Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn ngàn hương cần thơ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
NGÀN HƯƠNG CẦN THƠ

Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN THỊ KIM HÀ NGUYỄN THỊ THANH KIỀU
MSSV: 4053556
Lớp: Kế toán tổng hợp – K.31Cần Thơ, 05/2009
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
i
LỜI CẢM TẠ


Sau 4 năm học tập dưới giảng đường Đại Học Cần Thơ, với những kiến thức
em đã tích lũy được cùng với thời gian 3 tháng thực tập tại công ty Ngàn Hương
nhằm củng cố những kiến thức đã học, vận dụng vào thực tiễn và đúc kết những
kinh nghiệm bổ sung cho lý luận, đến nay em đã hoàn thành đề tài luận văn tốt
nghiệp của mình “Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn
Hương”.
Trong thời gian qua bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em luôn được sự
hướng dẫn tận tình của quý thầy cô Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh - Trường
ĐH Cần Thơ, đặc biệt là Cô Nguyễn Thị Kim Hà và sự giúp đỡ nhiệt tình của các
cô chú, anh chị ở phòng kế toán của Công ty TNHH Ngàn Hương.
Tuy nhiên, với thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên bài luận không
tránh có những sai sót. Em rất mong nhận được đóng góp ý kiến và chỉ bảo của
quý thầy cô, các cô chú, các anh chị trong công ty.
Cuối lời, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa kinh tế & Quản trị
kinh doanh cũng như Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong công ty!

Xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Thanh Kiềuwww.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
ii

LỜI CAM ĐOAN


Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và các kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, và không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày tháng năm
Sinh viên thực hiệnwww.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
iii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP


-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
iv
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
  

Họ và tên người hướng dẫn: ..........................................................................................
Học vị:............................................................................................................................
Chuyên ngành: ...............................................................................................................
Cơ quan công tác: ..........................................................................................................

Tên học viên: .................................................................................................................
Mã số sinh viên:.............................................................................................................
Chuyên ngành: ...............................................................................................................
Tên đề tài: ......................................................................................................................
........................................................................................................................................

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Về hình thức
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Cần thơ, ngày …. tháng …. năm 2009
Người nhận xét

www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
v
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
MỤC LỤC

Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU ............................................................................ 01
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................. 01
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................. 02
1.2.1. Mục tiêu chung .................................................................................... 02
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 02
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ..................................................................... 02
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...................................................................... 03
1.3.1. Không gian nghiên cứu ......................................................................... 03
1.3.2. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 03
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 03
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 03

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 05
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính ....................................... 05
2.1.1.1. Khái niệm ........................................................................................... 05
2.1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính .......................................................... 05
2.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính ........................................................... 06
2.1.3. Vai trò của phân tích tài chính .............................................................. 06
2.1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính ................................................... 07
2.1.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính ............................................................. 07
2.1.5.1. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán ....................................... 07
2.1.5.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư ................................ 09
2.1.5.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời ......................... 09
2.1.6. Phương trình Dupont ............................................................................ 11
2.1.7. Phương pháp phân tích ......................................................................... 11
2.1.7.1. Phương pháp so sánh ......................................................................... 11
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
2.1.7.2. Phương pháp tỷ lệ .............................................................................. 12
2.1.7.3. Phương pháp cân đối ......................................................................... 13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 13
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 13
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 13

Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN NGÀN HƯƠNG ............................................................... 14
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .............................. 14
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU ................. 15
3.3. NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ......................................................................... 16
3.3.1. Nhiệm vụ ............................................................................................... 16
3.3.2. Chức năng ............................................................................................. 17
3.3.3. Hình thức tổ chức quản lý của công ty ................................................. 17
3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY QUA 3 NĂM (2006 – 2008) .................................................................... 19
3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ............................................................ 23
3.5.1. Thuận lợi ............................................................................................... 23
3.5.2. Khó khăn ............................................................................................... 23
3.6. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC NĂM 2009 .......................... 24

Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÀN HƯƠNG .......................... 26
4.1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ............... 26
4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán ............................................................. 26
4.1.1.1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của tài sản .......................... 26
4.1.1.2. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của nguồn vốn ................... 34
4.1.2. Phân tích quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ........................... 40
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG
THANH TOÁN ............................................................................................. 44
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
4.2.1. Phân tích tình hình công nợ .................................................................. 44
4.2.2. Phân tích khả năng thanh toán .............................................................. 47
4.3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH
ĐẦU TƯ ......................................................................................................... 49
4.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính ................................................................... 49
4.3.2. Phân tích tình hình đầu tư ..................................................................... 52
4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ KHẢ NĂNG
SINH LỜI ...................................................................................................... 54
4.4.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh .............................................................. 54
4.4.2. Phân tích khă năng sinh lời ................................................................... 57
4.5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DUPONT .................................................. 60
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN VÀ
NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TẠI CÔNG TY .................................................................................... 63
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ........................................................... 63
5.1.1. Tồn tại ................................................................................................... 66
5.1.2. Nguyên nhân ......................................................................................... 64
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ........................................................................... 65

