Tải bản đầy đủ

Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại CTCP Quảng cáo Sao Thế Giới



 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 1


LỜI NÓI ĐẦU

Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến
hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá
trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh
nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào
để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ
hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách
quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn

hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh
tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại,
thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực
trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn
chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên..
gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh và thực hiện các chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp mình
Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một công ty cũng không nằm
ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông,
công ty có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang
có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm
đến cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho
các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn chọn
đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng
Cáo Sao Thế Giới "
Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Tiến Sỹ Lê Thị Lanh cùng
ban lãnh đạo Công ty nhưng do thời gian và trình độ nhân thức còn có hạn, chuyên đề
của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến
của các thầy cô và các bạn đọc.
Em xin chân thành cảm ơn !


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chun đề thực tập cuối khóa Trang 2NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày tháng năm 2009

 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chun đề thực tập cuối khóa Trang 3


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày tháng năm 2009

 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 4


MỤC LỤC
Noäi dung Trang
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
I-KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN .................. 8
1.Khái niệm về cấu trúc vốn............................................................................... 8
1.1-Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn .............................................................. 9
1.2-Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn: ................................................................ 10
1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính.............. 11
2.Chi phí sử dụng vốn ...................................................................................... 11
2.1 Khái niệm................................................................................................... 11
2.2 chi phí sử dụng vốn vay:............................................................................. 12
2.2.1. chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn........................................................... 12
2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: ..................................................................... 12
2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(r
p
) .................................................. 12
2.3.2-. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường .................................................... 13
2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC):.................................................... 13
2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư ..................................... 14
II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC
TỐI ƯU................................................................................................................... 15
1.Cấu trúc vốn tối ưu 15
2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu 15
III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO ....... 16
1.Khái niệm và phân lọai rủi ro ................................................................................ 16
1.1.Khái niệm rủi ro ......................................................................................... 16


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 5


1.2.Phân lọai rủi ro........................................................................................... 16
1.2.1.Rủi ro kinh doanh.................................................................................... 16
1.2.2.Rủi ro tài chính........................................................................................ 17
2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp............................................................. 17
2.1.Đòn bẩy kinh doanh ................................................................................... 18
2.1.1.Khái niệm................................................................................................ 18
2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh................................... 18
2.1.3.Phân tích hòa vốn .................................................................................... 18
2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL) ..................................... 20
2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL) ............................................................................. 21
2.2.1. Khái niệm............................................................................................... 21
2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính ..................................................... 21
2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp .............................................. 22
2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính ................................................... 23
2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác ...................................... 24
2.3 Đòn bẩy tổng hợp....................................................................................... 24
2.3.1.Khái niệm................................................................................................ 24
2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp .................................................. 24
IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH
NGHIỆP ................................................................................................................. 25
1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT........................................................................ 25
1.1.Khái niệm................................................................................................... 25
1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT.................................................................... 25
2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS........ 27
2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu............................... 27
2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường )........................ 27


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chun đề thực tập cuối khóa Trang 6


3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khốn nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh
nghiệp ...................................................................................................................... 27
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG
TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI.................................................... 29
I. GIỚI THIỆU KHÁC QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO
THẾ GIỚI
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN
QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI............................................................................. 29
1. Lịch sử hình thành của cơng ty..................................................................... 29
2.Sơ đồ tổ chức bộ máy.................................................................................... 32
3.Chức năng của tùng bộ phận ......................................................................... 32
II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG
TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008........................................ 36
1.Phân tích cấu trúc vốn của Cơng ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới ........... 36
2.Phân tích khả năng thanh tốn của cơng ty .................................................... 39
III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH
QN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI ................. 42
1. Phân tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu ................................................... 42
2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn ............................................. 42
3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn................................................ 46
4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần........................................................... 48
5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình qn(WACC) ......................................... 49
IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ
RỦI RO CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI............... 50
1.Tình hình doanh thu của cơng ty qua hai năm 2007 -2008............................. 50
2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT........................................................................ 50
3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL ........................................................ 53


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 7


V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ
CÔNG TY............................................................................................................... 54
1.Chính sách nợ và giá trị của lá chắn thuế....................................................... 54
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP...................................................................................... 56
CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN....................................................................................... 57
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 8


CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp có thể ra đời và hoạt
động. Mỗi một loại nguồn vốn đều có chi phí và sử dụng nhất định. Do vậy, để có thể
huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải
nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng
nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cơ cấu hợp lý phù hợp với từng
điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp
1. Khái niệm về cấu trúc vốn.
Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần
ưu đãi và cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu tư của một doanh
ngiệp.
Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi
phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định
đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của cổ
đông thay đổi hay không? Mục tiêu của bài này là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng
của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp và thu nhập của cổ đông.
Một Công ty có thể có một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng đòn bẩy tài
chính phù hợp. Như vậy Công ty có thể hạ thấp chi phí sử dụng vốn thông qua việc
gia tăng sử dụng nợ (vì khi sử dụng nợ Công ty sẽ được hưởng lợi ích từ tấm chắn
thuế). Tuy nhiên khi tỷ lệ nợ gia tăng thì rủi ro cũng gia tăng do đó nhà đầu tư sẽ gia
tăng tỷ lệ lợi nhuận đòi hỏi r
E
. Mặc dù sự gia tăng r
E
lúc đầu cũng không hoàn toàn
xóa sạch lợi ích của việc sử dụng nợ như là một nguồn vốn rẻ hơn cho đến khi nào
nhà đầu tư tiếp tục gia tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích của việc sử dụng nợ
không còn nữa.
Chi phí sử dụng vốn là một cái gì mà doanh nghiệp phải trả cho nguồn tài trợ, đó
là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường và doanh nghiệp sủ dụng
những nguồn tài trợ này để tài trợ cho những dự án đầu tư mới.chi phí sử dụng vốn có
thể được xem như tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu đầu tư
vào chứng khoán của công ty. Như vậy chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp được
xác định từ thị trường vốn và nó có quan hệ trực tiếp đến mức độ rủi ro của những dự
án đầu tư mới đến những tài sản hiện hữu và cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nói
chung khi nhà đầu tư nhận thấy rủi ro của doanh nghiệp lớn hơn thì họ sẽ đòi hỏi một
tỷ suất sinh lời tương ứng và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng vì thế mà sẽ
cao lên.
Chi phí sử dụng vốn cũng có thể được hiểu như là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà
doanh nghiệp đòi hỏi khi thực hiện một dự án mới. Nếu một dự án mới tạo được tỷ
suất sinh lợi nộ bộ IRR lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì giá trị của doanh nghiệp sẽ


