Tải bản đầy đủ

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện docx

Khóa h
ọc LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc
Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-


BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU CƠ
ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN


I. ðÁP ÁN

1. B 2. A 3. C 4. A 5. C 6. D 7. B 8. D 9. C 10. B
11. C 12. D 13. A 14. A 15. C

Câu 16: ðáp số: HOOC-COOH.
Câu 17: ðáp số: C

2
H
2
và C
3
H
4.

Câu 18: ðáp số: C
2
H
4
O.
Câu 19: ðáp số: C
3
H
8
O
2.

Câu 20: ðáp số: C
4
H
10.
Câu 21: ðáp số: C
2
H
8
N
2.

Câu 22: ðáp số: Methanol và Propenol.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8:
2 2
O CO
n 0,175 mol ; n 0,15 mol
= =

Sơ ñồ cháy : X + O
2
→ CO
2
+ H
2
O
Vì X là ancol no, mạch hở


2 2
H O X CO
n n n 0, 05 0,15 0, 2 mol
= + = + =

Theo ðLBT nguyên tố với O :
2 2 2
O(X) CO H O O
n 2n n 2n 2.0,15 0,2 2.0,175 0,15 mol
= + − = + − =

Nhận thấy :
2
CO X
O(X) X
n 3n
n 3n
==X là C
3
H
5
(OH)
3
→ ðáp án D.
Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Nguồn:
Hocmai.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×