Tải bản đầy đủ

Thực trạng về công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 1 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
LỜI MỞ ĐẦU
Công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc được thành lập vào năm
2003, đến nay đã có sáu năm phát triển. Hoà chung vào xu thế phát triển của nền kinh tế
Việt Nam, hình ảnh thương hiệu và uy tín của công ty ngày càng nâng cao trên thị
trường trong nước. Đối với một doanh nghiệp thương mại như công ty CP Thiết bị điện
và Chiếu sáng Hồng Phúc thì doanh thu tiêu thụ và lợi nhuận đem lại là các nhân tố
quan trọng nhất cấu thành lên sự thành công của doanh nghiệp, quyết định đến sự tồn tại
và phát triển trong thương hiệu của đơn vị. Bởi vì, đây là hoạt động chính trong công
cuộc tìm kiếm lợi nhuận kinh doanh của Hồng Phúc, mà lợi nhuận luôn là mục đích
hàng đầu của mỗi công ty. Chỉ có tăng nhanh quá trình tiêu thụ hàng hoá thì mới quay
vòng được vốn, đẩy mạnh tốc độ vòng quay của vốn, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu
lợi nhuận, mới khẳng định vị thế trên một thị trường đang phát triển sôi động như ở Việt
Nam. Vì thế em xin chọn đề tài hoàn thiện doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc để nghiên cứu, tìm hiểu
thực trạng kế toán của doanh nghiệp và đề xuất những kiến nghị góp phần nâng cao hiệu
quả trong công tác hạch toán kế toán của bộ máy kế toán tại công ty – nơi em thực tập.
Đây cũng là một cơ hội quý báu để em có dịp cọ xát với thực tế để bổ sung thêm những
kinh nghiệm thực tế bên cạnh vốn kiến thức đã tích luỹ được từ những bài giảng của
thầy cô trên giảng đường đại học. Toàn bộ những kiến thức đó sẽ được đúc kết trong bài
báo cáo chuyên đề thực tập này. Bài viết sẽ được trình bày qua ba phần dưới đây:

PHẦN I: Giới thiệu khái quát về công ty CP Thiết bị điện và chiếu sáng Hồng Phúc
PHẦN II: Thực trạng về công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
tại công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng
PHẦN III: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 2 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP THIẾT BỊ
ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Thiết bị điện và
Chiếu sáng Hồng Phúc
Công ty Cổ Phần Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc chính thức đi vào hoạt động
từ năm 2003, với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Nhìn chung, quá trình hình thành và phát
triển của công ty có thể được chia thành các giai đoạn sau.
Xét về góc độ quy mô sản xuất, công ty được chia thành hai giai đoạn sau:
 Giai đoạn 1: Từ 2003 – 2004: Khi mới thành lập vào năm 2003,công ty CP
Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc là một đơn vị sản xuất và kinh doanh
những mặt hàng về thiết bị điện và thiết bị chiếu sáng 3
 Giai đoạn 2: Từ 2004 – 2006: Công ty chuyển đổi hình thức kinh doanh từ một
đơn vị sản xuất kinh doanh thành một đơn vị chuyên kinh doanh thương mại
những mặt hàng về thiết bị điện và thiết bị chiếu sáng . Đó là do sức ép cạnh
tranh gay gắt của mặt hàng này trên thị trường Việt Nam. Hơn nữa, đơn vị
quyết định thay đổi quy mô hoạt động cũng để tránh tình trạng dàn trải vốn,
tình trạng đi vay vốn để sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh công ty mới ra
đời uy tín chưa cao. Việc tập trung tiềm lực trong một lĩnh vực để trở thành
doanh nghiệp thương mại cũng làm cho hiệu quả kinh doanh của công ty sẽ
hiệu quả hơn, đặc biệt trong ngành kinh doanh những mặt hàng đòi hỏi có vốn
kinh doanh lớn như thế này
 Giai đoạn 3: Từ 2006 – nay: Công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng
Phúc phát triển thêm chiến lược kinh doanh mới. Đó là bên cạnh việc tiêu thụ
những mặt hàng về các thiết bị điện và các thiết bị chiếu sáng, công ty còn tổ
chức lắp đặt các thiết bị cho những đơn vị, cá nhân nào có nhu cầu. Đây là một
bước tiến mới của công ty. Bởi vì, nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh
mẽ tại Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ
chức thương mại thế giới WTO năm 2006. Việc gia nhập tổ chức này đánh
dấu một mốc son vàng trong lịch sử của nền kinh tế nước nhà, khi Việt Nam
hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, sự kiện này
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 3 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
cũng buộc các doanh nghiệp trong nước phải đương đầu với các thách thức


khốc liệt về cạnh tranh với các công ty nước ngoài, khi kém họ về cả vốn lẫn
kỹ thuật. Công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc cũng không nằm
ngoài xu thế chung này. Do vậy, để tồn tại và phát triển bền vững công ty đã
đưa ra chính sách mới vào năm 2006 sau khi thực hiện các nghiên cứu vể xu
hướng phát triển của thị trường Việt Nam. Đó là: bên cạnh việc kinh doanh
những mặt hàng về các thiết bị điện và các thiết bị chiếu sáng, công ty còn tổ
chức lắp đặt các thiết bị cho những đơn vị, cá nhân nào có nhu cầu. Chính sách
này được đưa ra một mặt nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Mặt
khác, nó cũng góp phần làm tăng thêm sự ưu việt cho sản phẩm mà công ty
sản xuất ra ngoài chất lượng sản phẩm. Do đó, ngoài việc bán các mặt hàng,
đơn vị còn lắp đặt miễn phí các thiết bị đến tận nơi làm việc nếu khách hàng
có nhu cầu. Điều đó làm cho sản phẩm của công ty có nhiều ưu điểm hơn so
với các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài về với giá rẻ, làm cho các sản
phẩm này mang tính cạnh tranh cao hơn.
Nói chung, công ty đã ra nhiều chính sách linh hoạt vào từng thời kỳ phát triển, phù
hợp những biến đổi của thị trường để hướng doanh nghiệp phát triển bền vững theo cả
chiều rộng và chiều sâu. Ngoài ra, đơn vị đang dự tính mở rộng thị trường ra tầm khu
vực và thế giới bằng kế hoạch xuất khẩu dự trù của năm 2007.