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 9


tăng. Ngược lại, nếu một dự án đầu tư mới tạo ra IRR thấp hơn chi phí sử dụng vốn,
giá trị của doang nghiệp sẽ giảm.
1.1. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn.
a./ Nguồn vốn vay:
Trong nền kinh tế thị trường,hầu như không một doanh nghiệp nàohọat động sản
xuất kinh doanh chỉ bằng nguồn vốn tự có mà đều phải họat động bằng nhiều nguồn
vốn, trong đó nguồn vốn vay sử dụng đáng kể.
Nguồn vốn vay là nguồn vốn tài trợ từ bên ngòai doanh nghiệp và doanh nghiệp
phải thanh tóan các khỏan vay theo thời hạn cam kết và đồng thời phải trả tiền lãi vay
theo lãi suất thỏa thuận. Nguồn vốn vay mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc
mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong cấu trúc vốn
ta chỉ xét đến nguồn vốn vay trung hạn và dài hạn.
Vay ngắn hạn:
Thời gian đáo hạn ngắn hơn một năm
Lãi suất của nguồn vốn vay ngắn hạn thường thấp hơn tín dụng dài hạn
Thuờng được bổ sung vốn lưu động
Vay dài hạn:
Thời gian đáo hạn dài hơn một năm
Lãi suất vay dài hạn thường cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn
Thường được dùng để bổ sung cho vốn xây dựng cơ bản hay mua sắm tài sản cố
định.
Nguồn vốn vay này có thể được huy động từ các tổ chức tài chính,ngân hàng hay
việc phát hành trái phiếu. Việc doanh nghiệp sử dụng lọai nguồn vốn vay này nhiều
hay ít thì còn tùy thuộc vào đặc điểm của lọai hình doanh nghiệp và doanh nghiệp
đang ở trong chu kỳ sản xuất kinh doanh
b/ Nguồn vốn chủ sở hữu
Nói đến nguồn vốn chủ sở hữu là nói đến nguồn vốn đầu tiên mà doanh nghiệp
huy động được.Bởi vì,đối với một doanh nghiệp trước khi đi vào họat động sản xuất
kinh doanh thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ (vốn góp nếu doanh nghiệp cổ
phần,hoặc là vốn ngân sách nhà nước cấp nếu là doanh nghiệp nhà nước)
Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản nợ phản ánh tình hình tự chủ
về tài chính của doanh nghiệp.
Tóm lại: Khác biệt cơ bản giữa nguồn vốn vay và nguồn vốn chủ sở hữu là:
* Nguồn vốn vay:
Doanh nghiệp nhận được nguồn vốn này không phải từ chủ sở hữu
Phải trả lãi vay cho các khỏan tiền vay


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 10


Mức lãi suất phải trả cho các khỏan vay theo mức ổn định,được thỏa thuận khi
vay
Doanh nghiệp phải hòan trả nợ khi đáo hạn,ngọai trừ nguồn huy động từ tín
dụng ưu đãi.
Doanh nghiệp có thể phải thế chấp tài sản hay nhờ bảo lãnh khi vay nợ.
Do các chủ sở hữu của doanh nghiệp đóng góp
Chỉ chia lợi tức cho chủ sở hữu nếu doanh nghiệp có lợi nhuận
Lợi tức chia cho các chủ sở hữu tùy theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và
tùy thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty.
Doanh nghiệp không phải hòan trả tiền vốn đã nhận từ chủ sở hữu,trừ khi doanh
nghiệp phá sản
Doanh nghiệp không phải thế chấp khi huy động vốn
1.2. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn
Các tỷ số thường được để đánh giá và xem xét cấu trúc vốn của Doanh Nghiệp.
Nợ dài hạn
Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu =
Vốn chủ sở hữu
Nợ dài hạn: là những khỏan nợ có thời hạn thanh tóan trên một năm chẳng hạn
như vay dài hạn bằng phát hành trái phiếu,tài sản thuê mua.
Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại
Vốn cổ phần = Mệnh giá cổ phiếu x Số cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng sau khi đã chi trả cho cổ đông dưới dạng cổ
tức.
Cách tính tóan các cổ phần trên đây sử dụng giá trị trên sổ sách kế tóan.Trong
thực tế các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo giá trị thị trường:
Vốn cổ phần = Px N
Trong đó:
P: Giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo
N: Số cổ phiếu đang lưu hành
Ngòai ra người ta còn sử dụng tỷ số tài chính liên quan khi phân tích cấu trúc
vốn của doanh nghiệp,đó là:
Nợ dài hạn
Tỷ Số nợ =
Tổng tài sản


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 11


Tổng tài sản bao gồm: Tài sản lưu động và tài sản cố định hay là tổng giá trị tòan
bộ kinh phí đầu tư cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong phần bên trái của
bảng cân đối kế tóan.
Tỷ số này cho thấy gánh nặng nợ của doanh nghiệp:
Vốn chủ sở hữu
Tỷ số tự tài trợ =
Tổng tài sản
Qua tỷ số này có thể thấy được khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đối với các
tài sản khác của mình (khả năng tự chủ về tài chính. Trên cơ sở xem xét mức độ của
các tỷ số này nhà quản trị có phương án để tăng hay giảm các tỷ số trên cho phù hợp
với tình hình họat động và vị thế tài chính của doanh nghiệp.
Qua tỷ số này có thể thấy được khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đối với các
tài sản khác của mình(khả năng tự chủ về tài chính. Trên cơ sở xem xét mức độ của
các tỷ số này nhà quản trị có phương án để tăng hay giảm các tỷ số trên cho phù hợp
với tình hình họat động và vị thế tài chính của doanh nghiệp.
Tổng tài sản
Chỉ số thanh toán ngắn hạn =
Tổng nợ ngắn hạn
1.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính:
Cấu trúc vốn là vấn đề đã được các nhà nghiên cứu kinh tế -tài chính quan tâm
và để nhiều thời gian nghiên cứu.Đứng trên góc độ nhà quản lý tài chính tại doanh
nghiệp việc nghiên cứu cấu trúc vốn giúp họ tìm ra lời giải cho những câu hỏi sau:
Xác định cấu trúc vốn như thế nào là hợp lý và có lợi cho doanh nghiệp?
Nên vay nợ hay là không?
Nếu vay nợ, doanh nghiệp gánh chịu rủi ro ở mức độ nào?
Việc hiểu tường tận về cấu trúc vốn các nhà quản trị sẽ tìm ra câu trả lời cho
những câu hỏi ở trên, từ đó đề ra các quyết định tài trợ đúng đắn nhằm tăng hiệu quả
họat động của doanh nghiệp. Gia tăng lợi nhuận cho cổ đông nhưng vẫn hạn chế rủi
ro ở mức thấp nhất
2.Chi phí sử dụng vốn :
2.1. Khái niệm:
Chi phí sử dụng vốn là giá mà nhà đầu tư phải trả cho việc sử dụng nguồn vốn cụ
thể nào đó để tài trợ cho quyết định đầu tư của mình. Chi phí sử dụng vốn bao gồm
chi phí trả cho việc sử dụng nợ vay và chi phí trả cho việc đầu tư bằng nguồn vốn chủ
sở hữu dưới các hình thức bổ sung bằng các lợi nhuận chưa phân phối hoặc bổ sung
bằng các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp.


