Tải bản đầy đủ

Nâng cao khả năng thanh toán tại công ty cổ phần điện tử Giảng Võ

1
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................6
1. Lý do chọn đề tài ..........................................................................................6
2. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................7
3. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................7
4. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................7
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG THANH
TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP.....................................................................8
I. Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường ...............................................................................................................8
1. Khái niệm......................................................................................................8
2. Hoạt động của doanh nghiệp.......................................................................13
II. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp...................................................15
1. Sự cần thiết trong việc phân tích khả năng thanh toán................................15
1.1. Khái niệm..................................................................................................15
1.2. Sự cần thiết trong việc phân tích khả năng thanh toán..............................16
2. Nội dung khả năng thanh toán.....................................................................17
3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán.................................................18
3.1. Phân tích tình hình thanh toán..................................................................18

3.2. Phân tích khả năng thanh toán..................................................................18
III. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp.....21
1
2
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ............................................23
I. Giới thiệu sơ lược công ty...........................................................................23
1. Tên công ty..................................................................................................23
2. Vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông..............................23
3. Lịch sử hình thành và phát triển..................................................................23
4. Ngành nghề kinh doanh của công ty...........................................................25
5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.............................................................26
5.1. Mô hình quản lý của công ty.....................................................................26
5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và các đơn vị trực thuộc...........28
6. Thuận lợi và khó khăn từ khi cổ phần đến nay............................................30
6.1. Những thuận lợi........................................................................................30
6.2. Những khó khăn.......................................................................................31
7. Những thông tin về tài chính của công ty....................................................31
7.1. Bảng cân đối kế toán.................................................................................32
7.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.......................................36
II. Thực trạng tình hình thanh toán và khả năng thanh toán và khả năng
thanh toán của công ty....................................................................................37
1. Phân tích tình hình thanh toán.....................................................................38
1.1. Phân tích khoản phải thu..........................................................................38
1.2. Phân tích khoản phải trả...........................................................................40
2. Phân tích khả năng thanh toán.....................................................................43
2.1. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn........................................................43
2.2. Khả năng thanh toán trong dài hạn...........................................................46
2
3
III. Đánh giá khả năng thanh toán tại công ty..............................................47
1. Những kết quả đạt được..............................................................................47
2. Hạn chế........................................................................................................48
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP.........................................................................51
1. Quản trị khoản phải thu ..............................................................................51
2. Quản trị tiền mặt..........................................................................................52
KẾT LUẬN....................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................54
3
4


DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 1: Bảng cân đối kế toán..........................................................................32
Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005,2006......36
Bảng 3: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải thu....................38
Bảng 4: Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu...........................................40
Bảng 5: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải trả.....................41
Bảng 6: Bảng phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động.........42
Bảng 7: Bảng phân tích vốn lưu động ròng.....................................................43
Bảng 8: Bảng phân tích khả năng thanh toán hiện hành.................................44
Bảng 9: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh.......................................44
Bảng 10: Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền................................45
Bảng 11: Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay............................................46
Bảng 12: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu...................................47
4
5
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Ngân hàng - Tài chính
của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã giảng dạy em trong thời gian qua,
đặc biệt em xin cảm ơn cô Lê Hương Lan là người đã trực tiếp hướng dẫn em
trong suốt quá trình thực tập và làm chuyên đề. Nhờ sự hướng dẫn và dìu dắt
của thầy cô, em đã tích lũy được những kiến thức cơ bản cho mình, đồng thời
qua thời gian thực tập, em có điều kiện ứng dụng những kiến thức của mình
vào thực tiễn, qua đó giúp em đúc kết những kinh nghiệm để hiểu hơn về
chuyên ngành mình đã học và có thể tiếp tục bước chân trên con đường sự
nghiệp sau này.
Em cũng xin cảm ơn các cô bác, anh chị tại phòng Kế toán Công ty Cổ
phần Điện tử Giảng Võ đã tạo điều kiện cho em thực tập và cung cấp tài liệu,
thông tin để giúp em hoàn thành chuyên đề này.