Có thể nói, từ một công ty mới thành lập vào năm 2003, sau 6 năm kinh nghiệm một
thời gian không ngắn mà cũng chưa đủ dài, nhưng công ty CP Thiết bị điện và Chiếu
sáng Hồng Phúc đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam. Điều
đó thể hiện rõ ở bảng các chỉ tiêu phát triển của công ty được trình bày dưới đây
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 4 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
BẢNG CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ
ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
(Đơn vị tính: đồng)
STT Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1 Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ
4.080.851.618 22.967.090204 25.171.829.960
2 Các khoản giảm trừ
doanh thu
- 3.248.013
3 Doanh thu thuần về
bán hàng và cung
cấp dịch vụ
4.080.851.618 22.967.090204 25.168.581.947
4 Giá vốn hàng bán 3.224.423.394 20.628.860.697 23.063.491.540
5 Lợi nhuận gộp về
bán hàng và cung
cấp dịch vụ
856.428.224 2.338.229.507 3.115.090.400
6 Doanh thu hoạt động
tài chính
1.702.900 3.197.015 2.002.423
7 Chi phí tài chính
•Trong đó chi phí
lãi vay
21.132.047 344.389.670
204.454.842
295.689.875
266.434.143
8 Chi phí quản lý 552.339.036 1.851.995.577 912.757.081
9 Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh
doanh
284.660.041 145.041.275 908.645.867
10 Thu nhập khác
11 Chi phí khác
12 Lợi nhuận khác
13 Tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế
284.660.041 145.041.275 908.645.867
14 Số lao động 70 (người) 94 (người) 100 (người)
15 Thu nhập bình quân
đầu người
2,5 triệu/người 4,5 triệu/người 5 triệu/người
16 Số thuế đã nộp ngân
sách
1.687.307.442 3.092.470.622 3.848.800.650
17 Số vốn kinh doanh 10.045.309.375 9.928.135.187 10.065.422.500
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 5 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Nhìn vào bảng trên ta thấy: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh
nghiệp tăng đều trong 3 năm. Đây là tín hiệu đáng mừng của doanh nghiệp. Nó cho thấy
quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng, uy tín, hình
ảnh doanh nghiệp cũng tăng lên trong khoảng thời gian 3 năm gần đây. Tương tự, doanh
thu tài chính đều tăng qua 3 năm, đặc biệt chúng tăng đột biến vào năm 2006. Đó là do
vào năm này, doanh nghiệp mở rộng ngành sản xuất kinh doanh, ngoài tiêu thụ các mặt
hàng về điện còn kèm theo cả dịch vụ lắp đặt đến tận chân công trình. Nó làm cho
doanh nghiệp có thêm nguồn thu, nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa do đơn vị sản
xuất ra. Vì giá vốn hàng bán cũng tăng tương xứng với doanh số nên chứng tỏ số lượng
hàng hóa bán ra tăng đều trong 3 năm qua. Nó cũng khẳng định uy tín của doanh nghiệp
ngày càng được cải thiện. Hơn thế nữa, chỉ tiêu ‘những khoản giảm trừ doanh thu’ trong
năm 2005 và 2006 đều bằng không. Điều này chứng tỏ chất lượng của sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong 2 năm này khá tốt, không có sản phẩm kém chất
lượng. Tuy nhiên, năm 2007 có thêm các khoản giảm trừ doanh thu. Đây là điều mà
doanh nghiệp nên xem xét, cần nhìn nhận lại nguyên nhân và đưa ra các biện pháp tối
ưu để giải quyết hiện trạng này. Bởi vì, hiện tượng này bước đầu chứng tỏ việc kiểm
soát chất lượng hàng hóa trong quá trình từ khâu mua vào đến lưu kho cho đến khi bán
ra đang gặp một vài trục trặc. Nó sẽ dẫn đến tình trạng chất lượng hàng không đảm bảo,
lỗi thời, không hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh nghiệp nên xem xét và
kiểm tra lại khâu này. Lợi nhuận gộp trong trong 3 năm liền đều tăng lên. Đây là một
thành tích mà doanh nghiệp cần phát huy. Tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh và lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp năm 2006 lại giảm đi so năm
2005; nó sẽ tác động đến vốn chủ sở hữu, làm nguồn vốn này giảm đi trong năm 2006.