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 12


Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu bao gồm :Doanh nghiệp nhà nước thường sử
dụng nguồn vốn ngân sách cấp chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn và với
nguồn vốn này doanh nghiệp còn sử dụng nguồn vốn tự bổ sung, trong trường hợp
này chi phí sử dụng vốn là chi phí cơ hội.Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn liên doanh
liên kết hoặc vốn cổ phần thì phải trả lãi cho người góp vốn và trả lợi tức cổ phần cho
cổ đông.
Chi phí sử dụng nợ phải trả: Nếu sử dụng vốn vay ngân hàng thì phải trả lãi
vay,nếu sử dụng nợ do phát hành trái phiếu thì phải trả cho trái chủ một khỏan lợi tức
nhất định như lãi suất đã được ghi trên trái phiếu.
Chi phí sử dụng vốn đóng vai trò như là tỷ lệ chiết khấu làm cân bằng lượng vốn
mà doanh nghiệp có quyền sử dụng hôm nay với các khỏan (gốc và lãi) mà doanh
nghiệp phải trả cho chủ sở hữu một nguồn vốn nào đó trong tương lai.Trong họat
động kinh doanh của doanh nghiệp phải tìm mọi cách để giảm chi phí. Để giảm được
chi phí sử dụng vốn thì trước hết ta cần phải lượng giá nó. Lý thuyết và thực tế đã
chứng minh các khó khăn trong tính tóan và quản lý các chi phí này,bởi vì nó phụ
thuộc vào quá nhiều các yếu tố:Như tính mạo hiểm của việc sử dụng vốn,lãi suất của
các khỏan nợ phải trả,cấu trúc tài chính của doanh nghiệp,chính sách phân phối lợi
nhuận cho vốn góp.Vì vậy khi tính toán chi phí sử dụng vốn phải chấp nhận một tầm
nhìn xa và phải lượng hóa chi phí bình quân của các nguồn tài trợ.
2.2. Chi phí sử dụng vốn vay:
2.2.1. Chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn:
Là khỏan chi phí trả lãi cho người cho vay hoặc ngân hàng
r
D
= [ 1 + Error! ]
k
-1
Trong đó:
r
D
:Chi phí sử dụng vốn vay
i : Lãi suất tiền vay một năm
k : Số kỳ tính lãi trong mọt năm
2.3. Chi phí sử dụng vốn cổ phần:
2.3.1. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(r
p
):
Cổ phần ưu đãi được xem như là một lọai nguồn vốn chủ sở hữu đặc biệt trong
một doanh nghiệp. Những cổ đông ưu đãi sẽ được nhận cổ tức cố định như đã công bố
với thứ tự ưu tiên trước khi lợi nhuận thuần được phân phối cho các cổ đông nắm giữ
cổ phần. Vì cổ phần ưu đãi là một nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu nên doanh thu từ phát
hành các cổ phần ưu đãi là vĩnh viễn.
D
p

R
p
=
P’
p

Trong đó:


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 13


P
p
:Mệnh giá cổ phần ưu đãi
P’
p
:Doanh thu thuần từ việc phát hành cổ phần ưu đãi
D
p
: Cổ tức cổ phần ưu đãi
2.3.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường :
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Là tỷ suất sinh lợi trên mỗi cổ phần do các
nhà đầu tư trên thị trường vốn kỳ vọng.
D
1
D
1

r
e
=
P
0

+ g r
re
=
P
0
(1-T)
+ g
Trong đó:
P
0
: giá cổ phần thường
D
1
: Cổ tức dự kiến vào cuối năm 1
r
e
: Tỷ suất sinh lợi cần thiết của cổ phần thường
r
ne :
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do phát hành cổ phiếu mới
g: Tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm trong cổ tức
Định giá tài sản vốn (CAPM):
r
e
= r
f
+ ß x (r
m
- r
f
)
Trong đó:
r
f
: Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro
r
m
: Tỷ suất sinh lợi thị trường là tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường của
các tài sản
Chi phí sử dụng vốn từ thu nhập giữ lại r
re
:
Là phần lợi tức mà các cổ đông được chia,nhưng doanh nghiệp giữ lại khỏan lợi
tức này để tái đầu tư
D
1

r
re
=
P
0

+ g
Trong đó:
r
re
:Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do lợi nhuận giữ lại
P
0
: Giá cổ phần thường
g: Tỷ lệ tăng trưởng lợ tức cổ phần
D
1
: Lợi tức cổ phần năm 1
2.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC):


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 14


Vốn của một Công ty hay của một dự án được huy động từ hai nguồn: Vốn chủ
sở hữu và vốn đi vay. Mỗi một nguồn vốn đòi hỏi một tỷ suất sinh lời khác nhau. Đối
với nhà cho vay thì yêu cầu của họ là lãi suất, đối với vốn chủ sở hữu thường có suất
sinh lời cao hơn do rủi ro cao hơn. Trong trình tự thanh khoản, vốn chủ sở hữu nằm ở
vị trí sau cùng, khoản nợ vay được ưu tiên nhận trước.
Trong doanh nghiệp luôn luôn sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau. Vì
vậy,cần phải xác định chi phí sử dụng vốn bình quân của tất cả các nguồn vốn đó. Chi
phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc vốn của
doanh nghiệp, cấu trúc vốn mà thay đổi thì chi phí sử dụng vốn bình quân cũng thay
đổi theo.
WACC = %D x r
D
+ %E x r
E
(%E + %D = 100 %,