5
6
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế nước
nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế
có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức
và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự dịch chuyển này đã tạo
cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Tuy vậy, điều
đó cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặt ra cho các doanh nghiệp
những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động,
vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật
cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên
thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài
chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực
tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải
nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về
vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng
vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm
những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến
tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ
sở phân tích tài chính. Tuy vậy, trong khả năng hạn hẹp của mình, em chỉ xin
phép được trình bày một phần nhỏ nhưng cũng chiếm vai trò khá quan trọng
trong hoạt động phân tích tài chính. Đó là phân tích khả năng thanh toán của
doanh nghiệp.
6
7
Việc thường xuyên phân tích khả năng thanh toán sẽ giúp nhà quản lý
doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tình hình thanh toán của doanh nghiệp mình,
lường trước được những rủi ro xảy đến trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, từ đó có thể làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp
cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và
tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập
tại Công ty Cổ phần điện tử Giảng Võ, em quyết định lựa chọn đề tài:
“NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ” làm chuyên đề tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
Nội dung đề tài là tập trung nghiên cứu khả năng thanh toán của doanh
nghiệp để thấy rõ thực trạng, tình hình thanh toán của doanh nghiệp, trên cơ
sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính
và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
3. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương
pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực
tập tại doanh nghiệp. Các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có
được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định
xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu,
và từ đó đưa ra nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như:
phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp liên hệ,…
4. Phạm vi nghiên cứu.
Công ty Cổ phần điện tử Giảng Võ là một doanh nghiệp hoạt động với
nhiều ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, đề tài của em chỉ tập trung nghiên
cứu về tình hình tài chính mà cụ thể ở đây là khả năng thanh toán của toàn
công ty chứ không đi sâu phân tích tài chính từng lĩnh vực hoạt động.
7
8
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG THANH
TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
I. Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường.
1. Khái niệm.
Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động
kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu.
Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá
nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện được bởi các doanh
nghiệp.
Ở Việt Nam, theo luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có
tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh
theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh
doanh- tức là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình
đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị
trường nhằm mục đích sinh lợi.
Các hình thức phân loại doanh nghiệp:
- Phân loại doanh nghiệp theo chức năng:
+ Doanh nghiệp sản xuất.
+ Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.
+ Doanh nghiệp thương mại: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá.
- Phân loại theo hình thức sở hữu:
+ Doanh nghiệp nhà nước.
+ Công ty cổ phần.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn: Một thành viên và hai thành viên.
+ Công ty hợp danh.
+ Doanh nghiệp tư nhân.
+ Hợp tác xã.
8
9
Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, công
ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư
nhân:
- Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước thành lập, đầu tư vốn và quản lý
với tư cách là chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích
nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội do Nhà nước giao.
Đặc điểm của doanh nghiệp Nhà nước:
+ DNNN là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân.
+ Tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi
số vốn do doanh nghiệp quản lý.
+ Vốn của DNNN là vốn do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý
và sử dụng.
Mục tiêu của DNNN là mục tiêu lợi nhuận và các mục tiêu xã hội.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH).
Công ty TNHH là một doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp
vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và
chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn góp.
Các loại hình công ty TTHH:
+ Công ty TNHH có một thành viên:
 Do một tổ chức làm chủ sở hữu.
 Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 Có tư cách pháp nhân.
 Không được phép phát hành cổ phiếu.
 Chủ sở hữu không được trực tiếp rút vốn đã góp vào công ty mà chỉ
được rút vốn bằng việc chuyển nhượng vốn đã góp.
9
10
+ Công ty TNHH có 2 thành viên.
 Thành viên tham gia thành lập doanh nghiệp và/hoặc tổ chức, số
lượng dưới 50.
 Có tư cách pháp nhân.
 Không được phát hành cổ phiếu.
 Quản lý công ty: Hội đồng thành viên; Ban giám đốc.
- Công ty cổ phần.
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà ở đó có sự kết hợp ba loại
lợi ích: Các cổ đông (chủ sở hữu), của hội đồng quản trị và của các nhà quản
lý. Theo truyền thống, cổ đông kiểm soát toàn bộ phương hướng, chính sách
và hoạt động của công ty. Cổ đông bầu nên hội đồng quản trị, sau đó hội đồng
quản trị lựa chọn ban quản lý. Các nhà quản lý quản lý hoạt động của công ty
theo cách thức mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
Đặc điểm của công ty cổ phần:
+ Có tư cách pháp nhân.
