Tải bản đầy đủ

ĐỀ tài NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP cổ kết hút CHÂN KHÔNG xử lý nền đất yếu PHỤC vụ xây DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY lợi VÙNG VEN BIỂN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
ỨNG DỤNG
PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG
XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
VÙNG VEN BIỂN
Các tác giả tại
ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Giới thiệu phát minh công nghệ Beaudrain-S
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
I. Mục tiêu của đề tài

Xây dựng phương pháp thiết kế và quy trình công
nghệ xử lý nền đất yếu bằng cố kết hút chân không (trình tự,
thiết bị, các thông số kỹ thuật trong xử lý nền bằng cố kết
hút chân không ).

Xác định phạm vi ứng dụng của phương pháp (theo

loại và đặc điểm phân bố của đất nền,tính chất của tải
trọng,yêu cầu thi công…).

Xây dựng chỉ tiêu và quy trình đánh giá chất lượng
xử lý nền đất yếu ven biển của công trình thuỷ lợi bằng
phương pháp cố kết hút chân không.

Ứng dụng thử nghiệm cho 1- 2 công trình thực tế.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện

Thí nghiệm trong phòng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện

Thí nghiệm trong phòng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện

Thí nghiệm trong phòng
Biểu đồ biểu diễn quan hệ biến đổi thể tích và thời gian
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Thời gian (h)
Biến đổi thể tích (ml)
Cố kết bình thường Cố kết với áp lực chân không 40 Kpa(0.4kG/cm2)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software


http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện
Biểu đồ biểu diễn quan hệ biến đổi thể tích và thời gian
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thời gian (h)
Biến đổi thể tích (ml)
Khoảng cách bấc thấm 2m Khoảng cách bấc thấm 1.5m
Khoảng cách bấc thấm 1m Khoảng cách bấc thấm 0.5m
Biểu đồ biểu diễn quan hệ biến đổi thể tích và thời gian
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thời gian (h)
Biến đổi thể tích (ml)
Khoảng cách bấc thấm 2m Khoảng cách bấc thấm 1.5m
Khoảng cách bấc thấm 1m Khoảng cách bấc thấm 0.5m
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện
Thí nghiệm hiện trường

Nội dung thí nghiệm đã hoàn thành từ năm trước, mục đích
thí nghiệm lần này là để bổ sung kết quả và nghiên cứu kỹ
hơn

Đối tác: Công ty THHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng
Teinco

Nội dung: thí nghiệm kiểm chứng

Phương pháp MVC

Phương pháp Beaudrain-S
Giai đoạn nối ống thí nghiệm hiện trường
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Sơ đồ nguyên lý phương pháp MVC
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Sơ đồ nguyên lý của phát minh Beaudrain-S
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện
Thí nghiệm hiện trường
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện

Giai đoạn: Đang tiến hành đo đạc các thông số, theo dõi
kết quả và so sánh

Bước đầu phân tích
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện
Dự thảo tiêu chuẩn hướng dẫn xử lý nền bằng cố kết hút
chân không (mới ở dạng bản thảo, còn tiếp tục chỉnh lý theo
kết quả nghiên cứu thí nghiệm hiện trường)
-
Hướng dẫn thiết kế xử lý
-
Hướng dẫn công nghệ xử lý
-
Tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng
-
Ví dụ tính toán thiết kế
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
II. Các kết quả thực hiện
Các kết quả khác
-
Hướng dẫn thành công 03 luận văn cao học
-
Đang hướng dẫn 01 NCS là ThS. Phạm Quang Đông
-
Viết 02 bài báo khoa học, đã gửi tạp chí KHKT Thủy lợi và
Môi trường, đang chờ đăng quý I/2011.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
III. Những tồn tại

Phần triển khai áp dụng cho công trình thực tế chưa thực
hiện được

Đã liên hệ được địa điểm áp dụng là đê biển Tiên Lãng, Hải
Phòng, sẽ triển khai trong năm 2011
 Bộ NN&PTNT đã có công văn cho phép kéo dài thời gian
thực hiện đến hết năm 2011 để hoàn thành phần triển khai
áp dụng và tổng kết đề tài
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×