Hay nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu = Tài Sản)
Trong đó:
% D: Là tỷ lệ nợ vay
% E: Là tỷ lệ vốn chủ sở hữu
r
E
: Là suất sinh lời đòi hỏi của vốn chủ sở hữu.
r
D
: Là lãi suất tiền vay.
Cấu trúc vốn lịch sử so với mục tiêu:
-Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn lịch sử là tỷ trọng theo giá trị sổ sách hay giá trị
thị trường dựa trên cấu trúc vốn thực tế.
- Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn mục tiêu cũng được dựa trên giá trị sổ sách hay
giá trị thị trường nhưng nó phản ánh tỷ trọng trong một cấu trúc vốn kỳ vọng của
doanh nghiệp.
2.5. Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư:
Chi phí sử dụng vốn biên tế(WMCC): Là chi phí sử dụng vốn bình quân của
một doanh nghiệp gắn liền với một đồng tài trợ tăng thêm . Qui mô tăng thì chi phí sử
dụng vốn bình quân cũng tăng .
Để tính tóan chi phí sử dụng vốn biên tế cần xác định điểm gãy, là điểm mà tại
đó khi tổng quy mô các nguồn tài trợ vượt quá làm chi phí của một trong những
nguồn tài trợ thành phần sẽ gia tăng.
Công thức:
AF
j

BP
j
=
W
j

Trong đó:
BP
j
: Điểm gãy cho nguồn tài trợ j


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 15


AF
j
: Tổng nguồn tài trợ của nguồn tài trợ j
W
j
: Tỷ trọng của nguồn tài trợ thành phần j trong cấu trúc vốn ( theo
giá trị lịch sử hoặc mục tiêu)
Đường cơ hội đầu tư (IOS): Tại bất kỳ thời điểm nào đó,một doanh nghiệp luôn
có sẵn những cơ hội đầu tư mới .Những cơ hội đầu tư này khác nhau về kích cỡ hay
qui mô vốn đầu tư,khác nhau về tỷ suất sinh lợi và rủi ro. Đường cơ hội đầu tư là đồ
thị tập hợp phản ánh IRR các dự án của doanh nghiệp( ưu tiên các IRR cao nhất)
Tóm lại:
Mỗi nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng đều phải trả nguồn chi phí cho
việc sử dụng vốn đó.Khỏan chi phí này được gọi là chi phí sử dụng vốn.Chi phí này
có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng vốn vay
.Do vậy các doanh nghiệp luôn sử dụng nhiều nguồn vốn với nhau sao cho chi phí sử
dụng vốn thấp nhất nhưng đạt được lợi nhuận cao nhất.
II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU
TRÚC TỐI ƯU.
1. Cấu trúc vốn tối ưu:
Cấu trúc vốn tối ưu là sự kết hợp giữa nợ dài hạn,cổ phần ưu đãi,cổ phần thường
được sử dụng để tài trợ cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Cấu trúc vốn tối ưu
xảy ra ở thời điểm mà tại đó tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn và tối thiểu hóa rủi ro
của doanh nghiệp để đạt tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Số lượng nợ trong cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp được gọi là khả năng
vay nợ của doanh nghiệp. Do đó khả năng vay nợ của một doanh nghiệp được xác
định bởi các yếu tố rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập của
doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, mức độ phá sản có thể có chi phí đại lý, vai
trò của chính sách cấu trúc vốn trong việc cung cấp các tín hiệu về thành quả của
doanh nghiệp cho các thị trường vốn.
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu:
Rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp : Khi một doanh nghiệp ở trong giai đọan
gặp phải khó khăn trong kinh doanh do bị cạnh tranh về giá cả hoặc việc vừa đưa ra
thị trường một sản phẩm mới nên chưa có thị phần và phải chấp nhận thua lỗ trong
thời gian này... Trong những trường hợp này các doanh nghiệp thường không mạo
hiểm trong việc sử dụng nợ vay để bổ sung vốn kinh doanh góp phần làm thay đổi cấu
trúc vốn hiện tại của doanh nghiệp.
Chính sách thuế của quốc gia cũng tác động trực tiếp đến cấu trúc vốn của một
doanh nghiệp .Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng nợ thì phải trả khỏan chi phí
sử dụng vốn vay. Những khỏan chi phí này lại được tính sau thuế do đó nếu chính
sách của một qua gia phù hợp thì doanh nghiệp sẽ sử dụng nợ vì lãi vay thực sự mà
doanh nghiệp phải trả sau thuế rất thấp.Như vậy cấu trúc vốn tác động đến quyết định
chọn cấu trúc vốn thâm dụng nợ hay thâm dụng vốn cổ phần.


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 16


Tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến cấu trúc vốn của
doanh nghiệp.Trong trường hợp thiếu vốn muốn tăng vốn họat động thì doanh nghiệp
phải quyết định chọn nguồn nào để bổ sung,nếu doanh nghiệp mà quyết định sử dụng
nợ vay thì cấu trúc vốn của doanh nghiệp sẽ thiên về sử dụng nợ nhưng nếu doanh
nghiệp có nguồn vốn tích lũy để cung cấp cho họat động kinh doanh thì khi đó doanh
nghiệp sẽ sử dụng vốn bỏ sung mà không sử dụng vốn vay. Như vậy Chính khả năng
tài chínhcủa doanh nghiệp sẽ quyết định có nên vay hay là không.
Quan điểm của nhà quản lý quyết định có nên sử dụng nợ vay hay là không.
Thực tế có một số nhà quản lý sẵn sàng sử dụng nợ để tăng lợi nhuận nhưng cũng có
những nhà quản lý khác lại e dè khi quyết định sử dụng nợ vay.Do đó quan điểm của
nhà quản trị hết sức quan trọng trong việc ra quyết định này.
III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO:
1. Khái niệm và phân lọai rủi ro:
1.1.Khái niệm rủi ro:
Rủi ro là tình huống mà tại đó gây những sự cố không tốt cho doanh nghiệp,ảnh
hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp,ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp.
Rủi ro của một doanh nghiệp do rất nhiều nguyên nhân gây ra gồm các nguyên
nhân khách quan như khủng hỏang,suy thóai,đình công,thiên tai,sự thay đổi các chính
sách…và các nguyên nhân chủ quan như nhà quản lý yếy kém,sai lầm trong việc dự
báo kinh tế, việc ra các quyết định dẫn đến sai lầm,…
1.2. Phân lọai rủi ro:
Trong quá trình họat động,một doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều lọai rủi
ro.Rủi ro làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể
chia làm hai lọai rủi ro:Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
1.2.1.Rủi ro kinh doanh: Rủi ro kinh doanh là sự không chắc chắn ở thời điểm
hiện tại về mức lợi nhuận trong tương lai.
Rủi ro kinh doanh gắn liền với họat động kinh doanh của doanh nghiệp nên ảnh
hưởng trực tiếp đến doanh lợi của doanh nghiệp.Mặc dù đây là lọai rủi ro khó kiểm
sóat và tùy thuộc vào nhiều nhân tố khách quan hơn là những nhân tố chủ quan.Tuy
nhiên với khả năng của những nhà quản lý tài năng có thể hạn chế được thấp nhất
mức rủi ro này thông qua việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư một cách sáng
suốt
Để có thể hạn chế rủi ro trước hết các nhà quản trị hệ thống phải am hiểu và
nhận biết được đâu là những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro trong kinh
doanh.Nói chung có vô số những tác động ,thậm chí những dự báo đáng tin cậy nhất
cũng không thể lọai bỏ hết được những sự không chắc chắn tác động đến lợi nhuận
của doanh nghiệp, ví dụ:
Sự không chắc chắn về mức cầu trong tương lai bao gồm xu hướng của nghành
và thị phần của doanh nghiệp
Do những thay đổi trong giá cả các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, lao động


