ng phát sinh không phù h p v i m c tiêuệ ữ ợ ớ ụ
B c 4:ướ i u ch nh th c hi n k ho ch.Đ ề ỉ ự ệ ế ạ
Tù nh ng phân tích v hi n t ng không phù h p v i m c tiêu, các nhà kữ ề ệ ượ ợ ớ ụ ế
ho ch s a ra các quy t nh i u ch nh c n thi t và k p th i.ạ ẽđư ế đị đ ề ỉ ầ ế ị ờ
3.2. Các b c so n l p k ho ch.ướ ạ ậ ế ạ
Giai o n so n l p k ho ch này là giai o n u tiên trong quy trình kđ ạ ạ ậ ế ạ đ ạ đầ ế
hoạch hóa.
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
12
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Hình 1.2 Các b c so n l p k ho chướ ạ ậ ế ạ

Ngu n: Giáo trình K ho ch kinh doanh, Th.s Bùi c Tuânồ ế ạ Đứ
Năm 2006- NXB Lao động xã hội.
B c 1:ướ Nh n th c c h i trên c s xem xét, ánh giá môi tr ng bênậ ứ ơ ộ ơ ở đ ườ
trong, bên ngoài doanh nghi p, xác nh các thành ph n c b n c a môi tr ng, tệ đị ầ ơ ả ủ ườ ổ
ch c, a ra các thành ph n có ngh a th c t i v i DN, thu th p và phân tíchứ đư ầ ĩ ự ế đố ớ ậ
thông tin v thành ph n này; tìm hi u các c h i có th có trong t ng lai và xemề ầ ể ơ ộ ể ươ
xét m t cách toàn di n, rõ ràng, bi t c ta ang ng âu trên c s i m m nh,ộ ệ ế đượ đ đứ ở đ ơ ở đ ể ạ
i m y u c a mình. Hi u rõ t i sao chúng ta ph i gi i quy t nh ng i u không ch cđ ể ế ủ ể ạ ả ả ế ữ đ ề ắ
ch n và bi t chúng ta hi v ng thu c gì. Vi c a ra các m c tiêu ho t ng c aắ ế ọ đượ ệ đư ụ ạ độ ủ
DN trong th i kì KH d a vào nh ng phân tích này.ờ ự ữ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
13
Bước 1:
Phân tích
môi trường
Bước 3:
Kế hoạch
chiến lược
Bước 2:
Nhiệm vụ
và mục
tiêu
Bước 4:
Chương
trình, dự
án
Bước 5:
Kế hoạch
tác nghiệp
và ngân
sách
Bước 6:
Đánh giá
và hiệu
chỉnh các
pha của kế
hoạch
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
B c 2:ướ Thi t l p nhi m v , m c tiêu cho toàn doanh nghi p và cho cácế ậ ệ ụ ụ ệ
n v c p d i. Các m c tiêu s xác nh k t qu c n thu c và ch ra các i mđơ ị ấ ướ ụ ẽ đị ế ả ầ đượ ỉ đ ể
k t thúc trong các và vi c c n làm, n i nào ph i c chú tr ng, u tiên và cái gìế ệ ầ ơ ả đượ ọ ư
c n hoàn thành b ng m t h th ng các chi n l c, các chính sách, các th t c, cácầ ằ ộ ệ ố ế ượ ủ ụ
ngân qu , các ch ng trình.ỹ ươ
B c 3:ướ L p k ho ch chi n l c. DN so sánh các nhi m v , m c tiêuậ ế ạ ế ượ ệ ụ ụ
mong mu n v i k t qu nghiên c u v môi tr ng bên trong và bên ngoài. Xác nhố ớ ế ả ứ ề ườ đị
s cách bi t gi a chúng và b ng vi c s d ng nh ng ph ng pháp phân tích chi nự ệ ữ ằ ệ ử ụ ữ ươ ế
l c a ra các ph ng án chi n l c khác nhau. L p KH chi n l c phác th o hìnhượ đư ươ ế ượ ậ ế ượ ả
nh t ng lai c a DN trong các l nh v c kinh doanh khác nhau và các n ng l c cóả ươ ủ ĩ ự ă ự
th khai thác. K ho ch chi n l c xác nh các m c tiêu dài h n, chính sách ể ế ạ ế ượ đị ụ ạ để
th c hi n m c tiêu. B c này g m các khâu c th nh :ự ệ ụ ướ ồ ụ ể ư
- Xác nh các ph ng án KH chi n l c: Xác nh các ph ng án h p lý,đị ươ ế ượ đị ươ ợ