Nguyên nhân của hiện tượng trên một phần do cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp bắt
đầu thay đổi: tăng tỷ trọng vốn vay (trong những năm trước doanh nghiệp không vay
vốn), làm chi phí tài chính tăng và lợi nhuận kế toán trước thuế giảm. Đây có thể là một
chiến lược kinh doanh của đơn vị nhằm vào hai mục đích. Một mặt tăng khả năng huy
động nguồn vốn vay – nguồn vốn được coi là có chi phí huy động thấp hơn so với
nguồn vốn chủ sở hữu – để tạo tiền đề cho việc mở rộng ngành kinh doanh, phát triển
sản phẩm mới. Mặt khác, khi tăng tỷ trọng vốn vay sẽ tạo ra lá chắn thuế cho doanh
nghiệp. Vì chi phí lãi vay là chi phí hợp lý tính vào lợi nhuận trước thuế, nó sẽ làm giảm
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 6 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Đây hứa hẹn sẽ là một sự thay đổi hợp lý trong
chính sách huy động vốn của công ty để tạo ra một cơ cấu nguồn vốn hiệu quả nhất cho
doanh nghiệp. Đến năm 2007, doanh nghiệp vẫn duy trì cơ cấu nguồn vốn này và tăng
tỷ trọng của vốn vay (vì chi phí lãi vay tiếp tục tăng lên). Bên cạnh đó, số lượng lao
động và thu nhập bình quân một lao động tăng qua 3 năm đã bước đầu thể hiện doanh
nghiệp đang thực hiện các chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút lực lượng lao động lành
nghề phục vụ cho mục đích hoạt động của công ty, tạo điều kiện nâng cao uy tín, hình
ảnh của công ty trên thị trường
1.2Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh:
Công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc từ năm 2004 trở đi đơn thuần là
một doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực tiêu thụ các mặt hàng về thiết bị
điện và thiết bị chiếu sáng. Tức là, công ty mua hàng hoá từ nhà cung cấp chính: công ty
Khải Toàn (doanh nghiệp này có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh). Sau đó, công
ty sẽ tiêu thụ các loại hàng hoá đó thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp bao trùm
hầu hết 64 tỉnh thành trong cả nước do đơn vị tự xây dựng. Do đó, đặc điểm tổ chức
hoạt động kinh doanh của công ty như sau:
Nhằm phục vụ mục đích đạt hiệu quả cao trong hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng
hai mạng lưới kênh phân phối hoạt động song song bao gồm:
 Doanh nghiệp sẽ bán hàng hoá cho các đại lý phân phối theo hình thức bán
buôn và tạo mọi điều kiện có lợi nhất cho những nhà phân phối này tiêu thụ
hàng đến các cửa hàng bán lẻ và đến tận tay người tiêu dùng. Giá bán theo hình
thức này là giá bán buôn, nó sẽ cao hơn giá sản xuất hàng hoá này một mức
hợp lý và có thể chấp nhận được, nhưng nó sẽ thấp hơn giá bán của các cửa
hàng bán lẻ theo một tỷ lệ chênh lệch do đơn vị tự tính dựa trên các nghiên cứu
về thị trường. Đây là khâu quan trọng để thu hút những nhà phân phối chính,
nâng cao tính cạnh tranh so với những công ty khác cũng hoạt động theo mô
hình này. Ngoài ra, đơn vị còn tạo điều kiện về vận chuyển, về huy động
vốn… cho những nhà phân phối này góp phần giúp đỡ họ tìm kiếm lợi nhuận
 Kênh phân phối thứ hai là các cửa hàng bán lẻ nằm dưới sự chỉ đạo, giám sát,
kiểm tra của một ban dự án bán lẻ. Tất cả các cửa hàng bán lẻ này do doanh
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 7 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
nghiệp tự xây dựng để phục vụ hàng hoá đến tận tay khách hàng mua lẻ với
mức giá phù hợp với giá thị trường. Đối với mạng lưới này, doanh nghiệp tổ
chức một ban gọi là ban dự án bán lẻ trực thuộc phòng Thị trường của công ty
để quản lý các cửa hàng bán lẻ nói trên thông qua hệ thống máy vi tính mà
công ty đã trang bị. Ban này có trách nhiệm xây dựng các cửa hàng bán lẻ,
giám sát, kiểm tra hoạt động của các cửa hàng này. Theo đó, các cửa hàng sẽ
phải báo cáo lại doanh số bán từng ngày để ban này có những chiến lược phát
triển hợp lý. Ban dự án bán lẻ cũng có trách nhiệm triển khai, phổ biến các chủ
trương của công ty và đưa ra các báo cáo bảo đảm tính kịp thời và chính xác
cho phòng Thị trường đối với các thông tin kinh doanh, đặc biệt là những sự
kiện bất thường cùng các chính sách giải quyết. Hàng tháng, ban này phải báo
cáo lại với phòng Thị trường tình hình hoạt động của ban cũng như của các cửa
hàng bán lẻ. Ngoài ra công ty còn tổ chức Showroom (Showroom này trực
thuộc ban dự án bán lẻ) chuyên quảng cáo hàng của đơn vị và có thể bán hàng
luôn tại đó nếu có yêu cầu của khách hàng.
Ứng với hai hình thức này, công ty cũng xây dựng lên hai bảng giá: giá bán buôn và
giá bán lẻ. Trong đó, giá bán buôn sẽ cao hơn giá sản xuất hàng hoá một mức hợp lý và
nó sẽ thấp hơn giá bán lẻ của các cửa hàng bán lẻ theo một tỷ lệ chênh lệch do đơn vị tự
tính dựa trên các nghiên cứu về thị trường. Còn giá bán lẻ sẽ được tính căn cứ vào giá
thị trường dựa trên những điều tra, nghiên cứu về những bảng giá bán lẻ của các công
ty, cửa hàng cạnh tranh.
Doanh nghiệp tổ chức các kênh phân phối khá linh hoạt tuỳ từng điều kiện tự nhiên
và điều kiện xã hội ở từng địa phương. Ở những địa phương nào có điều kiện cơ sở vật
chất hạ tầng phát triển, giao thông đi lại thuận tiện, đời sống nhân dân ổn định, có nhiều
công trình kiến trúc, doanh nghiệp sẽ tổ chức đồng thời cả hai kênh phân phối để tìm
kiếm lợi nhuận. Đối với những nơi còn kém phát triển, giao lưu trao đổi hàng hoá còn
gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp sẽ chỉ tổ chức một kênh phân phối bán lẻ để tránh
giàn trải vốn mà không đem lại lợi ích kinh tế cao
Tóm lại, đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được khái quát
thành sơ đồ
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 8 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Sơ đồ: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
1.3Đặc điểm tổ chức quản lý:
Công ty tổ chức quản lý theo kiểu cơ cấu tổ chức trực tuyến-chức năng. Theo kiểu
này, Ban giám đốc được sự giúp đỡ của các phòng ban chức năng, các chuyên gia trong
công ty, các tư vấn viên để cùng nhau nghiên cứu, bàn bạc tìm giải pháp tối ưu cho
những vấn đề quan trọng, quyết định đến sự phát triển và mở rộng của công ty. Tuy
nhiên, quyền quyết định những vấn đề trên vẫn là thẩm quyền của Giám đốc. Những
quyết định quản lý đã được Ban giám đốc thông qua, sẽ được thực hiện thông qua các
lãnh đạo của các phòng ban. Còn các phòng ban, trong đó đứng đầu là các trưởng phòng
có trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc thông qua các bản kế hoạch và các bản báo
cáo. Các trưởng phòng chỉ được quyền định đoạt trong một số vấn đề nhất định được
Giám đốc cho phép và giới hạn phạm vi, sau đó báo cáo lại các thông tin cần thiết cho
Ban giám đốc của công ty. Theo đó, bộ máy của công ty CP thiết bị điện và chiếu sáng
Hồng Phúc được tổ chức theo cơ cấu sau:
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
NHÀ CUNG
CẤP CHÍNH
BAN DỰ ÁN
BÁN LẺ
CÁC ĐẠI LÝ
PHÂN PHỐI
CÔNG TY
CÁC CỬA
HÀNG BÁN LẺ
SHOWROOM
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 9 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
 Giám đốc là người đại diện về mặt pháp lý của công ty. Do đó, Giám đốc có
các chức năng, nhiệm vụ sau:
•Tổ chức bộ máy quản lý và thay mặt đơn vị ký kết các hợp đồng quan trọng,
ký các quyết định, các văn bản pháp lý do công ty ban hành phục vụ cho mục
đích quản lý.
