Tải bản đầy đủ

Thuyết trình Phân tích tài chính doanh nghiệp docx

Thuyết trình Phân tích tài
chính doanh nghiệp
Thành viên nhóm:
1)Nguyễn Đình Can
2)Võ Minh Dương
3)Nguyễn Vũ Ty Ty
4)Phan Thị Bảo Vân
5)Trương Việt Vũ
Các nhân tố vĩ mô có tác động đến
thị trường bất động sản ở Việt Nam
Các nhân tố vĩ mô được đề cập đến:




!"#$%&'(#)*+,&-./

#0"1232

%&-.%


%&-&456
Tình hình tăng trưởng GDP và mức thu
nhập của người dân Việt Nam.
Tình hình thu nhập năm 2010:
Tình hình thu nhập năm 2010:

78%/97:;<9&0&=
%&->&%(?#-
4

@%8@&'1232&0
khoảng 1.160 USD
Tác động đến Bất động sản

<A(B(CDE*F#?

G&6#H6F<66I
&=(-
Dự báo tình hình thu nhập năm 2011:
JK!LMNO

PQP:RS.(71232

T8@&'#?<(/3 U22NV 
Luồng vốn đầu tư vào bất động
sản
Luồng vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản:

E9WU$X%.Y:EW
"$=ZL

1232:%&'7(&<[
/0:\&03U:U]&4Q#J^:%&'
7((#)*8,&-./_D95CU
Luồng vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động
sản:

!`T'7(+-a9(0T'
(89:(33"1232:?
b12*"7;8,&-./6%&'


7(:%&'&<[&01:P]&4Q#J^:
6R*"F%&'3U1&4Q#J^:E:
%&'&<[7F#1:cR]&4Q#J^:
913:RSd%&'&<[(#)*8,
&-./ C&9"331232:6
Ue3*";8,&-./6%&'7(:
d%&<[&0eU:1]&4Q#J^:91f:RS
d%&'7(
Dự báo năm 2011:

"&%758,&-./1233
9`#,&;C%(7 

Y6'+TVEE9#
6'*Y'g# 

1233*8"(Y&'E9;#*
C.h9`'i<j55
.h<4gi??7
<(E?:

(&6:*8"(58,&-./.hg9`
'#k(9B(
Lạm phát
Tình hình lạm phát ở việt nam năm
2010
Tình hình năm 2010

!6D70:(W"l

!"E?X
QmF#`;
QV*`$;<9
Q"-.%n<b#?
Q]"
QV*9<]#C(&'4
((0&-"&(#7
Tình hình năm 2010
Những tác động đến BĐS
3 T%7Y&'X

+,&-./_#<?&'6.%8/((%(

!6.*o#o
1 T%7*"X

m0"<9(&;<&'(<6<"&,
(:#p.,(:CDE*((<"
8"/

Y<6<E&<A(?8d.
$"./b8,&-./g<9:&n
8#&"'(
Những tác động đến BĐS
U T%7DE&IX
q J&IX

!.h<489&-;

&>#r8.h89&-B(#0"
8q sE&IX

a6<("E?#DE*:4
B(#0"
Những tác động đến BĐS
Dự báo 2011

m0".h\l:RS:B(*8"(
97tu+q

E?X!C;8"
0(&'"&I<4`#0d&5
<9)4t&;\]"%&(":.9n
@/#[(5:E&dC.";
C !CF.("70
(0&-"(
7q
Dân số
Tốc độ tăng dân số của Việt Nam:
3 .%7X

a9@/d&;.%122l
#7&4Uv.B3U?9
7

E3wew122l:.%#cR Pcl RPU
:l:eP.(73lll ]#
.%8@(&(03lllQ122l
#3:1Sw:/2:RSw.(7327
#]#,,(gR2@
Tình hình dân số nước ta:

.%8%<4&;6.*<"8#7
B(H xHT$8yV4x$T$8y
V4!zm(67eUS.%/7..% 

.%591l:fSd.%/7:
8@U:eSw{(<]#.%<
*44\#2:eSw 
Tình hình dân số nước ta:

B(<9@/-d&;.%
3wew122l:|.%?3
:(<C8@-
#3c:f1 TIC8@<4/:
|/6?<(/3l1 

B(8"("(d<91232<9(0
1233+-sE*:C&9U3Q31Q1232:/7
6PRR&45:dC(@%?
<(/cf cA4:B(&6C8
@(@%&0<(/3P R1.w
Dự báo năm 2011:

*8"(.%.hg9`(
Y9B( (&6:';
.hg,#7 

+@C?&'
7&0?3U1 J`?#&9123RB(
}E9&57/&03R1w&'
&0121w&'(1212 T;E.h
0(&-#*i&bE"(9`&'
DE*"*"&I0(&;<(
9#*o~>(@E9
&5
Đô thị hóa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x