Tải bản đầy đủ

Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn hóa học THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
Đề thi gồm 06 trang
ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Hóa học; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi 061
Họ, tên thí sinh: SBD:
Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố :
H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Mn=55; Fe=56; Cu=64;
Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Ca=40.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 12 gam Fe
2
O
3
và 13 gam Cu vào 200 ml dung dịch HCl thấy còn lại 14,92
gam chất rắn không tan. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là
A. 1,35M. B. 1,89M. C. 0,7875M. D. 2,15M.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH sinh ra muối natri etylat.
B. Axit béo là những axit cacboxylic đa chức có mạch cacbon không phân nhánh.

C. Etylenglicol là ancol không no, 2 chức, mạch hở, có 1 nối đôi C = C.
D. Este isoamylaxetat (có mùi chuối chín) là este no, đơn chức, mạch hở.
Câu 3: Cho các cặp chất sau:
(1) Khí Cl
2
và khí O
2
. (6) Dung dịch KMnO
4
và khí SO
2
.
(2) Khí H
2
S và khí SO
2
. (7) Hg và S.
(3) Khí H
2
S và dung dịch Pb(NO
3
)
2
. (8) Khí CO
2
và dung dịch NaClO.
(4) Khí Cl
2
và dung dịch NaOH. (9) CuS và dung dịch HCl.
(5) Khí NH
3
và dung dịch AlCl
3
. (10) Dung dịch AgNO
3
và dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là
A. 8. B. 7. C. 9. D. 10.
Câu 4: Cho các dung dịch loãng: Na
2
CO
3
, NaHCO
3
, AlCl
3
, BaCl
2
, Ca(HCO
3
)
2
, Mg(HCO
3
)
2
, K
2
SO
3
,
K
2
SO
4
lần lượt tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
. Số trường hợp xảy ra phản ứng là
A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm 2 ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4
gam CO
2
. Mặt khác, cho 8,0 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư đến khi phản
ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của 2 ankin là
A.
CH CH


3 3
CH -C C- CH

. B.
CH CH


3
CH -C CH≡
.
C.
CH CH


3 2
CH -CH -C CH

. D.
3
CH -C CH≡

3 2
CH -CH -C CH

.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hiđrocacbon A cho 0,5 mol CO
2
. Mặt khác 0,1 mol A phản ứng vừa
đủ với 0,2 mol Br
2
trong dung dịch. Công thức phân tử của A là
A. C
5
H
8
. B. C
5
H
10
. C. C
3
H
4
. D. C
4
H
6
.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn
toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp thu được hỗn hợp sản phẩm
Y (gồm anđehit và nước). Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO
3

trong NH
3
thu được 54
gam Ag. Giá trị của m là
A. 8,1. B. 13,5. C. 15,3. D. 8,5.
Câu 8: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm CuO, FeO và MgO đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y.
Cho Y vào dung dịch FeCl
3
dư thu được chất rắn Z. Vậy Z là
Trang 1/6 - Mã đề thi 061
A. MgO. B. Cu, Al
2
O
3
, MgO. C. Cu. D. Cu, MgO.
Câu 9: Nung 16,84 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe trong oxi, sau 1 thời gian thu được 23,24 gam hỗn
hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO
3
dư thu được 2,688 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất
ở đktc). Số mol HNO
3
đã tham gia phản ứng là
A. 0,96 mol. B. 0,48 mol. C. 1,28 mol. D. 1,16 mol.
Câu 10: Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe
2
O
3
và FeO nung nóng, sau một thời
gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)
2
dư, thu được
17,73 gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO
3
dư, thu được V lít NO (sản phẩm khử duy
nhất ở đktc). Giá trị của V là
A. 1,14. B. 1,344. C. 1,568. D. 1,68.
Câu 11: Khẳng định nào sau đây đúng đối với các chất hữu cơ?
A. Ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử: C
2
H
4
, C
3
H
6
, C
4
H
8
luôn là đồng đẳng của nhau.
B. Các chất có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.
C. Các chất hơn kém nhau số nguyên lần nhóm CH
2
là đồng đẳng của nhau.
D. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối.
Câu 12: Cho hỗn hợp bột nhôm và bột sắt vào dung dịch chứa Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
. Sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn gồm ba kim loại. Ba kim loại đó là
A. Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Ag. C. Al, Cu, Ag. D. Fe, Cu, Ag.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol hai chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu
được 39,6 gam CO
2
và 18,9 gam H
2
O. Nếu khi cho m gam X tác dụng với Na dư thì thu được a gam
muối. Giá trị của a là
A. 24,6. B. 24,3. C. 32,9. D. 25,9.
Câu 14: Cho các hợp chất hữu cơ: C
2
H
4
; C
2
H
2
; CH
2
O; CH
2
O
2
(mạch hở); C
3
H
4
O
2
(mạch hở, đơn chức).
Biết C
3
H
4
O
2
không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo
kết tủa là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 15: Cho các phản ứng:
(1) FeCO
3
+ H
2
SO
4
(đặc)
→
o
t
khí X + khí Y + …
(2) NaHCO
3
+ KHSO
4