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 17


Những thay đổi trong giá cả đầu ra của doanh nghiệp
Sự cạnh tranh trong nghành mà doanh nghiệp đang họat động
Sự phát triển của công nghệ (Tỷ trọng của biến phí và định phí trong tổng chi
phí của doanh nghiệp)
Để kiểm sóat các rủi ro kinh doanh ở trên thì việc xây dựng một cấu trúc chi phí
hợp lý đóng vai trò quan trọng. Doanh nghiệp dựa vào dự đóan tác động các nhân tố
làm ảnh hưởng đến mức sinh lợi để điều chỉnh tỷ lệ giữa các lọai chi phí sẽ tạo nên sự
kiểm sóat các lọai rủi ro một cách hữu hiệu cho doanh nghiệp của mình.
Rủi ro kinh doanh làm nền tảng cho đòn bẩy kinh doanh: Trên phương diện tài
chính, rủi ro kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào sự phân bổ giữa biến phí và định phí
của doanh nghiệp.Mối quan hệ giữa biến phí ,định phí và thu nhập họat động được thể
hiện qua phân tích điểm hòa vốn.Đây là công cụ hết sức quan trọng và chính quá trình
phân tích này dẫn ta đến khái niệm nến tảng vế đòn bẩy kinh doanh(hay còn gọi là
đòn cân định phí)
1.2.2.Rủi ro tài chính: Là sự không chắc chắn về khả năng thanh tóan lãi vay
của doanh nghiệp.
Rủi ro này xuất phát từ việc sử dụng nợ trong cấu trúc nguồn vốn của doanh
nghiệp.Nghĩa là doanh nghiệp không tạo đủ EBIT để trang trải các chi phí tài
chính(chi phí vay)do việc sử dụng nợ thì doanh nghiệp sẽ gặp phải rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính làm cơ sở cho đòn bẩy tài chính: Một câu hỏi được đặt ra ở đây
là làm cách nào để đo lường mức độ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực của việc sử
dụng nợ vay đối với sực gia tăng hay giảm sút tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
của doanh nghiệp? Chính câu hỏi này dẫn ta tới khái niệm cơ bản trong phân tích tài
chính đó chính là đòn bẩy tài chính.Thông qua tác động của đòn bẩy này lên doanh lợi
của cổ đông sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của rủi ro tài chính đối với
doanh nghiệp
Như vậy một cấu trúc100% vốn chủ sở hữu sẽ không có rủi ro tài chính.Tuy
nhiên trong điều kiện kinh tế hiện nay việc sử dụng nợ vay là điều tất yếu của mỗi
doanh nghiệp.thêm vào đó với mục tiêu nhằm tốt đa hóa giá trị cho doanh nghiệp sẽ
thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi cách sao cho đạt được chi phí sử dụng vốn thấp
nhất.Một trong những điều mà nhà kinh doanh cần quan tâm đó là “Nên duy trì hệ số
nợ lớn để đạt được tỷ suất sinh lợi cao?” Bởi vì cần cân nhắc giữa việc đạt được lợi
ích này đồng thời phải đương đầu với việc gánh chịu về rủi ro tài chính
2. Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp:
Xác định cấu trúc chi phí trong họat động sản xuất kinh doanh là quyết định về
đòn bẩy kinh doanh. Xác định về cấu trúc vốn là quyết định về đòn bẩy tài chính .Tác
dụng đòn bẩy trong doanh nghiệp được sử dụng để chứng minh cho khả năng chi trả
các khỏan chi phí cố định khi sử dụng tài sản hay vốn vay
Có 3 lọai đòn bẩy trong việc quản lý tài chính:
- Đòn bẩy kinh doanh DOL(đòn cân định phí)


