Tải bản đầy đủ

LUẬN VĂN: Bộ xây dựng và viện kinh tế xây dựng docx

LUẬN VĂN:

Bộ xây dựng và viện kinh tế xây dựng
Phần mở đầu: Giới thiệu chung


Xây dựng là một ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, nó đóng vai trò chủ chốt
ở khâu cuối cùng của quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định
cho mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước và xã hội dưới mọi hình thức. Trong công
cuộc đổi mới xây dựng đất nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội càng đòi hỏi phải
có một tổ chức quản lý lĩnh vực xây dựng chặt chẽ hơn. Vì vậy chính phủ đã ra nghị
định 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng cho phù hợp với thời kỳ mới.phần i :
Tìm hiểu về bộ xây dựng và viện kinh tế xây dựng

I. Bộ Xây Dựng:
1/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây Dựng:
Theo Nghị định số 15-CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây Dựng đã cho biết:
- Bộ Xây dựng là một cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà, công trình công cộngvà kiến trúc, quy hoạch phát
triển đô thị- nông thôn trong cả nước.
Với rất nhiều lĩnh vực như vậy, Bộ Xây dựng thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ và trách
nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ và các nhiêm vụ, quyền hạn cụ thể
sau:

+ Nghiên cứu, xây dựng trình chính phủ phương hướng chiến lược và biện pháp lớn
về phát triển xây dựng nhà, công trình công cộng và vật liệu xây dựng, quy hoạch tổng
thể về xây dựng đô thị hoá loại 2 trở lên, các khu công nghiệp quan trọng, các vùng
kinh tế tập trung theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nướcvà chỉ đạo, hướng
dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt.
+ Xây dựng trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực do
Bộ Xây dựng phụ trách hoặc Bộ ban hành.
+ Chủ trì xét duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền các đồ án thiết kế quy hoạch,
thiết kế kỹ thuậtcác công trình xây dựng theo quy định của Chính phủ; thu thập và
thống nhất quản lý về các số liệu, tài liệu khảo sát, thiết kế các công trình do Chính
phủ quản lý.
+ Tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám định nhà nước về chất lượng công trình xây
dựng.
+ Quản Nhà nước về nhà và các loại công trình thuộc sở hữu của Nhà nước.
+ Quản Nhà nước về công trình công cộng đô thị (đường sắt, cấp thoát nước, chiếu
sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường và các cụm dân cư nông thôn).
+ Quản lý về việc cấp phép hành nghề xây dựng và sản xuất vật liệu xxây dựng theo
quy định của chính phủ.
+ Chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng đất xây dựng trong quy hoạch đã được duyệt theo
đúng luật đất đai quy định.

2/ Cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng :
Về cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng gồm có 2 nhóm thành phần chủ yếu được phân
chia như sau:
1. Các cơ quan giúp việc Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm
có:
- Cục quản lý nhà
- Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Vụ quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị-nông thôn và công trình công
cộng gọi tắt là Vụ quản lý kiến trúc và quy hoạch.
- Vụ quản lý vật liệu xây dựng.
- Vụ chính sách xây dựng.
- Vụ tổ chức lao động
- Thanh tra xây dựng
- Vụ kế hoạch- thống kê
- Vụ tài chính kế toán
- Vụ hợp tác quốc tế
- Vụ khoa học- công nghệ
- Văn phòng Bộ
2. Các tố chức sự nghiệp trực thuộc Bộ gồm :
- Viên quy hoạch đô thị- nông thôn
- Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
- Viện tiêu chuẩn hoá xây dựng
- Viện kinh tế xây dựng
- Viện vật liệu xây dựng
- Trường đại học kiến trúc Hà Nội
- Trường đại học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Các tổ chức sự nghiệp khác gồm : Viện, trung tâm, Trường trung học và công nhân
trực thuộc Bộ do Bộ Xây dựng thoả thuận với các Bộ liên quan và Ban tổ chưc cán bộ
Chính phủ sắp xếp lại trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

II. Viện kinh tế xây dựng:
Theo văn bản số 22/VKT.1 ngày 13/01/2000:
Viện kinh tế xây dựng là một đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ được
thành lập từ năm 1974 theo Quyết định số: 654/BXD ngày 18/4/1974 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định số 782/TTG ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ, viện đã
được sắp xếp trong hệ thống 41 Viện nghiên cứu- triển khai khoa học công nghệ (đợt
đầu tiên) cấp quốc gia.
Viện Kinh tế xây dựng có chức năng nghiên cứu khoa học và tổng kết đánh giá hoạt
động kinh tế trong xây dựng cơ bản, công nghiệp vật liệu xây dựng, phát triển đô thị và
nông thôn; đề xuất những căn cứ khoa học về quản lý, chế độ chính sách cụ thể, định
mức kinh tế- kỹ thuật, giúp Bộ trưởng Bộ xây dựng thực hiện việc thống nhất quản lý
Nhà nước về các lĩnh vực nói trên theo nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội
đồng Bộ trưởng.
Ngày 23/01/1999, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 99/QĐ-BXD
quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế xây dựng.
Viện kinh tế xây dựng đẫ tiến hành củng cố tổ chức, sắp xếp và bố trí lại cán bộ
và các bộ phận trong Viện nhằm không ngừng nâng cao năng lực công tác nghiên cứu
khoa học và tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong lĩnh vực đầu
tư và xây dựng.
Viện Kinh tế xây dựng là một cơ quan nghiên cứu khoa học kinh tế – kỹ thuật
để phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Viện thể
hiện cụ thể là hầu hết các sản phẩm nghiên cứu của Viện từ cơ chế, chính sách quản lý
đầu tư và xây dựng đến toàn bộ hệ thống định mức hao phí vất chất, định mức tỷ lệ cấu
thành chi phí các dự án đầu tư đều được trình ký để ban hành áp dụng.
Hệ thống trang thiết bị của Viện chủ yếu là những thiết bị văn phòng, trong đó
thiết bị chủ đạo phục vụ công tác chuyên môn là các thiết bị tin học với những phần
mềm ứng dụng được chuyên môn hoá cao. Trong những năm gần đây được sự quan
tâm của Bộ, Viện đã được đầu tư thêm nhiều máy vi tính và Viện đã tự mua sắm bằng
nguồn dịch vụ tư vấn. Hiện nay trong toàn Viện có trên 50 máy vi tính được đầu tư đã
phục vụ cho công tác nghiên cứu và tham gia phục vụ công tác quản lý. Tuy vậy do
hiện nay thực trạng trang thiết bị còn thiếu nên Viện Kinh tế xây dựng vẫn còn gặp rất