→
khí X +…
(3) Cu + HNO
3
(đặc)
→
o
t
khí Z +…
(4) FeS + H
2
SO
4
(loãng)
→
khí G + …
(5) NH
4
NO
2

→
o
t
khí H + …
(6) AgNO
3

→
o
t
khí Z + khí I +…
Trong các chất khí sinh ra ở các phản ứng trên, số chất khí tác dụng với NaOH (trong dung dịch) là
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng: (C
6
H
10
O
5
)
n
→ X→ C
2
H
5
OH. Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là 1 phản ứng. X
là chất có công thức phân tử nào sau đây?
A. C
2
H
4
. B. C
6
H
12
O
6
. C. CH
3
CHO. D. C
12
H
22
O
11
.
Câu 17: Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất của hệ?
A. N
2
(k)+ 3H
2
(k)
→
¬ 
2NH
3
(k). B. S (r) + H
2
(k)
→
¬ 
H
2
S (k).
C. CaCO
3

→
¬ 
CaO + CO
2
(k). D. H
2
(k)+ I
2
(r)
→
¬ 
2HI (k).
Câu 18: Este X có công thức phân tử là C
4
H
6
O
2
, X không có phản ứng tráng bạc và được điều chế trực
tiếp từ axit cacboxylic và ancol tương ứng. Cho 8,6 gam X vào 100 ml dung dịch NaOH 1M và KOH
0,5M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 13,6 gam. B. 12,2 gam. C. 9,4 gam. D. 15,4 gam.
Trang 2/6 - Mã đề thi 061
Câu 19: Dung dịch X chứa đồng thời các ion: Na
+
, Ca
2+
, Cl
-
, HCO
3
-
, Br
-
, SO
4
2-
. Đun nóng dung dịch tới
phản ứng hoàn toàn thu được 3,68 gam kết tủa, dung dịch Y và 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Đem cô cạn Y
được 13,88 gam chất rắn khan. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch X ban đầu là
A. 17,76 gam. B. 23,76 gam. C. 21,96 gam. D. 35,76 gam.
Câu 20: Hỗn hợp A gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y. Cho 13,4 gam A hòa tan hết vào nước rồi
cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư được 21,6 gam Ag. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp trên
trung hòa vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y là
A. HCOOH, C
2
H
5
COOH. B. CH
3
COOH, C
2
H
5
COOH.
C. HCOOH, CH
3
COOH. D. HCOOH, C
3
H
7
COOH.
Câu 21: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm và hai chu kỳ kế tiếp nhau. Biết Z
X
< Z
Y
và Z
X
+
Z
Y
= 32. Kết luận không đúng đối với X và Y là
A. Chúng đều có oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro.
B. Chúng đều là kim loại mạnh và đều có hóa trị II.
C. Bán kính nguyên tử của Y lớn hơn X.
D. Nguyên tử của X và Y đều có 2 electron ở lớp ngoài cùng.
Câu 22: X là este tạo bởi α-amino axit Y (chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH
2
) với ancol đơn chức Z.
Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được 13,7 gam
chất rắn và 4,6 gam ancol Z. Công thức của X là
A. H
2
N-CH
2
-COOCH
2
-CH=CH
2
. B. H
2
N-CH
2
-COOC
2
H
5
.
C. CH
3
-CH(NH
2
)-COOC
2
H
5
. D. CH
3
-CH(NH
2
)-COOCH
3
.
Câu 23: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Trộn các chất đó với
nhau từng đôi một trong điều kiện thích hợp. Số cặp chất có phản ứng xảy ra là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 24: Ba chất hữu cơ A, B, C có cùng nhóm định chức, có công thức phân tử tương ứng là CH
2
O
2
,
C
2
H
4
O
2
, C
3
H
4
O
2
. Tên gọi các chất A, B, C lần lượt là
A. axit fomic, axit axetic, axit acrylic. B. axit fomic, axit axetic, axit metacrylic.
C. metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat. D. axit fomic, axit acrylic, axit propionic.
Câu 25: Cho phản ứng: Mg + HNO
3
→ Mg(NO
3
)
2
+ NO + N
2
O + H
2
O. Cho tỉ khối của hỗn hợp khí NO
và N
2
O đối với H
2
là 17,8. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa trong phản ứng trên là
A. 11 : 28. B. 28 : 15. C. 25 : 7. D. 14 : 25.
Câu 26: Cho sơ đồ: X
2
2H
+
→
Y
CuO
+
→
Z
2
O
+
→
Axit 2-metylpropanoic.
X có thể là chất nào sau đây?
A. CH
2
= C(CH
3
) – CHO. B. OHC– C(CH
3
) – CHO.
C. CH
3
–CH(CH
3
) –CH
2
OH. D. CH
3
–CH(CH
3
) – CHO.
Câu 27: Hòa tan hết hỗn hợp một kim loại nhóm IA và một kim loại nhóm IIA trong nước thu được dung
dịch A và 1,12 lít H
2
(đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol AlCl
3
vào dung dịch A thu được khối lượng
kết tủa là
A. 0,78 gam. B. 2,34 gam. C. 1,56 gam. D. 0,81 gam.
Câu 28: Sục V lít (đktc) khí CO
2
vào 200 ml dung dịch Ca(OH)
2
1M. Sau phản ứng thu được 15 gam kết
tủa và dung dịch X. Cho thêm vài giọt NaOH vào dung dịch X lại thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của V là
A. 5,60. B. 3,36. C. 6,72. D. 2,24.
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 0,4 mol CO
2
;
0,6 mol H
2
O và 2,9 mol N
2
. Giả sử không khí chỉ gồm N
2
và O
2
trong đó N
2
chiếm 80% về thể tích. Công
