Tải bản đầy đủ

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
LỜI MỞ ĐẦU
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng
quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của
người làm công tác quản lí là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trên cơ sở hoạch toán chi phí sản xuất một cách
hợp lí, chính xác đầy đủ và khoa học.
Trong những năm qua ở nước ta việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá
tập trung sang cơ chế thị trường với sự quản lí của nhà nước đã đạt cho đơn vị
kinh tế vào trong một môi trường mới mọi doanh nghiệp đều phải tự qui định
kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ
sản phẩm của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong cơ chế mới hiệu quả
kinh doanh của mọi doanh nghiệp đạt lợi nhuận để đạt được doanh nghiệp cần
phải hết sức quan tâm đến chi phí va giá thành sản phẩm. Nếu sản xuất ra có
chất lượng tốt nhưng giá thành cao không phù hợp với khả năng và thị hiếu của
người tiêu dùng thì hàng hoá sẽ ứ đọng, từ đó việc sản xuất sẽ bị ứ tắt và công ty
sẽ không thực hiện được mục tiêu lợi nhuận. Một trong những vấn đề cơ bản để
tăng lợi nhuận là việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất các phân xưởng, hay
hạ giá thành sản phẩm.
Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình với hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty em đã chọn đề tài: “MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP

PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ
CHI PHÍ CHUNG” tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.
Phần 1: Cơ sở lí luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí chung
Phần 2: Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công
ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và
phân bổ chi phí chung.
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 1
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
PHẦNI :
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ
CHI PHÍ CHUNG
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÀN CHI PHÍ SẢN XUẤT
CHUNG
1. Khái niệm:
Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết phục vụ cho quá trình
sản xuất sản xuất sản phẩm phát sinh ở phân xưởng
2. Nội dung của chi phí sản xuất chung:
Bao gồm:
-Chi phí nhân viên phân xưởng: Phản ánh chi phí liên quan phải trả cho
nhân viên phân xưởng bao gồm: Chi phí tiền lương, tiền công,các khoản phụ cấp
lương, các khoản trích về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải trả hoặc phải tính
cho nhân viên phân xưởng, bao gồm quản đốc phân xưởng nhân viên kế toán
,thống kê thủ kho phân xưởng nhân viên tiếp liệu ,vận chuyển nội bộ, công nhân
duy trì sửa chữa...
- Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng
như vật liệu dựng cho sửa chữa bảo dưỡng tài sản cố định, công cụ dụng cụ
thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng sửa chữa bảo dưỡng nhà xưởng vât kiến
trúc kho tàng trang thiết bi...do phân xưởng tự làm
- Chi phí dung cụ sản xuất: Phản ánh chi phí công cụ,dụng cụ sản xuất
dùng cho phân xưởng sản xuất như khuôn mẫu đúc giá lắp dụng cụ cầm tay
- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm tất cả các tài sản cố định sử
dụng ở phân xưởng như khấu hao máy móc thiết bị, phương tiện vận tải î, phân
xưởng...(tức khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất và TSCĐ dùng cho
phân xưởng )
- Chi phí dịch vụ thuê ngoài: Phản ánh chi phí dịch vụ thuê ngoài phục
vụ cho các hoạt động ở phân xưởng, bộ phận sản xuất, như chi phi sửa chữa tãi
sản cố định thuê ngoài, chi phí điện nước điện thoại thuê ngoài ...
- Chi phí khác bằng tiền: Phản ánh chi phí bằng tiền ngoài nhữíng nội
dung chi phí kể trên phục vụ cho hoạt động phân xưởng, bộ phận sản xuất như
chi phí hội nghị, tiếp khách,...ở phân xưởng
3. Đặc điểm của hạch toán chi phí sản xuất chung:
- Hạch toán chi phí sản xuất chung có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh đầy
đủ, kịp thời mọi chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất, kiểm tra tình
hình thực hiện các định mức tiêu hao lao động, vật tư, các dự toán chi phí phục
vụ và sản xuất phân xưởng nhằm thúc đẩy sử dụng, hợp lý nguyên liệu, lao động
ở phân xưởng trong tổ chức quản lý phân xưởng từ đó vạch ra được mức độ và
nguyên nhân của những lãng phí và thiệt hại trong sản xuất ở phân xưởng
Tổ chức kiểm kê, đánh giá qui trình công nghệ, đặc điểím sản phẩm
ở từng phân xưởng trong doanh nghiệp. Theo dõi từng loại chi phí phát sinh
trong phân xưởng để lập hiệu chỉnh và khắc phục
4 . Phân loại chi loại chi phí sản xuất chung gồm:
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 2
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
- Chi phí sản xuất chung cố định: là những chi phí sản xuất gián tiếp,
thường thay đổi theo số lượng sản xuất, như chi phí khấu hao chi phí bảo dưỡng
máy nhà xưởng .... và chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng sản xuất
- Chi phí sản xuất chung biến đổi: là những chi phí sản xuất gián tiếp
thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản
xuất như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân viên phân xưởng.
5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung :
a. Tài khoản sử dụng:
Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK627-chi phí
sản xuất chung tài khoản này được mở chi tiết cho từng bộ phận sản xuất kinh
doanh
Kết cấu tài khoản Tk627:
+ Bên Nợ: Tập hợp tất cả các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ
gồm các nội dung trên
+ Bên Có:
.Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung
Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào bên nợ Tk154
hoặc bên Nợ Tk631
Tk627 cuối kỳ không có số dư
Tk627 có 6 tài khoản cấp 2
Tk6271- chi phí nhân viên phân xưởng
Tk6272- chi phí vật liệu
Tk6273- chi phí dụng cụ sản xuất
Tk6274- chi phí khấu hao tài sản cố định
Tk6277- chi phí dịch vụ mua ngoài
Tk6278- chi phí khác bằng tiền
Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà có thể mở thêm một số
Tài khoản cấp hai khác để phản ánh một số yếu tố chi phí thuộc hoạt động phân
xưởng hoặc hoạt động sản xuất.
Chi phí sản xuất chung này có liên quan nhiềìu sản phẩm, lao vu dịch
vụ .nhiều đối tượng hạch toán chi phí, nên cuối kỳ thường hoạt động phân bổ
cho các sản phẩm, lao vụ dịch vụ theo một tiêu chuẩn phân bổ thích hợp, chẳng
hạn phân bổ theo tiền lương công nhân sản xuất, theo chi phi trực tiếp, theo số
giờ làm việc của máy móc hoặc theo định mức
Trong tháng, đối với những chứng từ phát sinh trong nội bộ đơn vị như:
lương, phiếu yêu cầu được ghi vào sổ nhật kí trong tháng, còn đốïi với những
chứng từ phát sinh bên ngoài như các hóa đơn về cung cấp sản phẩm lao vụ
dịch vụ cho doanh nghiệp thường nhận được. Do đó nhân viên kế toán chi phí có
thể tập hợp tất cả các chứng từ về chi phí sản xuất chung. Thực tế phát sinh
trong tháng và lập bút toán ghi sổ nhật kí theo thời điểm phát sinh nghiệp vụ
b.Trình tự hạch toán:
• Hạch toán Chi phí Nhân viên phân xưởng:
- Kế toán chi phí trong kỳ tập hợp tiền lương, tiền công phụ cấp,
BHXH , BHYT, KPCĐ các nhân viên quản lý phân xưởng theo tỷ lệ quy định.
+ Nợ TK 627 (6271)
Có TK 334 ,3381 ,3382 ,3384.
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 3
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
• Hạch toán Chi phí vật liệu dùng cho phân xưởng:
- Xuất vật liệu dùng sửa chữa bảo dưỡng ở phân xưởng
+Nợ TK 627 (TK 6272)
Có TK 152
• Hạch toán Chi phí công cụ dụng cụ tại phân xưởng:
-
Trong kỳ nếu có nghiệp vụ liên quan đến việc xuất công cụ dụng
cụ cho phân xưởng thì kế toán hạch toán các trường hợp như sau:
+ Nếu công cụ dụng cụ có giá trị bé thì khi xuất dùng kế toán hạch
toán hết vào nơi sử dụng ở phân xưởng:
o Nợ Tk 627(6273)
Có Tk 153 - Giá trị thực tế xuất dùng
+ Nếu công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn thì khì xuất dùng
thì kế toán hạch toán vào chi phí trả trước, sau đó mới phân bổ giá trị
công cụ dụng cụ, như sau:
o Nợ TK 142 ( 242)
Có TK 153 (giá trị thực tế xuất dùng)
o Nợ TK 627 ( 6273)
Có TK 142 , 242 ( Số lần phân bổ )