•Là người thay mặt đơn vị thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của công ty đối với
Nhà nước và các tổ chức xã hội.
•Là người lãnh đạo cao nhất của đơn vị, có nhiệm vụ quản lý toàn diện và điều
hành hoạt động hàng ngày của công ty.
•Là người quyết định cao nhất các vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược của
công ty như bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty, quyết định mở rộng
thị trường, thay đổi các chính sách kinh doanh….
 Phó giám đốc phụ trách về tài chính là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc,
phụ trách về mảng tài chính, có chức năng sau:
•Phê duyệt các kế hoạch tài chính
•Kiểm soát đề xuất các giải pháp phát triển ngân quỹ với Giám đốc
•Hỗ trợ cho các hoạt động quản lý tài chính và ngân quỹ, kiểm tra quá trình
luân chuyển chứng từ trong công ty
•Trình các bản dự thảo về kế hoạch tài chính, số ngân quỹ còn lại cho Giám
đốc phê duyệt
 Phòng kế hoạch có chức năng sau:
•Xây dựng kế hoạch chiến lược sản phẩm, kế hoạch kinh doanh và tiêu thụ sản
phẩm hàng năm
•Giao kế hoạch tiêu thụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho các đơn vị thực
hiện, kiểm điểm theo dõi công tác thực hiện kế hoạch của các đơn vị đảm bảo
thực hiện tiến độ theo như đã dự trù
•Lập kế hoạch nguyên vật liệu, hàng hoá phục vụ cho kinh doanh, cho quản lý,
tổ chức, giám sát, kiểm tra xuất nhập tồn hàng hoá theo kế hoạch kinh doanh đã
được duyệt
 Phòng thị trường có chức năng sau:
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 10 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
•Tổ chức, thực hiện và lập kế hoạch về điều tra nghiên cứu thị trường để xây
dựng các kế hoạch về giá thành cho từng loại sản phẩm. Tham mưu đề xuất giá
bán, các chính sách về giá phù hợp với tình hình tiêu thụ kinh doanh của công
ty
•Xem xét xem có cần thiết phải thay đổi mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu của
khách hàng trước khi đem chào bán để lập kế hoạch xây dựng, thiết kế lại bao
bì, mẫu mã sản phẩm
•Xây dựng kế hoạch tiếp thị, quảng cáo, chào hàng, các chiến lược về chính
sách thanh toán, hình thức thanh toán, hình thức bán hàng,
•Điều hành các hoạt động bán hàng mà công ty xây dựng, tìm nhà phân phối
cũng như các kênh phân phối sản phẩm
•Đề xuất các chính sách khuyến mại, chính sách giảm giá và chiết khấu cho các
mặt hàng của công ty để tạo thuận lợi cho công tác bán hàng
•Đào tạo, giám sát, tác động tới lực lượng bán hàng, đại lý, lựa chọn đại lý
trong mạng lưới phân phối
•Xây dựng các chính sách để phát triển các mối quan hệ với khách hàng, thu
hút các khách hàng mới
•Điều tra trên thị trường về nhu cầu thị hiếu của khách hàng, xem xét sản phẩm
của công ty đang phát triển ở giai đoạn nào, các điểm yếu trong bao bì, mẫu mã
sản phẩm
•Quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban dự án bán lẻ
 Phòng hành chính nhân sự có chức năng sau:
•Quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công nhân theo yêu cầu của các bộ phận
liên quan cũng như bố trí các nhân viên vào các vị trí phù hợp với trình độ
•Xây dựng các chính sách, thực hiện tuyển dụng lao động cho phù hợp với yêu
cầu của công ty
•Xây dựng kế hoạch tiền lương, lập kế hoạch quỹ lương, trích quỹ lương theo
các quy chế về tiền lương mà đơn vị đã xây dựng, phát triển các chính sách
khen thưởng sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 11 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
•Thực hiện các chính sách đãi ngộ với người lao động theo quy chế của công
ty và theo các chính sách của Nhà nước đã ban hành
•Quản lý hồ sơ lý lịch, xác định các yêu cầu về trình độ chuyên môn cho các
cán bộ, công nhân viên trong công ty
•Tổ chức và tiến hành đào tạo tay nghề, hàng năm tổ chức luyện và thi nâng
bậc cho công nhân viên theo quy chế độ của Việt Nam
 Phòng kế toán pháp lý có chức năng sau:
•Thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của đơn vị với Nhà nước và các tổ
chức xã hội
•Thực hiện công việc tư vấn pháp lý cho Ban giám đốc như: những thủ tục cần
thực hiện khi xuất khẩu hàng hóa…
•Giải đáp các thắc mắc về các quyền và nghĩa vụ pháp lý khi cần cho các cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền như thuế…
 Phòng tài chính - kế toán có chức năng sau:
•Thu thập và xử lý thông tin, các số liệu kế toán theo nội dung công việc, theo
chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
•Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ,
kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản, phát hiện
những bất cập trong luân chuyển chứng từ tại công ty và ngăn ngừa những
hành vi vi phạm pháp luật về tài chính - kế toán
•Giám sát, kiểm tra quá trình lập hóa đơn, chứng từ thanh toán và lưu trữ hóa
đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng pháp
luật kế toán và các chế độ chính sách của Nhà nước
•Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu và đề xuất những giải pháp
phục vụ cho yêu cầu quản trị nội bộ
•Cung cấp thông tin kế toán theo quy định của pháp luật
•Định kỳ, trình lên phó giám đốc tài chính duyệt các bản kế hoạch dự trù cho
hoạt động của đơn vị trong năm sau
 Phòng dịch vụ có chức năng sau
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 12 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
•Tổ chức, tham gia quá trình lựa chọn người cung cấp các vật tư, các yếu tố
đầu vào. Không chấp nhận hoặc trả lại hàng kém chất lượng cho người cung
ứng hàng hoá
•Cung cấp giấy hoa, đề can, màu trang trí cho những sản phẩm để đáp ứng
chất lượng theo đúng yêu cầu và đảm bảo tiến độ thời gian
•Thực hiện các dịch vụ tư vấn khách hàng để nâng cao uy tín, hình ảnh của
công ty: giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, hướng dẫn sử
dụng sản phẩm cho khách hàng…
•Phát hiện và tiếp nhận các loại hàng kém chất lượng do khách hàng đem trả.
