Tải bản đầy đủ

KH tuyen truyen van dong nhan dan tham gia PCTN 2014





 !"#$%&#'()")*


+, 
/01(23/04(5!(6(7()8(%8(2)9:7;9")<(7=)>(72)9:()?(7(@:ABCD
 !" #$% !"
#$%&'(!%$)$**+,&-,.("/01 
2'&34"5$*$*6
&0789#*+&:(!*;%%$*%%,(,!<=&'()#
*+,-.!/0!12345!!6(789%">?#
%@A:B(!*+%$$*%C,:B((D6E">?#*$
(!*F*%$*%C,0G8:((D6E"
>?#%A;:B(!%@%$$*%C,:B!&07H6E">?#
CC(!$**%$*%;,0G8:!&07
H<=IJ'&5$*%;6
0G8:KLMI'07NOKP!QE">?!O
8!=<4DJR/SPQP'&5$*%;0#

TU&MV&NW:&X:
%Y4-
8ZE[ \'&4L401#]4^_.^#_J
!"_&0789,807_(,!_!,!<=IJ'&
`J!<88J,J.D_J^a(<O<(
PQP8>IJ!O8!=<4DP>aJ,807_
-#J,M\_J/,(0S<='&
5b<(c.0S4d!/e6/>?.fQRJ7D_4=E
J#_/(?[J KLD4Z,/,P
QP<(D4g "6h4d!E"KLDJ8Z64d!?[ \#
,J^a_4>(Z-8KLD4ZKP!Q<5[<(?>8[
i'&8>4G#,J.D_Ia<(JR/SPQP6KP!Q
- !=Jj<k?4Ja!OR<Y401>
$NOR
<(J^a(<O0GK!OJ#J_EZ8< J8
'&<(("E_/L-6&0789#*+
&:,(,!`JJ(<_EGE"7
[d !=K]/li>4h !4,'J/_5bJ \Q>
(<P!8
MQ?[J9a^."J/_e1c401<(D
Q^."8OJ07I4?h?JDJDm
nEQP0`P>j/01IJ^."J/<='&
TToTB:pqpTq'rp_&spqtpu$*%;
%!O8!=J,807_-#J_J/,M\<((0S
8>'&
<(J^a(<O1<S- !="Y0SQv
w4?>_4I4<!O8!=^."J !4,M\_(0S<=
'&64d! ?IJ  8ZE &0789#*+&:(!
*;%%$*%%,(,!<=&'()#*+,-.!/0!12
345!!6(789% ">?#%):B(!$*%*$*%C,
:B((D6E">?#*$(!*F*%$*%C,
0G  8  :    (    (  D6  E"  >?  #  %A;:B  (!
%@%$$*%C,:B!&07H6E">?#CC(!
$**%$*%;,0G8:!&07H<=IJ'&5
$*%;8>4[Rh8m!O8!=J\Jc<(EG.Z
Q07_Ei0nkj07/O-_Q\J>_J<(4j
8
px<^."_J>QY<='&_0789("E_
/L-<S<"Y&:;4<3=6)(6>?@+5A!94Z
<^."_J>QYJ/<='&4010GK!O_[8mP_


8m4Z_e1<( \
"Y8ZEE">?#%C;:B(!$;%*$*%$,
:B((D<=!O8!=_^."'&_I0S,O
<='&8>J.D_Ia_<Oa<(PQP4"5$*%F8O4
.(,4I
R1by<S- !=50G-IE_
.?8>>?4-#J_KP!Q<('J/n4079
$'J!<8_8J,8>'&
$%a5J#J4<S7 (0S_4?.ZQP]_
Ia_M\<O6Jk(<4ZE"<SJ7
a5,(0SKiKzK]/l
$${4DJR/SPQP< !"QP,n
7#n6^a0J
$C^1lE"_E",PQP_ 4[Jk(<
4ZE"<S7 _^a_JP[8JKiKz_\
!"<(J#J<\ !"4[
$;0GK!OE>(.DJ!_.gQ0|!OI<Y<=
a_8J_laj(J/'&8>J.D4Z[4,5
/_894D<(.\/}4Ja401!OR6<4DPQPJ!QP,_
-<(>D4j8'&_/L-
$)0GK!O^a.gQ0|_jE"aJ/6O#>?_
J(J(/^."_J>QYJ/6^aD\>68ZE
&443#B96KP!QI94Z!O8!=_^."J/<=
'&>J.DIa_<Oa<(PQP
$F'J!<8J#J,8><J#JIJ
"QP_\ !"E"?_J>_j/(J<YJ>/O 4"_
/L-6J#J,8PQP_J#J4R0,D4g<
J-#J_J/<QP,n7#n_ \/l4R0KP!
Q7.\_ \/l#]QY4j4?_KP!QIIS
$@'J!<8,J^a(<OJ#JJ.DI
a_M\<O#>?708h_j/(k0G4a4Rj,!_-
!=Jj`h4d!c_/L-?407&,89
eJ(/O 8>>8(><4DM>(<O_D<O<(PQP
"#<5[8>^a/~D_<0S_<`(
"E_/L-
$A"Y0>j,!_1<S- !=.\>4\7".\>
<_Ei0n^a_JP[(-8>IJ'&6K]/lO
k80G1/1QY !=J>4Z<E_P!8D.D/(\
0n4"-88>(KLD
$+J>?4D8>4^mE<(1J "<=
'&i>#w4?>e807_(,!<(!,!
TTT•&€&•&T‚
&5a<(>E">?,!<(99~n407_
KLKP!QE">?8ZES:KL<(JIJb8
nEQP0_8PQP_J#J4R0,D4D_1<S
J^a(<O<4DM>(<O_D<O<(PQP-

8O4P!/(E">?!O8!=<4DPQP_
,0G8:KLMI'07NO5$*%;
Nơi nhn:
:!&07H6
:KL6
&J^a(<O6
&J&6
0
E
F
GH()8(

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×