Hạch toán Trích khấu khao TSCĐ, máy móc thiết bị dùng
cho phân xưởng.
Căn cứ vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ của từng phân xưởng sản
xuất và xác định mức khấu hao phải tính, kế toán định khoản như sau:
+ Nợ TK 627 ( TK 6274)
Có TK 214

Hạch toán Chi phí điện nước điện thoại thuê nhà xưởn , sửa
chữa máy móc , thuê phân xưởng.
Kế toán phản ánh chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ cho các hoạt
động ở phân xưởng, các bộ phận sản xuất như: chi phí điện nước điện
thoại, chi phí sửa chữa tài sản cố định thuê ngoài.... Được định khoản như
sau:
+ Nợ TK 627 (6277)
Có TK 331 (phải trả cho người bán)
• Hạch toán Chi phí bằng tiền dùng ở phân xưởng:
Kế toán phản ánh chi phí bằng tiền ngoài những nội dung chi phí kể trên
phục vụ cho hoạt động phân xưởng, các bộ phận sản xuất như: chi phí hội nghị,
tiếp khách,.... ở phân xưởng, được định khoản như sau:
+ Nợ TK 627 (6278)
Có TK 111, 112
* Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung theo các
đối tượng tập hợp chi phí sau:
-
Kết chuyển biến phí sản xuất chung và phân bổ vào TK154 hoặc
TK631:
+ Nợ TK154 hoặcTK631
Có TK627(627biến phí sản xuất chung )
- Riêng định phí sản xuất chung được tập hợp và phân bổ như sau:
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 4
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
+ nếu sản xuất theo công xuất bình thường:
o Nợ TK154
Có TK627(627định phí sản xuất chung )
+ Nếu sản xuất dưới công suất bình thường:
o Nợ TK154
Có TK627(627định phí)
- Khoản chênh lệch không được phân bổ kế toán ghi nhận là chi
phi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ và được phân bổ như sau:
Nợ TK632
Có TK627(627định phí sxc)
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 5
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
Sơ đồ tổng hợp tài khoản 627
TK334,338 TK627 TK 112,138
Tiên lương phải trả cho CNSX , Các khoản giảm trừ chi phí sản xuất chung
Trích BHXH,BHYT...của NVPX
Theo tỷ lệ quy định
TK152 TK627(627biến phí) TK154,631
Xuất vật liệu dùng sửa chữa,
Bảo dưỡng ở phân xưởng phân bổ (K/C) biến phí sxc
TK153 giá trị bé
Xuất CC Tk142,242 phân bổ (K/C) định
DCdùng phí sxc theo csuất
cho px G/Trị PB giá trị ccdc bình thường
Tk214 lớn TK627(627định phi) TK632
Trích khao TSCĐ, MMTB,... phân bổ (K/C)
Dùng cho phân xưởng định phí
TK331,335,111... định phí sxc dưới
Chi phí điện nước , điện thoại csuất bình thường
Thuê nhà xưởng ở phân xưởng
TK111,112,331...
Chi phí sửa chữa TSCĐ thuộc px

TK133
Vat đầu vào
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 6
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
II. PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:
1. Phân bổ định phí sản xuất chung:
Để quản lí chi phí hiệu quả ,các nhà quản trị trước hết phải nhận diện
được các hoạt động sinh ra chi phí đặc thù.Các hoạt động này gồm các hoạt
động trong sản xuất để chế tạo ra các sản phẩm sản xuất, và các hoạt động liên
quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm.Một nhóm chi phí cùng sinh ra từ một
hoạt động là tổ hợp chi phí.Một tổ hợp chi phí có thể gồm tất cả các chi phí phát
sinh ở một bộ phận ,như bộ phận lắp ráp trong phân xưởng. Một tổ hợp cũng có
thể chỉ gồm một số chi phí của một bộ phận hay một số chi phí của nhiều bộ
phận
2.Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên hoạt động:
Dựa trên các tổ hợp chi phí sản xuất chung với các nguồn lực sinh ra
tương ứng và phân bổ chi phí trong từng tổ hợp sản xuất chung dựa trên mức sử
dụng tương ứng của nguồn đó.
Quan điểm cách xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động ,nhằm để liên
kết càng nhiều chi phí càng tốt với các hoạt động và sau đó với các sản
phẩm .Mục đích là để có những thông tin tốt hơn về chi phí và khả năng sinh lời
của các sản phẩm cá biệt.
Các doanh nghiệp sử dụng phương pháp xác định chi phí sản xuất chung
dựa trên căn cứ hoạt động (ABC) nhằm định danh nguồn phát sinh chi phí đối
với từng tổ hợp chi phí .Các doanh nghiệp phân bổ những chi phí : như chi phí
thu mua,tiếp nhận ,điều tra…dựa trên chi phí nguyên liệu của từng công việc
hoặc các bộ phận khác nhau. Họ thừa nhận nhiều nguồn phát sinh chi phí qua
việc sử dụng các hế số phân bổ khác nhau đối với thời gian lao động của các
công nhân và đối với thời gian máy hoạt động ,thậm chí chỉ trong một bộ phận
phát sinh chi phí