Đưa ra những đề xuất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong chất lượng,
mẫu mã, giá cả, phương thức thanh toán thông qua các thông tin khách hàng
gọi đến để yêu cầu trả lời và báo cáo với Ban giám đốc
Tóm lại, cơ cấu tổ chức của công ty được khái quát qua sơ đồ sau
Sơ đồ: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG
HỒNG PHÚC
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
Giám đốc
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 13 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
1.4Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng
Phúc có những điểm sau đây:
1.4.1Bộ máy kế toán Công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc
Bộ máy kế toán của Công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc tổ chức
theo mô hình tập trung. Đây là hình thức kế toán được tổ chức theo kiểu một cấp. Theo
đó đơn vị chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các
giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành kế toán từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông tin trên hệ
thống báo cáo phân tích và tổng hợp số liệu kế toán có sự hỗ trợ của hệ thống máy vi
tính. Quan hệ giữa các nhân viên kế toán trong bộ máy này thuộc kiểu quan hệ trực
tuyến - tham mưu. Theo kiểu này, kế toán trưởng trực tiếp điều hành hoạt động của các
nhân viên kế toán phần hành. Tuy nhiên, giữa kế toán trưởng với các kế toán viên, giữa
kế toán trưởng với Giám đốc và Phó giám đốc tài chính có mối liên hệ mang tính chất
tham mưu.
Bộ máy kế toán công ty gồm kế toán trưởng, thủ quỹ và các kế toán phần hành là kế
toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp (được mô tả thành
sơ đồ dưới đây). Trong đó kế toán thanh toán phụ trách về phần hành tiền mặt, tiền gửi
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
PHÓ GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH
PHÒNG
THỊ
TRƯỜNG
PHÒNG
KẾ
HOẠCH
PHÒNG
KẾ
TOÁN
PHÁP

PHÒNG
HÀNH
CHÍNH
NHÂN
SỰ
PHÒNG
TÀI
CHÍNH
KẾ
TOÁN
PHÒNG
DỊCH
VỤ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 14 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
ngân hàng, tiền đang chuyển. Kế toán công nợ phụ trách về phần hành các khoản thanh
toán phải thu, phải trả khách hàng và các khoản vay nợ của doanh nghiệp. Kế toán bán
hàng phụ trách phần hành về doanh thu và chi phí. Kế toán tổng hợp phụ trách các phần
hành còn lại và lên báo cáo tài chính. Mỗi nhân viên kế toán được trang bị một máy tính
riêng và tách biệt với người khác bằng việc sử dụng mật khẩu. Việc tổ chức bộ máy kế
toán như trên để bảo đảm các nguyên tắc kế toán: nguyên tắc bảo mật thông tin, nguyên
tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc chuyên môn hóa,
hợp tác hóa giữa các lao động. Để tạo thuận lợi cho việc luân chuyển chứng từ kịp thời
và đầy đủ thì chức năng của các nhân viên kế toán được phân nhiệm như sau:
 Kế toán trưởng là người có chức năng tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở doanh
nghiệp. Với chức năng này, kế toán trưởng vừa là người giúp việc trực tiếp trong
lĩnh vực kế toán cho Phó giám đốc tài chính vừa là người chịu sự chỉ đạo của
Giám đốc doanh nghiệp. Do đó, kế toán trưởng có vai trò:
•Tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công tác kế toán,
giám sát, điều hành và kiểm tra hoạt động của các kế toán phần hành và của bộ
máy kế toán
•Kế toán trưởng là người phổ biến các chủ trương của cấp trên và chỉ đạo thực
hiện các chủ trương về chuyên môn cho các nhân viên kế toán thực hiện, có
quyền ký duyệt các tài liệu kế toán
•Tổ chức kiểm kê ngân quỹ đột xuất và đối chiếu với các sổ sách liên quan để
kiểm tra tính liêm khiết của thủ quỹ, của các kế toán phần hành
•Có quyền từ chối ký duyệt các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp
không phù hợp với chế độ quy định và các thông lệ kế toán, và đề xuất với Phó
giám đốc tài chính về những vấn đề tồn tại này và tham mưu phương pháp giải
quyết. Kế toán trưởng cũng có quyền yêu cầu các bộ phận chức năng khác trong
bộ máy quản lý ở đơn vị cùng phối hợp để tạo điều kiện kiểm tra, giám sát các
thông tin kế toán.
•Hàng ngày, cập nhật thông tin kế toán vào máy từ các chứng từ gốc để kiểm tra
tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ đó. Sau đó, phân bổ các chứng từ kế toán
cho từng kế toán viên phần hành
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 15 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
•Cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban giám đốc. Chịu trách nhiệm về sự hợp
lý, hợp lệ của các thông tin trên báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
•Kiểm tra tính hợp lý của các báo cáo kế toán do các kế toán phần hành lập, có
quyền đề xuất với Ban giám đốc về việc bổ nhiệm thêm kế toán phần hành nếu
thấy cần thiết để tăng tính hiệu quả, hiệu năng của bộ máy kế toán
•Phân tích, tổng hợp thông tin, số liệu kế toán để tham mưu, đề xuất các giải
pháp phục vụ yêu cầu quản trị tạo cơ sở để Ban giám đốc đưa ra các quyết định
đúng đắn
 Đối với kế toán thanh toán, kế toán công nợ và kế toán bán hàng được giao
những trọng trách công việc sau
•Hàng ngày, tiếp nhận những thông tin, chứng từ gốc từ kế toán trưởng, kiểm tra
tính hợp lý của những dữ liệu kế toán ghi trên chúng. Nếu thấy có điều gì nghi
vấn thì xin sự chỉ đạo trực tiếp từ kế toán trưởng. Nếu thấy hợp lý thì cập nhật các
thông tin cần thiết theo phần hành phụ trách vào các bảng, biểu, chứng từ được
thiết kế sẵn trên phần máy vi tính,và các sổ mà kế toán viên tự thiết kế trên Excell
•Thường xuyên, thu thập, tổng hợp thông tin để lập các báo cáo kế toán quản trị
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.