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 18


- Đòn bẩy tài chính DFL (đòn cân nợ)
- Đòn bẩy tổng hợp DTL (Đòn cân tổng hợp)
2.1.Đòn bẩy kinh doanh:
2.1.1.Khái niệm:
Đòn bẩy kinh doanh là một công cụ tài chính nhằm xác lập cấu trúc chi phí của
một doanh nghiệp để làm khuếch đại lợi nhuận doanh nghiệp
2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh
Rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào kết cấu chi phí của doanh
nghiệp,đòn bẩy kinh doanh sẽ đo lường mức rủi ro này.Khi chi phí cố định chiếm tỷ
trọng cao trong kinh doanh doanh thu giảm thì doanh nghiệp phải đối mặt với với độ
rủi ro kinh doanh cao
Thông qua việc phân tích đòn bẩy kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được ảnh
hưởng của kết cấu chi phí đến mức độ rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.3.Phân tích hòa vốn:
Điểm hòa vốn là mức sản lượng hoặc doanh thu mà tại đó doanh nghiệp có lợi
nhuận hoạt động bằng không hay doanh thu bằng chi phí hoạt động.
Điểm hòa vốn được xác định dựa trên những giả định sau:
Giá bán không đổi
Biến phí đơn vị sản phẩm cố định và tăng tỷ lệ theo theo khối lượng sản phẩm
sản xuất hoặc tiêu thụ.
Tổng định phí không đổi.
Những giả định trên trọng những phân tích ngắn hạn, có nghĩa là trong điều kiện
quy mô sản xuất đã được xác lập và giá không đổi. Giới hạn sản lượng là công suất
thiết kế tối đa, nếu sản lượng tăng vượt mức công suất tối đa thì tất cả các giả định
trên không còn phù hợp nữa vì lúc này tổng định phí sẽ tăng và biến phí cũng có thể
thay đổi.
Trong ngắn hạn, quy mô hay công suất hoạt động của một công ty đã được thiết
lập, chi phí cố định là chi phí không thay đổi khi số lượng sản xuất hay tiêu thụ thay
đổi. Chi phí cố định bao gồm các loại chi phí như khấu hao, bảo hiểm, một bộ phận
chi phí điện nước và một bộ phận chi phí quản lý. Chi phí biến đổi là chi phí thay đỏi
khi số lượng sản phẩm sản xuất hoặc tiêu thụ thay đổi, chẳng hạn như chi phí nguyên
vật liệu, lao động trực tiếp, một phần chi phí điện nước, hoa hồng , một phần chi phí
quản lý hành chánh.
Trong kinh doanh chúng ta phải đầu tư chi phí cố định, hoạt động tiêu thụ sản
phẩm và cung ứng dịch vụ sẽ sẽ tạo ra doanh thu, nếu doanh thu đủ lớn để bù đắp
được chi phí cố định và chi phí biến đổi thì công ty sẽ có lợi nhuận, còn ngược lại nếu
doanh thu quá thấp, phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí biến đổi không đủ bù
đắp chi phí cố định công ty sẽ bị lỗ.


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 19


Khi doanh thu doanh thu đã vượt qua mức đủ bù đắp chi phí cố định và chi phí
biến đổi thì công ty có thể gia tăng lợi nhuận càng nhanh, bởi vì những công ty có chi
phí cố định lớn thường tiết kiệm chi phí biến đổi hơn và khả năng gia tăng doanh thu
lớn hơn.
Phân tích hòa vốn là nội dung quan trọng trong việc phân tích mối quan hệ giữa
chi phí –khối lượng –lợi nhuận. Nó giúp người quản lý xác định được sản lượng,
doanh thu hòa vốn để xác định vùng lãi lỗ của doanh nghiệp. Từ đó nhà quản lý sẽ có
những chiến lược trong sản xuất và trong cạnh tranh để đưa sản lượng ,doanh thu của
mình vượt lên điểm hòa vốn này trong dài hạn.
Tổng định phí (F)
Sản lượng hòa vốn Q
0
=
Giá bán (P) – Biến phí (v)
Doanh thu hòa vốn S
0
= Giá bán x Sản lượng hòa vốn(Q
0
)
Minh họa bằng đồ thị về sản lượng hòa vốn

DT, CP S

TC
TC
0
Biến Phí

Định Phí

F
Q
0
Q
O
Nhận xét:
-Khi sản lượng đạt được mức Q
0
thì tổng chi phí TC
0
tương ứng với mức doanh
thu S
0
. Trong trường hợp này đường tổng chi phí TC nằm trên đường đường doanh
thu S , chứng tỏ với mức sản lương bán ra Q
0
và doanh thu thu vào đạt mứv So thì
không thể nào bù đắp được tổng chi phí. Do đó mà doanh nghiệp bị lỗ
Ý nghĩa của việc phân tích điểm hòa vốn
Phân tích hào vốn giúp cho Doanh nghiệp lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp với
quy mô thị trường, đồng thời lựa chọn hình thức đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro do sự
biến động sản lượng tiêu thụ sản phẩm.


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 20


Việc lựa chọn quy mô và công nghệ đầu tư phụ thuộc vào quy mô thị trường,
nếu quy mô thị trường nhỏ hoặc có nhiều đối thủ cạnh tranh, một dự án có điểm hòa
vốn thấp sẽ ít rủi ro hơn một dự án có điểm hòa vốn cao. Tuy nhiên trong quy mô thị
trường có tiềm năng lớn một dự án có quy mô lớn sẽ có khả năng mang lại mức lợi
nhuận cao hơn.
Đối với một cong ty đang phân tích điểm hòa vốn sẽ giúp công ty thấy được tác
động của chi phí cố định và doanh thu tối thiểu mà doanh thu tối thiểu mà doanh thu
phải phấn đấu vượt qua để duy trì lợi nhuận hoạt động. Một công ty có rủi ro hoạt
động tiềm ẩn cao khi doanh thu hòa vốn cao. Điểm hòa vốn cho thấy mức độ sủ dụng
chi phí hoạt động cố định của một công ty hay mức độ sử dụng đòn bảy hoạt động cảu
công ty.
Qua việc phân tích bằng đồ thị ta thấy định phí đóng một vai trò quan trọng đối
với khỏan lãi hay lỗ trong họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đo
định phí càng lớn doanh nghiệp càng gánh nhiều rủi ro.
2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL):
Độ nghiêng đòn bảy kinh doanh (DOL) của một doanh nghiệp sẽ tiến đến cực
đại khi sản lượng của doanh nghiệp tiến gần đến sản lượng hòa vốn Q
0
.
Đòn bẩy kinh doanh dùng các chiphis hoạt động cố định làm điểm tựa. khi một
doanh nghiệp sử dụng các chi phí hoạt động cố định, một thay đổi trong doanh thu sẽ
được phóng đại thành một thay đổi tương đối lớn trong thu nhập trước thuế và lãi vay
(EBIT). Tác động số nhân này cảu việc sử dụng các chi phí hoạt động cố định được
gọi là độ nghiêp đòn bảy kinh doanh (DOL).
DOL đánh giá tỷ lệ % thay đổi EBIT do kết quả từ việc thay đổi 1% doanh số
EBIT + F (Q
1
– Q
0
)(P-v) Q
0