III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CHUNG
KHÁC:
A. Chi phí bán hàng:
1.Khái niệm:
Chi phí bán hàng là những chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản
phẩm phát sinh trong kì như: tiền lương trả cho nhân viên bán hàng,hoa hồng
trả cho đại lí bán hàng,chi phí marketing...
2.Nội dung chi phí bán hàng:
Theo nội dung kinh tế của chi phí,chi phí bán háng được chia thành các
nội dung sau:
--Chi phí nhân viên: Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương
tính vào chi phí của nhân viên bán hàng ,nhân viên đóng gói,vận chuyển sản
phẩm
--Chi phí vật liệu, bao bì:Bao gồm chi phí nhiên liệu, bao bì dùng cho
vận chuyển, bảo quản sản phẩm,hàng hóa trong quá trình tiêu thụ ;vật liệu dùng
cho bảo quản , sửa chửa TSCĐ ở bộ phận bán hàng ...
--Chi phí dụng cụ,đồ dùng:Bao gồm giá trị công cụ dụng cụ phục vụ cho
hoạt động bán hàng như dụng cụ đo lường,phương tiện thanh toán...
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 7
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
-- Chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận bán hàng,như chi phí khấu
hao cửa hàng, phương tiện vận chuyển, phương tiện tính toán, đo lường,kiểm
nghiệm chất lượng...
--Chi phí bảo hành:bao gồm các chi phí sửa chửa sản phẩm bị hỏng trong
thời gian bảo hành
--Chi phí dịch vụ mua ngoài:Bao gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài
phục vụ cho bán hàng như: chi phí thuê ngoài sửa chửa TSCĐ, thuê bến
bãi,thuê bốc vác vận chuyển hàng đi bán, hoa hồng trả cho đại lí bán hàng...
--Chi phí bằng tiền khác:Bao gồm các chi phí khác phát sinh trong khâu
bán hàng ngoài các chi phí đã nêu trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán
hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm,quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách
hàng
3.Nhiệm vụ của hạch toán chi phí bán hàng
Hạch toán chi phí bán hàng có nhiệm vụ ghi chép,phản ảnh đầy đủ,kịp
thời mọi chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ.Ngoài ra còn theo dõi
từng loại chi phí nhằm kiểm soát tính hiệu quả của bộ phận bán hàng.Từ đó có
thể lập hiệu chỉnh và khắc phục để việc kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn
4.Phân loại chi phí bán hàng:
--Chi phí bán hàng biến đổi: là những chi phí liên quan đến hoạt động
tiêu thụ mà thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm
tiêu thụ như: chi phí hoa hồng,chi phí nhân viên bán hàng(Nếu lương nhân viên
tính theo sản phẩm)
--Chi phí bán hàng cố định:là những chi phí liên quan đến hoạt động tiêu
thụ mà không thay đổi theo số lượng sản phẩm tiêu thụ như: chi phí khấu hao ...
5.Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng:
5.1 Chứng từ hạch toán:
Các chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí bán hàng là: phiếu chi, ủy
nhiệm chi,hóa đơn thanh toán,vận đơn..
5.2 Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí bán hàng:
Căn cứ vào các chứng từ gốc,các bảng kê chi phí,các bảng phân bổ ( như
bảng phân bổ ccdc..) kế toán chi phí mở thẻ chi tiết hoặc sổ chi tiết hạch toán
chi phí bán hàng phản ánh các chi phí phát sinh và cacï đối tượng hạch toán chi
phí có liên quan
6.Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng:
a)TK sử dụng:
Để hạch toán chi phí bán hàng ,kế toán sử dụng TK 641- chi phí bán
hàng
Kết cấu tài khoản 641:
+Bên nợ: Tập hợp chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kì
+Bên có: Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng
Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh
trong kì
TK 641 không có số dư cuối kì
TK 641 có 7 tài khoản cấp 2 gồm:
TK6411--Chi phí nhân viên
TK6412--Chi phí vật liệu ,bao bì
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 8
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
TK6413--Chi phí dụng cụ,đồ dùng
TK6414--Chi phí khấu haoTSCĐ
TK6415--Chi phí bảo hành
TK6417--Chi phí dịch vụ mua ngoài
TK6418--Chi phí bằng tiền khác
Ngoài ra kế toán có thể tổ chức các tài khoản cấp 3,4 ...nhằm tập hợp các
thông tin cần thiết về chi phí bán hàng,phục vụ yêu cầu quản lí tại đơn vị
.Chẳng hạn doanh nghiệp có thể chi tiết chi phí bán hàng theo từng chi nhánh,
từng cửa hàng,từng mặt hàng ..nhằm phục vụ cho việc xác định kết quả kinh
doanh theo từng đối tượng tương ứng.Hoặc chi tiết chi phí bán hàng theo cách
ứng xử của chi phí với mức độ hoạt động(định phí,biến phí)
b)Trình tự hạch toán:
--Hạch toán chi phí nhân viên
Kế toán chi phí trong kì tập hợp tiền lương,tiền công phụ cấp, BHXH,
BHYT,KPCĐ của các nhân viên bán hàng theo tỉ lệ qui định:
Nợ TK 641(6411)
Có TK334,3381,3382,3384
--Hạch toán chi phí vật liệu
Xuất vật liệu dùng sửa chửa, bảo dưỡng MMTB ở bộ phận bán hàng.Căn
cứ vào phiếu xuất kho vật liệu dùng cho bộ phận bán hàng kế toán ghi:
Nợ TK 641(6412)
Có TK152
--Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ:
Căn cứ phiếu xuất kho công cụ dung cụ dùng ở bộ phận bán hàng,kế toán
ghi:
+Nếu công cụ dụng cụ có giá trị bé khi xuất dùng thì hạch toán hết vào
nơi sử dụng:
Nợ TK 641(6413)
Có TK153
+Nếu công cụ dụng cụ có giá trị lớnï khi xuất dùng thì trước hết hạch
toán vào chi phí trả trước, say đó mới phân bổ giá trị công cụ dụng cụ như sau:
Nợ TK 142 (242)
Có TK153
Nợ TK 641(6413)
Có TK142(242)
--Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ:
Căn cứ vào bảng phân bổ khấu haoTSCĐ của bộ phận bán hàng,kế toán
ghi:
Nợ TK 641(6414)
Có TK214
--Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài:
Căn cứ vào các chứng từ dịch vụ mua ngoài dùng cho bộ phận bán hàng
kế toán ghi:
Nợ TK 641(6417)
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK111,112,331
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 9
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
--Hạch toán chi phí bằng tiền khác:
Nợ TK 641(6418)
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK111,112,331
--Hạch toán chi phí bảo hành:
+Nếu doanh nghiệp có trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm
Căn cứ vào Bảng kê chi tiết về dự phòng bảo hành cho số sản
phẩm đã bán trong kì mà đã được doanh nghiệp cam kết bảo hành,kế toán bổ
sung hoặc hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng bảo hành sản phẩm cần
lập với số dự phòng chưa sử dụng hết vào chi phí bán hàng
Nếu số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập lớn hơn số dự phòng
chưa sử dụng hết, lập bổ sung chênh lệch:
Nợ TK 641(6415)
Có TK 352
Nếu số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập nhỏ hơn số dự phòng
chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi giảm chi phí bán hàng:
Nợ TK 352
Có TK 641(6415)
+Nếu doanh nghiệp không trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm
Nợ TK 641(6415)
Có TK 111,112,336,154.

