Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ 14 ppt

Nguoithay.vn


Nguoithay.vn
BÀI TP V HT NHÂN NGUYÊN T P - 5
Câu 21 : Bit U235 có th b phân hch theo phn ng sau :
nYIUn
1
0
94
39
139
53
235
92
1
0
3

Khi lng ca các ht tham gia phn ng: m
U

= 234,99332u; m
n
= 1,0087u; m
I
= 138,8970u; m
Y
=
93,89014u; 1uc
2
= 931,5MeV. Nu có mt lng ht nhân U235 đ nhiu, gi s ban đu ta kích thích cho
10
10
ht U235 phân hch theo phng trình trên và sau đó phn ng dây chuyn xy ra trong khi ht
nhân đó vi h s nhân ntrôn là k = 2. Coi phn ng không phóng x gamma. Nng lng to ra sau 5
phân hch dây chuyn đu tiên (k c phân hch kích thích ban đu):
A. 175,85MeV B. 11,08.10
12
MeV C. 5,45.10
13
MeV D. 8,79.10
12
MeV
Gii: Nang lng ta ra sau mi phân hch:
E = ( m
U
+ m
n
- m
I
- m
Y
- 3m
n
)c
2

= 0,18878 uc
2
= 175,84857 MeV

= 175,85 MeV
Khi 1 phân hch kích thích ban đu sau 5 phân hach dây chuyn s phân hch xy ra là
1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31
Do đó s phân hch sau 5 phân hch dây chuyn t 10
10
phân hch ban đu N = 31.10
10

Nng lng ta ra E = N E = 31.10
10
x175,85 = 5,45.10
13
MeV Chn đáp án C
Câu 22: Ngày nay t l ca U235 là 0,72% urani t nhiên, còn li là U238. Cho bit chu kì bán rã ca
chúng là 7,04.10
8
nm và 4,46.10
9
nm. T l ca U235 trong urani t nhiên vào thi kì trái đt đc to
thánh cách đây 4,5 t nm là: A.32%. B.46%. C.23%. D.16%.
Gii: N
1
= N
01
t
e
1; N
2
= N
01
t
e
2


>
2
1
N
N
=
02
01
N
N
t
e
)(
12



>
02
01
N
N
=
2
1
N
N
t
e
)(
21


=
28,99
72,0
2ln)
11
(
21
TT
t
e

=
28,99
72,0
2ln)
46,4
1
704,0
1
(5,4 
e
= 0,303

02
01
N
N
= 0,3 >
0201
01
NN
N

=
3,1
3,0
= 0,23 = 23%. Chn đáp án C

Câu 23:  cho chu kì bán rã T ca mt cht phóng x, ngi ta dùng máy đm xung. Trong t
1
gi đu
tiên máy đm đc n
1
xung; trong t
2
= 2t
1
gi tip theo máy đm đc n
2
=
64
9
n
1
xung. Chu kì bán rã T
có giá tr là bao nhiêu?
A. T = t
1
/2 B. T = t
1
/3 C. T = t
1
/4 D. T = t
1
/6
Gii Ta có n
1
= N
1
= N
0
(1-
1
t
e


) n
2
= N
2
= N
1
(1-
2
t
e


) = N
0
1
t
e


(1-
1
2 t
e


)

2
1
n
n
=
)1(
1
11
1
2 tt
t
ee
e


=
)1(
1
2
XX
X


(Vi X =
1
t
e


do đó ta có phng trình: X
2
+ X =
2
1
n
n
=
64
9
hay
X
2
+ X –
64
9
= 0. Phng btrình có các nghim X
1
= 0,125 và X
2
= - 1,125 <0 loi
e
-t
1
= 0,125  -t
1
= ln 0,125 

-
T
2ln
t
1
= ln0,125 T = -
125,0ln
2ln
t
1
=
3
1
t
. Chn đáp án B
Câu 24. Xét phn ng: n +
U
235
92

Ce
140
58
+
Nb
93
41
+ 3n + 7e
-
. Cho nng lng liên kt riêng
235
U là 7,7
MeV, ca
140
Ce là 8,43 MeV, ca
93
Nb là 8,7 MeV. Nng lng ta ra  phn ng trên bng
A.179,8 MeV. B. 173,4 MeV. C. 82,75 MeV. D. 128,5 MeV.
Gii: Nng lng ta ra  phn ng
∆E = (m
n
+ m
U
– m
Ce
– m
Nb
– 7m
n
– 7m
e
)c
2

= ∆Mc
2
Vi : m
U
= 92m
p
+ 143m
n
- ∆m
U

Nguoithay.vn


Nguoithay.vn
m
Ce
= 58m
p
+ 82m
n
- ∆m
Ce
m
Nb
= 41m
p
+ 52m
n
- ∆m
Nb

∆M = ∆m
Ce
+ ∆m
Nb
- ∆m
U
+ 7m
n
– 7m
p
– 7m
e
 ∆m
Ce
+ ∆m
Nb
- ∆m
U

W
LKR
=
A
W
LK
> W
lk
= W
LKR
.A = ∆mc
2
>
∆m =
2
c
AW
LKR

∆m
U
= 235 . 7,7
2
c
MeV
= 1809,5
2
c
MeV

∆m
Ce
= 140 . 8,43
2
c
MeV
= 1180,2
2
c
MeV

∆m
Nb
= 93 . 8,7
2
c
MeV
= 809,1
2
c
MeV

Do đó ∆E

= ∆Mc
2

= 1180,2 + 809,1 – 1809,5 = 179,8 MeV. Chn đáp án A
Câu 25 .Trong phn ng dây chuyn ca ht nhân
U
235
, phn ng th nht có 100 ht nhân
U
235
b phân
rã và h s nhân notron là 1,6. Tính tng s ht nhân b phân rã đn phn ng th 101.
A. 5,45.10
23
B.3,24.10
22
C. 6,88.10
22
D. 6,22.10
23

Gii: Phn ng th nht có 100 ht nhân
U
235
b phân rã, phn ng th hai có 100x1,6 =160 ht nhân
U
235
; phn ng th ba có 100 x (1,6)
2
ht nhân
U
235
; phn ng th 100 có 100x (1,6)
99
Tng s ht nhân b phân rã đn phn ng th 101
N = 100( 1,6
0
+ 1,6
1
+ 1,6
2
+ +1,6
100
) =
16,1
)1.6,1(100
101


= 6,88.10
22
ht . áp án C

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×