+ Có quyền phát hành chứng khoán ( trái phiếu, cổ phiếu ) theo quy
định của pháp luật về chứng khoán.
+ Quản lý công ty cổ phần: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,
Ban giám đốc.
+ Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài
sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
+ Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng tối thiểu là 3,
không hạn chế tối đa.
+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trừ
trường hợp do pháp luật quy định.
- Công ty hợp danh.
10
11
Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó:
+ Có ít nhất 2 thành viên hợp danh, ngoài ra có thể có cá nhân góp
vốn.
+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy
tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các
nghĩa vụ của công ty.
+ Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ
của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Đặc điểm công ty hợp danh:
+ Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân
+ Không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.
- Doanh nghiệp tư nhân.
Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh do một cá nhân làm chủ và
tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của
doanh nghiệp.
Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả
hoạt động của doanh nghiệp.
+ Không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện
của doanh nghiệp theo pháp luật.
+ Gọn nhẹ, dễ thành lập, dễ chuyển hướng kinh doanh.
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bao gồm các chủ thể kinh
tế sau:
- Kinh doanh cá thể (sole proprietorship).
- Kinh doanh góp vốn (parnership).
- Công ty (corporation).
Kinh doanh cá thể:
11
12
+ Là loại hình được thành lập đơn giản nhất, không cần phải có điều lệ
chính thức và ít chịu sự quản lý của nhà nước.
+ Không phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp, tất cả lợi nhuận bị tính
thuế thu nhập cá nhân.
+ Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ và các
khoản nợ, không có sự tách biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản của doanh
nghiệp.
+ Thời gian hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào tuổi thọ của
người chủ.
Kinh doanh góp vốn:
+ Việc thành lập doanh nghiệp này dễ dàng và chi phí thành lập thấp. Đối
với các hợp đồng kinh tế phức tạp cần phải được viết tay. Một số trường hợp
cần giấy phép kinh doanh.
+ Các thành viên chính thức (general parners) có trách nhiệm vô hạn với
các khoản nợ. Mỗi thành viên có trách nhiệm đối với phần tương ứng với
phần góp vốn. Nếu như một thành viên không hoàn thành trách nhiệm trả nợ
của mình, phần còn lại sẽ do các thành viên khác hoàn trả.
+ Doanh nghiệp tan vỡ khi một trong các thành viên chính thức chết hay
rút vốn.
+ Khả năng về vốn hạn chế.
+ Lãi từ hoạt động kinh doanh của các thành viên phải chịu thuế thu
nhập cá nhân.
Công ty:
Hoạt động dưới hình thức là các công ty cổ phần. Việc tách rời quyền sở
hữu khỏi các nhà quản lý là một đặc điểm quan trọng, mang lại cho công ty
các ưu thế so với kinh doanh cá thể và góp vốn:
+ Quyền sở hữu có thể dễ dàng chuyển cho cổ đông mới.
12
13
+ Sự tồn tại của công ty không phụ thuộc vào sự thay đổi số lượng cổ
đông.
+ Trách nhiệm của cổ đông chỉ giới hạn ở phần vốn mà cổ đông góp vào
công ty (trách nhiệm hữu hạn).
Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu, nhược điểm riêng và phù hợp
với quy mô và trình độ phát triển nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp lớn
hoạt động với tư cách là các công ty. Đây là loại hình phát triển nhất của
doanh nghiệp.
2. Hoạt động của doanh nghiệp.
Để đạt được mức doanh lợi như mong muốn, doanh nghiệp phải có
những quyết định về tổ chức hoạt động sản xuất và vận hành quá trình trao
đổi. Mọi quyết định đều phải gắn kết với môi trường xung quanh. Bao quanh
doanh doanh nghiệp là một môi trường kinh tế - xã hội phức tạp và luôn biến
động. Có thể kể đến một số yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến hoạt
động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp luôn phải đối đầu với công nghệ. Sự phát triển của công
nghệ là một yếu tố góp phần thay đổi phương thức sản xuất, tạo ra nhiều kỹ
thuật mới dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong quản lý tài chính doanh
nghiệp.