TK334, 338 TK 641
Chi phí nhân viên bán hàng
TK 152
Chi phí vật liệu
TK 153, 142, 242
Chi phí công cụ dụng cụ
TK 214
Chi phí khấu hao TSCĐ
TK 154, 336.111,112 TK 352
Chi phí bảo hành thực tế phát sinh Trích lập dự phòng bảo hành SP
Chi phí bảo hành thực tế phát sinh (trường hợp không trích lập dự phòng)
TK 111, 112, 331.....
Chi phí bán hàng khác

SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 10
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
B.Chi phí quản lí doanh nghiệp:
1.Khái niệm:
Chi phí quản lí doanh nghiệp là những chi phí liên quan đến bộ máy quản
lí hành chính và quản lí hoạt động kinh doanh chung toàn doanh nghiệp
2.Nội dung chi phí quản lí doanh nghiệp:
Bao gồm
--Chi phí nhân viên quản lí: Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo
lương tính vào chi phí của nhân viên quản lí
--Chi phí vật liệu quản lí :Bao gồm giá trị các loại vật liệu xuất dùng cho
công tác quản lí doanh nghiệp , sửa chửa TSCĐ ở bộ phận quản lí và dùng
chung cho toàn doanh nghiệp
--Chi phí dụng cụ,đồ dùng:Bao gồm giá trị công cụ dụng cụ phục vụ cho
hoạt động quản lí
-- Chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận quản lí và dùng chung cho
toàn doanh nghiệp như khấu hao nhà làm việc của các phòng ban,phương tiện
truyền dẫn,máy móc thiết bị quản lí ...
--Thuế,phí,lệ phí :Bao gồm các khoản thuế như thuế nhà đất,thuế môn
bài và các khoản phí,lệ phí khác.
--Chi phí dự phòng: Bao gồm khoản dự phòng các khoản phải thu khó
đòi và dự phòng trợ cấp mất việc làm
--Chi phí dịch vụ mua ngoài:Bao gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài
phục vụ cho quản lí như: chi phí thuê ngoài sửa chửa TSCĐ,chi phí
điện,nước ,điện thoại...
--Chi phí bằng tiền khác:Bao gồm các chi phí khác phục vụ cho bộ phận
quản lí ngoài các chi phí đã nêu trên như chi phí tiếp khách, chi phí hội nghị
khách hàng,công tác phí,tàu xe,khoản chi cho lao động nữ
3.Nhiệm vụ của hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp
Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp có nhiệm vụ ghi chép,phản ảnh
đầy đủ,kịp thời mọi chi phí thực tế phát sinh trong quá trình quản líû.Ngoài ra
còn theo dõi từng loại chi phí nhằm kiểm soát tính hiệu quả của bộ phận quản lí
doanh nghiệp.Từ đó có thể lập hiệu chỉnh và khắc phục để việc khinh doanh
ngày càng có hiệu quả hơn
4.Phân loại chi phí quản lí doanh nghiệp:
--Chi phí quản lí doanh nghiệp biến đổi: là những chi phí liên quan đến
hoạt động quản lý mà thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng
sản phẩm tiêu thụ
--Chi phí quản lí doanh nghiệp cố định:là những chi phí liên quan đến
hoạt động quản lí mà không thay đổi theo số lượng sản phẩm tiêu thụ như: chi
phí khấu hao,lương nhân viên quản lí ...
5.Hạch toán chi tiết chi phí quản lí doanh nghiệp:
5.1 Chứng từ hạch toán:
Các chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí bán hàng là: phiếu chi, ủy
nhiệm chi,hóa đơn thanh toán..
5.2 Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí quản lí doanh nghiệp:
Căn cứ vào các chứng từ gốc,các bảng kê chi phí,các bảng phân bổ ( như
bảng phân bổ ccdc..) kế toán chi phí mở thẻ chi tiết hoặc sổ chi tiết hạch toán
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 11
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
chi phí quản lí doanh nghiệp phản ánh các chi phí phát sinh và cacï đối tượng
hạch toán chi phí có liên quan
6.Hạch toán tổng hợp chi phí quản lí doanh nghiệp:
a)TK sử dụng:
Để hạch toán chi phí bán hàng ,kế toán sử dụng TK 642- chi phí quản lí
doanh nghiệp
Kết cấu tài khoản 642:
+Bên nợ: Tập hợp chi phí quản lí doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kì
+Bên có: Các khoản ghi giảm chi phí quản lí doanh nghiệp
Kết chuyển chi phí quản lí doanh nghiệp để xác định kết quả
kinh doanh trong kì
TK 642 không có số dư cuối kì
TK 642 có 7 tài khoản cấp 2 gồm:
TK6421--Chi phí nhân viên quản lí
TK6422--Chi phí vật liệu quản lí
TK6423--Chi phí dụng cụ,đồ dùng văn phòng
TK6424--Chi phí khấu haoTSCĐ
TK6425 --Thuế,phí,lệ phí
TK6426--Chi phí dự phòng
TK6427--Chi phí dịch vụ mua ngoài
TK6428--Chi phí bằng tiền khác
Ngoài ra kế toán có thể tổ chức các tài khoản cấp 3,4 ...nhằm tập hợp các
thông tin cần thiết về chi phí quản lí doanh nghiệp,phục vụ yêu cầu quản lí tại
đơn vị .Chẳng hạn doanh nghiệp có thể chi tiết theo từng chi nhánh ,từng cửa
hàng,từng mặt hàng ..nhằm phục vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh theo
từng đối tượng tương ứng.Hoặc chi tiết chi phí theo cách ứng xử của chi phí với
mức độ hoạt động(định phí,biến phí)
b)Trình tự hạch toán:
--Hạch toán chi phí nhân viên
Kế toán chi phí trong kì tập hợp tiền lương,tiền công phụ cấp, BHXH,
BHYT,KPCĐ của các nhân viên quản lí theo tỉ lệ qui định:
Nợ TK 642(6421)
Có TK334,3381,3382,3384
--Hạch toán chi phí vật liệu
Xuất vật liệu dùng cho bộ phận quản lí.Căn cứ vào phiếu xuất kho vật
liệu dùng cho bộ phận quản lí kế toán ghi:
Nợ TK 642(6422)
Có TK152
--Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ:
Căn cứ phiếu xuất kho công cụ dung cụ dùng ở bộ phận quản lí,kế toán
ghi:
+Nếu công cụ dụng cụ có giá trị bé khi xuất dùng thì hạch toán hết vào
nơi sử dụng:
Nợ TK 642(6423)
Có TK153
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 12
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
+Nếu công cụ dụng cụ có giá trị lớnï khi xuất dùng thì trước hết hạch
toán vào chi phí trả trước, say đó mới phân bổ giá trị công cụ dụng cụ như sau:
. Nợ TK 142 (242)
Có TK 153
.Nợ TK 642(6423)
Có TK 142(242)
--Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ:
Căn cứ vào bảng phân bổ khấu haoTSCĐ ,kế toán ghi:
Nợ TK 642(6424)
Có TK 214
--Hạch toán chi phí thuế ,lệ phí:
Căn cứ vào các chứng từ nộp thuế nhà đất,thuế môn bài,lệ phí giao thông
... kế toán ghi:
Nợ TK 642(6425)
Có TK 333
--Hạch toán chi phí dự phòng:
1.Trích lập mức dự phòng trợ cấp cho công nhân viên :
Nợ TK 642(6426)
Có TK 351
2.Cuối kì kế toán doanh nghiệp cần xác định số dự phòng phải thu khó
đòi cần lập
+Nếu số dự phòng cần lập lớn hơn số dự phòng đã lập ở cuối kì trước
chưa sử dụng hết,thì phải trích lập thêm số chênh lệch
Nợ TK 642(6426)
Có TK 139
+Nếu số dự phòng cần lập nhỏ hơn số dự phòng đã lập ở cuối kì trước
chưa sử dụng hết,thì phải hoàn nhập số chênh lệch
Nợ TK 139
Có TK 642(6426)
3.Cuối kì kế toán doanh nghiệp cần xác định số dự phòng phải trả cần
lập về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải
trả khác
+Nếu số dự phòng cần lập lớn hơn số dự phòng đã lập ở cuối kì trước
chưa sử dụng hết,thì phải trích lập thêm số chênh lệch
Nợ TK 642(6426)
Có TK 352
+Nếu số dự phòng cần lập nhỏ hơn số dự phòng đã lập ở cuối kì trước
chưa sử dụng hết,thì phải hoàn nhập số chênh lệch
Nợ TK 352
Có TK 642(6426)
--Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài:
