Tải bản đầy đủ

Đồ án:Nội thất văn phòng đại diện Audi pot

HUTECH
NI THT
VN PHÒNG I DIN
AUDI
GVHD: NGUYN XUÂN PHÚC
SVTH : NG HNG PHÚ
LP : 07DNT2
MSSV : 107301116
 TÀI:
HUTECH
NI DUNG  CNG
I. LÝ DO CHN  TÀI
II. GII HN TH LOI CÔNG TRÌNH
III. H S KIN TRÚC
IV. Ý TNG THIT K
V. NHIM V THIT K
VI. S PHÁC KHÔNG GIAN
VII. KT LUN
HUTECH
I. LÝ DO CHN  TÀI
 Trong thi k đi mi và công ngh nh hin nay, tt c các lnh vc ca đi sng xã hi đu đc cun

theo s phát trin đó. Có th nói công s là mái nhà th hai ca nhng ai đã và đang tng bc kin to
nên nhng giá tr cho công ty và xã hi. Hãy th tính mt bài toán đn gin xem mi ngày bn đã dành
bao nhiêu thi gian ti công s ca mình ? iu đó đã nói lên đc mc đ gn bó gia nhân viên và
công ty vì th hãy bit trau chut, bày trí tng chi tit ni tht vn phòng đ tht s ni đây to nhng
nhp sng hòa cùng trái tim gn bó và trung thành.
 Không gian vn phòng là mt yu t quan trng góp phn mang li v đp cho t chc, nâng cao hiu
sut lao đng và to ra giá tr tinh thn cho ngi làm vic.
HUTECH
II. GII HN TH LOI CÔNG TRÌNH
 ây là mt công trình kin trúc công cng, mang đy đ chc nng ca mt
vn phòng gm các không gian nh: Show room,khu tip đón, khu ch,
phòng hp, phòng giám đc, phòng làm vic nhân viên,…Do đó, ngoài vic b
trí và thit k không gian phù hp chc nng làm vic cn phi chú ý đn các khía
cnh quan trng nh s dng ánh sáng, mà sc, vt liu nh th nào cho
phù hp.
 Th hin đc phong cách ca loi hình công trình cn thit k
HUTECH
 MB CHN B TRÍ KHU TRNG BÀY
HUTECH
Gii hn thit k  nhng không gian tiêu biu:
Phòng làm vic
Phòng làm vic
P. giám đ c
Phòng hp
HUTECH
IV. Ý T NG THIT K
HÌNH KHI
Thit k không gian theo hng hin đi, t hông thoáng. S dng đng n ét phong cách cu to ca xe
audi . Góp phn th hin nét đc trng ca công trình
C th là các đng cong, nghiêng, xéo, vát cnh
HUTECH
MÀU SC
Kt hp 3màu vào sn
tng. Trng là ch đo,
xanh , đ to dim nhn
Kt hp 3 gam màu ca dòng xe audi vào công trình . Trng là ch đo, đen-đ to dim nhn
HUTECH
VT LIU
S dng li thép vào
trang trí không gian,


vách ngn…
- S dng thch cao,nha tng hp to mng khi
trang trí trn, tng…theo đng nét nghiêng vát
cnh mang phong cách cá tinh cho công trình c th
trong tng không gian
HUTECH
V. NHI M V THIT K :
 Quy tip tân:
 ó là s kin to ca đng nghiêng, xéo xuyên sut gia trn, tng to mt phong cách cá
tính, đc sc cho khu snh tip đón
HUTECH
PHÒNG HP
 Trn, tng vi đng nghiêng, xéo, vát cnh xuyên sut to nên s
hài hoà cho không gian phòng hp
HUTECH
PHÒNG GIÁM C
 Trn, tng. đó là s kt hp đng nghiêng xéo tao
nên s sang trng cho phòng giám đc
HUTECH
PHÒNG LÀM VIC
 S dng mng, khi nghiêng,
xéo sp dt to s thoi mái,
mi la cho không gian làm vic
HUTECH
 Mt phòng làm vic vi cách b trí bàn làm vic, vách ngn, trn
theo đng nghiêng, xéo to phong cách cá tính.
HUTECH
LI THÉP LÀM VÁCH NGN TRANG TRÍ
HUTECH
BÀN LÀM VIC MANG KIU DÁNG CA THÂN XE
HUTECH
B CC BÀI
 D kin trình bày bài trên khong 14 bng A1 nh sau:
 T 1 :
 - Gii thiu đ tài
 T 2, 3:
 - H s gc công trình
 - H s ci to
 T 4, 5:
 Phi cnh và chi tit k thut không gian Show room
 T 6,7,8:
 Phi cnh và chi tit k thut phòng làm vic
 T 9,10:
 Phi cnh và chi tit k thut phòng hp ln
 T 11,12:
 Phi cnh và chi tit k thut phòng giám đc
 T  13, 14:
 Phi cnh và chi tit k thut khu vc gii khát, thit k d đc
HUTECH
HUTECH
KHÔNG GIAN PHÒNG HP
VI. S PHÁC Ý TNG
HUTECH
Không gian Snh
HUTECH
T nhng nghiên cu trên kt hp vi ý tng t đng nét
chic xe Audi R8 em đã đa vào thit k công trình ca mình
nh sau:
HUTECH
Ý tng t đu xe
HUTECH
HUTECH
Ý tng t đèn và mâm trc xe
HUTECH
B trí bàn lám vic theo hình mâm xe

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x