Doanh nghiệp là đối tượng quản lý của Nhà nước. Sự thắt chặt hay nới
lỏng hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh bằng luật và các văn bản
quy phạm pháp luật, bằng cơ chế quản lý tài chính.
Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phải dự tính được khả năng
xảy ra rủi ro, đặc biệt là rủi ro tài chính để có cách ứng phó kịp thời và đúng
đắn. Doanh nghiệp, với sức ép của thị trường cạnh tranh, phải chuyển dần từ
chiến lược trọng cung cổ điển sang chiến lược trọng cầu hiện đại. Những đòi
hỏi về chất lượng, mẫu mã, giá cả hàng hoá, về chất lượng dịch vụ ngày càng
13
14
cao hơn, tinh tế hơn của khách hàng buộc các doanh nghiệp phải thường
xuyên thay đổi chính sách sản phẩm, đảm bảo sản xuất – kinh doanh có hiệu
quả và chất lượng cao.
Doanh nghiệp thường phải đáp ứng được đòi hỏi của các đối tác về mức
vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn. Sự tăng, giảm của vốn chủ sở hữu có tác
động đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong các điều kiện
kinh tế khác nhau.
Muốn phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải làm chủ và dự đoán
trước được sự thay đổi của môi trường để sẵn sàng thích nghi với nó. Trong
môi trường đó, quan hệ tài chính của doanh nghiệp được thể hiện rất phong
phú và đa dạng.
Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh
nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp
chủ yếu bao gồm:
- Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước.
Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế
đối với Nhà nước, khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp.
- Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính.
Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các
nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thế vay ngắn hạn để
đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đáp
ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay,
trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gửi tiền vào các
ngân hàng, đầu tư chứng khoán bằng số tiền tạm thời chưa sử dụng.
- Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác.
Trong nền kinh tế, doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với các doanh
nghiệp khác trên thị trường hàng hoá, dịch vụ, thị trường sức lao động. Đây là
14
15
những thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc thiết
bị, nhà xưởng, tìm kiếm lao động… Điều quan trọng là thông qua thị trường,
doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu hàng hoá và dịch vụ cần thiết
cung ứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch
sản xuất, tiếp thị nhằm thoản mãn nhu cầu thị trường.
- Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp.
Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất – kinh doanh, giữa cổ đông và
người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ, giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở
hữu vốn. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua hàng loạt chính sách
của doanh nghiệp như : chính sách cổ tức (phân phối thu nhập), chính sách
đầu tư, chính sách về cơ cấu vốn, chi phí,…
II. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
1. Sự cần thiết của việc phân tích khả năng thanh toán.
1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán.
Khả năng thanh toán là một thuật ngữ dùng để chỉ khả năng thực hiện
các khoản phải thu, khoản phải trả của một tổ chức kinh tế, của ngân hàng,
của ngân sách nhà nước trong một thời kì nhất định. Với mỗi đối tượng cụ
thể, nó lại có một cách định nghĩa khác nhau:
Đối với doanh nghiệp: Khả năng thanh toán là khả năng của một doanh
nghiệp có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn. Khi một doanh nghiệp, công ty
mất khả năng thanh toán, toà án tuyên bố phá sản, vỡ nợ.
Trong kinh tế thị trường, khả năng thanh toán là chỉ khả năng của những
người tiêu thụ có đủ sức mua bằng tiền để mua hàng hoá trên thị trường.
1.2. Sự cần thiết của việc phân tích khả năng thanh toán.
Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và
điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính
đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra, trên cơ
15
16
sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc
phục những điểm yếu.
Phân tích tình hình, khả năng thanh toán là đánh giá tính hợp lý về sự
biến động các khoản phải thu và phải trả giúp ta có những nhận định chính
xác hơn về thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Từ đó tìm ra những nguyên
nhân của mọi sự ngừng trệ trong các khoản thanh toán hoặc có thể khai thác
được khả năng tiềm tàng giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình tài chính, nó có
một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp.
Hoạt động tài chính mà cụ thể ở đây là tình hình và khả năng thanh toán
của doanh nghiệp có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh
của một doanh nghiệp, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành, tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh
đều có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Ngược lại, khả
năng thanh toán của doanh nghiệp cao hay thấp đều có tác động thúc đẩy hoặc
kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế, cần phải thường
xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, khả
năng thanh toán của doanh nghiệp.