Căn cứ vào các chứng từ dịch vụ mua ngoài dùng cho bộ phận quản lí kế
toán ghi:
Nợ TK 642(6427)
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK111,112,331
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 13
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
--Hạch toán chi phí bằng tiền khác:
Nợ TK 642(6428)
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK111,112,331
TK 334, 338 TK 642
Chi phí nhân viên QLDN
TK 152
Chi phí vật liệu
TK 153, 142, 242
Chi phí công cụ dụng cụ
TK 214
Chi phí khấu hao TSCĐ
TK 333
Thuế, lệ phí tính vào CPQLDN
TK 351
Trích lập DP trợ cấp mất việc làm
TK 111, 112
Số tiền chi trả trợ cấp mất việc vượt
quá số quỹ dự phòng đã trích trước
TK 139 TK 139
Trích dự phòng phải thu khó đòi Hoàn nhập DP phải thu khó đòi
TK 131, 138
Số nợ không thu hồi được sau khi
đã bù đắp bằng các quỹ dự phòng
TK 352 TK 352
Trích lập các khoản DP phải trả Hoàn nhập các khoản DP
phải trả
TK 111, 112, 331
Chi phí QLDN khác
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 14
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
IV.PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG KHÁC:
1.Sự cần thiết phải phân bổ chi phí chung:
Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp là những chi phí phục
vụ chung cho nhiều sản phẩm.Do đó muốn xác định kết quả kinh doanh của
từng mặt hàng thì phải phân bổ những chi phí đó cho tất cả các mặt hàng.
Nếu phân bổ bất hợp lí sẽ có ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả hoạt
động của các sản phẩm này,nghĩa là sẽ không tính đủ chi phí làm tăng giả tạo
kết quả,hoặc tính quá đáng chi phí làm giảm kết quả, điều này không có tác
dụng kích thích việc kinh doanh của các sản phẩm này.
2.Các phương pháp phân bổ chi phí:
a) Phân bổ trực tiếp:
Phương pháp phân bổ này đơn giản,dễ làm vì theo phương pháp này,chi
phí các của các bộ phận phục vụ được phân bổ trực tiếp cho các sản
phẩm,không phân bổ cho các bộ phận phục vụ khác, dù những bộ phận này có
được hưởng dịch vụ của những bộ phận phục vụ khác.
b)Phân bổ nhiều bước:
Khác với phương pháp phân bổ trực tiếp, phương pháp này thừa nhận
việc giữa các bộ phận phục vụ có sự cung cấp dịch vụ lẫn nhau,ngoài việc cung
cấp dịch vụ cho các việc sản xuất các sản phẩm.Nguyên tắc phân bổ phương
pháp này là phân bổ liên tiếp ,mỗi lần phân bổ chi phí của một bộ phận phục
vụ ,bắt đầu từ bộ phận phục vụ nào cung cấp lượng dịch vụ nhiều nhất cho các
bộ phận khác và kết thúc ở bộ phận phục vụ cung cấp lượng dịch vụ ít nhất.Kết
quả của quá trình này là, ngoài bộ phận phục vụ đầu tiên được chọn thực hiện
phân bổ, các bộ phận còn lại của doanh nghiệp cũng đều có một phần chi phí
của một số bộ phận phục vụ được thực hiện phân bổ trước nó.
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 15
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
PHẦN II.
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI
PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ
NẴNG
I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG:
1. Quá trình hình thành và phát triển.
1.1. Quá trình hình thành:
Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng trước đây có tên gọi là xí nghiệp nhựa Đà
Nẵng được thành lập vào năm 1976 theo quyết định số 866/QDUB ngày
22/11/1976 do UBND tỉnh QN-ĐN ký. Là doanh nghiệp thuộc sở công nghiệp
đóng tại 286 Hùng Vương thành phố Đà Nẵng. Lúc đó Xí Nghiệp chỉ gồm 15
lao động, máy móc thiết bị thô sơ lạc hậu, diện tích nhà xưởng chật hẹp với 50İ.
Chủ yếu là vốn vay.
Đến năm 1978 do những đòi hỏi nhất định về công tác chuyên môn, công
tác sản xuất nhà máy đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới nằm trên đường
Trần cao Vân thành phố Đà Nẵng, công trình được hoàn tất và đưa vào sử dụng
năm 1981 với diện tích mặt bằng 17.40İ.
Ngày 16/02/1992 nhà máy được bộ thương mại cấp giấy phép kinh
doanh, cho phép kinh doanh xuất nhập khẩu một số sản phẩm của nhà máy.
Theo quyết định số1844/QDUB của UBND tỉnh QNĐN ngày 2/11/1993 nhà
máy trở thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi công ty nhựa đà nẵng và tên
giao dịch là plastic Đà Nẵng.
Nằm trong xu hướng vận động chung của nền kinh tế và yêu cầu cổ
phần hoá doanh nghiệp nhà nước, công ty nhựa Đà Nẵng đã chính thức trở thành
Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng ngày 4/8/2000 theo quyết định số 90/2000/QĐ-
HG và nghị định số 03/2000/NDCP ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông, với tư cách pháp nhân đầy đủ theo
quy định pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng độc lập về tài sản, được mở tài
khoản tại Ngân hàng.
Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm mới thành lập 15.872.800.000
đồng. Được chia thành 158.728 cổ phần với hai loại cổ phiếu: cổ phiếu ghi tên
và cổ phiếu không ghi tên.
1.2. Quá trình phát triển.
Qua 26 năm hoạt động và không ngừng phát triển Công ty cổ phần nhựa
Đà Nẵng đã khắc phục nhiều khó khăn từng bước đi lên mở rộng quy mô sản
xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm nhựa cho địa phương và
khu vực
Từ một xí nghiệp nhỏ ban đầu gồm 15 người với diện tích mặt bằng sản
xuất 50 đến nay Công ty có 340 CNV, 80% máy móc thiết bị ngoại nhập với
diện tích mặt bằng 1740İ
Công ty đã đạt được một số thành tích như sau: Được hội đồng Nhà nước
tặng thưởng Huân Chương lao động hạn ba, hạng hai. Sản phẩm của Công ty
được thưởng “doanh hiệu vàng” của Công ty quản lý chất lượng toàn cầu, là một
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 16
Chuyờn tt nghip GVHD: ThS. Lờ Vn Nam
trong nhng n v hng u lm n cú hiu qu vi sn lng hng hoỏ sn
xut tng trung bỡnh hng nm 6%.
2. Chc nng, nhim v ca Cụng ty:
2.1.Chc nng:
sn xut kinh doanh cỏc mt hng nha dõn dng, nha cụng nghip,
nha k thut, nha xõy dng v kinh doanh nguyờn vt liu, vt t thit b phc
v cho ngnh nha.
2.1. Nhim v:
-
Cụng ty c thnh lp huy ng v s dng vn cú hiu qu trong
cụng vic phỏt trin sn xut kinh doanh cỏc mt hng nha
- Ti a hoỏ cỏc khon li nhun ca cụng ty
- To vic lm n nh cho ngi lao ng
- Tng li tc cho cỏc c ụng
- úng gúp ngõn sỏch cho nh nc
- y mnh vic u t phỏt trin theo hng hin i hoỏ
3. C cu t chc qun lý Cụng ty.
3.1.S b mỏy qun lý ca Cụng ty:
: quan h trc tuyn
: quan h chc nng
3.2. Chc nng nhim v ca tng cp qun tr v cỏc phũng ban:
3.2.1. Chc nng nhim v ca tng cp qun tr:
o i hi ng c ụng:
l c quan quyt nh cao nht ca cụng ty, hot ng thụng qua cỏc cuc
hp i hi ng c ụng (HC) thng niờn, HC bt thng v thụng
qua vic ly ý kin bng vn bn.
+ Quyn hnh v nhim v ca HC thng niờn:
SVTH: Vừ Th Tiu Tho - Lp: 31K06.2 17
aỷi h ỹi c õ ng ọ ọứ ọ
Ban ki m óứ
soaùt
H ỹi õ ng ọ ọử
qua n trởớ
Ban õi u óử
ha nhỡ
P. t ch ùc ọứ ổ
ha nh chờnhỡ
P. kyợ thu ỷtỏ
P. kinh
doanh
P. k toaùn óỳ
ta i chờnhỡ
B. b ỹ ọ
ph ỷn sa n ỏ ớ
B. ph ỷn ỏ
KCS
B. ph ỷn ỏ
phuỷc vuỷ
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam

Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình hoạt
động và kết quả kinh doanh, thông qua báo cáo của ban kiểm
soát.

Thông qua quyết toán năm tài chính, phương án sử dụng và
phân chia lợi nhuận.

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh và đầu tư năm
tài chính mới thông qua điều lệ bổ sung sửa đổi nếu cần.

Quyết định tăng vốn điều lệ, gọi vốn cổ phần và phát hành cổ
phiếu.

Xem xét sai phạm và quyết định hình thức xử lý đối với thành
viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty
và cổ đông của công ty.

Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và
ban kiểm soát.
+ Quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng cổ đông bất thường:

Bãi miễn và bầu bổ sung, thay thế thành viên hội đồng quản trị,
ban kiểm soát vi phạm điều lệ.
 Biểu quyết sửa đổi, bổ sung điều lệ.
 Xử lý các vấn đề khẩn cấp khác.
• Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cấp Công ty, có quyền
quyết định mọi vấn đề có liên quan đến quản lý và hoạt động
của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của
ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trình
ĐHĐCĐ các quyết định về cơ cấu tổ chức, điều chỉnh vốn điều
lệ, chiến lược phát triển Công ty, kết quả hoạt động kinh
doanh, quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận.
 Giám soát việc điều hành công ty của giám đốc.

Bổ nhiệm miễn nhiệm giám đốc, P.giám đốc, kế toán trưởng,
quyết định mức lương các cấp quản lý đó.
• Ban điều hành:

Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh
hàng của công ty theo đúng nghị quyết, quyết định của hội
đồng quản trị, theo đúng điều lệ và pháp luật.

Sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án đã được
hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua đại hội đồng.

Xây dựng và trình hội đồng quản trị chuẩn bị về kế hoạch
phát triển, dự án đầu tư, phương án kinh doanh, đề án tổ chức
quản lý của công ty, quy hoạch và đào tạo cán bộ lao động,
thực hiện phương án đã được phê duyệt.
 Kí kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động.

Báo cáo hội đồng quản trị về tình hoạt động tài chính và kết
quả hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định.
• Ban kiểm soát:
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 18
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam

Thay mặt cổ đông kiểm sát mọi hoạt động quản trị kinh doanh
của công ty.

Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài
sản các báo cáo quyết toán.

Báo cáo đại hội đồng về những sự kiện tài chính bất thường,ưu
khuyết điểm của ban quản lý và giám đốc.
3.2.2. Các chức năng của từng phòng ban:

Phòng tổ chức hành chính: dưới sự điều hành của ban điều hành
có nhiệm vụ

Tổ chức lao động sản xuất, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công
nhân viên

Xây dựng các chính sách về an toàn lao động, y tế, kỹ thuật lao
động

Đánh giá thành tích của nhân viên về tình hình công tác, quyết
định các hình thức khen thưởng kỉ luật
• Phòng kinh doanh

Nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng các kế hoạch ngắn,
trung và dài hạn để trình giám đốc duyệt và đi vào thực hiện

Ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện mua sắm, kiểm soát tồn
kho nguyên vật liệu và thành phẩm. Đảm bảo cung ứng vật tư
đúng yêu cầu chất lượng, đúng quy cách, đúng thời điểm cho
bộ phận sản xuất

Quản lí giao dịch xuất nhập khẩu, giới thiệu hàng, marketing
• Phòng kĩ thuật
 Thiết kế và theo dõi, lắp đặt quy trình sản xuất

Xây dựng định mức nguyên vật liệu, kế hoạch bảo dưởng và
sửa chữa máy móc thiết bị, xác định tiêu chuẩn chất lượng

Nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới cho ngành
 Đào tạo và quyết định nâng bậc công nhân
• Phòng tài chính kế toán:

Hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích hoạt động kinh doanh. Báo
cáo tình hình kinh doanh, thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán
kế toán của nhà nước quy định

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán định kì như lập quyết toán
hàng quý hàng năm

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh toán các chi phí phát sinh