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................... 67
6.1. KẾT LUẬN ............................................................................................. 67
6.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................ 68
6.2.1. Đối với Nhà nước ................................................................................. 68
6.2.2. Đối với Công ty ................................................................................... 69

www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
Trang
Bảng 1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty
qua 3 năm (2006 – 2008) ................................................................................ 20
Bảng 2. Bảng phân tích khái quát tổng tài sản ............................................... 27
Bảng 3. Bảng phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản lưu động............ 29
Bảng 4. Bảng phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản cố định .............. 33
Bảng 5. Bảng phân tích khái quát tổng nguồn vốn ........................................ 35
Bảng 6. Bảng phân tích sự biến động và cơ cấu nợ phải trả ........................... 37
Bảng 7. Bảng phân tích sụ biến động và cơ cấu nguồn vốn
chủ sở hữu ....................................................................................................... 39
Bảng 8. Bảng phân tích quan hệ cân đối 1 giữa tài sản - nguồn vốn …...........41
Bảng 9. Bảng phân tích quan hệ cân đối 2 giữa tài sản - nguồn vốn
chủ sở hữu - vốn vay ....................................................................................... 43
Bảng 10. Bảng phân tích tình hình công nợ ................................................... 45
Bảng 11. Bảng phân tích khả năng thanh toán ............................................... 48
Bảng 12. Bảng phân tích cấu trúc tài chính .................................................... 51
Bảng 13. Bảng phân tích tình hình đầu tư ...................................................... 53
Bảng 14. Bảng phân tích hiệu quả kinh doanh ............................................... 55
Bảng 15. Bảng phân tích khả năng sinh lời .................................................... 58
Bảng 16. Bảng phương trình Dupont trong mối quan hệ
ROA – ROS – ROE ........................................................................................ 60

Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty ................................................... 18
Sơ đồ 2. Sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỷ số ......................... 61www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

01. TNHH – Trách nhiệm hữu hạn.
02. TSLĐ – Tài sản lưu động.
03. TSCĐ – Tài sản cố định.
04. TS – Tài sản.
05. NV – Nguồn vốn.
06. CSH – Chủ sở hữu.
07. DT – Doanh thu.
08. LN – Lợi nhuận.
09. CPQL – Chi phí quản lý.
10. CPTC – Chi phí tài chính.
11. GVHB – Giá vốn hàng bán.
12. NNH - Nợ ngắn hạn.
13. VQ – Vòng quay.
14. HĐKD – Hoạt động kinh doanh.
15. LNST – Lợi nhuận sau thuế.
16. Thuế GTGT – Thuế giá trị gia tăng.
17. KD – Kinh doanh.
18. HTK – Hàng tồn kho.
19. BQ – Bình quân.
20. PTKH – Phải thu khách hàng.