nhiều khó khăn trong việc thực hiện chuyên môn hoá sâu của các cán bộ nghiên cứu
viên.
Với biên chế tổ chức và trang thiết bị hiện có, Viện Kinh tế xây dựng là cơ quan
nghiên cứu khoa học và tham gia phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế trong đầu tư và
xây dựng. Viện đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cả 2 lĩnh vực góp phần
vào tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên với trình độ của khoa
học công nghệ ngày một tiên tiến, nhiều chủng loại vật liệu mới ra đời, nhiều biện
pháp tổ chức thi công hiện đại cần được cập nhập thường xuyên để có những đối sách
phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ. Với yêu cầu như vậy, Viện vẫn còn
nhiều điểm bất cập chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu của thực tiễn đang diễn ra nhanh
chóng.
Trong bối cảnh chung của đất nước còn đang trong quá trình phát triển, Viện đang
cố gắng phấn đấu từng bước để đến năm 2005 đạt trình độ ngang tầm về kinh tế xây
dựng của các nước tiên tiến trong khu vực.

1/ Chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế xây dựng:

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ và
cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế xây dựng” (QĐ số 99/QĐ-BXD ngày 23/01/1999):
Viện Kinh tế xây dựng là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu trực thuộc Bộ Xây dựng,
nằm trong hệ thống các Viện nghiên cứu khoa học – công nghệ quốc gia:
- Công tác nghiên cứu khoa học của Viện được triển khai theo những chức năng chủ
yếu sau:
+ Tổng kết , đánh giá,nghiên cứu triển khai khoa học kinh tế trong các lĩnh vực xây
dựng, công nghiệp VLXD và xây dựng phát triển đô thị, cụm dân cư.
+ Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách về kinh tế xây dựng, công nghiệp VLXD,
xây dựng phát triển đô thị, cụm dân cư nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước
của Bộ Xây dựng do chính phủ phân công.

+ Xác lập những căn cứ khoa học về quản lý kinh tế và định kỳ phân tích hoạt động
kinh tế trong xây dựng cơ bản, sản xuất vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư - kỹ thuât
cho xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu
quả kinh tế trong các lĩnh vực nói trên.
+ Thông tin và dự báo kinh tế trong xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn; biên
soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn khoa học.
- Có nhiệm vụ cụ thể:
+ Nghiên cứu cơ chế chính sách về kinh tế và quản lý kinh tế tong lĩnh vực đầu tư
xây dựng.
+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả trong lĩnh vực đầu
tư xâydụng.
+ Nghiên cứu mô hình tổ chức và cơ chế chính sách quản lý các doanh nghiệp thuộc
ngành xây dựng.
+ Nghiên cứu ứng dụng tin học trong hoạt động quản lý kinh tế thuộc lĩnh vực đầu tư
xây dựng.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước do Bộ trực
tiếp giao.
+ Thạm gia công tác thanh tra,kiểm tra trong đầu tư xây dựng do Bộ giao.
+ Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây
dựng.
+ Tư vấn hoặc thẩm định các dự án đầu tư, định mức đơn giá, dự toán, tổng dự toán,
giá thanh toán, thẩm tra phần xây lắp trong quyết toán đầu tư, quản lý dự án, lập hoặc
đánh giá hồ sơ thầu, đánh giá tài sản của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, theo công văn 897/BXD-TCLĐ, Viện đề ra những nhiệm vụ chủ yếu
thực hiện trong năm 2001 như sau:
+ Theo dõi, nắm tình hình, tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tế vận dụng các chế độ,
chính sách bằng các văn bản pháp luật ở các ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế,

các cấp quản lý về quản lý đầu tư và xây dựng nhằm phát hiện những vấn đề cần sửa
đổi, bổ sung và nghiên cứu đề xuất những giải pháp xử lý để trình cấp có thẩm quyền
quyết định.
+ Dựa trên thành tựu khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước đã được áp dụng công
nghệ mới trong xây dựng để nghiên cứu xây dựng hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế
kỹ thuật (bao gồm cả định mức chi phí) mang tính đa ngành, chuyên ngành có liên
quan đến đầu tư XDCB áp dụng trên phạm vi cả nước.
+ Nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công nghệ tin học vào việc tính toán: các loại chí
phí, giá cả,yếu tố đầu vào, nhiên liệu, máy mó thiết bị, nhân công phục vụ việc lập và
quản lý chi phí trong các khâu thuộc quá trình đầu tư và xây dựng; Các loại đơn giá;
Dự toán tổng hợp, dự toán chi tiết, giá cả máy, vật liệu và nhân công, tiền lương
+ Tiếp tục tổ chức nghiên cứu khoa học các đề tài, các chuyên đề cần thiết phục vụ
quản lý đầu tư và xây dựng; Đồng thời nghiên cứu áp dụng những kết quả đó vào việc
soạn thảo những văn bản quản lý, đảm bảo nội dung cũng như hình thức văn bản
QPPL phù hợp đối với từng ngành, từng lĩnh vực, và có tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả
nhằm thúc đẩy, phát triển mọi hoạt động kinh tế đầu tư xây dựng.
+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Vụ TC-LĐTL, Vụ KH-TK và Ban
đổi mới DNNN Trung ương ) triển khai thực hiện đổi mới và phát triển doanh nghiệp
của Bộ: Nghiên cứu thí điểm mô hình tổ chức ‘’Công ty mẹ- công ty con’’ để Bộ trình
chính phủ cho phép áp dụng trong giai đoạn 2001-2005; Thí điểm khoán kinh doanh ở
Công ty gốm xây dựngĐông Triều; Xây dựng đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp
thuộc bộ đến năm 2005
+ Xây dựng tổ chức thông tin rộng rãi kinh tế xây dựng. Trong đó có việc xuất bản
ấn phẩm thông tin kinh tế xây dựng.
+ Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu trên, Viện sắn sàng thực hiện mọi nhiệm khác do Bộ
trực tiếp giao: Tham gia công tác thanh tra kiẻm tra trong đầu tư xây dựng; Hợp tác
quốc tế về quản lý kinh tế đầu tư xây dựng, tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư, các
công trình quan trọng . ( Định mức, đơn giá, dự toán, tổng dự toán, giá thanh quyết

toán, đánh giá hồ sơ thầu, đánh giá tài sản doanh nghiệp ); Hướng dẫn, bồi dưỡng,
đào tạo nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng và nghiệp vụ KTXD; Giải quyết các
vướng mắc về quản lý đầu tư xây dựng cho các ngành, các địa phương cơ sở