Thông qua phân tích kinh doanh đề xuất tham mưu cho ban
điều hành về phân bổ sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả kinh
doanh cho Công ty
4. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty:
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 19
Chuyờn tt nghip GVHD: ThS. Lờ Vn Nam
4.1. S t chc sn xut:
Nhim v ca tng b phn:
-
B phn sn xut: L b phn trc tip tham gia sn xut ra sn
phm, gm 7 t:
+ T mng mng: Sn xut cỏc loi sn phm nh kột bia,cỏc loi
can...
+ T bao bỡ: Sn xut bao xi mng.
+ T PVC: Sn xut ra cỏc loi ng nc (ng PVC..).
+ T bao dt: Bao gm hai b phn, b phn kộo ch v b phn
dt ng
+ T ct manh: Ct manh ng thnh cỏc manh dt theo cỏc kớch c
ó c xỏc nh, sau ú chuyn sang b phn may bao
+ T may bao: May cỏc manh dt ó ct thnh cỏc bao dt hon
chnh.
-
B phõn phc v sn xut: l b phn giỏn tip tham gia to ra sn
phm, gm 2 t:
+ T c in: m bo phc v in cho sn xut
+ T phi liu: Cú nhim v pha trn phi liu phc v sn xut
4.2. Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm:
Sn phm ca cụng ty c sn xut qua 4 quy trỡnh cụng ngh
nh sau: quy trỡnh cụng ngh sn xut mng mng, quy trỡnh cụng ngh sn xut
ng nc, quy trỡnh cụng ngh sn xut bao bỡ xi mng, v quy trỡnh cụng ngh
sn xut cỏc sn phm khỏc nh: thu, kột, can ...
Quy trỡnh cụng ngh sn xut mng mng:
SVTH: Vừ Th Tiu Tho - Lp: 31K06.2 20
C ng tyọ
B ỹ ph ỷn sa n ọ ỏ ớ
xu tỏỳ
B ỹ ph ỷn phuỷc ọ ỏ
vuỷ sa n xu t ớ ỏỳ
T can ọứ
phao
T ọứ
ma ng ỡ
mo ngớ
T ọứ
d ỷt ó
ngọỳ
T sa n ọứ ớ
ph m ỏứ
PVC
T ọứ
bao
bỗ xi
T may ọứ
bao
T c t ọứ ừ
manh
T c ọứ ồ
õi ỷnó
T ọứ
ph i ọỳ
li ỷuó
Nguy n ó
li ỷuó
Maùy
tr ỹnọ
Maùy
du n ỡ
th i ọứ
Maùy
õởnh
hỗnh
Thi t óỳ
bở la m ỡ
ngu ỹiọ
Maùy
in
Maùy
xay
C t ừ
daùn
Tha nh ỡ
ph mỏứ
oùng
goùi
Ph óỳ
li ỷuó
Maùy
l ỹcổồ
Chuyờn tt nghip GVHD: ThS. Lờ Vn Nam
Quy trỡnh cụng ngh sn xut bao dt :
QUY TRèNH CễNG NGH SN XUT NG NC
SVTH: Vừ Th Tiu Tho - Lp: 31K06.2 21
Haỷt
nh ỷa ổ
+phuỷ gia
Maùy du nỡ
Thi t bở la m óỳ ỡ
ngu ỹiọ
Maùy c t s ỹiừ ồ
Maùy xay
Maùy l ỹcổồ
Ph li ỷuóỳ ó
Thu chố
Manh d ỷt PPó
C t manhừ
May bao
Bao d ỷt PPó
May bao
C t manhừ
Maùy caùn traùng
Maùy d ỷtó
Bao d ỷt PP traùngó
Haỷt nh ỷaổ
Haỷt
nh ỷa ổ
HDPE
Maùy
du nỡ
Maùy
õởnh
hỗnh
Maùy
la m ỡ
ngu ỹiọ
In
Thi t óỳ
bở keùo
ngọỳ
Maùy
c t ừ
ngọỳ
Tha nh ỡ
ph mỏứ
Ph óỳ
ph mỏứ
Chun đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ XI MĂNG
5. Tổ chức hạch tốn kế tốn tại cơng ty :
5.1. Tổ chức bộ máy kế tốn:
a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn:
Cơng tác kế tốn tại cơng ty nhựa được tổ chức theo mơ hình kế
tốn tập trung. Đặc điểm của mơ hình này là mọi cơng việc đều do phòng xử lý.
Từ ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp đến chỉnh lý cơng việc, tập hợp số liệu, lập báo
cáo kế tốn. Còn ở các bộ phận bên dưới (kho, phân xưởng) chỉ có nhiệm vụ ghi
chép tổng số lượng ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ đưa vào sản xuất tính ngày
cơng... và định kỳ chuyển lên phòng xử lý.

