Tải bản đầy đủ

Hệ thần kinh tự động ppt

Hệ Thần Kinh
Tự Động
(Hệ Thần Kinh Thực Vật)
Hệ thống thần kinh thực vật (TKTV):
Còn được gọi là:

Hệ thống thần kinh dinh dưỡng

Hệ thống thần kinh tự động (TKTĐ)

Hệ thống thần kinh tạng

Hệ thống thần kinh không tuỳ ý
Thành phần chính của hệ thống
TKTV

Hệ Giao cảm (Sympathetic system)

Hệ Đối giao cảm (Para_Sympathetic
system) hay hệ phó giao cảm.
Cả hai hệ thống này được bắt nguồn từ những

Cả hai hệ thống này được bắt nguồn từ những
nhân thuộc hệ thống thần kinh trung ương (Central
nhân thuộc hệ thống thần kinh trung ương (Central
Neurvous System _ CNS)
Neurvous System _ CNS)
Cơ xương
Hệ thống TK ngoại biên
Hệ TK bản thể Hệ TKTV (hệ TKTĐ)
Hệ TK
PHÓ GIAO CẢM
Hệ TK
GIAO CẢM
Tác động
chọn lọc
Tác động
lan tỏa
Cơ trơn, tuyến
& cơ tim
Nguồn: www.pharmamotion.com
Hoá chất trung gian dẫn truyền tk
Hoá chất trung gian dẫn truyền tk

Có 2 loại : A.Ch và NE

Nguồn gốc:

A.Ch được tổng hợp và giải phóng từ sợi
Cholinergic.

NE được giải phóng từ sợi Adrenergic
(1) Cholin được vận chuyển qua màng có sự hổ trợ Na
+
(2) A.Ch được vận chuyển có H
+
hỗ trợ giống 1 nguồn năng lượng.
SƠ ĐỒ SINH TỔNG HỢP ACETYLCHOLIN (A.Ch)
(1) Tyrosin Hydroxylase
(2) Dopa_ Decarboxylase


(3) Dopa_ β_Hydroxylase
COMT: Cathechol – O – Methyl Transferase
MAO: Monoamin Oxidase
NMN: Normetanephrine
SƠ ĐỒ SINH TỔNG HỢP NOR EPINEPHINE
RECEPTOR CỦA HỆ ĐỐI GIAO CẢM
RECEPTOR CỦA HỆ GIAO CẢM

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×