Qua việc phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, mới góp phần
đánh giá chính xác tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm
tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra những quyết định quan
trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp doanh nghiệp củng cố
tốt hơn trong hoạt động tài chính của mình.
Phân tích khả năng thanh toán là một bộ phận trong phân tích tình hình
tài chính của doanh nghiệp, nó là công cụ không thể thiếu, phục vụ cho công
tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá
16
17
tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của Nhà nước, xem xét
việc cho vay vốn.
2. Nội dung phân tích khả năng thanh toán.
Nội dung chủ yếu của phân tích tình hình, khả năng thanh toán của
doanh nghiệp đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm những nội dung cơ bản sau:
- Phân tích tình hình thanh toán:
+ Phân tích các khoản phải thu.
 Phân tích tình hình biến động các khoản phải thu:
Ta phải xem xét sự thay đổi, biến động của các khoản phải thu trong vài
năm gần đây, sự biến động này là biến động tăng hay giảm, nguyên nhân vì
sao có những thay đổi như vậy.
Đồng thời, kết hợp với phân tích theo chiều dọc để thấy được sự gia tăng
hay thụt giảm về tỷ trọng các khoản phải thu qua các năm.
 Phân tích các tỷ số liên quan đến khoản phải thu:
Phân tích và đưa ra những nhận xét trong sự thay đổi của các tỷ số:
Khoản phải thu/ Tài sản lưu động và Khoản phải thu/ Khoản phải trả trong
các năm.
+ Phân tích các khoản phải trả.
Cũng tương tự như các khoản phải thu, ta phân tích các khoản phải trả để
thấy được mức độ chiếm dụng vốn của doanh nghiệp cũng như hiểu được tình
hình trả nợ của doanh nghiệp như thế nào.
 Phân tích tình hình biến động các khoản phải trả.
Phân tích và đưa ra những nguyên nhân cơ bản nhất về sự thay đổi về
tình hình công nợ của doanh nghiệp.
 Phân tích khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động.
- Phân tích khả năng thanh toán:
+ Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn.
17
18
Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn là để xem xét tài sản của
doanh nghiệp có đủ trang trải các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn không.
+ Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn.
Khả năng thanh toán trong dài hạn của doanh nghiệp là khả năng đáp
ứng, chi trả những khoản nợ của doanh nghiệp trong dài hạn.
3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán.
3.1. Phân tích tình hình thanh toán.
- Phân tích các khoản phải thu.
+ Tỷ số: Khoản phải thu / Tài sản lưu động.
+ Tỷ số: Khoản phải thu / Khoản phải trả.
- Phân tích các khoản phải trả.
+ Tỷ số: Khoản phải trả / Tài sản lưu động.
3.2. Phân tích khả năng thanh toán.
- Khả năng thanh toán trong ngắn hạn.
• Vốn lưu động ròng.
Vốn lưu động ròng = Tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn.
Để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn, các
nhà phân tích quan tâm đến chỉ tiêu vốn lưu động ròng (net working capital)
hay vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh
phần tài sản lưu động được tài trợ từ nguồn vốn cơ bản, lâu dài mà không đòi
hỏi phải chi trả trong thời gian ngắn, vốn lưu động ròng càng lớn phản ánh
khả năng chi trả đối với nợ ngắn hạn càng cao khi đến hạn trả. Đây cũng là
một yếu tố quan trọng và cần thiết cho việc đánh giá điều kiện cân bằng tài
chính của một doanh nghiệp. Nó được xác định là phần chênh lệch giữa tổng
tài sản lưu động và tổng nợ ngắn hạn, hoặc là phần chênh lệch giữa vốn
thường xuyên ổn định với tài sản cố định ròng. Khả năng đáp ứng nghĩa vụ
thanh toán, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và khả năng nắm bắt thời cơ
18
19
thuận lợi của nhiều doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào vốn lưu động ròng.
Do vậy, sự phát triển của không ít doanh nghiệp còn được thể hiện ở sự tăng
trưởng vốn lưu động ròng.
• Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.