tìm ra các ph ng án có nhi u tri n v ng nh t.ươ ề ể ọ ấ
- ánh giá các ph ng án l a ch n: Sau khi tìm c các ph ng án có tri nĐ ươ ự ọ đượ ươ ể
v ng nh t c n ti n hành ánh giá và xem xét i m m nh, i m y u c a t ng ph ngọ ấ ầ ế đ đ ể ạ đ ể ế ủ ừ ươ
án trên c s nh l ng các ch tiêu c a t ng ph ng án. Có ph ng án mang l iơ ở đị ượ ỉ ủ ừ ươ ươ ạ
l i nhu n cao song l i c n v n u t l n và th i gian thu h i v n ch m, có ph ngợ ậ ạ ầ ố đầ ư ớ ờ ồ ố ậ ươ
án l i nhu n ít h n nh ng c ng r i ro ít h n, m t ph ng án khác l i có th thíchợ ậ ơ ư ũ ủ ơ ộ ươ ạ ể
h p v i các m c tiêu dài h n c a DN...ợ ớ ụ ạ ủ
- L a ch n ph ng án cho KH chi n l c: ây là khâu mang tính ch t quy tự ọ ươ ế ượ Đ ấ ế
nh t i vi c ra i c a b n KH chi n l c. Vi c quy t nh l a ch n m t trong sđị ớ ệ đờ ủ ả ế ượ ệ ế đị ự ọ ộ ố
các ph ng án chi n l c ph thu c vào nh ng u tiên v m c tiêu c n th c hi nươ ế ượ ụ ộ ữ ư ề ụ ầ ự ệ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
14
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
trong th i kì KH. Trong quá trình l a ch n ph ng án chi n l c c ng c n ph i l uờ ự ọ ươ ế ượ ũ ầ ả ư
ý n nh ng ph ng án d phòng và nh ng ph ng án ph s d ng trong nh ngđế ữ ươ ự ữ ươ ụ để ử ụ ữ
tr ng h p c n thi t.ườ ợ ầ ế
B c 4:ướ Xác nh các ch ng trình d án. ây là các phân h c a KH chi nđị ươ ự Đ ệ ủ ế
l c. Các ch ng trình th ng xác nh s phát tri n c a m t trong các m t ho tượ ươ ườ đị ự ể ủ ộ ặ ạ
ng quan tr ng c a các n v kinh t nh : ch ng trình hoàn thi n công ngh ,độ ọ ủ đơ ị ế ư ươ ệ ệ
ch ng trình ki m tra ch t l ng s n ph m, ch ng trình tính toán d tr ... còn cácươ ể ấ ượ ả ẩ ươ ự ữ
d án th ng nh h ng n m t m t ho t ng c th h n nh d án phát tri n thự ườ đị ướ đế ộ ặ ạ độ ụ ể ơ ư ự ể ị
tr ng, i m i s n ph m.ườ đổ ớ ả ẩ
Các d án th ng c xác nh m t cách chi ti t h n các ch ng trình, nóự ườ đượ đị ộ ế ơ ươ
bao g m các thông s v tài chính, k thu t, các ti n th c hi n, t ch c huy ngồ ố ề ỹ ậ ế độ ự ệ ổ ứ độ
và s d ng ngu n l c, hi u qu kinh t tài chính.ử ụ ồ ự ệ ả ế
B c 5:ướ So n l p h th ng các k ho ch ch c n ng và ngân sách.ạ ậ ệ ố ế ạ ứ ă
M c tiêu c a các KHKD th ng h ng t iụ ủ ườ ướ ớ là: áp ng òi h i th tr ng,Đ ứ đ ỏ ị ườ
nâng cao hi u qu các ho t ng kinh doanh, qu n lí m t cách có hi u qu cácệ ả ạ độ ả ộ ệ ả
ngu n l c, m b o th c hi n các chi n l c kinh doanh ã ch n, c th là: Th cồ ự đả ả ự ệ ế ượ đ ọ ụ ể ự
hi n các m c tiêu chi n l c, ki m soát quá trình tri n khai th c hi n chi n l c. ệ ụ ế ượ ể ể ự ệ ế ượ Để
th c hi n c nh ng chi n l c nói trên k ho ch chi n l c KH chi n l c ph iự ệ đượ ữ ế ượ ế ạ ế ượ ế ượ ả
c c th hóa b ng các chi n l c ch c n ng, xem nh ó là KH tác nghi p chđượ ụ ể ằ ế ượ ứ ă ưđ ệ để ỉ
o và i u hành s n xu t kinh doanh. H th ng các KH ch c n ng bao g m KHđạ đ ề ả ấ ệ ố ứ ă ồ