thức phân tử của X là
A. C
4
H
11
N. B. C
4
H
12
N
2
. C. C
3
H
9
N. D. C
3
H
10
N
2
.
Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H
2
(đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là
A. 7,33 gam. B. 4,83 gam. C. 7,23 gam. D. 5,83 gam.
Trang 3/6 - Mã đề thi 061
Câu 31: Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)
2
0,2M với dung dịch Y chứa HCl 0,2M và
H
2
SO
4
0,1M lần lượt theo tỉ lệ thể tích tương ứng nào để thu được dung dịch có pH = 13?
A. 5 : 3. B. 4 : 5. C. 5 : 4. D. 6 : 4.
Câu 32: Cho 11,2 gam Fe vào 400 ml dung dịch AgNO
3
1,2M. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn là
A. 43,20 gam. B. 48,60 gam. C. 51,84 gam. D. 54,08 gam.
Câu 33: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ chỉ bằng nước brom.
(3) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozơ.
(4) Hiđro hóa saccarozơ với xúc tác Ni, t
0
thu được sobitol.
(5) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 34: Có 5 dung dịch riêng biệt: a) HCl; b) CuCl
2
; c) FeCl
3
; d) HCl lẫn CuCl
2
; e) HCl lẫn ZnCl
2
.
Nhúng vào mỗi dung dịch 1 thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa học là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 35: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H
2
đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam
H
2
O và 7,84 lít khí CO
2
(ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H
2
trong X là
A. 35,00%. B. 53,85%. C. 65,00%. D. 46,15%.
Câu 36: Cho 17,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 200 gam dung dịch H
2
SO
4
24,01%. Sau
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 9,6 gam chất rắn và có 5,6 lít khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp
vào bình 10,2 gam NaNO
3
, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất)
tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là
A. 2,24 lít và 59,18 gam. B. 2,24 lít và 56,3 gam.
C. 2,688 lít và 59,18 gam. D. 2,688 lít và 67,7 gam.
Câu 37: Khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Chất béo nhẹ hơn nước.
B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
C. Đun chất béo với dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm có khả năng hòa tan Cu(OH)
2
.
D. Chất béo và dầu mỡ bôi trơn máy có cùng thành phần nguyên tố.
Câu 38: Cu trong tự nhiên có 2 đồng vị
63
Cu và
65
Cu. Biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.
Phần trăm khối lượng của
65
Cu trong CuSO
4
(S=32, O=16) là
A. 29,78%. B. 17,16 %. C. 11,00%. D. 27,00%.
Câu 39: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp. B. Tơ nilon
-6,6 và tơ capron là các tơ poliamit.
C. Tơ lapsan thuộc loại tơ polieste. D. Tơ tằm, bông, len là các polime thiên nhiên.
Câu 40: Cho các phát biểu sau:
(1) Nguyên tử các nguyên tố halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.
(2) Các nguyên tố halogen chỉ có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.
(3) Các nguyên tố halogen có độ âm điện giảm dần theo thứ tự: F > Cl > Br > I.
(4) Các hiđrohalogenua đều là những chất khí, dung dịch của chúng trong nước đều có tính axit mạnh.
(5) Tính khử của các hiđrohalogenua tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.
(6) Các muối bạc halogenua đều không tan trong nước.
(7) Trong tự nhiên các halogen tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất.
Số phát biểu sai là
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Trang 4/6 - Mã đề thi 061
II. PHẦN RIÊNG (10 câu). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglat; teflon; nhựa novolac; tơ
nitron; cao su buna. Số polime có thể điều chế bằng phản ứng trùng hợp là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 42: Nhóm kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là
A. Na, Fe, Al, Cu. B. K, Al, Cr, Cu. C. Fe, Cr, Cu, Sn. D. Na, Ca, Mg, Al.
Câu 43: Cho phản ứng: Br
2
+ HCOOH → 2HBr + CO
2
. Nồng độ ban đầu của Br
2
là a mol/lít, sau 100
giây nồng độ Br
2
còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br
2
là 4.10
-5
mol/
(l.s). Giá trị của a là
A. 0,018. B. 0,016. C. 0,012. D. 0,014.
Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm: glucozơ, fructozơ, metanal và axit axetic cần 3,36 lít O
2
(đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m
gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 12,0. B. 20,5. C. 10,0. D. 15,0.
Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH
3
COOH, C
x
H
y
COOH và (COOH)
2
thu được
14,4 gam H
2
O