•Thường xuyên, đối chiếu, kiểm tra số liệu trên chứng từ kế toán với các sổ sách
kế toán, các báo cáo để tránh bỏ sót, nhầm lẫn
•Cung cấp và chịu trách nhiệm với các kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị về
những dữ liệu kế toán đã cung cấp. Chia sẻ thông tin cho kế toán tổng hợp để hỗ
trợ quá trình lên báo cáo tài chính cũng như các bộ phận khác để giúp họ hoàn
thành nhiệm vụ
 Kế toán tổng hợp không những có đầy đủ các nhiệm vụ của kế toán phần hành
như trên, mà còn có thêm chức năng khoá sổ, lập báo cáo tài chính cũng như in
các báo cáo đó gửi cho những người yêu cầu và đóng thành quyển sổ kế toán
tổng hợp, sổ chi tiết theo đúng quy định
 Thủ quỹ có vai trò chi tiền theo yêu cầu của Ban giám đốc và kế toán trưởng,
kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các thông tin trên các phiếu thu, phiếu chi
trước khi chi. Ngoài ra còn có trách nhiệm kiểm kê ngân quỹ thường xuyên
Tóm lại, tổ chức bộ máy kế toán - tài chính được khái quát thành sơ đồ sau
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 16 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Sơ đồ: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ
CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
1.4.2Hệ thống chứng từ kế toán
Đối với mỗi doanh nghiệp, hệ thống chứng từ hoàn chỉnh là căn cứ pháp lý để bảo vệ
tài sản và xác minh tính hợp pháp trong việc giải quyết các mối quan hệ kinh tế pháp lý,
để kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, để tạo căn cứ vững chắc
cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng
Hồng Phúc đã xây dựng hệ thống chứng từ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài Chính. Do vậy, doanh nghiệp đã phải thay đổi hệ thống
tài khoản, hệ thống sổ sách và hệ thống báo cáo, hệ thống chứng từ kế toán vào năm
2006 (thay đổi 2 lần) cho phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam, khi Bộ Tài Chính ban
hành Quyết định trên. Bởi vì công ty CP thiết bị điện và chiếu sáng Hồng Phúc ứng
dụng hệ thống máy vi tính vào kế toán năm 2005 lúc này còn áp dụng Quyết định số
1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01 tháng 11 năm 1995 rồi chuyển sang Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính thay thế. Sau đó,
doanh nghiệp tiếp tục thay đổi theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9
năm 2006 của Bộ Tài Chính. Điều đó có nghĩa doanh nghiệp đã huy động các nhân viên
tin học của công ty cùng với sự giúp đỡ đắc lực của nhà cung cấp phần mềm để thay đổi
hệ thống thông tin kế toán cho phù hợp. Điều này cũng thể hiện doanh nghiệp đã có
những xử lý khá nhanh, linh họat khi hệ thống các văn bản kế toán của Việt Nam thay
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
KẾ TOÁN TRƯỞNG
KẾ TOÁN
BÁN HÀNG
KẾ TOÁN
TỔNG HỢP
KẾ TOÁN
CÔNG NỢ
THỦ QUỸ
KẾ TOÁN
THANH TOÁN
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 17 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
đổi theo từng kỳ hoạt động. So với Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03
năm 2006 của Bộ Tài Chính, khi áp dụng Quyết định này thì hệ thống tài khoản được
rút gọn so với trước rất nhiều, thuận tiện hơn cho việc xử lý thông tin kế toán bằng kế
toán máy. Theo đó, hệ thống chứng từ mà đơn vị sử dụng được liệt kê trong bảng sau
Bảng: DANH MỤC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG TY
CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
Tên chứng từ
Phiếu đề nghị thanh toán
Bảng kê hóa đơn bán hàng
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Biên bản hủy hóa đơn
Phiếu tính tiền
Hóa đơn bán hàng (mua hàng) thông thường
Bảng định mức tiêu hao xăng xe của cán bộ nhân viên
Phiếu thu (phiếu chi)
Séc
Bản quy định thanh toán
Bảng báo giá hàng năm
Giấy báo Nợ ( giấy báo Có)
Ủy nhiệm chi
Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
Phiếu thu nợ
Giấy đề nghị mua tiền ngoại tệ kiêm lệnh chi tiền
Lệnh chi tiền
Hóa đơn thu phí của ngân hàng
Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
Giấy biên nhận tiền
Bảng kê nộp tiền
Hóa đơn vận chuyển (gọi tắt là Vận đơn)
Hóa đơn VAT
Bản đề xuất
Bảng quyết toán thu phí xe tải
Phiếu báo giá
Biên bản giao hàng (nhận hàng)
Lịch trình công tác
Giấy ra ngoài
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 18 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Khế ước vay
Quyết định giảm giá hàng bán
Quyết định khuyến mại
Các văn bản pháp luật : thông tư, quyết định, luật Kế toán…
Quy chế chi tiêu của đơn vị
Quy chế quy định tiền lương, tiền thưởng cho nhân viên
Bảng chấm công
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Bảng thanh toán tiền lương (tiền thưởng)
Phiếu báo làm thêm giờ
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Phiếu xuất vật tư theo hạn mức
Thẻ kho
Phiếu báo vật tư tồn cuối kỳ
Bảng chấm công làm thêm giờ
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
Bảng kê thanh toán tiền hàng của nhà phân phối
Biên lai thu tiền
Biên bản bàn giao TSCĐ
Biên bản giao nhận TSCĐ
Biên bản thanh lý tài sản cố định
Biên bản đánh giá lại TSCĐ
Hóa đơn thu phí bảo hiểm
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
Giấy đi đường
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Bảng kiểm kê hàng hóa tồn kho
Bảng kê chi tiền
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
Biên bản kiểm kê TSCĐ
Biên bản kiểm kê quỹ dùng cho đồng ngoại tệ
Bảng kê hàng mua trả lại nhà cung cấp
Bảng kê hàng hóa đang đi đường
Bảng kê hàng hóa đã nhập kho