s n xu t s n ph m, phát tri n s n ph m m i, KH mua s m thi t b , nguyên nhiên v tả ấ ả ẩ ể ả ẩ ớ ắ ế ị ậ
li u, KH nhân s , KH tài chính, KH marketing.ệ ự
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
15
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Sau khi các KH tác nghi p c xây d ng xong c n l ng hóa chúng d iệ đượ ự ầ ượ ướ
d ng ti n t các d toán v các y u t s n xu t, ph c v bán hàng, nhu c u v n... g iạ ề ệ ự ề ế ố ả ấ ụ ụ ầ ố ọ
là so n l p ngân sách. Ngân sách chung c a DN bi u th toàn b t ng thu nh p vàạ ậ ủ ể ị ộ ổ ậ
chi phí, l i nhu n hay s d t ng h p và các kho n cân i chính nh chi tiêu ti nợ ậ ố ư ổ ợ ả đố ư ề
m t hay chi phí u t . Ngoài ngân sách chung m i b ph n hay ch ng trình c aặ đầ ư ỗ ộ ậ ươ ủ
DN c ng c n so n l p ngân sách riêng c a mình.ũ ầ ạ ậ ủ
Các KH ch c n ng và KH ngân sách trên th c t có m i quan h m t thi tứ ă ự ế ố ệ ậ ế
v i nhau và c n ph i th ng nh t trong quá trình xây d ng nh m m b o ph i ngớ ầ ả ố ấ ự ằ đả ả ố đồ
b có hi u qu gi a các ch c n ng trong DN. ộ ệ ả ữ ứ ă
B c 6:ướ ánh giá i u ch nh các pha c a k ho ch. ây có th coi là b cĐ đ ề ỉ ủ ế ạ Đ ể ướ
th m nh cu i cùng khi cho ra m t v n b n k ho ch. Các nhà lãnh o DN cùngẩ đị ố ộ ă ả ế ạ đạ
v i các nhà chuyên môn k ho ch c ng nh các ch c n ng khác có th s d ngớ ế ạ ũ ư ứ ă ể ử ụ
thêm i ng chuyên gia t v n ki m tra m c tiêu, các ch tiêu, các k ho ch ch cđộ ũ ư ấ ể ụ ỉ ế ạ ứ
n ng, ngân sách, các chính sách... phân nh k ho ch theo các pha có liên qua nă đị ế ạ đế
t ch c th c hi n k ho ch, trên c s ó ti n hành các phê chu n c n thi t chu nổ ứ ự ệ ế ạ ơ ở đ ế ẩ ầ ế để ẩ
b chuy n giao k ho ch cho các c p th c hi n.ị ể ế ạ ấ ự ệ
4. Khái quát các k ho ch ch c n ng trong doanh nghi p và m i quanế ạ ứ ă ệ ố
h gi a các k ho ch ch c n ng.ệ ữ ế ạ ứ ă
4.1. K ho ch maketing.ế ạ
K ho ch Marketing là b n tài li u xu t phát t s phân tích môi tr ng và thế ạ ả ệ ấ ừ ự ườ ị
tr ng, trong ó ng i ta ra các chi n l c l n cùng v i nh ng m c tiêu trung h nườ đ ườ đề ế ượ ớ ớ ữ ụ ạ
và ng n h n cho c công ty, ho c cho m t nhóm s n ph m c th , sau o ng i ta xácắ ạ ả ặ ộ ả ẩ ụ ể đ ườ
nh các ph ng ti n c n thi t th c hi n các m c tiêu trên và nh ng hành ng c nđị ươ ệ ầ ế để ự ệ ụ ữ độ ầ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
16
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
th c hi n, ng th i tính toán kho n thu nh p và chi phí giúp cho vi c thi t l p m tự ệ đồ ờ ả ậ ệ ế ậ ộ
ngân sách cho phép th ng xuyên vi c ki m tra th c hi n k ho ch. ườ ệ ể ự ệ ế ạ
4.2. K ho ch s n xu t và d tr .ế ạ ả ấ ự ữ
S n xu t và d tr là nh ng ch c n ng truy n th ng c a doanh nghi p, nóả ấ ự ữ ữ ứ ă ề ố ủ ệ
gi a vai trò quan tr ng trongữ ọ vi c t o ra c a c i v t ch t cho xã h i, th a mãn nhuệ ạ ủ ả ậ ấ ộ ỏ