2/ Cơ cấu tổ chức hoạt động của Viện Kinh tế xây dựng:
- Viện có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.( Tên viện trưởng và phó viện trưởng )
Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng tổ chức chỉ đạo mọi mặt hoạt động
của Viện theo các quy định của Nhà nước. Viên trưởng có trách nhiêm xây dựng quy
chế hoạt hoạt động của Viện trình lên Bộ trưởng duyệt để thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ được giao.
Các Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện từng mặt
công tác do Viện trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những
mặt công tác đó.
Với cơ cấu tổ chức được quy định, tổng số cán bộ công chức của Viện Kinh tế xây
dựng là 110 người. Trong đó có : 1 Phó Giáo sư, 4 người có trình độ Tiến sĩ, 5 người
có trình độ Thạc sĩ, 85 người cố trình độ Đại học.
a) Các đơn vị nghiên cứu, triển khai trực thuộc Viện gồm có:
- Phòng Kinh tế đầu tư.
- Phòng Kinh tế đô thị.
- Phòng Giá và chi phí xây dựng.
- Phòng Kinh tế doanh nghiệp.
- Phòng kinh tế máy xây dựng.
- Phòng Kinh tế dự án nước ngoài.
- Phòng Cơ chế, chính sách.
- Phân viện Kinh tế xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng.
b) Các đơn vị phục vụ quản lý:
- Phòng Tổng hợp và thông tin.

- Phòng Hành chính- kế toán- nhân sự.
- Các phòng có trưỏng phòng và phó trưởng phòng; Phân viện có Phân viện trưởng và
Phân viện phó; Trung tâm có Giám đốc trung tâm và Phó giám đốc trung tâm.
Với cơ cấu tổ chức như vậy, Viện hoạt động với vị trí vừa là một trung tâm đầu
ngành vừa như một cơ sở của hệ thống các cơ quan nghiên cứu quản lý kinh tế quốc
gia. Mọi hoạt động khoa học của Viện đều cần được kết hợp các mặt; chỉ đạo và hợp
tác giữa các cơ quan chức năng, giữa các cấp, ngành, địa phương và các bộ môn kinh
tế, kỹ thuật có liên quan.

Phương thức hoạt động và nguồn tài chính của Viện:
- Viện hoạt động theo phương thức: sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khoa học, có con
dấu và tài khoản riêng để giao dịch độc lập trong cả nước.
- Quỹ tài chính của Viện được hình thành từ các nguồn: Kinh phí sự nghiệp do Bộ
phân phối từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp, kinh phí nghiên cứu khoa học do Bộ
phân phối hoặc điều chuyển trực tiếp cho các đề tài nghiên cưú của Viện, Kinh phí
hoạt động dịch vụ thu từ các đơn vị đặt hàng.

Viện còn hoạt động dựa trên một số mặt công tác rất rộng như:
-Trong công tác quản lý kinh tế:
Đối với những vấn đề kinh tế thuộc chức năng thống nhất quản lý Nhà nước của
Bộ, Viện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các bộ môn nghiệp vụ có
liên quan trong và ngoài Bộ để giúp Bộ trưởng quyết định.
Đối với những vấn đề kinh tế về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây lắp, cung
ứng vật tư cho xây dựng, quản lý nhà và công trình đô thị cần phải giải quyết nhằm
thực hiện chức năng quản lý của các cơ quan, các đơn vị khác, Viện sẽ phối hợp
nghiên cứu thông qua hợp đồng kinh tế hoặc theo yêu cầu của Bộ giao.
- Trong công tác nghiên cứu khoa học:

Đối với những chương trình, đề tài khoa học do Nhà nước hoặc Bộ giao và thực
hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp, Viện chịu sự chỉ đạo, kiểm tra đánh giá
kết quả thực hiện của Uỷ ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước và của Bộ thông qua các tổ
chức quản lý khoa học.
Đối với những vấn đề kinh tế thuộc nội dung kinh tế xây dựng, kinh tế công
nghiệp vật liệu và cấu kiện xây dựng, kinh tế đô thị, cần được đặt ra cho các ngành, địa
phương và các tổ chức sản xuất kinh doanh thực hiện việc nghiên cứu, Viện chủ trì
công tác tổ chức, hướng dẫn phương pháp, hỗ trợ và kiểm tra kết quả theo mối quan hệ
chỉ đạo thống nhất về nghiệp vụ.
- Trong công tác quản lý nội bộ

3/ Một số hoạt động của Viện trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước
năm 1999:
Năm 1999 là năm cuối của thập kỉ 90, cùng với những thuận lợi và khó khăn
chung của nền kinh tế - xã hội nước ta: thị trường bị thu hẹp, nhiều biến động về cơ
chế, chính sách trong quản lí đầu tư và xây dựng, tình hình đầu tư trong nước ngày
càng giảm, đặc biệt là đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi
hoạt động của Viện: việc nghiên cứu các cơ chế, chính sách vĩ mô về đầu tư và xây
dựng và thể chế nó trong lĩnh vực kinh tế đầu tư và xây dựng về việc thể chế hoá nó
trong lĩnh vực kinh tế đầu tư gặp nhiều khó khăn hơn do cả nguyên nhân chủ quan và
khách quan đối với Viện. Năm 1999 cũng là năm đầu tiên Viện Kinh tế xây dựng thực
hiện chức năng, nhiệm vụ mới được ban hành theo Quyết định số: 99/QĐ - BXD ngày
23/ 01/ 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy vậy, khi triển khai thực hiện lại gặp
phải sự chồng chéo với các đơn vị trong Bộ; Ví dụ có những việc từ nhiều năm trước
vẫn do Viện chủ trì soạn thảo, gần đây lại chuyển giao nhiệm vụ chủ trì cho đơn vị
khác, còn Viện chỉ đóng vai trò tham gia, phối hợp làm cho những đóng góp của Viện
(là đơn vị đã có quá trình tích luỹ trong lĩnh vực này) có phần hạn chế mà lẽ ra còn