www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
TÓM TẮT


Không thể phủ nhận rằng thị trường kinh doanh đang ngày một mở rộng
hơn, một mặt mang lại những cơ hội để công ty lớn mạnh thông qua việc mở
rộng thị trường và đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh theo yêu cầu cạnh tranh,
mặt khác sẽ là thách thức không nhỏ đối với khả năng của công ty, buộc các công
ty phải có chính sách phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh.
Dù là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào thì tài chính vẫn là
một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu được, có thể nói nó là mục
tiêu phấn đấu hàng đầu và lâu dài của doanh nghiệp. Để thấy rõ doanh nghiệp sử
dụng và quản lý tài chính có hiệu quả hay không thì phân tích tài chính sẽ là câu
trả lời rõ ràng và thực tế nhất, bởi vì nó không chỉ tạo ra “giá trị khổng lồ” cho
các nhà đầu tư, nhà cung cấp,… mà còn đề xuất “lời khuyên” cho các chủ sở hữu
doanh nghiệp…
Với phương pháp nghiên cứu kết hợp lý luận thực tiễn, vận dụng phương
pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ và phương pháp cân đối trên cơ sở phân tích các
hoạt động tài chính của Công ty, đề tài này hướng đến mục đích phân tích những
vấn đề cơ bản về tài chính trên báo cáo tài chính như: tài sản – nguồn vốn, thu
nhập – chi phí – lợi nhuận, dòng tiền, các tỷ số tài chính… để làm sáng tỏ hơn
những vấn đề tài chính ẩn chứa bên trong thông tin trên báo cáo tài chính:
- Thực trạng tài chính công ty Ngàn Hương thông qua bảng cân đối kế toán
và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Phân tích các chỉ số tài chính nhằm nêu rõ tình hình công nợ và khả năng
thanh toán, cấu trúc tài chính và tuh đầu tư, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh
lời của công ty.
- Những tồn tại còn vướng mắc và những khó khăn mà công ty gặp phải.
- Đề xuất các giải pháp cơ bản và thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
và quản lý tài chính cho công ty.www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 1- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
Chương 1
GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nếu người ta ví hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế như một quả tim hoạt
động theo nhịp đập trong cơ thể sống của con người thì doanh nghiệp được coi là
các mạch máu lưu dẫn đi khắp cơ thể. Các mạch máu có lưu thông điều hòa thì
cơ thể mới có sinh lực và khỏe mạnh, điều đó cũng có nghĩa là hoạt động của các
doanh nghiệp có hiệu quả thì nền kinh tế mới vững mạnh và phát triển.
Hiện nay, chúng ta có thể thấy các hình thức hoạt động đa dạng và phức tạp
của nhiều loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư
nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v… Dù cho doanh nghiệp
được tổ chức theo bất kỳ hình thức nào, kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào thì mục
tiêu cuối cùng vẫn là tối đa hóa lợi nhuận. Đối với mỗi doanh nghiệp, mọi hoạt
động từ khâu sản xuất đến quá trình tiêu thụ sản phẩm đều có mối liên hệ chặt
chẽ với vấn đề tài chính. Tuy nhiên, một doanh nghiệp có thế lực về tài chính
cũng chưa phải là tốt nhất mà quan trọng là việc sử dụng và quản lý tài chính như
thế nào cho hợp lý và đạt được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Điều này không những mang lại lợi ích cho doanh nghiệp về tài chính, giúp
doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa mà còn có thể khắc phục được những
khiếm khuyết trong các lĩnh vực khác, bên cạnh đó nó còn góp phần vào việc
nâng cao hiệu quả tài chính quốc gia.
Với những vai trò quan trọng đó, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
là việc hết sức cần thiết đối với bản thân doanh nghiệp và là công cụ cung cấp
thông tin cho nhiều đối tượng quan tâm khác như: nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà
cung cấp, khách hàng,.v.v… tùy theo mục đích của họ. Và đây cũng chính là lý
do em thực hiện “Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu
Hạn Ngàn Hương” để làm đề tài Luận văn tốt nghiệp của mình.
Đề tài này hướng đến mục đích phân tích những vấn đề cơ bản về tài chính
trên báo cáo tài chính như: tài sản – nguồn vốn, thu nhập – chi phí – lợi nhuận và
các tỷ số tài chính… để làm sáng tỏ hơn những vấn đề tài chính ẩn chứa bên
trong thông tin trên báo cáo tài chính.
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 2- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngàn Hương
Cần Thơ.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1, phân tích thực trạng và đánh giá tình hình tài chính của công ty
qua 3 năm (2006 - 2008) thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh và chỉ ra nguyên nhân gây ra sự biến động các chỉ tiêu đó .
- Mục tiêu 2, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.
- Mục tiêu 3, phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư.
- Mục tiêu 4, phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời.
- Mục tiêu 5, phân tích tài chính Dupont.
- Mục tiêu 6, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện việc sử dụng và quản
lý tình hình tài chính tại công ty.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Khi bắt tay vào xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh, có một số câu
hỏi quan trọng mà không một công ty nào được phép bỏ qua là phải tính đến việc
các yếu tố tài chính sẽ được sử dụng và quản lý như thế nào, xem các đồng vốn
bỏ ra hiệu quả đến đâu, có đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh như mong
muốn ban đầu hay không? Riêng với đề tài này, từ 6 mục tiêu cụ thể nêu trên đặt
ra những câu hỏi tương ứng như sau:
Câu hỏi 1
Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2008, thực trạng hoạt động kinh doanh của
công ty như thế nào? Công ty kinh doanh có lợi nhuận hay phi lợi nhuận?