c u c a ng i tiêu dùng và là ngu n g c c a l i nhu n cho ch doanh nghi p. Kầ ủ ườ ồ ố ủ ợ ậ ủ ệ ế
ho ch s n xu t nh m t i u hóa vi c s d ng các y u t s n xu t s n có s n xu tạ ả ấ ằ ố ư ệ ử ụ ế ố ả ấ ẵ để ả ấ
m t ho c nhi u s n ph m ã nh. ộ ặ ề ả ẩ đ đị
4.3. K ho ch nhân s .ế ạ ự
Qu n lí nhân s là m t trong nh ng cả ự ộ ữ h c n ng c b n c a doanh nghi p.ứ ă ơ ả ủ ệ
Qu n lí nhân s các quy t nh và ho t ng qu n lí có nh h ng t i m i quan hả ự ế đị ạ độ ả ả ưở ớ ố ệ
gi a doanh nghi p và i ng nhân viên.ữ ệ độ ũ
K ho ch nhân s là quá trình phân tích liên t c yêu c u nhân s c a doanhế ạ ự ụ ầ ự ủ
nghi p nh m m c ích áp ng các m c tiêu c a doanh nghi p. Công tác tuy nệ ằ ụ đ đ ứ ụ ủ ệ ể
d ng nhân viên chính là áp ng nhu c u mà l c l ng hi n t i không th ápụ đểđ ứ ầ ự ượ ệ ạ ể đ
ng c.ứ đượ
4.4. K ho ch tài chínhế ạ .
Qu n lí tài chính óng vai trò quan tr ng trong qu n lí doanh nghi p, nóả đ ọ ả ệ
quy t nh s ế đị ự độc l p, thành b i c a doanh nghi p trong quá trình kinh doanh. Ho tậ ạ ủ ệ ạ
ng này liên quan n vi c u t , mua s m, tài tr và qu n lí tài s n doanh nghi pđộ đế ệ đầ ư ắ ợ ả ả ệ
nh m t c m c tiêu ã ra. K ho ch tài chính là m t thành ph n quan tr ngằ đạ đượ ụ đ đề ế ạ ộ ầ ọ
trong h th ng k ho ch doanh nghi p, v i m c ích là xây d ng h th ng tài chínhệ ố ế ạ ệ ớ ụ đ ự ệ ố
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
17
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
hi u qu t c các m c tiêu chi n l c c a doanh nghi p, k ho ch tài chínhệ ả đểđạ đượ ụ ế ượ ủ ệ ế ạ
là ph ng ti n th c hi n chính sách tài chính c a doanh nghi p.ươ ệ để ự ệ ủ ệ
4.5. K ho ch R&Dế ạ
K ho ch R&D là m t trong k ho ch quan tr ng trong th i i hi n nay, v iế ạ ộ ế ạ ọ ờ đạ ệ ớ
m c ích nghiên c u và phát tri n nh ng công ngh , s n ph m m i áp ng cụ đ ứ ể ữ ệ ả ẩ ớ đ ứ đượ
nhu c u c a khách hàngầ ủ .
4.6. M i quan h gi a các k ho ch ch c n ng.ố ệ ữ ế ạ ứ ă
th c hi n m c tiêu ho t ng s n xu t kinh doanh, các k ho ch chi nĐể ự ệ ụ ạ độ ả ấ ế ạ ế
l c ph i c c th b ng h th ng các k ho ch ch c n ng. Các k ho ch ch cượ ả đượ ụ ể ằ ệ ố ế ạ ứ ă ế ạ ứ
n ng và ngân sách có m i quan h m t thi t v i nhau và th ng nh t trong quá trìnhă ố ệ ậ ế ớ ố ấ
xây d ng, m b o tính ng b và hi u qu . Tính h th ng và m i quan h gi aự đả ả đồ ộ ệ ả ệ ố ố ệ ữ
các k ho ch ch c n ng th hi n qua s sau:ế ạ ứ ă ể ệ ơ đồ
HÌnh 1.3 M i quan h gi a các k ho ch ch c n ng trong DNố ệ ữ ế ạ ứ ă
Sản phẩm mới
Khối lượng

Nhu cầu của Công suất
Khách hàng và thời hạn
Ràng buộc Nhu cầu nhân sự
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
18
Kế hoạch
R&D
Kế hoạch
Marketing
Kế
hoạch
tài
chính
Kế hoạch
nhân sự
Kế hoạch
sản xuất
và dự trữ
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Dự toán
Cung nhân sự
Ngu n: Giáo trình k ho ch ồ ế ạ kinh doanh c a Th.s Bùi c Tuânủ Đứ
Năm 2006- NXB Lao động xã hội.