được đóng góp nhiều hơn, chất lượng hơn đối với việc nghiên cứu soạn thảo cơ chế,
chính sách của Bộ.
Tuy gặp phải một số khó khăn như đã nêu ở trên, được sư quan tâm chỉ đạo của
lãnh đạo Bộ cùnh với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các cán bộ công chức trong cơ
quan, Viện kinh tế xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm.
1. Viện đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:
Là một cơ quan nghiên cứu ứng dụng khoa học kinh tế để phục vụ và tham gia
công tác quản lí kinh tế trong đầu tư và xây dựng, trong năm 1999, ngoài việc triển
khai thực hiện các chức năm nghiên cứu thường xuyên nhằm đáp ứng kịp thời các yêu
cầu của công tác quản lí do Bộ giao, Viện đã tiến hành nghiên cứu một số vấn đề quan
trọng theo các khoa học công nghiệp cấp Bộ. Các đề tài này đã bám sát yêu cầu của
thực tế, những đòi hỏi bức xúc trong việc xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ
công tác quản lí ngành, đặc biệt là một số vấn đề được quan tâm như: Phương thức
quản lí chi phí trong đầu tư và xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và
khu vực châu á - Thái Bình Dương; Cơ chế, chính sách kinh tế đối với công tác vệ
sinh, môi trường đô thị.
Năm 1999 là năm có nhiều chuyển đổi quan trọng trong cơ chế quản lí kinh tế,
một số chính sách về quản lí giá cả trong xây dựng cũng cần được bổ sung, sửa đổi cho
phù hợp thực tiễn đang diễn ra. Từ thực tế đó, Viện đã triệt để ứng dụng ngay kết quả
nghiên cứu đã được thực hiện trong thời gian qua trong việc soạn thảo các văn bản quy
phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lí của Bộ Xây Dựng.
Đã nghiên cứu soạn thảo và trình Bộ ban hành Thông tư hướng đẫn việc lập và
quản lí chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư số: 08/1999/TT - BXD ngày
16/11/1999 (thay thế Thông tư số: 23/BXD - VKT ngày 15/12/1995 của BXD).
Nghiên cứu soạn thảo Định mức chi phí thiết kế các công trình xây dựng (Thay
thế Quyết định số: 179/BXD - VKT ngày 17/7/1996 của Bộ trưởng và các tổ chức tư
vấn, đến nay Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã kí ban hành tại Quyết định số: 01/2000/QĐ -
BXD ngày 03/01/2000.

Nghiên cứu soạn thảo và đã trình Bộ ban hành tập Định mức tỉ lệ khấu hao hàng
năm các loại máy và thiết bị xây dựng theo quyết định số: 02/1999/QĐ - -BXD ngày
11/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Nghiên cứu soạn thảo và đã trình Bộ ban hành tập Định mức dự toán xây dựng
cấp thoát nước (Thay thế Quyết định số 411/BXD ngày 10/6/1996 của Bộ Xây dựng)
theo Quyết định số: 24/1999/QĐ - BXD ngày 25/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Hoàn thành việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tập Định mức dự toán khảo sát xây
dựng (Thay thế Quyết định số: 177/BXD - VKT ngày 17/7/1995 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng). Hiện nay, tập dự thảo đã được hoàn thành ở cáp Viện , đang làm thủ tục
trình Bộ đẻ có thể kí ban hành trong quý II/ 2000.
Hoàn thành việc soạn thảo sửa đổi Thông tư hướng dẫn lập và quản lí giá khảo
sát (Thay thế Thông tư số: 22/BXD - VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng). Hiện
nay, dự thảo đã được hoàn thành ở cấp Viện, đang làm thủ tục trình bộ để có thể kí ban
hành trong quý II/2000.
Nghiên cứu soạn thảo và đã trình Bộ ban hành Định mức chi phí tư vấn đàu tư và
xây dựng (Thay thế Quyết định số: 501/BXD - VKT ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng) theo Quyết định số:45/1999/QĐ - BXD ngày 02/12/1999 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng.
Nghiên cứu soạn thảo và đã trình Bộ ban hành Định mức dự toán lắp đặt và bảo
trì hệ thống chiếu sáng đô thị (Thay thế Quyết định số: 328/BXD - VKT ngày
8/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) theo Quyết định số: 37/1999/QĐ - BXD ngày
24/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể giúp Bộ làm chức năng quản lí Nhà nước:
Được sự phân công của Lãnh đạo Bộ, Viện đã nghiên cứu đề xuất các cơ chế,
chính sáh kinh tế trong đầu tư và xây dựng phục vụ công tác quản lí Nhà nước của Bộ
Xây dựng do Chính phủ phân công.
Hoàn thành việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quản lí đầu tư và xây dựng
ban hành theo Nghị định số: 42/CP và 92/CP của chính phủ. Sau nhiều lần tổ chức hội