DOL =
EBIT
=
Q
0
(P-v)-F
=
Q
1
-Q
0

Qua công thức trên ta thấy định phí đóng vai trò quan trọng trong việc khuếch
đại lợi nhuận cũng như rủi ro của doanh nghiệp. Định phí càng cao thì độ nghiêng đòn
cân định phí càng lớn và sẽ kéo theo sự gia tăng rất nhanh của EBIT,ngược lại nếu
doanh số giảm thì cũng làm cho EBIT giảm nhanh chóng .Do đó cần phải xác định rõ
ràng phương hướng tăng giảm của doanh số để xác định một tỷ lệ đòn bẩy kinh doanh
thích hợp
Nếu sản lương mà càng gần sản lượng hòa vốn bao nhiêu thì độ nghiêng của đòn
cân định phí cần lớn tạo ra rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Lúc này doanh nghiệp
có nguy cơ rơi vào vùng lỗ và thêm vào đấy là dự án của đòn cân nợ sẽ khuếch đại
khỏan lỗ này . Do đó để giảm thiểu rủi ro kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải có
biện pháp nhằm nhằm đưa sản lượng vượt xa sản lượng hòa vốn càng lớn càng tốt.
Điều này không có nghĩa là doanh nghiệp cần phải làm giảm định phí và tăng
sản lượng để giảm thiểu rủi ro.Trong môi trường cạnh tranh như ngày nay,việc cạnh


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 21


tranh hết sức gay gắt do đó doanh nghiệp bắt buộc phải đầu tư vào khoa học kỹ
thuật,máy móc hiện đại để tạo ra sản phẩm tốt có chất lượng cao,làm giảm bớt giá
thành làm định phí tăng lên rất nhiều,thêm vào đó là chiến lược kinh doanh làm mở
rộng thị phần cũng làm tăng định phí lên đáng kể. Điều này sẽ đẩy điểm hòa vốn và
đòn cân định phí lên một mức cao hơn trong tương lai.
Tóm lại, ta có thể xem độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh như một dạng rủi ro tiềm
ẩn, bản thân nó không tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp, nó chỉ tác động làm gia tăng rủi
ro khi có sự biến động doanh thu và chi phí sản xuất. Việc sử dụng đòn bẩy phụ thuộc
rất nhiều vào đặc điểm của từng ngành nghề hoạt động kinh doanh, độ nghiệp cảu đòn
bẩy kinh doanh do do đặc điểm kinh doanh của công ty quyết định.
2.2 Đòn bẩy tài chính (DFL)
2.2.1. Khái niệm:
Đòn bẩy tài chính là việc sử dụng các chi phí tài chính cố định như: lãi vay,lợi
tức cổ phần ưu đãi ,thuê mua tài chính nhằm để khuếch đại lợi nhuận của chủ sở hữu
doanh nghiệp
Dòn bẩy tài chính dùng các ch phí tài chính cố định làm điểm tựa. khi một doanh
nghiệp sử dụng các chi phí tài chính cố định, một thay đổi trong EBIT sẽ được phóng
đại thành một thay đổi tương đối lớn hơn trong thu nhập cảu mỗi cổ phần (EPS). Tác
động số nhân này của việc sử dụng các chi phí tài chính cố định được gọi là độ nghiêp
đòn bảy tài chính.
Độ nghiêng đòn bẩy tài chính(DFL) của một doanh nghiệp được tính như phần
trăm thay đổi trong thu nhập mỗi cổ phần do phần trăn thay đổi cho sẵn trong EBIT.
EBIT Q
0
(P-v) - F
DFL =
EBIT + R
=
Q
0
(P-v)-F - R
Đòn bẩy tài chính có khả năng làm tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần
nhưng cùng lúc đó sẽ đưa doanh nghiệp vào rủi ro lớn.Có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận
càng cao thì nó sẽ càng lớn hơn,ngược lại nếu tỷ suất lợi nhuận càng thấp nó sẽ càng
thấp hơn.
Nếu doanh nghiệp họat động kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận khi đó việc
sử dụng nợ là đòn bẩy nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng ngược lại nếu
doanh nghiệp họat động không có hiệu quả thì việc sử dụng nợ sẽ làm cho doanh
nghiệp đi đến phá sản vì không có khả năng thanh tóan các khỏan nợ
2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính:
Nhằm giúp cho các nhà quản trị tài chính thấy được tác động của việc sử dụng
nợ vay lê thu nhập cổ phần của cổ đông thường. Và cũng cho thấy độ rủi ro đến vớ
doianh nghiệp như thế nào khi doanh nghiệp sử dụng nguồn tài trợ bằng nợ vay.Để


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 22


xem xét tác động của đòn bẩy tài cvhính lê thu nhập cổ đông ta thấy cần phân tích
mối quan hệ giữa EBIT và EPS.
2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp :
Đòn bẩy tài chính với tỷ suất sinh lợi cổ đông – Hệ số nợ:
Đòn bẩy tài chính thể hiện mối quan hệ giữa tổng nợ vay chiếm trong tổng
nguồn vốn của một doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định nào đó.
Tổng số nợ
Hệ số nợ =
Tổng tài sản
Nhìn vào hệ số nợ ta có thể thấy được khái quát chính sách tài trợ vốn kinh
doanh của doanh nghiệp, mức độ an tòan hay rủi ro của doanh nghiệp như thế nào. Hệ
số nợ càng cao, gánh nặng phải trả lãi vay càng lớn thì rủi ro càng cao, khả năng huy
động thêm nợ của doanh nghiệp càng khó khăn và ngược lại.
Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi của toàn bộ vốn đầu tư(r
A
)với tỷ suất sinh
lời vốn cổ phần(r
e
) và lãi vay(r
d
)
Ta có công thức:
r
A
= W
D
x r
D
+ W
E
x r
E

Gọi D là nợ trong cấu trúc vốn
E là vốn cổ phần
D E
r
A
=
D + E
x r
D
+
D + E
x r
E

Hay
D
r
E
= r
A
+
E
(r
A
– r
D
)
Qua công thức trên ta thấy tỷ suất sinh lợi của vốn cổ phần phụ thuộc rất lớn
vào quyết định đầu tư và quyết định tài trợ của doanh nghiệp.Nếu doanh nghiệp đưa
ra một quyết định đầu tư đúng đắn và quyết định tài trợ hợp lý thì không những làm
cho tỷ suất sinh lợi của chủ sở hữu cao mà còn góp phần khuếch đại tỷ suất sinh lợi,từ
đó làm gia tăng giá trị doanh nghiệp.
Các quan niệm khác nhau về đòn cân nợ trong mối quan hệ với giá trị của
doanh nghiệp.