Qua hình 1.3 trong n n kinh t th tr ng, kh n ng n m b t nhu c u s làề ế ị ườ ả ă ắ ắ ầ ẽ
y u t u tiên quy t nh s thành công các k ho ch DN c ng nh vi c th c hế ố đầ ế đị ự ế ạ ũ ư ệ ự i nệ
m c tiêu chi n l c, do v y Marketing s là trung tâm và c s c a m t KH tácụ ế ượ ậ ẽ ơ ở ủ ộ
nghi p khác. Ngân sách s tr thành ph ng ti n k t h p các KH ch c n ng v iệ ẽ ở ươ ệ để ế ợ ứ ă ớ
nhau ng th i là tiêu chu n o l ng s t ng ti n c a KH.đồ ờ ẩ đểđ ườ ự ă ế ủ
5. K ho ch s n xu t trong doanh nghi p.ế ạ ả ấ ệ
5.1. Khái quát k ho ch s n xu t trong doanh nghi p.ế ạ ả ấ ệ
5.1.1. Vai trò ho t ng s n xu t trong doanh nghi p.ạ độ ả ấ ệ
Doanh nghi p là m t t ch c s d ng các ngu n l c khác nhau th a mãnệ ộ ổ ứ ử ụ ồ ự để ỏ
các nhu c u khác nhau c a n n kinh t thông qua vi c t ch c s n xu t s n ph m vàầ ủ ề ế ệ ổ ứ ả ấ ả ẩ
cung c p d ch v . Doanh nghi p t ch c thành các ch c n ng khác nhau: s n xu t,ấ ị ụ ệ ổ ứ ứ ă ả ấ
nhân s , tài chính... Trong ó ch c n ng s n xu t c coi là m t trong nh ng ch cự đ ứ ă ả ấ đượ ộ ữ ứ
n ng quan tr ng nh t trong doanh nghi p, là ch c n ng b t u c a ho t ng s nă ọ ấ ệ ứ ă ắ đầ ủ ạ độ ả
xu t kinh doanh, kh i i m c a m i ho t ng kinh t . S n xu t là ho t ng t o raấ ở đ ể ủ ọ ạ độ ế ả ấ ạ độ ạ
ngu n g c c a giá tr , t o ra c a c i v t ch t cho xã h i, t o ra thu nh p cho doanhồ ố ủ ị ạ ủ ả ậ ấ ộ ạ ậ
nghi p và cho ng i lao ng. ệ ườ độ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
19
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
5.1.2. Các cách phân lo i ho t ng s n xu t.ạ ạ độ ả ấ
* Phân lo i s n xu t theo kh i l ng s n xu t và tính ch t l p l i c a s n xu t.ạ ả ấ ố ượ ả ấ ấ ặ ạ ủ ả ấ
Tùy theo kh i l ng c s n xu t và theo tính ch t l p l i c a quy trình cóố ượ đượ ả ấ ấ ặ ạ ủ
th phân lo i hình t ch c n chi c, s n xu t nh và v a, s n xu t l n. S l ngể ạ ổ ứ đơ ế ả ấ ỏ ừ ả ấ ớ ố ượ
s n xu t nh hay l n ch là xét theo m t cách t ng i vì còn ph thu c vào t ngả ấ ỏ ớ ỉ ộ ươ đố ụ ộ ừ
lo i s n ph m.ạ ả ẩ
* Phân lo i s n xu t theo cách th c t ch c s n xu t.ạ ả ấ ứ ổ ứ ả ấ
Chia thành 3 lo i:ạ
- S n xu t liên t c.ả ấ ụ
Là hình th c s n xu t mà ó ng i ta s n xu t và x lý m t kh i l ng l nứ ả ấ ở đ ườ ả ấ ử ộ ố ượ ớ
m t lo i s n ph m hay m t nhóm s n ph m nào ó. Các thi t b s n xu t c l p giápộ ạ ả ẩ ộ ả ẩ đ ế ị ả ấ đượ ắ
theo dây chuy n, quá trình s n xu t liên t c. Lo i hình s n xu t này i cùng v i t ngề ả ấ ụ ạ ả ấ đ ớ ựđộ
hóa quá trình v n chuy n n i b v i vi c trang b các h th ng v n chuy n hàng hóa tậ ể ộ ộ ớ ệ ị ệ ố ậ ể ự
ng. độ
- S n xu t gián o n.ả ấ đ ạ