thảo và rà soát với các chuyên gia của văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành (từ
tháng 10/1997 đến tháng 7/1999), đến nay Quy chế Quản lí đầu tư và xây dựng đã
được Chính phủ ban hành theo nghị định số: 52/1999/NĐ - CP ngày 08/07/1999 (Thay
thế cho Điều lệ Quản lí đầu tư và xây dựng 42/CP và 92/CP).
Tham gia trong tiểu ban soạn thảo sửa đổi Quy chế đấu thầu 43/CP và 93/CP,
Viện Kinh tế xây dựng đã cùng các đơn vị có liên quan tham gia tích cực với Bộ Kế
hoạchvà đầu tư, Bộ Thương mại , Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để hoàn thành công tác
này. Đến nay, Quy chế Đấu thầu mới đã được chính phủ ban hành theo nghị định số:
88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999; Hiện nay Viện đang soạn thảo Quyết định trình Thủ
tướng Chính phủ về ưu đãi các nhà thầu trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế các
dư án đầu tư tại Việt Nam đã gửi lấy ý kiến các đơn vị và đang dược hoàn thiện dự
thảo để Bộ trình thủ tướng Chính phủ ban hành.
Nghiên cứu soạn thảo trình bộ ban hành Thông tư hướng dẫn dự toán công trình
xây dựng cơ bản theo luật thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp số: 01/1999/ TT
- BXD ngày 16/1/1999.
Chỉ đạo và hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước
xây dựng và ban hành 61 bộ đơn giá xây dựng cơ bản làm căn cứ lập và thẩm định đơn
giá, dự toán các công trình, các dự án đầu tư trên địa bàn. Trình Bộ ra văn bản hoả
thuận để các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần
Thơ ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản áp dụng trên phạm vi của 5 thành phố loại
I.
Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ các Ban quản lí dự án các công trình đặc biệt:
Thuỷ điện Ialy, thuỷ điện sông Hinh lập đơn giá riêng do đặc trưng yêu cầu kỹ thuật
công trình.
Nghiên cứu soạn thảo trình Bộ ban hành "thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư
đã thực hiện của công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư về thời điểm bàn giao
công trình đưa vào khai thác sử dụng" theo phân công hướng dẫn của Nghị định số:

52/1999/NĐ - CP. Đến nay, dự thảo đang được hoàn thành ở cấp Viện, trong thời gian
tới sẽ tổ chức báo cáo Bộ để có thể ban hành áp dụng từ năm 2000.
Được Bộ phân công và giao nhiệm vụ, Viện Kinh tế xây dựng đã tham gia phối
hợp với Ban vật giá Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc soạn thảo Thông tư liên tịch
hướng dẫn thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng giá thiết bị trong xây dựng cơ
bản, gần đây nhất, Viện đã trình Bộ kí công văn số: 2141/ BXD - VKT ngày 22/7/1999
để góp ý lần cuối cho văn bản này. Hiện nay, Ban Vật giá Chính phủ đang tổng ý kiến
đóng góp, hoàn chỉnh văn bản và hoàn tất các công việc còn lại để trình bộ ban hành.
3. Là một đơn vị sự nghiệp khoa học có thu theo Quyết định số: 99/QĐ - BXD
của Bộ trưởng BXD, Viện kinh tế xây dựng được thực hiện tư vấn lập hoặc thẩm định
các dự án đầu tư, định mức, đơn giá, dự toán, tổng dự toán, giá thanh toán; thẩm tra
phần xây lắp trong quyết toán vốn đầu tư; quản lí dự án, lập hoặc đánh giá hồ sơ dự
thầu; đánh giá tài sản của doanh nghiệp. Theo chức năng, nhiệm vụ này, Viện đã tổ
chức Thẩm định các dự án đầu tư (Phần kinh tế - tài chính), tổng dự toán, dự toán các
công trình nhóm A do Bộ giao hoặc tổng dự toán các công trình do Chủ đầu tư hoặc
cấp quyết định đầu tư yêu cầu. Qua công tác thẩm định dự toán, tổng dự toán các công
trình trong năm đã được tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với dự toán, tổng dự toán do
các tổ chức tư vấn lập. Thông qua công tác này, Viện đã mạnh dạn đưa số cán bộ trẻ
mới về nhận công tác tại Viện thâm nhập thực tế, bổ túc nghiệp vụ, nhằm không ngừng
nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời cũng tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho
công tác nghiên cứu thường xuyên cũng như trong các hoạt động kinh tế khác của Viện
trong điều kiện nguồn kinh phí còn nhiều hạn hẹp.
4. Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức lao động, Vụ Kế hoạch - thống kê, Vụ Tài
chính kế toán tiếp tục triển khai thực hiện dự án "Điều tra thực trạng năng lực các
doanh nghiệp ngành Xây dựng" phục vụ cho việc sắp xếp và đề xuất hướng hoàn thiện
các cơ chế chính sách phát triển các doanh nghiệp ngành Xây dựng trong cơ chế thị
trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến nay, đã
hoàn thành được phần lớn việc thu thập, xử lí và tổng hợp số liệu của gần 1000 doanh

nghiệp Nhà nước ngành Xây dựng trực thuộc quản lí của 8 Bộ, ngành Trung ương,
45/61 tỉnh thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của 2 thành
phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo hệ thống biểu mẫu quy định về thực
trạng năng lực của các doanh nghiệp ngành Xây dựng.
5. Tổ chức cho chi đoàn thanh niên CS HCM của Viện thực hiện 3 đề tài khoa
học cấp Viện bằng nguồn kinh phí tự có nhằm đào tạo và bồi dưỡng số cán bộ trẻ mới
về công tác tại Viện có điều kiện làm quen với công tác nghiên cứu khoa học đồng thời
cũng có điều kiện để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ cho chi doàn
thanh niên Đó là các đề tài:
- Nghiên cứu phương pháp luận và hoàn thiện việc xây dựng định mức dự
toán công tác vệ sinh môi trường đô thị phục vụ quản lí đô thị.
- ứng dụng tin học trong quản lí giá vật liệu xây dựng.
- Nghiên cứu phương pháp luận và quản lí giá công trình xây dựng theo
hệ tư vấn Anh ở các nước.
6. Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, Viện đã có mối quan hệ truyền thống với các
hãng tư vấn lớn như: DA VIS LANGDON &SEAH, RAWLINSONS và một số cơ
quan nghiên cứu kinh tế thuộc ngành Xây dựng của Trung Quốc để tăng cường hợp tác
và sưu tầm tài liệu phục phụ cho tiến trình hội nhập của đất nước nói chung và ngành
Xây dựng nói rieeng phù hợp với quốc tế và khu vực.
7. Thường xuyên tạo điều kiện để các cán bộ, nghiên cứu viên trong Viện được
học tập nâng cao trình độ: ngoại ngữ, tin học Ngoài ra, Viện còn khuyến khích, động
viên và cử các cán bộ đi đào tạo trình độ Thạc sĩ kinh tế và Tiến sĩ kinh tế ở trong và
ngoài nước.
8. Các mặt công tác khác:
Một nhiệm vụ quan trọng của Viện là tham gia phục vụ công tác quản lí Nhà
nước của Bộ và Chính phủ. Bởi vậy, mỗi cán bộ, công chức trong Viện phải tham gia
đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của ban chấp hành trung
ương Đảng và Nhà nước vận dụng trong công tác chuyên môn của mình.