và m gam CO
2
. Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO
3
dư thu
được 11,2 lít khí CO
2
(đktc). Giá trị của m là
A. 33. B. 44. C. 48,4. D. 52,8.
Câu 46: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp chứa MgCO
3
và CaCO
3
có cùng số mol thu được khí X và chất
rắn Y. Hoà tan Y vào H
2
O dư, lọc bỏ kết tủa được dung dịch Z. Hấp thụ hoàn toàn khí X vào dung dịch Z
thu được
A. CaCO
3
và Ca(OH)
2
. B. Ca(HCO
3
)
2
.
C. CaCO
3
. D. CaCO
3
và Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 47: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tính axit của phenol yếu hơn H
2
CO
3
.
B. Phenol có tính axit mạnh hơn etanol.
C. Phenol tan trong nước cho môi trường axit mạnh, làm quì tím hóa đỏ.
D. Phenol tạo kết tủa trắng với dung dịch nước brom.
Câu 48: Khi thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được glyxin, alanin và valin. Số đồng phân của X là
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 49: Dãy kim loại đều có khả năng tác dụng với dung dịch HCl là
A. Ca, Mg, Al. B. Mg, Ca, Ag. C. Ca, Hg, Ba. D. Mg, Cu, Al.
Câu 50: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Xenlulozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Amilozơ.
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Metan
→
X
1
→
X
2