Là hình th c s n xu t mà ó ng i ta s n xu t và x lý, gia công ch bi nứ ả ấ ở đ ườ ả ấ ử ế ế
m t kh i l ng t ng i nh các lo i s n ph m a d ng. Quá trình s n xu t cộ ố ượ ươ đố ỏ ạ ả ẩ đ ạ ả ấ đượ
th c hi n nh các thi t b v n n ng có th th c hi n nhi u công vi c v i nhi u s nự ệ ờ ế ị ạ ă ể ự ệ ề ệ ớ ề ả
ph m khác nhau. Các b ph n s n xu t c t ch c theo các x ng chuyên mônẩ ộ ậ ả ấ đượ ổ ứ ưở
hóa, t p trung các máy móc thi t b có cùng ch c n ng s n xu t. ậ ế ị ứ ă ả ấ
- S n xu t theo d án.ả ấ ự
Là lo i hình s n xu t mà ó s n ph m là c nh t, do ó quá trình s n xu tạ ả ấ ở đ ả ẩ độ ấ đ ả ấ
là duy nh t, không có tính l p l i. Nguyên t c c a t ch c s n xu t theo d án làấ ặ ạ ắ ủ ổ ứ ả ấ ự
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
20
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
th c hi n các công vi c và ph i h p gi a chúng sao cho ti t ki m th i gian m b oự ệ ệ ố ợ ữ ế ệ ờ đả ả
k t thúc d án úng th i h n. Hình thái s n xu t này th ng không có tính n nhế ự đ ờ ạ ả ấ ườ ổ đị
c a quá trình s n xu t và c bi t là c c u t ch c b xáo tr n khi chuy n t d ánủ ả ấ đặ ệ ơ ấ ổ ứ ị ộ ể ừ ự
này sang d án khác. ự
* Phân lo i s n xu t theo m i quan h v i khách hàng.ạ ả ấ ố ệ ớ
- S n xu t d tr .ả ấ để ự ữ
Là quá trình s n xu t c b t u b i d tính tr c nhu c u có th thanhả ấ đượ ắ đầ ở ự ướ ầ ể
toán i v i m t s n ph m mà c tính k thu t ã c nhà s n xu t xác nh.đố ớ ộ ả ẩ đặ ỹ ậ đ đượ ả ấ đị
Theo lo i hình s n xu t này doanh nghi p s ch ng trong vi c l p k ho ch s nạ ả ấ ệ ẽ ủ độ ệ ậ ế ạ ả
xu t theo các ràng bu c c a mình r i sau ó tìm cách tiêu th kh i l ng s n xu tấ ộ ủ ồ đ ụ ố ượ ả ấ
thông qua các ho t ng th ng m i.ạ độ ươ ạ
- S n xu t theo yêu c u.ả ấ ầ
Là quá trình s n xu t c ti n hành ch khi ã xu t hi n yêu c u c th c aả ấ đượ ế ỉ đ ấ ệ ầ ụ ể ủ
khách hàng v s n ph m. Thông th ng nhu c u này xu t hi n d i d ng n tề ả ẩ ườ ầ ấ ệ ướ ạ đơ đặ
hàng, có ch rõ kh i l ng yêu c u cùng v i nh ng c tính k thu t c a s n ph mỉ ố ượ ầ ớ ữ đặ ĩ ậ ủ ả ẩ
do khách hàng quy t nh. th c hi n hình th c t ch c này, òi h i h th ng s nế đị Để ự ệ ứ ổ ứ đ ỏ ệ ố ả
xu t c a doanh nghi p ph i r t linh ho t có th áp ng nh ng nhu c u r t khácấ ủ ệ ả ấ ạ để ể đ ứ ữ ầ ấ
nhau c a khách hàng.ủ
- Hình th c s n xu t h n h p.ứ ả ấ ỗ ợ
Do áp l c c nh tranh ngày càng l n nên h u h t các doanh nghi p v a mongự ạ ớ ầ ế ệ ừ
mu n có c s linh ho t trong s n xu t l i v a mu n ch ng trong vi c i u ố đượ ự ạ ả ấ ạ ừ ố ủ độ ệ đ ề độ
s n xu t, v a mu n ti t ki m chi phí l i v a mu n th a mãn nh ng nhu c u r t khácả ấ ừ ố ế ệ ạ ừ ố ỏ ữ ầ ấ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
21