Sơ đồ:
:Quan hệ điều hành
: quan hệ nghiệp vụ
b. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế tốn:
-
Kế Tốn Trưởng: Là người trực tiếp điều hành cơng tác kế tốn,
tham mưu cho giám đốc trong cơng việc xây dựng kế hoạch tài
chính, huy động vốn, tính giá thành sản phẩm, chịu trách nhiệm
trước giám đốc vềì tình hình tài chính của cơng ty.
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 22
K TOA N TR NGÃ Ú Ï ỈÅÍ
P.PHO NG K TOA N Ì ÃÚ Ï
K toạn ãú
thanh
toạn
vnâ
KT
Thanh
toạn
ngoảit
û,ã ti n ãư
Kto ti u ã
thủ, n ü å
pha i th
KT
nvl,ccdc,
n ü pha i å í
tr
KT thu ,ãú
th ng äú
k ,tscâ, ã
ckhoạn
Thu í
quí
Ph li ûú ã
Hảt
nh ûa ỉ
PPE phủ
Mạy
tr ünä
Mạy
du nì
Mạy
kẹo chè
Mạy
thu chè
Mạy
d ûtã
Mạy
cạn
trạng
KCS
Cà tõ
L üngỉå
bao
cà tõ
âënh
hçnh
Dạn
ngäú
ủc l äø
Thoạt
nh
In
Mạy
ghẹp
bao
Tha nh ph mì áø ọng gọiÂ
Ph ph mãú áø
Chuyờn tt nghip GVHD: ThS. Lờ Vn Nam
-
Phú phũng k toỏn: Ph trỏch nhõn s phũng k toỏn, kim kờ
toỏn tng hp, lp bỏo cỏo tng hp, quyt toỏn cui quý, nm
-
K toỏn NVL, CCDC: Theo tng loi c th, theo dừi ghi chộp
tỡnh hỡnh cụng n phi tr cho khỏch hng, lp bỏo bỏo chi tit
cụng n
-
K toỏn thanh toỏn ngoi t, tin lng, BHXH: Tớnh lng,
thng cho cụng nhõn viờn hng thỏng, trớch np BHXH, BHYT,
KPC theo ỳng ch , theo dừi tỡnh hỡnh v thu chi ngoi t,
tin gi ngõn hng, giao dch vi ngõn hng, v lm th tc vay
vn ngn hn, theo dừi ngoi hi vi khỏc hng.
-
K toỏn tiờu th, cụng n phi thu: Theo dừi truy cp thụng tin v
thnh phm bỏn ra, qua cỏc chng t v theo dừi tỡnh hỡnh cụng
n bỏn hng. nh k, lp bỏo cỏo doanh s bỏn ra, bỏo cỏo chi
tit cụng n .
-
K toỏn thu, thng kờ, TSC, chng khoỏn: Theo dừi, thng kờ
thu giỏ tr gia tng u vo, u ra, phn ỏnh hao mũn v khu
hao TSC, theo dừi bin ng chng khoỏn, lp bỏo cỏo cn thit
cho trung tõm giao dch
-
Th qu: Chu trỏch nhim qun lý tin mt ti qu, thc hin
ngha v thu chi bỏo cỏo qu, bo qun tin mt theo ỳng quy
nh .
5.2. Hỡnh thc k toỏn ỏp dng:
Hỡnh thc k toỏn ỏp dng ti Cụng ty l : chng t ghi s ó c
ci biờn. Tc c cỏc nghip v phỏt sinh c x lý bng mỏy vi tớnh, k hch
toỏn l quý. (s trang bờn).
S LUN CHUYN CHNG T
: Ghi hng ngy
: Ghi hng thỏng
: Ghi hng quớ
: Quan h i chiu ngy
: Quan h i chiu thỏng
SVTH: Vừ Th Tiu Tho - Lp: 31K06.2 23
Ch ùng t ổ ổỡ
g cọỳ
S quyợọứ S chi ti t tkọứ óỳ
S k toaùn chi ọứ óỳ
ti tóỳ
S t ng h ỹp ọứ ọứ ồ
tk
Ba ng c n õ i ớ ỏ ọỳ
tk
Baùo caùo k óỳ
toaùn
Ba ng t ng h ỹp chi ớ ọứ ồ
ti tóỳ
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra, kế toán ghi vào sổ chi
tiết tài khoản các nghiệp vụ phát sinh như thu chi bằng tiền mặt thì ghi vào sổ
quỹ. Đối với các đối tượng cần theo dõi chi tiết thì căn cứ vào chứng từ gốc để
ghi vào” sổ kế toán chi tiết” có liên quan như tập hợp theo danh mục với nguyên
vật liệu từng khách hàng đối với công nợ.
Cuối tháng căn cứ vào”sổ chi tiết tài khoản”để lên “ sổ tổng hợp tài
khoản” và căn cứ vào “sổ chi tiết” lên”bảng tổng hợp chi tiết” đối chiếu giữa”sổ
tổng hợp tài khoản”và”bảng tổng hợp chi tiết” theo từng tài khoản. Sau đó đối
chiếu giữa” sổ chi tiết tài khoản tiền mặt” với”sổ quĩ”. Cuối quý căn cứ vào “Sổ
tổng hợp tài khoản” để lập ”bảng cân đối tài khoản”. Sau đó, kết hợp ”bảng cân
đối tài khoản” và ”bảng tổng hợp chi tiết” để lập ”báo cáo kế toán”
II. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ
SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY NHỰA
1.Thực tế về hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung:
1.1. Chứng từ hạch toán :
Các chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất chung ở
công ty là các phiếu chi tiền , cacï phiếu yêu cầu xuất vật liệu, hóa đơn thanh
toán, số lượng ...
1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung:
Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung công ty được thực hiện
chi tiết theo từng phân xưởng, kế toán chi phí mở thẻ chi tiết hoặc sổ chi tiết
hạch toán chi phí sản xuất chung phản ánh các chi phí phát sinh và các đối tượng
hạch toán chi phí có liên quan. Căn cứ để ghi vào sổ chi tiết là sổ chi tiết các Tài
Khoản tháng trứớc và các chứng từ gốc, các bảng phân bổ, các bảng kê chi phí.
Sổ có thể mở cho riêng hoặc cũng có thể mở chung cho nhiều phân xưởng, như:
Tổ màng mỏng, tổ can phao, tổ bao dệt, tổ cắt manh, tổ bao bì xi măng...
Sổ tổn hợp Tk627-chi phí sản xuất chung:
(Trang bên)
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 24
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam
CTY NHỰA ĐÀ NẴNG
Phòng kế toán tài chính Tk:627:Chi phí sản xuất chung
Từ ngày 01/10/08-31/12/08 Đvt :Đồng
Chứng từ
Số Ngày
Diển giải TKĐƯ
Phát sinh Nợ Phát sinh Có
ng
tệ
Số tiền
ng
tệ
Số tiền
01
02
05
09
21
13
14
...
...
01/D
03D
1/cpsxc
627/334
627/334
627/3382
627/3383
01/10/08
03/10/08
05/10/08
09/10/08
21/10/08
13/10/08
............
..............
28/12/08
29/12/08
29/12/08
01/10/08
03/10/08
.............
28/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
**DV
V/c b/v trục cán/Lê viết tần
Quấn lại mô tơ điện
Mua ampeke+tu điện/Hồng dững
Sửa pt máy máy may
Quay vòng phế PP- tháng 9 /03
Ca 3 +độc hại+tháng9/03/cbcnv
... ... .........................................
.................... ...........................
Tận dụng phế rẻo pp 10/03
Vòng quay phế pp /ống
• phát sinh
• cuối kỳ
** DV:
Tiền điện từ25/9/03
Tiền điện từ 15/5/03
.................................
Tiền nước, điện thoại (Xi nghiệp
túi cặp)
• phát sinh :
• cuối kỳ:
** DV:
Phân bổ cpsxdd và giá thành sx
quý IV-03
Phân bổ tiền lương sang 627
Phân bổ cơm sang 627
Phân bổ 3382 sang 627
Phân bổ 3383 sang 627
• Phát sinh:
• Cuối kỳ
** DV:
Hao mòn TSCĐ quý IV-03(627)
• phát sinh:
cuối kỳ
1111
1111
1111
1111
1111
1111
.......
........
1111
1111
331DL
331DL
.......
331DL
154
334
334
3382
3383
214
160000
654000
654361
213985
222369
850.000
1.021.022
.................
...................
1.354.650
1.440.253
60.372.877
60.372.877
35.123.015
12.225.200
...............
9.258.110
532.291.505
532.291.505
181.087.914
15.694.080
2.465.210
20.980.492
220.227.696
358.057.658
358.057.658
358.057.658
1.239.807.071
1.239.807.071
1.019..579.375
Sản phẩm của Công ty sản xuất ở nhiều tổ khác nhau với quy mô vừa
nhưng khối lượng tương đối lớn chủng loại nhiều, do đó việc quản lý điều hành
ở các tổ sản xuất đều nhằm đảm bảo cho quá trình được liên tục là vấn đề đặt ra
của công ty. Chính vì vậy, chi phí phục vụ sản xuất ở các tổ sản xuất trong công
ty cần được tập hợp và phân bổ một cách hợp lý làm cơ sở cho việc đánh giá
SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×