Lệnh xuất kho
Lệnh mua hàng
Bảng đánh giá lại chất lượng hàng tồn kho định kỳ
Bảng ghi nhớ những mặt hàng mua vào (bán ra) giảm giá bán,
hàng mua vào (bán ra) bị trả lại
Danh sách người hưởng trợ cấp, thai sản, ốm đau hưởng BHXH
Bảng kê hàng hóa mua vào mà không có hóa đơn
Biên bản kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa
Hợp đồng
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 19 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Đơn đặt hàng
Phiếu yêu cầu mua hàng
Phiếu giao hàng (đã kiểm định chất lượng)
Phiếu nhận hàng (đã kiểm định chất lượng)
Bảng sao kê tiền gửi ngân hàng
Bản đề nghị xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
Biên bản bù trừ công nợ
Biên bản xác nhận công nợ
Bảng tổng hợp phát sinh công nợ
Bảng kê chứng từ theo tài khoản
Bảng tổng hợp tình hình TSCĐ
Quyết định thanh lý TSCĐ
Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
Phiếu yêu cầu sử dụng công cụ, dụng cụ
Phiếu nhập mua hàng
Phiếu nhập chi phí mua hàng
Phiếu nhập xuất thẳng
Phiếu xuất điều chuyển kho
Hoá đơn bán hàng kiêm hóa đơn vận chuyển
1.4.3Hệ thống tài khoản kế toán
Tài khoản là cách thức phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
riêng biệt cho từng đối tượng của hạch toán kế toán. Do đó, để phục vụ cho mục đích
quản lý thông tin kế toán nhanh, hiệu quả thì mỗi doanh nghiệp cần phải tổ chức một hệ
thống tài khoản phù hợp với đặc điểm kinh doanh của đơn vị mình. Hệ thống tài khoản
kế toán của công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc được tổ chức theo Quyết
định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài Chính. Các tài khoản
mà doanh nghiệp sử dụng được kê khai theo phương pháp kê khai thường xuyên, được
thể hiện ở bảng sau
BẢNG: DANH MỤC TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ
CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 20 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
Số hiệu tài
khoản
Tên tài khoản
111 Tiền mặt
1111 Tiền mặt Việt Nam
1112 Tiền ngoại tệ
112 Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền VND gửi ngân hàng
11211 Tiền VND gửi ngân hàng Quốc Tế
11212 Tiền VND gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Mại
11213 Tiền VND gửi ngân hàng BIDV
112131 Tiền VND gửi ngân hàng BIDV
112132 Tiền vay VND gửi ngân hàng BIDV
113 Tiền đang chuyển
131 Phải thu của khách hàng
1311 Phải thu của khách hàng bán lẻ
13111 Trần Thu Trang
13112 Nguyễn Thị Mùi
13113 Bảo Linh
13114 Vũ Đăng Thắng
13115 Hoàng Việt Triều
13116 Hùng Huệ
13117 Lan Giang
13118 Cao Văn Cường
13119 Việt Quang
1312 Phải thu của khách hàng đại lý (đại lý là các công ty
thông thường)
13121 Công ty COFICO
13122 Công ty Minh Quang M&E
13123 Khách sạn Foura
13124 Công ty ACE
13125 Công ty xây lắp 12
13126 TBĐ Đông Nam Á
13127 Công ty lắp máy điện nước
13128 Chi nhánh vật liệu xây dựng Đức Anh-Hà Giang
13129 Công ty xăng dầu Hưng Yên
1313 Phải thu của khách hàng đại lý (đại lý là các công ty
TNHH)
13131 Công ty TNHH TM Trường Phúc
13132 Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Tân Hải Linh
13133 Công ty TNHH TM Tổng hợp Việt Đức
13134 Công ty TNHH Trường An A
13135 Công ty TNHH TM Nguyễn Lê
13136 Công ty TNHH SX-TM điện cơ Campumyz
1314 Phải thu của khách hàng đại lý (đại lý là các VPP và
NPP chính)
13141 VPP Khải Toàn
13142 NPP AC- Thu Lâm
13143 NPP Bốn phương- Hà Tây
13144 NPP Cúc Mai- Hải Dương
13145 NPP Dũng Hà- Quảng Ninh
13146 NPP Huy Phượng- Quảng Ninh
13147 NPP Oanh Thọ- Phủ Lý
13148 NPP Thiết bị điện Lộc Nga- Hà Nội
13149 NPP Trần Xuân Thành- Hà Tĩnh
131410 NPP Tuấn Thu- Tuyên Quang
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 21 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
1.4.4 Hình thức sổ kế toán
1.4.4.1Trình tự ghi sổ kế toán
Để thuận lợi cho việc xử lý thông tin, doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông
tin vào các phòng ban trong công ty, trong đó có phòng kế toán. Doanh nghiệp sử dụng
phần mềm Fast Accounting và có sự trợ giúp của Excell, với các bộ sổ kế toán tuân theo
Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài Chính. Việc áp
dụng phần mềm kế toán đã giúp công ty giảm bớt thời gian xử lý thông tin, tạo thuận lợi
cho việc cung cấp thông tin khi cần để phục vụ mục đích quản lý. Ngoài ra, áp dụng kế
toán máy cũng giúp doanh nghiệp giảm bớt hệ thống sổ vốn rất cồng kềnh khi xử lý các
giao dịch bằng kế toán thủ công. Đồng thời nó cũng làm giảm áp lực công việc cho các
nhân viên kế toán và tiết kiệm các chi phí khác. Điều đó góp phần làm cho hệ thống sổ
sách nói riêng và bộ máy kế toán nói chung trở nên gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Đặc trưng
của hình thức kế toán trên máy tính là công việc kế toán được thực hiện theo một
chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Mặc dù, phần mềm kế toán Fast
Accounting được thiết kế theo nguyên tắc của các hình thức kế toán: Nhật ký chung,
Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký sổ cái, nhưng công ty CP Thiết bị điện và
Chiếu sáng Hồng Phúc áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Đây là hình thức đơn
giản và phù hợp cho những đơn vị áp dụng kế toán máy. Đặc trưng của hình thức này
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 22 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
gồm các loại sổ kế toán: sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký đặc biệt, các sổ chi tiết liên quan,
sổ Cái các tài khoản.