Các tổ chức đoàn thể trong viện: Công đoàn, Chi đoàn TNCS HCM, Phụ nũ
thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc hưởng ứng tham gia các hoạt động do Bộ
phát động: Cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, các cuộc thi đấu bóng bàn, bóng
đá ; Tổ chức vận động đoàn thể ván bộ, Công chức trong đơn vị tham gia ủng hộ
đồng bào bị hoạn nạn do thiên tai, đặc biệt là trong 2 đợt vận động ủng hộ đồng bào
miền Trung bị lũ lụt, anh chị em trong Viện đã quyên góp được với tổng số tiền là 15
triệu đồng.
Ngoài việc tư vấn thẩm định các dự án, dự toán, tổng dự toán công trình đã tiết
kiệm trong việc chi tiêu hội họp, đi lại, thông tin liên lạc
Viện luôn tạo điều kiện về thời gian và vật chất để lực lượng tự vệ tham gia đầy
đủ, nghiêm túc chương trình huấn luyện quân sự do Ban chỉ huy quân sự Quận Hai Bà
Trưng đề ra.
Tổ chức thăm hỏi thường xuyên mỗi khi gia đình các cán bộ trong Viện có
chuyện vui, buồn. Duy trì công tác đời sống, tăng thu nhập cho mỗi cán bộ, công chức.

4/ Một số hoạt động của Viện trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước
năm 2000: (theo báo cáo số 827/VKT1 ngày 10/11/2000)
Dựa vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời xuất phát từ thực tế quản lý
đòi hỏi, Viện đã chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các cơ quan quản lý liên quan như:
Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Ban vật giá Chính phủ để nghiên cứu, dự thảo
hàng loạt văn bản quản lý thuộc lĩnh vực đầu tư và xây dựng, từng bước xây dựng hệ
thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật một cách đồng bộ và toàn diện nhằm đưa cong tác quản
lý đầu tư và xây dựng ngáy càng có hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện mở rộng hội nhập
quốc tế và khu vực, thể hiện ở các mặt sau:
a) Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý mới theo chủ trương chính sách
của Đảng và Nhà nước:

Viện đã chủ trương và tích cực tham gia vào quá trình dự thảo trong đó đặc biệt là
những nội dung liên qua trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động nghiên cứu
của Viện để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành, cụ thể là:
1-Tham gia dự thảo sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” (số
52/CP ngày 8/7/1999, được bổ sung, sửa đổi theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày
5/5/2000) và tham gia sửa đổi bổ sung “Quy chế đấu thầu” (số 88/CP ngày 1/9/1999
được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000).
2- Nghiên cứu trình Bộ Xây dựng thoả thuận với Bộ Văn hoá- Thông tin về “Quy
chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng” (số 05/2000/QĐ-BVH ngày
24/3/2000)
3- Nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo
sát (số 04/2000/TT-BXD ngày 5/6/2000)
4- Nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn, điều chỉnh dự toán công
trình XDCB (số 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000)
5- Nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn, điều chỉnh dự toán công
trình XDCB theo chế độ lương tối thiểu 144000-180000 (số 02/2000/TT-BXD ngày
19/5/2000)
6- Nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí
xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư (số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000-sửa
đổi bổ sung TT 08 theo Nghị định 12/CP)
7- Nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí
khảo sát (số 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000-sửa, bổ sung TT 02)
8- Nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn
đầu tư của công trình xây dựng hoàn thành được đưa vào sử dụng (số 11/2000/TT-
BXD ngày 25/10/2000)
9- Nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình thuộ chương trình 135/CP (số 12/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000)


Ngoài các văn bản có quyết định ban hành trên, Các văn bản khác được Viện hoàn
chỉnh để trình cấp thẩm quyền quyết định, đó là:
10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi các nhà thầu trong nước khi
tham gia đấu thầu quốc tế các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt nam.
11. Thông tư hướng dẫn xác định ranh giới giữa vật tư và thiết bị trong xây dựng.

b) Từng bước thiết lập đồng bộ và toàn diện hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ
thuật (gồm cả định mức chi phí):
Cùng với các văn bản quy phạm pháp luật có tính chất chỉ đạo, hướng dẫn về
quản lý đầu tư và xây dựng, Viện đã và đang tập trung nghiên cứu từng bước xây dựng
hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý này tốt hơn nữa nhằm đưa
công tác quản lý ngày một nề nếp, hiệu quả thiết thực đồng thời làm chuẩn mực đánh
giá cho các hoạt động kinh tế góp phần thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư và
xây dựng.
Viện đã tạo lập hệ thống định mức thuộc các lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, các
chuyên ngành xây lắp, đô thị, khảo sát,tư vấn, thiết kế,quy hoạch . Đồng thời tạo lập
hệ thống chỉ tiêu giá cả, chi phí, các yếu tố đầu vào, vật tư, nhân công, máy móc thiết
bị phục vụ cho việc lập và quản lý chi phí thuộc quá trình đầu tư và xây dựng: suất đầu
tư, chi phí chuẩn kết cấu bộ phận công trình, các loại đơn giá : dự toán tổng hợp, dự
toán chi tiết, ca máy, vật liệu, nhân công tiền lương
Tính đến nay Viện đã nghiên cứu, xây dựng trình Bộ ban hành:
1- Định mức dự toán khảo sát (số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000).
2- Định mức chi phí thiết kế (số 01/2000/QĐ-BXD ngày 03/1/2000).
3- Các định mức dự toán chuyên ngành: công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh (số
782/2000/QĐ-BXD ngày 20/4/2000); nạo vét hệ thống thoát nước hiện đại (số
825/2000/QĐ-BXD ngày 19/6/2000).
4- Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng (số 14/2000/QĐ-BXD ngày
20/7/2000 thay QĐ số 45/1999/QĐ-BXD ngày 2/12/1999).