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
bi t c a khách hàng, do v y c n k t h p các ph ng pháp s n xu t t n d ng cácệ ủ ậ ầ ế ợ ươ ả ấ để ậ ụ
u i m c a chúng.ư đ ể ủ
5.1.3. K ho ch s n xu t trong ho t ng qu n lý s n xu t.ế ạ ả ấ ạ độ ả ả ấ
K ho ch s n xu t là vi c xác nh các nh m c v n ng su t, s n l ngế ạ ả ấ ệ đị đị ứ ề ă ấ ả ượ
theo u thi t b , t l ph ph m, tiêu th n ng l ng... làmđầ ế ị ỷ ệ ế ẩ ụ ă ượ Để t t công tác kố ế
ho ch s n xu t Công ty c n có h th ng o l ng h ng ngày, luôn n m ch c n ngạ ả ấ ầ ệ ố đ ườ ằ ắ ắ ă
su t, chi phí th c t trong s n xu t. ấ ự ế ả ấ
Trên th c t luôn có s sai l ch th c t gi a d báo và th tr ng n i mà DN cóự ế ự ệ ự ế ữ ự ị ườ ơ
m t, vì v yặ ậ k ho ch ph i c xây d ng d a trên n ng l c s n xu t và các phân tích,ế ạ ả đượ ự ự ă ự ả ấ
ánh giá, d báo nhu c u s n ph m trên th tr ng. K ho ch s n xu t c i u ch nhđ ự ầ ả ẩ ị ườ ế ạ ả ấ đượ đ ề ỉ
linh ho t sao cho thích ng v i m i bi n i c a môi tr ng kinh doanh, c bi t là sạ ứ ớ ọ ế đổ ủ ườ đặ ệ ự
bi n ng c a nhu c u. Qua ó làm cho các ch c n ng s n xu t tr thành m t nhân tế độ ủ ầ đ ứ ă ả ấ ở ộ ố
quan tr ng m b o cho s thành công c a DN, v i các yêu c u c a qu n lí s n xu t làọ đả ả ự ủ ớ ầ ủ ả ả ấ
t o ra s n ph m ch t l ng cao, m b o s ho t ng t t c a h th ng s n xu t, qu nạ ả ẩ ấ ượ đả ả ự ạ độ ố ủ ệ ố ả ấ ả
lí t t các ngu n l c và có các quy t nh u t phù h p...ố ồ ự ế đị đầ ư ợ
M t k ho ch kinh doanh ph i phân tích r t c th v t t c các chi phí vàộ ế ạ ả ấ ụ ể ề ấ ả
nh ng chi chí, nh ng l a ch n v tài chính, nh ng tác ng d ki n v i doanh thu,ữ ữ ự ọ ề ữ độ ự ế ớ
v i t t c các nhân t nh h ng v m t kinh t trong ng n h n và dài h n.ớ ấ ả ố ả ưở ề ặ ế ắ ạ ạ
K ho ch s n xu t kinh doanh s ph i xác nh các n i dung c b n sau ây:ế ạ ả ấ ẽ ả đị ộ ơ ả đ
+ Kh i l ng s n xu t cho m i lo i s n ph mố ượ ả ấ ỗ ạ ả ẩ
+ Các s n ph m khác nhau c s n xu t t i các n v s n xu t (nhà máy,ả ẩ đượ ả ấ ạ đơ ị ả ấ
phân x ng, dây chuy n...)ưở ề
+ L ng d tr c n thi t v i s n ph m và bán thành ph mượ ự ữ ầ ế ớ ả ẩ ẩ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
22
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
+ S d ng các y u t s n xu t ử ụ ế ố ả ấ
+ Cung ng nguyên v t li u và bán thành ph mứ ậ ệ ẩ
+ Các k ho ch thuê ngoài, gia côngế ạ
Vi c xác nh các y u t này ph i th a mãn các ràng bu c ch t ch v m t kệ đị ế ố ả ỏ ộ ặ ẽ ề ặ ỹ
thu t, các m c tiêu c a doanh nghi p và các ngu n l c c a các b ph n khác nhauậ ụ ủ ệ ồ ự ủ ộ ậ
trong DN c b t là các ràng bu c v m c tiêu bán hàng, kh n ng cung ng nhânđặ ệ ộ ề ụ ả ă ứ
s và các m c tiêu tài chính.ự ụ