Khả năng thanh toán hiện hành =
Tài sản lưu động thông thường bao gồm tiền, các chứng khoán ngắn hạn
dễ chuyển nhượng (tương đương tiền), các khoản phải thu và dự trữ (tồn kho);
còn nợ ngắn hạn thường bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng thương
mại và các tổ chức tín dụng khác, các khoản phải trả nhà cung cấp, các khoản
phải trả, phải nộp khác… Cả tài sản lưu động và nợ ngắn hạn đều có thời hạn
nhất định - tới một năm. Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành là thước đo khả
năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp, nó cho biết mức độ các khoản nợ
của các chủ nợ ngắn hạn được trang trải bằng các tài sản có thể chuyển thành
tiền trong một giai đoạn tương đương với thời hạn của các khoản nợ đó. Nó
thể hiện mức độ bảo đảm của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn mà không
cần tới một khoản vay mượn thêm.
• Hệ số khả năng thanh toán nhanh.
Khả năng thanh toán nhanh =
Hay:
Khả năng thanh toán nhanh =
Tỷ số khả năng thanh toán nhanh là tỷ số giữa các tài sản quay vòng
nhanh với nợ ngắn hạn. Tài sản quay vòng nhanh là những tài sản có thể
nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, bao gồm: Tiền mặt, chứng khoán ngắn
hạn, các khoản phải thu. Tài sản dự trữ (tồn kho) là các tài sản khó chuyển
thành tiền hơn so với tổng tài sản lưu động và dễ bị lỗ nhất nếu được bán. Do
vậy, tỷ số khả năng thanh toán nhanh cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ
ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ (tồn kho) và được xác
19
20
định bằng cách lấy tài sản lưu động trừ phần dự trữ (tồn kho) chia cho nợ
ngắn hạn hay nói cách khác, hệ số khả năng thanh toán nhanh cho biết doanh
nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền để
thanh toán ngay cho một đồng nợ ngắn hạn.
• Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền.
Khả năng thanh toán bằng tiền =
Ngoài hệ số khả năng thanh toán nhanh, để đánh giá khả năng thanh toán
một cách khắt khe hơn nữa, ta sử dụng hệ số khả năng thanh toán bằng tiền.
Hệ số này cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền để sẵn sàng
thanh toán cho một đồng nợ ngắn hạn.
• Tỷ số: Dự trữ (tồn kho) / Vốn lưu động ròng
Tỷ số này cho biết dự trữ chiếm bao nhiêu phần trăm vốn lưu động ròng.
Nó được tính bằng cách chia dự trữ (tồn kho) cho vốn lưu động ròng.
- Khả năng thanh toán trong dài hạn.
• Hệ số khả năng thanh toán lãi vay.
Khả năng thanh toán lãi vay =
Chỉ tiêu này là cơ sở để đánh giá khả năng đảm bảo của doanh nghiệp
đối với nợ vay dài hạn. Nó cho biết khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp
và mức độ an toàn có thể đối với người cấp tín dụng.
• Tỷ số: Nợ / Vốn chủ sở hữu.
Các nhà cho vay dài hạn một mặt quan tâm đến khả năng trả lãi, mặt
khác họ chú trọng đến sự cân bằng hợp lý giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ
sở hữu, bởi vì điều này ảnh hưởng đến sự đảm bảo các khoản tín dụng của
người cho vay. Tỷ số này nói lên cứ một đồng nợ vay hiện đang được đảm
bảo bởi bao nhiêu đồng vốn chủ sở hữu.
• Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Tỷ lệ thanh toán với NSNN =
20
21
Hàng năm doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Ngân
sách Nhà nước về các khoản nộp như : Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc
biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế phải
nộp khác… Việc phân tích tình hình thanh toán với Ngân sách Nhà nước sẽ
giúp ta đánh giá được tình hình thực hiện nghĩa vụ của công ty đối với Nhà
nước. Để đánh giá, ta sử dụng tỷ lệ thanh toán với ngân sách Nhà nước.
III. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Đối với mỗi doanh nghiệp, để quản lý khả năng thanh toán một cách có
hiệu quả, không những phải kiểm soát chính mình mà còn phải hiểu rõ những
nguyên nhân và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh
nghiệp:
• Thứ nhất: Năng lực của bản thân doanh nghiệp: Trong nhiều trường hợp, phía
người mua trả chậm (doanh nghiệp vay nợ) có những sai sót chủ quan, thậm
chí cố ý không hoàn trả món nợ; các khoản nợ này thuộc nhóm rủi ro đạo đức.
Một số công ty trong ngành xây dựng trúng thầu công trình với giá bỏ thầu
quá thấp, bị thua lỗ và không thể trả nợ đúng hạn, thậm chí có nguy cơ phá
sản. Nhiều doanh nghiệp không dự đoán đúng thị trường, mức bán hàng và
doanh số; quyết định mua một khối lượng hàng hoá, dịch vụ quá lớn, thanh
toán trả chậm; nhưng không thể bán được hàng, hoặc các nguyên nhân khác
làm ứ đọng hàng hoá, dẫn tới việc không thể thanh toán các khoản nợ phải trả.
Nhiều doanh nghiệp chưa có khả năng kiểm soát luồng tiền (cash flows) của
doanh nghiệp, mất cân đối về luồng tiền, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
• Thứ hai: Sự biến động của thị trường và các rủi ro trong kinh doanh trong
điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt làm cho doanh nghiệp không có khả
năng thích ứng kịp thời, kinh doanh khó khăn dẫn đến tình trạng mất khả
năng thanh toán. Trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế hiện nay, cần
21
22
đặc biệt chú ý đến những biến động trong ngoại thương, chẳng hạn như sự
biến động của tỷ giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, nguyên liệu, v.v...
• Thứ ba: Thiếu vốn do đầu tư dàn trải. Theo số liệu thống kê, ở nước ta, tình
trạng đầu tư dàn trải thể hiện ngay trong kế hoạch hàng năm: năm 2004 có
12.355 dự án, năm 2005 có 13.134 dự án và năm 2006 có 14.791 dự án. Số
vốn bố trí cho một dự án, nhất là dự án nhóm B và nhóm C hàng năm rất nhỏ,
không đủ và không khớp giữa kế hoạch đầu tư và kế hoạch vốn. Do bố trí quá
nhiều dự án, công trình xây dựng không tương xứng với nguồn vốn đầu tư
cho nên thi công kéo dài, khối lượng đầu tư dở dang nhiều.
• Thứ tư: Rủi ro về cơ cấu tài trợ: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp không
cân đối, mức độ rủi ro tài trợ cao, phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn bên
ngoài, chi phí sử dụng vốn cao hơn mức trung bình của ngành. Nguyên nhân
này thường có vai trò tiềm tàng nhưng rất nguy hiểm vì sau một thời gian rủi
ro sẽ bộc lộ và doanh nghiệp không có khả năng cân bằng về tài chính.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ.
I. Giới thiệu sơ lược về công ty.
1. Tên công ty.
• Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ.
• Tên tiếng Anh: GIANG VO JOINT STOCK ELECTRONIC COMPANY.
• Tên viết tắt: GVECO.
• Trụ sở chính: Số 168 Phố Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
• Điện thoại: (84 – 4 ) 8345552
• Fax: (84 – 4 ) 8343952
• Email: GVECO@FPT.VN
22
23
2. Vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông.
• Vốn điều lệ.
- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 360.000 cổ phần.
- CP nhà nước nắm giữ: 234.745 cổ phần = 23.474.500.000 đồng.
- CP bãn ưu đãi cho CBCNV: 27.790 cổ phần = 2.779.000.000 đồng.
- CP bán cho người LĐ theo mệnh giá: 92.465 cổ phần = 9.246.500.000 đồng.
- CP bán ra ngoài DN: 5.000 cổ phần = 500.000.000 đồng.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Hình thức cổ phiều: Chứng chỉ ghi sổ.
3. Lịch sử hình thành và phát triển.
Xí nghiệp sửa chữa máy thu thanh thu hình được thành lập ngày
28/07/1978 theo quyết định số 3163, sau đổi tên là công ty Điện Tử Giảng Võ
tại quyết định số 3195/QĐ – UB ngày 02/07/1990, là doanh nghiệp nhà nước
trực thuộc Sở Thương binh và Xã hội Hà Nội (nay là sở Lao động Thương
binh và Xã hội Hà Nội).