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 23


Quan điểm truyền thống : Theo quan điểm này cổ đông của công ty có thể đạt
được cổ tức cao nếu trong cấu trúc vốn của công ty có sử dụng nợ và gia tăng tỷ lệ nợ
trong cấu trúc vốn
Quan điểm của MM: MM cho rằng giá trị của công ty được xác định bởi dòng
tiền trong tương lai phát sinh từ tỷ suất thực của công ty chứ không phải bằng giá thị
trường của các chứng khoán mà công ty đó phát hành .Như vậy giá trị của chứng
khoán do công ty phát hành sẽ bằng chính việc chia nhỏ dòng tiền trong tương lai
thành nhiều phần chảy vào túi cổ đông hay chủ nợ mà dòng tiền trong tương lai phát
sinh từ tỷ suất thực của công tylà không đủ dù cho công ty có tài trợ bằng nhiều
phương pháp nào đi chăng nữa.
Để thấy rõ hơn ta có thể xem xét điều này bằng cách tưởng tượng hai doanh
nghiệp phát sinh cùng 1 dòng tiền các lợi nhuận hoạt động chỉ khác nhau về cấu trúc
vốn. Doanh nghệip A không sử dụng đòn bẩy tài chính.Vì vậy,E
A
= V
A,
ngược lại
doanh nghiệp B
Có sử dụng đòn bẩy tài chính nên E
B
= V
B
- D
B
Ei: Tổng giá trị vốn cổ phần của doanh nghiệp
Vi: Tổng gia 1trị chủa doanh nghiệp
Di : Giá trị nợ
-Vậy nên ta muốn đầu tư vào doanh nghiệp nào trong hai doanh nghiệp
trên.Nếu Nếu không muốn mạo hiểm ta có thể mua cổ phần thường của doanh nghiệp
A do không sử dụng nợ nên rủi ro tài chính bằng = 0
2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính:
Độ nghiêng đòn bẩy tài chính là chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng nợ vay của
doanh nghiệp và được định nghĩa là chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ % thay đổi của EPS do kết
quả từ việc thay đổi 1% EBIT
Công thức:
Tỷ lệ % thay đổi EPS Q(P-v) - F
DFL =
Tỷ lệ % thay đổi EBIT
=
Q(P-v) –F - R
Đối với cấu trúc gồn cổ phần thường và nợ:

S – v - F EBIT
DFL =
S – v – F - R
=
EBIT - R
Đối với cấu trúc gồm cổ phần thường,cổ phần ưu đãi và nợ.


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 24


DFL =
T
D
RFvPQ
FvPQ

−−−
−−
1
)(
)(

Trong đó :
R:lãi vay
D: Cổ tức cổ phần ưu đãi
T: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Nhận xét:
-Ta thấy DFL luôn biến động khi EBIT thay đổi. EBIT càng xa điểm hòa
vốn bao nhiêu thì doanh nghiệp càng gặp ít rủi ro tài chính và ngược lại EBIT càng
gần điểm hòa vốn thì doanh nghiệp càng có nguy cơ về rủi ro tài chính bấy nhiêu
- Khi rủi ro tài chính xảy ra thì doanh nghiệp không có khả năng chi trả
các khoản chi phí tài chính cố định như:
+ Chi phí trả tiền lãi vay
+ Chi phí lợi tức cổ phiếu ưu đãi
+ Chi phí thuê mua tài chính
Một khi chi phí cố định tài chính càng cao thì độ nghiêng của đòn cân nợ càng
lớn và ngược lại nếu chi phí tài chính cố định càng thấp thì độ nghiêng đòn cân nợ
càng thấp rùi ro tài chính ít xảy ra
2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác
Ngoài việc sử dụng các tỷ số tài chính và độ nghiêng đòn bẩy tài chính như các
số đo rủi ro tài chính mà doanh nghiệp phải đối phó, chúng ta có thể đưa ra các phát
biểu về ẻui ro tài chính như sau:Nếu xác suất của phân phối lãi trước thuế và lãi
vay(EBIT) theo phân phối chuẩn có thể ước tính theo độ lệch bình quân và độ lệch
chuẩn.Ta sử dụng phương trình sauvới các giá trị sản xuất từ bảng phân phối chuẩn đã
tính toán xác suất mà EBIT sẽ nhỏ hơn hoặcn lớn hơn một giá trị riêng nào đó
Z =
EBIT
EBITEBIT −

2.3 Đòn bẩy tổng hợp:
2.3.1.Khái niệm:
Đòn bẩy tổng hợp xảy ra khi một doanh nghiệp sử dụng cả hai loại đòn bảy kinh
doanh và đòn bảy tài chính trong nỗ lực nhằm gia tăng thu nhập cho cổ đông.Nó tiêu
biểu cho độ phóng đại của gia tăng (hay sụt giảm)doanh thu thành gia tăng( hay sụt
giảm ) tương đối lớn hơn trong thu nhập mỗi cổ phần,do việc doanh nghiệp sử dụng
cả hai loại đòn bẩy
2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp


 www.vnedoc.com SVTH

:
: :
: Mỵ Duy Huynh

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 25


Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp được xác định như là % thay đổi trong thu nhập
mỗi cổ phần từ % thay đổi trong doanh thu
Công thức:
Tỷ lệ thay đổi EPS Q(P-v) EBIT + F
DOL =
Tỷ lệ thay đổi EBIT
=
Q(P-v) – F - R
=
EBIT - R
DTL = DOL x DFL
IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH
NGHIỆP:
Phân tích EBIT -EPS có thể được dùng để giúp doanh nghiệp xác định khi nào
tài trợ nợ có lợi và khi nào tài trợ bằng vốn cổ phần có lợi hơn.
1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT:
1.1.Khái niệm:
Điểm hòa vốn EBIT là điểm mà tại đó bấy kỳ phương án tài trơ nào thì giá trị
của EPS của các phương án là như nhau
1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT
Giả sử có 2 phương án:
+ Phương án 1: Doanh nghiệp sử dụng 100 % vốn cổ phần
+ Phương án 2: Cùng 1 số vốn như phương án 1 nhưng nguồn vốn tài trợ
là nguồn hỗn hợp bao gồm nợ và vốn cổ phần.
Đây là kế hoạch tài chính cùng với một qui mô về vốn của cùng một công ty nên
EBIT của 2 phương án là như nhau
Ta có EBIT của phương án 1 và phương án 2 như sau:
Phương án 1:
EBIT(1-T)
EPS
1
=
N
E

Phương án 2:
(EBIT – R)(1-T)
EPS
2
=
N
DE

Trong đó:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×