K ho ch s n xu t kinh doanh g m nhi u n i dung: K ho ch n ng l c s nế ạ ả ấ ồ ề ộ ế ạ ă ự ả
xu t, k ho ch hóa các ngu n s n xu t. K ho ch hóa các ngu n s n xu t g m: Kấ ế ạ ồ ả ấ ế ạ ồ ả ấ ồ ế
ho ch s n xu t t ng th , k ho ch ch o s n xu t và k ho ch nhu c u s n xu t.ạ ả ấ ổ ể ế ạ ỉ đạ ả ấ ế ạ ầ ả ấ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
23
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Quy trình k ho ch hóa SXKD g m nhi u b c c th hi n d i hình sauế ạ ồ ề ướ đượ ể ệ ướ :
Hình 1.4 S quy trình k ho ch hóa s n xu tơ đồ ế ạ ả ấ
Điều chỉnh KHSX

Điều ch nh i u ch nh KH chỉ Đ ề ỉ ỉ
Nhu c uầ o s n xu tđạ ả ấ


i u ch nhĐ ề ỉ
công su tấ
Th c hi n có ự ệ
Không
phù h p v i ợ ớ
k ho chế ạ
Có Ki m tra công su tể ấ

§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
24
Sản xuất
Năng lực
Tồn kho
Thực hiện kế
hoạch vật liệu
Mua sắm
Năng lực cung
cấp
Thực hiện kế
hoạch công suất
Kế hoạch nhu
cầu công suất
Kế hoạch sản
xuất tổng thể
Marketing
Nhu cầu
Nhân sự
Kế hoạch nhân sự
Tài chính
Luồng tiền
Kế hoạch nhu
cầu vật liệu
Kế hoạch chỉ
đạo sản xuất
Khả
thi
Chuyªn dÒ tèt nghiÖp
Ngu n: Giáo trình k ho ch hóa kinh doanh, Th.s Bùi c Tuânồ ế ạ Đứ
5.2. K ho ch n ng l c s n xu t.ế ạ ă ự ả ấ
5.2.1. Xác nh công su t.đị ấ
* Công su t thi t k .ấ ế ế
Là m c s n l ng t i a c a m t h th ng s n xu t trong m t th i k nh tứ ả ượ ố đ ủ ộ ệ ố ả ấ ộ ờ ỳ ấ
nh. Nó th ng c th hi n b ng t l , nh s t n thép trong m t tu nđị ườ đượ ể ệ ằ ỷ ệ ư ố ấ ộ ầ , m tộ
tháng, m t n m. i v i h u h t các doanh nghi p, công su t c o tr c ti p b ngộ ă Đố ớ ầ ế ệ ấ đượ đ ự ế ằ
s n l ng t i a trong m t kho ng th i gian, tuy nhiên i v i m t s các t ch cả ượ ố đ ộ ả ờ đố ớ ộ ố ổ ứ
khác thì vi c xác nh công su t có khó kh n h n ch ng h n nh trong các ho tệ đị ấ ă ơ ẳ ạ ư ạ
ng cung c p d ch v . Thông th ng các doanh nghi p s d ng các thi t b c ađộ ấ ị ụ ườ ệ ử ụ ế ị ủ
mình m c th p h n công su t lý thuy t, b i h cho r ng hi u qu ho t ng s t tở ứ ấ ơ ấ ế ở ọ ằ ệ ả ạ độ ẽ ố
h n khi các ngu n l c c a doanh nghi p không b c ng ra t i m c gi i h n. ơ ồ ự ủ ệ ị ă ớ ứ ớ ạ
* Công su t th c t .ấ ự ế
Là công su t mà doanh nghi p mong mu n t c ấ ệ ố đạ đượ trong khuôn kh nh ngổ ữ
i u ki n s n l ng hi n t i. Công su t th c t th ng th p h n công su t thi t kđ ề ệ ả ượ ệ ạ ấ ự ế ườ ấ ơ ấ ế ế
do các thi t b có th c thi t k cho nh ng lo i s n ph m thu c phiên b n cế ị ể đượ ế ế ữ ạ ả ẩ ộ ả ũ
ho c cho nh ng s n ph m không hoàn toàn gi ng v i s n ph m hi n t i. Có hai bi nặ ữ ả ẩ ố ớ ả ẩ ệ ạ ệ
§ç ThÞ Thanh Líp : KÕ Ho¹ch 48A
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×