Khi thành lập Xí nghiệp, nhiệm vụ chính là dạy nghề cho nữ thương binh
Miền Nam, nhưng do sau này đất nước hoàn toàn thống nhất, số nữ thương
binh Miền Nam trở về quê nên nhiệm vụ chính của Xí nghiệp là dạy nghề và
tạo việc làm cho đối tượng nữ là quân nhân phục viên, xuất ngũ và con liệt sĩ.
Sau đó, Xí nghiệp mở tiếp các khoá dạy nghề và tạo việc làm cho đối tượng là
thương bệnh binh và người tàn tật, là cở sở sản xuất, kinh doanh của đối
tượng chính sách được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với cơ sở
sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật.
Trong nhiều năm qua, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính là dạy
nghề và tạo việc làm phù hợp với sức khoẻ cho các đối tượng chính sách là
23
24
thương bệnh binh, người tàn tật và con liệt sĩ để có thu nhập ổn định, đảm bảo
cuộc sống hàng ngày. Đồng thời cán bộ công nhân viên công ty cũng không
ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng công ty ngày càng phát triển cả về quy mô,
ngành nghề sản xuất, kinh doanh, doanh thu năm sau cao hơn năm trước và là
một trong những doanh nghiệp điện tử có uy tín trên thị trường trong nước và
nước ngoài.
Do sự phát triển của công ty, một số đối tượng chính sách đã nghỉ chế độ,
thuyên chuyển công tác, thôi việc vì lý do sức khoẻ nên hiện tại chỉ còn Xí
nghiệp Điện Tử 15 trực thuộc Công ty điện tử Giảng Võ là cơ sở sản xuất
kinh doanh của đối tượng chính sách thương bệnh binh và người tàn tật. Đồng
thời công ty cũng ưu tiên bố trí những công việc phù hợp với sức khoẻ, có
việc làm thường xuyên, có thu nhập cao hơn so với các đơn vị khác trong
công ty, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, và những yêu cầu
cấp bách nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ty, theo quyết định số
1785/QĐ – UB ngày 31/03/2004 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội,
doanh nghiệp Nhà nước Công ty Điện tử Giảng Võ đã được thực hiện cổ phần
hoá và trở thành Công ty Cổ phần Điện tử Giảng Võ như ngày nay.
4. Ngành nghề kinh doanh của công ty.
- In bao bì, mác nhãn kim loại và các dịch vụ liên quan đến in kim loại.
- Sản xuất và mua bán hộp, can, ca, và các đồ chứa bằng kim loại.
- Sản xuất và mua bán bao bì giấy.
- Sản xuất và mua bán thiết bị gia đình, đồ gia dụng dùng điện.
- Sản xuất và mua bán thiết bị văn phòng, máy tính và các hoạt động liên quan
đến máy tính.
- Sản xuất và mua bán các sản phẩm từ bọt Polyxetylen.
24
25
- Sản xuất và mua bán máy thu thanh thu hình, thiết bị ghi và phát lại âm thanh
hoặc hình ảnh và các sản phẩm liên quan.
- Sản xuất các sản phẩm từ gỗ.
- Dịch vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình.
- Đại lý môi giới, đấu giá hàng hoá.
- Mua bán nguyên nhiên vật liệu phi nông nghiệp phế liệu và đồ phế thải.
- Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
- Mua bán hoá chất sử dụng trong nông nghiệp như phân bón, chế phẩm vi
sinh, thức ăn cho vật nuôi, gia súc.
- Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống, lương thực, thực phẩm,
đồ uống, thuốc là.
- Nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ.
- Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc cho thuê.
- Cho thuê máy móc thiết bị khác.
- Giáo dục, dạy nghề Điện tử, Điện lạnh, Tin học…
- Xây dựng các công trình dân dụng và các công trình kỹ thuật.
- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng.
- Dịch vụ quảng cáo.
5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.
5.1. Mô hình quản lý của công ty.
Sơ đồ tổ chức bộ máy:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
BAN GIÁM ĐỐC
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
Phòng tổ chức- Hành chính
Phòng tài vụ
Phòng kế hoạch
Kinh doanh, Xuất nhập khẩu
Phòng đầu tư và XDCB
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x