Trình tự ghi sổ kế toán của công ty cổ phần thiết bị điện và chiếu sáng Hồng Phúc
như sau: (được khái quát theo sơ đồ dưới đây)
 Hàng ngày, kế toán trưởng kiểm tra tính pháp lý các thông tin trên các chứng
từ gốc và Bảng tổng hợp kế toán cùng loại được lập và luân chuyển từ các
phòng, ban trong đơn vị.
 Căn cứ vào các chứng từ gốc và Bảng tổng hợp kế toán cùng loại đã được kiểm
tra, kế toán phần hành tiếp tục kiểm tra tính pháp lý của các chứng từ gốc. Sau
đó, cập nhật các dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu, các chứng từ
được thiết kế sẵn trên phần mềm, nếu không thấycó gì sai sót. Nếu có sai sót
phải điều tra rõ nguyên nhân và báo cáo lại với kế toán trưởng
 Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin tự động nhập vào các sổ
kế toán tổng hợp, các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan
 Cuối tháng, kế toán tổng hợp thực hiện các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập
báo cáo tài chính. Việc theo dõi, so sánh, đối chiếu các thông tin kế toán giữa
số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được máy tự động thực hiện và đảm bảo
chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập vào máy trong kỳ.
 Sau đó, kế toán trưởng in các báo cáo tài chính đã được lập, kiểm tra lại các
thông tin trên đó để có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng phát triển và các
biến động bất thường trong kỳ, tạo thuận lợi cho quá trình hoạch định các
chính sách kế toán trong tương lai. Kế toán trưởng in ra và đóng các sổ kế toán
tổng hợp, sổ kế toán chi tiết thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo
quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
 Cùng với quá trình trên, kế toán từng phần hành lập các báo cáo quản trị hoạch
định các định mức cho tương lai theo phạm vi trách nhiệm của mình. Ví dụ: kế
toán thanh toán lập bản kế hoạch dự trù tiền mặt cần chi và các nguồn tiền mặt
thu về trong kỳ kế toán sau…. Kế toán trưởng có trách nhiệm kiểm tra lại tính
trung thực, hợp lý của các báo cáo quản trị đó, điều chỉnh lại nếu thấy cần
thiết, và trình phó giám đốc tài chính phê duyệt.
Quá trình ghi sổ của công ty được khái quát thành sơ đồ
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 23 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Sơ đồ : TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ
CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
1.4.4.2Hệ thống sổ kế toán
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN
PHẦN MỀM
KẾ TOÁN
SỔ KẾ TOÁN
•Sổ tổng hợp
•Sổ chi tiết
BẢNG TỔNG HỢP
CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN
CÙNG LOẠI
•BÁO CÁO KẾ TOÁN
•Báo cáo tài chính
•Báo cáo kế toán quản trị
Ghi Chú
Kế toán cập nhật các thông tin kế toán hàng ngày
Định kỳ, kế toán lên sổ và các báo cáo cần thiết
(có thể là cuối tuần, cuối tháng, cuối kỳ (cuối năm) tuỳ theo yêu cầu
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 24 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Sổ kế toán là phương tiện vật chất cơ bản, cần thiết để người làm kế toán ghi chép,
phản ánh các thông tin kế toán theo một trình tự có hệ thống theo thời gian và theo đối
tượng. Để tạo thuận lợi cho việc kiểm soát, kiểm tra hiệu quả và hiệu năng trong quản
lý, và tính đúng đắn của các thông tin, số liệu kế toán nên việc lưu trữ thông tin trên sổ
có vai trò rất quan trọng. Do đó, công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc đã
lập một bộ sổ kế toán tuân thủ theo mẫu của Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14
tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài Chính. Ngoài ra, để phục vụ cho quản lý nội bộ, công ty
cũng tự thiết kế những bộ sổ dành riêng cho từng phần hành kế toán. Hệ thống sổ được
liệt kê dưới bảng sau
Bảng: DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU
SÁNG HỒNG PHÚC
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 25 – BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Tên sổ
Nhật ký chung
Nhật ký thu tiền (theo đơn vị tiền tệ VND)
Nhật ký thu tiền (theo đơn vị tiền tệ USD)
Nhật ký chi tiền (theo đơn vị tiền tệ VND)
Nhật ký chi tiền (theo đơn vị tiền tệ USD)
Nhật ký bán hàng
Nhật ký mua hàng (theo đơn vị tiền tệ USD)
Nhật ký mua hàng (theo đơn vị tiền tệ VND)
Sổ Cái
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tổng hợp tài khoản đối ứng của Tk
Sổ tổng hợp chữ T của từng tài khoản (1)
Sổ đối chiếu công nợ
Sổ tổng hợp hàng mua (hàng bán)
Sổ tổng hợp hàng nhập kho
Sổ tổng hợp hàng xuất kho
Sổ tổng hợp nhập xuất tồn
Sổ theo dõi thuế GTGT
Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại
Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừ
Sổ tài sản cố định
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt (chi tiết theo từng loại tiền)
Sổ tổng hợp tiền gửi ngân hàng
Sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng tại từng ngân hàng
Sổ chi tiết công cụ, dụng cụ, hàng hóa (chi tiết theo từng đối tượng, theo từng
kho)
Bảng tổng hợp chi tiết công cụ, dụng cụ, hàng hóa
ĐỖ THỊ MINH HIỀN KẾ TOÁN K46A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x