Câu hỏi 2
Tình hình thanh toán của công ty ra sao? Có đủ khả năng thanh toán các món
nợ tới hạn hay không và phải bao lâu mới thu được tiền khách hàng nợ?
Câu hỏi 3
Cấu thành vốn của công ty? Công ty sử dụng tiền của chủ sở hữu, vốn vay
hay tiền mặt phát sinh từ bên trong?
Việc đầu tư ở công ty trong 3 năm qua (2006 – 2008) ra sao? Trong tương lai
có đảm bảo hiệu quả kinh doanh không?
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 3- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
Câu hỏi 4
Việc sử dụng các nguồn lực của công ty để kiếm được lợi nhuận có đạt hiệu
quả không? Khả năng sinh lời của công ty có đảm bảo sự duy trì và phát triển lâu
dài hay không?
Câu hỏi 5
Các tỷ số tài chính nói lên điều gì? Mối quan hệ tương tác giữa chúng? Nó
phản ánh trạng thái tài chính và khả năng hoạt động của Ngàn Hương ra sao?
Câu hỏi 6
Có thể kết luận gì qua việc phân tích tình hình tài chính của công ty? Những
mặt mạnh và mặt yếu? Nguyên nhân và tồn tại mà công ty gặp phải? Công ty có
giải pháp nào giúp nâng cao việc sử dụng và quản lý tài chính?
Câu hỏi 7
Phương hướng và chiến lược của Ngàn Hương năm 2009?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu
Đề tài được tìm hiểu nghiên cứu và phân tích tại Công Ty TNHH Ngàn
Hương, Số 133K - Trần Hưng Đạo - P. An Phú - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ.
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
Các số liệu và thông tin được thu thập trong thời gian 3 năm từ năm 2006 đến
năm 2008.
Luận văn được thực hiện trong thời gian từ ngày 02/02/2009 đến ngày
24/04/2009.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về lĩnh vực tài chính công ty, cụ thể là tình hình tài chính
của công ty TNHH Ngàn Hương thông qua các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán,
bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các tỷ
số tài chính.
Phương hướng và giải pháp để nâng cao việc sử dụng và quản lý tài chính tại
công ty.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Trước khi thực hiện đề tài này, em đã tìm hiểu tham khảo qua một số tài liệu
nghiên cứu có liên quan đến phân tích tài chính công ty. Qua đó cho thấy các tác
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 4- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
giả đã đi nghiên cứu, phân tích đánh giá vấn đề tài chính một cách sâu sắc. Dựa
trên cơ sở những lý luận chuyên môn của các tài liệu đó để vận dụng vào thực
tiễn phân tích tài chính của công ty TNHH Ngàn Hương Cần Thơ.
Sau đây là một số tài liệu tiêu biểu:
* SV. Tạ Thị Thùy Hương (2006). Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ
phần in tổng hợp Cần Thơ. Lớp Kế toán - K.29 - Khoa kinh tế & QTKD –
Trường ĐHCT.
Trong đề tài này, tác giả đề cập đến các nội dung nghiên cứu sau đây:
- Phân tích và đánh giá khái quát thực trạng công ty qua 3 năm từ 2004 đến
2006 thông qua bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ chủ yếu: Tình hình công nợ và khả năng thanh
toán, mức độ dảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, cấu trúc tài chính và khả
năng sinh lời bằng cách so sánh giữa năm nay với năm trước.
- Bằng phương pháp tỷ lệ và phương pháp so sánh, tác giả đã tham chiếu sự
biến đổi của các tỷ lệ tài chính theo từng nhóm đặc trưng và so sánh số liệu năm
nay với năm trước theo chiều ngang để thấy được sự biến đổi cả về số tuyệt đối
và số tương đối của các khoản mục.
- Qua phân tích và đánh giá rút ra kết luận về tình hình tài chính ngày càng tốt
và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty về nhân lực, về
sử dụng và quản lý vốn, khả năng thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí và đầu tư…
* SV. Phạm Ngọc Hậu (2006). Xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty
TNHH Ngàn Hương. Lớp Kế toán doanh nghiệp - Khóa IX - Trường Trung Học
Quản Lý & Công Nghệ - Phân Hiệu I - TP Cần Thơ.
Trong đề tài này, tác giả thực hiện các nội dung chủ yếu sau:
- Giới thiệu sơ lược về Công Ty TNHH Ngàn Hương.
- Tính toán số liệu để xác định kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn
từ năm 2004 đến 2006 và đưa ra nhận xét tổng quát.
- Đánh giá khái quát tình hình hoạt động và nêu lên những khó khăn cũng như
thuận lợi của công ty trong hoạt động kinh doanh.
- Đưa ra một số kiến nghị đối với công ty về việc xây dựng đội ngũ cán bộ,
xây dựng chiến lược kinh doanh và cách sử dụng nguồn vốn sao cho hợp lý hơn.
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 5- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính
2.1.1.1. Khái niệm
Tài chính là tất cả các mối quan hệ biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, phát sinh
trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ, tồn tại trong quá trình tái
sản xuất của doanh nghiệp. Tài chính là từ được dùng để mô tả các nguồn tiền tệ
có thể sử dụng được (hay sẵn có để dùng) cho chính phủ, công ty hoặc cá nhân
và nhân sự quản trị các nguồn này.
Phân tích tài chính là việc ứng dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích đối với
các báo cáo tài chính tổng hợp và mối liên hệ giữa các dữ liệu để đưa các dự báo
và các kết luận hữu ích trong phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích tài chính
còn là việc sử dụng các báo cáo tài chính để phân tích năng lực và vị thế tài chính
của một công ty, và để đánh giá năng lực tài chính trong tương lai.
2.1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính
Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà
nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau. Do vậy sẽ có
nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: chủ
doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng, nhà cho vay,… kể cả các cơ
quan nhà nước và những người làm công, mỗi đối tượng quan tâm trên các góc
độ khác nhau.
- Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm
hàng đầu là khả năng phát triển, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, do đó họ quan
tâm tới đầu tư và tài trợ.
- Đối với chủ ngân hàng và các chủ nợ khác, mối quan tâm chủ yếu là đánh
giá khả năng thanh toán, khả năng trả nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.
- Đối với các nhà đầu tư khác, họ quan tâm tới các yếu tố rủi ro, lãi suất, khả
năng thanh toán…
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo
cáo tài chính và các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 6- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các
góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp, khái quát, vừa xem xét một
cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo
và đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và quyết định đầu tư phù hợp.
Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy: phân tích tài chính là công cụ hữu ích
được dùng để xác định giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của
doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra được
những quyết định phù hợp với mục đích mà mình quan tâm.
2.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính
- Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để
"hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công
cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài
chính trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích
khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin
từ các dữ liệu ban đầu.
- Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra
quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho
việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích
tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó,
người ta sử dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích tài chính nhằm cố gắng đưa ra
đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích
tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả
năng của những sự cố kinh tế trong tương lai.
2.1.3. Vai trò của phân tích tài chính
Vai trò đầu tiên và rất quan trọng phân tích tài chính là tạo ra giá trị khổng lồ
cho các nhà đầu tư, cung cấp các phân tích, và đề xuất “lời khuyên đầu tư” cho
doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
Phân tích tài chính làm giảm bớt các nhận định chủ quan, dự đoán và những
trực giác trong kinh doanh, góp phần làm giảm bớt tính không chắc chắn cho các
hoạt động kinh doanh.
Phân tích tài chính cung cấp những cơ sở mang tính hệ thống và hiệu quả
trong phân tích các hoạt động kinh doanh.
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 7- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
Phân tích tài chính cũng giúp kết nối và cố vấn đầu tư cho chính doanh
nghiệp của mình thông qua sự phân tích và đánh giá các dự án hay kế hoạch.
Phân tích tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quản trị xác định được
tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chiến lược thích hợp hỗ
trợ cho kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời nó còn giúp cho các
đối tượng khác thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra
các quyết định đúng đắn.
Kết quả của phân tích tài chính sẽ góp phần tích cực vào sự hưng thịnh của
các công ty. Điều này đã được khẳng định rất rõ và chứng minh qua thực tế.
Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy: phân tích tài chính là công cụ hữu ích
được dùng để xác định giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của
doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra được
những quyết định phù hợp với mục đích mà mình quan tâm.
2.1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình tính toán các tỷ số mà còn là quá
trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về các kết quả tài chính hiện
hành so với quá khứ nhằm đánh giá đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp,
đánh giá những gì đã làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến những gì sẽ xảy ra,
trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp để tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắc
phục các điểm yếu.
Nội dung phân tích báo cáo tài chính bao gồm:
- Phân tích các báo cáo tài chính.
+ Phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn và mối quan hệ giữa chúng.
+ Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính.
2.1.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.1.5.1. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
Sức mạnh tài chính của công ty thể hiện khả năng chi trả các khoản cần phải
thanh toán, các đối tượng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp luôn đặt ra câu
hỏi: liệu công ty có đủ khả năng thanh toán các món nợ tới hạn hay không? Và
tình hình thanh toán của công ty như thế nào? Các nhà quản trị doanh nghiệp
luôn để ý đến các khoản nợ tới hạn, sắp đến hạn phải trả để chuẩn bị sẳn các
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 8- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
nguồn thanh toán chúng. Nếu không, các chủ nợ, căn cứ vào luật phá sản có thể
yêu cầu doanh nghiệp tuyên bố phá sản nếu không có khả năng thanh toán các
khoản nợ tới hạn.
Trong kinh doanh, việc chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn là điều bình
thường do luôn phát sinh các quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các đối
tượng như Nhà Nước, khách hàng, nhà cung ứng, v.v… Phân tích tình hình và
khả năng thanh toán là đánh giá tính hợp lý về sự biến động của các khoản phải
thu, khoản phải trả, tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự đình trệ trong thanh toán
nhằm giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình tài chính, đảm bảo sự phát triển của
doanh nghiệp.
Các chỉ tiêu phản ánh tình hình công nợ và khả năng thanh toán gồm:

CHỈ TIÊU CÁCH XÁC ĐỊNH Ý NGHĨA KINH TẾ
Tình hình công nợ

1. Hệ số
khái quát (%)
Tổng các khoản phải thu
Tổng các khoản phải trả
Phản ánh tương quan giữa các
khoản chiếm dụng lẫn nhau.
2.Vòng quay khoản
phải thu (vòng)
Doanh thu thuần
Các khoản phải thu BQ
Phản ánh tốc độ biến đổi của các
khoản phải thu thành tiền mặt.
3. Kỳ thu tiền BQ
(ngày)
Số ngày trong kỳ (365)
Vòng quay khoản phải thu
Phản ánh thời gian cần để thu hồi
các khoản phải thu.
Khả năng thanh toán

1. Hệ số thanh toán
hiện hành (lần)
Tổng tài sản lưu động
Nợ ngắn hạn
Cho thấy 1 đồng nợ ngắn hạn được
đảm bảo bao nhiêu đồng TSLĐ.
2. Hệ số thanh toán
nhanh (lần)
TSLĐ – Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
Đo lường mức độ đáp ứng nhanh
của VLĐ trước các khoản nợ NH.
3. Hệ số thanh toán
bằng tiền mặt (lần)
Tiền + ĐT tài chính NH
Nợ ngắn hạn
Cho thấy 1 đồng nợ NH được đảm
bảo bao nhiêu đồng vốn bằng tiền.

www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 9- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
2.1.5.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư
Cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu về tài sản, cơ cấu nguồn vốn và mối quan
hệ cân bằng cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích
cấu trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đầu tư và huy động vốn của
doanh nghiệp, chỉ ra các phương thức tài trợ tài sản để làm rõ những dấu hiệu về
cân bằng tài chính.
Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư trong doanh nghiệp cho phép
trả lời các câu hỏi sau đây:
- Cấu thành nguồn vốn ở doanh nghiệp như thế nào? Có lợi về mặt tài chính
cho công ty hay không?
- Trong điều kiện nào doanh nghiệp có thể sử dụng vốn vay mượn vào kinh
doanh để đem lại lợi ích cho chủ sở hữu?
- Việc đầu tư ở doanh nghiệp ra sao? Có đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong
tương lai hay không?
Để giải quyết những vấn đề đặt ra cần tính toán, phân tích các chỉ tiêu sau:

CHỈ TIÊU CÁCH XÁC ĐỊNH Ý NGHĨA KINH TẾ
Cấu trúc tài chính
1. Hệ số nợ (lần)
Tổng nợ phải trả
Tổng tài sản
Phản ánh mức độ phụ thuộc về
mặt tài chính.
2. Hệ số tự tài trợ
(lần)
Nguồn vốn CSH
Tổng tài sản
Phản ánh sự đóng góp của CSH đối
với tài sản đang sử dụng.
3. Hệ số nợ so với
vốn CSH (lần)
Tổng nợ phải trả
Tổng vốn CSH
Phản ánh tương quan giữa nợ phải
trả và vốn CSH.
Tình hình đầu tư

1. Tỷ suất đầu tư
TSCĐ (%)
Tài sản cố định x 100
Tổng tài sản
Phản ánh vị trí của TSCĐ trong
tổng tài sản.
2. Tỷ suất tự tài trợ
TSCĐ (%)
Nguồn vốn CSH x 100
Tài sản cố định
Phản ánh tình hình trang bị cơ sở
vật chất kỹ thuật và tài sản cố định

