Tải bản đầy đủ

Phân tích bài thơ “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm – bài mẫu 3

Phân tích bài thơ “Đất Nước” của Nguyễn Khoa
Điềm – bài mẫu 3
 !"#$%&'
()*+&,-./"01 23/ 4#%5
67897:#%,'-;<=>?@AB-C,;/D$C=
E /?/FG2!$5/HFI%#J,'-K
2$L!$/HF<
!$F&AMAJ 4*
!$NO/PQPN, NR
!$$L4C,'N<S/3T5
U%-V/H*@W-#,X,Y!$Z?[
-/?$1
!$;-/ALN>LZ\/?4D
$1]#RN^'@"C,/HFZ$./;/#_`
,C,1_` /aQN'C0M?A,/a4`N^
&'a4b#c4/*!M1C=-!
/H%d*L-'N^@_.N^'?#
@N^#D/a/?NN@Q AH;-c?L,-'
a!$?()Y&'1
@ ,eK2!$'f!$Q/,f5/HNO/PN^&4(D_
/*'C;d<?-!$)D#'@dL!- 1

&#./JZ/a4LQ?,'!/W[CC,(M-C,
;1]-ZP[/P!$(dA!-?&'@Fg
cN*!PEK
FJ'NB/P
]JN^Q3
]4h;L
i??Z@;OAHCP
!$FQ/FT
jDaQ&'@/HCdL@;4"#RS[,
'-C2Q3A/Q`L5!('c-1?<
!Zk#$`'[-Q,Q[OZ/ /4@4O
/;/P/ 1!@/A!Z;!dL"%4lK
!/ 
$SO
!$=J
!$S/4Rm$PT
AS#$4@4O 4"?dDV-4gD;/<#$d_
&#./JZ/ P,- G1G./JZ`L/!$/a
& CL=d#"!#F#]n<JLO#$
=N_L/HR,#DQ GK
!2ZaN#=BN?5
$2"F$N*45
 /^/o
"L"
!$C,'/k
!]#
$n<[
p?pq,#r]
./<N'N%DT
q4D?/HO4;gD;/<N3<D?#E
Z\!,<C,;/H/ag@`&'a(\#
D`!$Y ,X,4"* 1 0M4"
#R`?/P,'/HZ?+ICPa/!$1"V
Z)'aMd/ `,Y;/<
=CWCO/;@[##$ddZ-;4
FLF/P-@;)d[)D#
'@K
#S"
F;ZP!$
s)@C04"aIZ'@4Q`L/*$##$`
;/<C,;1D/;/(Qd[;Q$-2#S"5/#$
2% 51G./JZ!$/aZL#$&#./JZ2<O5#2#J=
$51FEd4aZ-g(#'@  /?1i&
&,=Oc#./JZ'L-.4"!/#.H
?44@4OP?/Hc##;N'#dZ
*-!$#$2;51"CQ?[/FZk/,#
`!$#$,<-Q 1%,'!(K
tS
!$A-'
u@NONF#.
u@N,C'AD[
pL!$"/ 1
#L&,N^!@d@-; R;
Z/!-L/"01/H3'/*ZN*,
#$P"C,#$'_.1FE /Z,e(()#
d <-!$1!$N!M( [P-& oC,
NP-_A,NF#$ /?#/P4#%# 
<-!$1
uP[/P-!$/a!DL[ONF&#./JZLN/;/#
DN*@/*L#./JZ_'a!$4b#c#D
Zk#$N?/%1/H&'#!/(()^@ &,e$
C,;/Z@' /Z;/!#'g[/;)ZdC;/!-
?dN?1
&#P!/JZ!$/H#a`M- Zk@BZ
%"*#"&>!-C,;1
 /?$&0-"`FZZP4C)=d#gD'
@m 4#%/!$/A/&;1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×