5- Định mức dự toán gia công chế tạo các sản phẩm chiếu sáng và thiết bị đô thị (số
911/2000/QĐ-BXD ngày 5/7/2000).
6- Định mức dự toán XDCB các công trình trên biển và hải đảo (số 19/2000/QĐ-
BXD ngày 9/10/2000).
7- Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt thử nghiệm, hiệu chỉnh, thiết bị, đường dây
thông tin điện lực (số 80/BXD-VKT ngày 20/1/2000).
8-Thoả thuận với các Bộ chuyên ngành về: Định mức lắp đặt, thử nghiệm, hiệu
chỉnh thiết bị đường dây thông tin điện lực(số35/BXD-VKT ngày 10/1/2000);Đơn
giá ca máy trong công tác dò, tìm, xử lý bom mìn, vật nổ (số 1502/BXD-VKT ngày
23/8/2000); Định mức dự toán chế tạo lắp đặt dựng dàn BTCT dự ứng lực kéo trước
Supe T (ngày 6/11/2000); Bổ sung định mức giá ca máy công tác khoan cọc nhồi (số
1898/BXD-VKT ngày 13/10/2000)

Ngoài các chỉ tiêu, định mức KTKT đã ban hành đó, Viện đã hoàn thành dự thảo và
lấy ý kiến tham gia của các ngành, cơ sở để hoàn chỉnh trình Bộ ban hành:
1. Định mức dự toán sửa chữa các công trrình XDCB
2. Định mức dự toán lắp máy 2000 sửa đổi bổ sung
3. Định mức vật tư xây dựng cơ bản sửa đổi bổ sung
4. Định mức chuyên ngành phát thanh và truyền hình
5. Định mức chuyên ngành dự toán hầm lò Bộ công nghiệp
6. Định mức dự toán sửa chữa biệt thự và nhà ở cho người nước ngoài
Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu, định mức để có thể ban hành
phục vụ các nhà đầu tư, tư vấn và các nhà thầu:
1. Định mức chuyên ngành công tác vệ sinh môi trường đô thị áp dụng trong cả
nước.
2. Chỉ tiêu xây dựng các công trình các ước ASEAN.
3. Chỉ tiêu xây dựng các công trình có vốn nước ngoài tại Việt nam.
4. Đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

5. Định mức dự toán công tác nạo vét thoát nước và vệ sinh môi trường TP Hải
Phòng.
6. Định mức dự toán chuyên ngành đường dây 500KV.
7. Định mức dự toán chuyên ngành đô thị TP Vinh .
8. Định mức năng suất máy xây dựng.
9. Hệ thống chỉ tiêu và cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp công ích phục vụ
quản lý đô thị.
10. Dự toán chuyên ngành bưu điện.
11. Định mức gia công cấu kiện kim loại giàn cố định trên biển.
c) Thực hiện thẩm tra đơn giá, dự toán, tổng dự toán, các loại chi phí, các dự án đầu tư
nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư XDCB, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
Viện rất coi trọng công tác thẩm tra đơn giá dự toán, tổng dự toán, thanh quyết toán
cùng Bộ Tài chính, Ban quản lý dự án cho các dự án lớn, quan trọng hoặc hướng dẫn
địa phương, ban quản lý dự án, ban đơn giá công trình lập và quản lý các loại chi phí.
Do đó đã pháthiện những sai sót trong các hồ sơ dự án về định mức, đơn giá, chế độ
chính sách, tiêu chuẩn và đưa ra nhứng kiến nghị phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả
đầu tư, đảm bảo quyền lợi các bên tham gia dự án và quyền lợi người lao động.
Viện đã trực tiếp thẩm định các dự án, công trình quan trọng sau:
1. Thẩm định TDT thuỷ điện Yaly và sông Hinh.
2. TDT thuỷ điện Đại ninh, Phú Mỹ 1
3. TDT đường dây tải điện 500KV Plâycu- Phú lâm.
4. DT một số hạng mục nhà máy đường Sông Lam.
5. DTgói thầu nhà máy lọc dầu Dung quất.
6. TDT công trình Ximăng Hoàng Mai.
7. Thẩm tra quyết toán thuỷ điện Vĩnh Sơn.

d) Tổ chức nghiên cứu khoa học về kinh tế xây dựng phục vụ quản lý đầu tư và xây
dựng:

Đây là một công việc luôn gắn với công tác quản lý. Vì vậy, muốn nghiên cứu và xây
dựng các văn bản quản lý có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý đòi hỏiphải
tổ chức nghiên cứu khoa học một cách bài bản, theo quy trình nghiên cứu khoa học
chặt chẽ để có những kết quả thiết thực phục vụ quản lý. Bên cạnh đó có thể đánh giá
lại kết quả nghiên cứu khoa học cũng như việc tận dụng lại kết quả nghiên cứu khoa
học và thực tế quản lý để rút thành bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý.
Năm 2000, Viên chủ yếu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài đã
nghiên cứu để tiến hành xây dựng các văn bản quản lý và hoàn thành các đề tài nằm
trong chuơng trình nghiên cứu khoa học 1996-2000 đồng thời triển khai cácđề tài
NCKH mới, cụ thể là:
1. Tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành:
- Nghiêncứu hoàn thiện hệ thống giá xây dựng và biên pháp quản lý của nhà nước
đối với giá cả tụi trường xay dựng.
- Nghiên cứu xác lập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ của các
công trình xây dựng.
- Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức năng suất và chi phí máy phù hợp
với cơ chế mới.
2. Triển khai nghiên cứu các đề tài NCKH mới:
- Vai trò quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.
- Thực trạng sử dụng lao động và các biên pháp giả quyết tình trạng thất nghiệp
trong các doanh nghiệp nhà nước.
- Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đối với các chỉ tiêu kinhtế tài chính
của DAĐT.
- Đánh giá tình hình thực hiện tổng mức đầu tư và xcs lập suất đầu tư XDCB.
- Điều tra, đánh giá thực trạng năng lực các doanh nghiệp nhà nước ngành xây
dựng.


e) Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng nghiệp vụ kinh tế xây
dựng cho các ngành, các địa phương, các cơ sở, trường đào tạo:
Viện thường xuyên tham gia tổ chức tập huấn hướng dẫn bằng nhiều hình thức về
các lĩnh vực: cơ chế chính sách, quản lý đầu tư, xây dựng, phưong pháp lập, quản lý
các loại chi phí, tư vấn, quy hoạch, thiết kế, đơn giá, dự toán, tiên lượng, định mức chỉ
tiêu kinh tế kỹ thuật
Những chủ đề chủ yếu của các lớp tập huấn đã đề cập đến những vấn đề cấp bách,
thiết thực như:
1. Những nội dung cơ bản về kinh tế trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
2. Những nội dung cơ bản về kinh tế -hợp đồng trong Quy chế đấu thầu.
3. Sự hình thành và quản lý chi phí xây dựng công trìnhthuộc các dự án đầu tư
trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt nam.
4. Phương pháp xác định và quản lý chi phí máy thi công.
5. Phương pháp lập và quản lý định mức, đơn giá dự toán các công trình.
6. Công tác quản lý định mức chi phí trong khảo sát, thiết kế, tư vấn.
7. Phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính của các dự án đầu tư.
8. Hướng dẫn đấu thầu tuyển chọn tư vấn, hàng hoá, thiết bị và xâylắp.

f) Nghiên cứu mô hình tổ chức và cơ chế chính sách quản lý các doanh nghiệp thuộc
ngành xây dựng:
Viện đã thực hiện các việc sau:
1. Tiếp tục nghiên cứu Phương án sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng
đến năm 2000, hoàn thiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty theo chỉ thị
15/2000/CT-TTg.
2. Nghiên cứu Khoán chi phí,doanh thu cho các đơn vị sản xuất gạch đá nung của
Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng.
3. Hoàn thiên hệ thống giá cố định 1994 sản phẩm VLXD phục vu kế hoạch hoá.
4. Điều tra, đánh giá thực trạng năng lực các doanh nghiệp ngành xây dựng.

5. Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng lao động và các biện pháp giải quyết tình
trạng thất nghiệp trong cacs doanh nghiệp xây dựng.
6. Tổng kết thực hiện đổi mới và phát triển DNNN và thực trạng hoạt động của
các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

Các công việc trên theo chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan: Vụ Tổ chức
lao động- tiền lương, Vụ Kế hoạch- Thống kê, Vụ Tài chính-kế toán, Ban đổi mới
DNNN trung ương
Như vậy, có thể nhận xét, đánh giá kết quả công tác năm 2000 của Viện như sau:
Hầu hết các công việc đã triển khai trong năm 2000 nằm trong chương trình của
Viện đã được tiến hành một cách khẩn trương, năng động, sáng tạo, có tính chủ động
và sắp xếp khoa học cho từng giai đoạn, vừa kết hợp vừa phối hợp chặt chẽ giữa
nghiên cứu và quản lý, giữa lý luận và thực tiễn, giữa các khâu trong lĩnh vực quản lý,
giữa các bộ phận, các cơ quan, các ngành, các địa phương và cơ sở giữa thực tế kinh
nghiệm trong nước và thực tế kinh nghiệm ngoài nước nên đã tạo được một chu trình
làm việc hợp lý, một hệ thống nghiên cứu bài bản để hoàn thành nhiều hình thức văn
bản quản lý một cách kịp thời, đồng bộ, có tính hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu
quản lý Nhà nước các cấp và thực tế quản lý, kinh doanh, xây dựng.
Do các vấn đề kinh tế trong quá trình chuyển đổi khá phức tạp, phạm vi nghiên cứu lại
rộng, mới mẻ, có nhiều ý kiến ở góc độ khác nhau nên cần có thời gian nghiên cứu cân
nhắc sâu rộng, có nhiều văn bản dự thảo phải bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh nhiều lần
mới được cấp có thẩm quyền quyết định. Khi văn bản đã ban hành, Viện xúc tiến ngay
việc theo dõi lắng nghe ý kiến để phụ vụ cho việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung báo cáo
cấp có thẩm quyền cho ban hành xử lý kịp thời.
Ngoài ra, Viện còn tham gia hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình vận
dụngdo đặc điểm mỗi ngành, mỗi vùng, mỗi khu vực tạo nên. Vì vậy, Viện luôn là một
địa chỉ tư vấn tin cậy của các ngành, địa phương, cơ sở.


5/ Phương hướng, mục tiêu và chương trình công tác năm 2001 của Viện kinh tế
xây dựng:
Năm 2001- năm mở đầu của thiên niên kỷ mới, năm đầu tiên của thế kỷ mới,
đây là thời kỳ mà mọi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt nam đều
có xu hướng hội nhập vàphải nỗ lực vươn lên theo sự phát triển toàn cầu, nếu không sẽ
bị tụt hậu và không thể tồn tại được do sự phát triển như vũ bão của những thành tưụ
khoa học về mọi lĩnh vực trong những thập niên cuối thế kỷ 20 này.
Đối với nước ta,đây cũng là thời kỳ mà chúng ta đã đạt được những thành tựu
đáng kể về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hoá xã hội phát triển Trong
nền kinh tế mới, chúng ta đã từng bước tạo dựng một hệ thống quản lý ngày một hoàn
chỉnh và phù hợp với đặc điểm từng thời kỳ, từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh
vực và tạo điều kiện hội nhập, phát triển theo xu thế chung các nước trong khu vực.
Từ những đặc điểm ấy, dựa vào chức năng nhiệm vụ Bộ giao và những kết quả
đạt được những năm trước, Viện đã đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình
công tác chủ yếu năm 2001:
a) Phương hướng, mục tiêu:
Trên cơ sở Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Viện tập trung chủ yếu vào việc tiếp
tục nghiên cứu, xây dựng sửa dổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn
thiện hành lang pháp lý cho mọi hoạt động thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng và tạo lập
hệ thống chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật làm công cụ và căn cứ hoạt động, làm
chuẩn mực đánh giá các tổ chức kinh tế, các cấp quản lý
- Phấn đấu để góp phần hình thành một hệ thống quản lý thống nhất, đồng bộ và toàn
diện trong lĩnh vực kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển đô thị từ trung ương đến địa
phương, cơ sở có tác dụng thúc đẩy, phát triển các hoạt động của các tổ chức kinh tế,
góp phần làm tăng thu nhập ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống người lao động và
tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc
tế, khu vực

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×