2.1.5.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời
Hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời là một phạm trù kinh tế phản ánh
trình độ sử dụng các nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp về lao động, vật tư, tiền
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 10- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
vốn để đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất.
Khi phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời, cần phải đề cập một
cách toàn diện cả về thời gian và không gian, đồng thời đặt nó trong mối quan hệ
với hiệu quả chung của toàn xã hội.
Về thời gian, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời đạt được trong một kỳ
không được làm giảm sút hiệu quả của thời kỳ kinh doanh tiếp theo và phải ổn
định an toàn ngày càng phát triển.
Về không gian, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời phải được thực hiện
trong mọi bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp từ doanh nghiệp mẹ đến các
doanh nghiệp con và các đơn vị trực thuộc.
Do đó cần tính toán và phân tích các chỉ tiêu sau trên cơ sở thống nhất với
công thức đánh giá hiệu quả kinh doanh chung. Một cách tổng quát có thể xác
định hiệu quả kinh doanh như sau:

CHỈ TIÊU CÁCH XÁC ĐỊNH Ý NGHĨA KINH TẾ
Hiệu quả kinh doanh
1. Hiệu suất sử dụng
tổng tài sản (lần)
Doanh thu thuần
Tổng tài sản
Phản ánh 1 đồng tài sản tạo được
bao nhiêu đồng doanh thu.
2. Hiệu suất sử dụng
TSCĐ (lần)
Doanh thu thuần
Tài sản cố định
Phản ánh 1 đồng tài sản cố định tạo
ra bao nhiêu đồng doanh thu.
3. Vòng quay
vốn lưu động (lần)
Doanh thu thuần
Tài sản lưu động
Phản ánh trong 1 đồng vốn lưu động
tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.
4. Vòng quay hàng
tồn kho (lần)
Giá vốn hàng bán
HTK bình quân
Phản ánh hiệu quả quản lý hàng tồn
kho của công ty.
Khả năng sinh lời

1. Hệ số sinh lời
doanh thu - ROS (%)
Lợi nhuận sau thuế
Doanh thu thuần
Phản ánh 1 đồng doanh thu tạo ra
bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.
2. Hệ số sinh lời của
tài sản - ROA (%)
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản
Phản ánh 1 đồng tài sản tạo ra bao
nhiêu đồng lợi nhuận ròng.
3. Hệ số sinh lời vốn
CSH- ROE (%)
Lợi nhuận sau thuế
Vốn CSH
Phản ánh 1 đồng vốn CSH tạo ra
bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 11- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
2.1.6. Phương trình Dupont
Phương pháp phân tích tài chính Dupont cho thấy mối quan hệ tương hỗ giữa
các tỷ lệ tài chính chủ yếu. Phương pháp phân tích ROE dựa vào mối quan hệ với
ROA để thiết lập phương trình phân tích, cụ thể:
ROE = ROA  Đòn bẩy tài chính
Trong đó, đòn bẩy tài chính hay đòn cân tài chính là chỉ tiêu thể hiện cơ cấu
tài chính của doanh nghiệp.
Tổng tài sản
Đòn bẩy tài chính = 
Vốn chủ sở hữu

Như vậy, phương trình DuPont sẽ được viết lại như sau:

Lãi ròng Doanh thu Tổng tài sản
ROE =  x  x 
Doanh thu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu

 Tác dụng của phương trình:
- Cho thấy mối quan hệ và tác động của các nhân tố là các chỉ tiêu hiệu quả
sử dụng tài sản (vốn).
- Cho phép phân tích lượng hóa những nhân tố ảnh hưởng đến suất sinh lời
của vốn chủ sở hữu bằng các phương pháp loại trừ (thay thế liên hoàn hoặc số
chênh lệch).
- Đề ra các quyết sách phù hợp và hiệu quả căn cứ trên mức độ tác động khác
nhau của từng nhân tố khác nhau để làm tăng suất sinh lời.
2.1.7. Phương pháp phân tích
2.1.7.1. Phương pháp so sánh
 Khái niệm
Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng rộng rãi, phổ biến nhất
trong phân tích kinh tế nói chung và phân tích tài chính nói riêng, được áp dụng
từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình phân tích: từ sưu tầm tài liệu đến khi kết
thúc phân tích.
Khi sử dụng phương pháp so sánh cần chú ý:
 Về điều kiện so sánh
Thứ nhất, phải tồn tại ít nhất hai đại lượng hoặc hai chỉ tiêu.
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 12- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
Thứ hai, các đại lượng, các chỉ tiêu phải thống nhất nội dung và phương pháp
tính toán, thông nhất về thời gian và đơn vị đo lường.
Lưu ý là người ta có thể so sánh giữa các đại lượng (chỉ tiêu) có quan hệ chặt
chẽ với nhau để hình thành nên chỉ tiêu nghiên cứu về một vấn đề nào đó.
 Về tiêu thức so sánh: tùy thuộc vào mục đích của cuộc phân tích, người ta
có thể chọn một trong các tiêu thức sau:
- Để đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu đặt ra: tiến hành so sánh tài liệu
thực tế đạt được với các tài liệu kế hoạch, dự toán hoặc định mức.
- Để xác định xu hướng cũng như tốc độ phát triển: tiến hành so sánh giữa các
số liệu thực tế kỳ này với thực tế kỳ trước hoặc hàng loạt kỳ trước.
- Để xác định vị trí cũng như sức mạnh của doanh nghiệp: tiến hành so sánh
giữa số liệu của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác cùng loại hình kinh
doanh hoặc giá trị trung bình của ngành kinh doanh.
Số liệu của một kỳ được chọn làm căn cứ so sánh được gọi là gốc so sánh.
 Về kỹ thuật so sánh: người ta sử dụng một trong các kỹ thuật sau đây:
- So sánh về số tuyệt đối: là xác định chênh lệch giữa trị số của chỉ tiêu kỳ
phân tích với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc (trị số của chỉ tiêu có thể đơn lẻ, có thể là
số bình quân, là số điều chỉnh theo một hệ số hay tỷ lệ nào đó. Kết quả so sánh
cho thấy sự biến động về số tuyệt đối của hiện tượng kinh tế đang nghiên cứu.
- So sánh bằng số tương đối: là xác định số % tăng (giảm) giữa thực tế so với
kỳ gốc của chỉ tiêu phân tích,cũng có khi là tỷ trọng của một hiện tượng kinh tế
trong tổng thể quy mô chung được xác định. Kết quả cho biết tốc độ phát triển
hoặc kết cấu, mức độ phổ biến của hiện tượng kinh tế.
2.1.7.2. Phương pháp tỷ lệ
Phương pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực của các tỷ lệ của đại lượng tài
chính trong các quan hệ tài chính. Sự biến đổi các tỷ lệ, cố nhiên là sự biến đổi
của các đại lượng tài chính.
Về nguyên tắc, phương pháp tỷ lệ yêu cầu phải xác định được các ngưỡng,
các định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, trên sơ sở
so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với giá trị các tỷ lệ tham chiếu.
Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính được phân thành
các nhóm tỷ lệ đặc trưng, phản ánh những nội dung cơ bản theo các mục tiêu
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Ngàn Hương
GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà - 13- SVTH: Nguyễn Thị Thanh Kiều
hoạt động của doanh nghiệp. Đó là nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ
lệ về cơ cấu vốn và nguồn vốn, nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động kinh doanh,
nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời.
Mỗi nhóm tỷ lệ gồm nhiều tỷ lệ phản ánh riêng lẻ, từng bộ phận của hoạt
động tài chính trong mỗi trường hợp khác nhau, tùy theo giác độ phân tích, người
phân tích lựa chọn các nhóm chỉ tiêu phân tích của mình.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu, tài liệu trực tiếp tại Công Ty TNHH Ngàn Hương.
Thu thập những thông tin liên quan đến vấn đề phân tích tình hình tài chính
thông qua một số website và sách báo…
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích sau: phương pháp so sánh, phương
pháp tỷ lệ. Trong đó:
Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh giữa số liệu năm nay với số liệu
năm trước. Cụ thể đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là so sánh số
tương đối và số tuyệt đối giữa các chỉ tiêu của năm nay với năm trước.
Đối với bảng cân đối kế toán áp dụng phương pháp tỷ lệ để tính toán tỷ trọng
của từng khoản mục, sau đó dùng phương pháp so sánh để xem xét sự biến động
của tổng tài sản, tổng nguồn vốn cũng như chi tiết đối với từng loại tài sản, từng
loại nguồn vốn và đánh giá mức chênh lệch giữa các chỉ tiêu qua các năm.
Áp dụng phương pháp tỷ lệ tính toán tỷ trọng của từng khoản mục và tính
toán các tỷ số tài chính, sau đó so sánh sự biến động giữa các năm.
Phương pháp cân đối được sử dụng xác định chênh lệch giữa số liệu năm nay
với năm trước .www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×