Tải bản đầy đủ

MẪU SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN T potx

7/ Mẫu sổ theo dõi hợp đồng in
Cơ quan Thuế Mẫu số: HĐ01/AC

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG IN
Từ ngày tháng đến ngày tháng năm
Hợp dồng
Tên nhà in
Đơn
vị tính

Tên ấn
chỉ
Ký hiệu
Từ số
đến số

Số
lượng
Đơn
giá in
Thành

tiền
(VNĐ)
Thanh lý Chênh lệch HĐ/TLý

Số Ngày Số Ngày Slượng Tiền
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BL thuế
BL mônCộng xxx xxxx xxxx xxx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×