→
X
3

→
X
4

→
anilin.
Công thức cấu tạo của các chất hữu cơ X
2
, X
3
, X
4
lần lượt là
A. C
6
H
12
O
6
, C
6
H
6
, C
6
H
5
NO
2
. B. CH

CH, C
6
H
6
, C
6
H
5
NO
2
.
C. C
6
H
6
, C
6
H
5
NO
2
, C
6
H
5
NH
3
Cl. D. C
6
H
6
, C
6
H
5
Cl, C
6
H
5
ONa.
Câu 52: Cho 9,2 gam hợp chất hữu cơ X (C
6
H
4
O) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 68 gam AgNO
3
trong NH
3
thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Công thức của X là
Trang 5/6 - Mã đề thi 061
A.
2
-
HC C -CO -CH C CH
≡ ≡
. B.
2
- CHO
HC C- C C -CH
≡ ≡
.
C.
( )
HC C-CH CHO -C CH
≡ ≡
. D.
HC C -CH = C = CH -CHO

.
Câu 53: Cho 16,75 gam hỗn hợp X gồm FeCl
3
, CuCl
2
vào dung dịch H
2
S dư, sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được 9,92 gam chất rắn. Từ hỗn hợp X có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam kim loại?
A. 6,97 gam. B. 5,07 gam. C. 9,23 gam. D. 7,52 gam.
Câu 54: Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ có công thức phân tử CH
6
O
3
N
2
tác dụng với dung dịch chứa 0,2
mol NaOH đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất khí làm xanh giấy quì tím ẩm và
dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 8,5. B. 12,5. C. 15,0. D. 21,8.
Câu 55: Cho các chất sau: Al, ZnO, CH
3
COONH
4
, KHSO
4
, H
2
NCH
2
COOH, H
2
NCH
2
COONa, KHCO
3
,
Pb(OH)
2
, ClH
3
NCH
2
COOH, HOOCCH
2
CH(NH
2
)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là
A. 6. B. 5. C. 8. D. 7.
Câu 56: Cho 200 ml dung dịch AgNO
3
2,5a mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO
3
)
2
a mol/l. Sau
khi phản ứng kết thúc thu được 17,28 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch
X thu được m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 43,05. B. 40,18. C. 34,44. D. 28,70.
Câu 57: Cho dãy các chất: axetilen, anđehit axetic, axit fomic, anilin, phenol, metylxiclopropan. Số chất
trong dãy làm mất màu nước brom là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 58: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol ROH và R"OH với H
2
SO
4
đậm đặc ở 140
0
C. Số lượng các ete thu
được tối đa là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 59: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một este X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu
được một ancol và 89 gam hỗn hợp muối của 2 axit béo. Hai axit béo đó là
A. C
17
H
33
COOH và C
15
H
31
COOH. B. C
17
H
35
COOH và C
15
H
31
COOH.
C. C
17
H
35
COOH và C
17
H
33
COOH. D. C
17
H
31
COOH và C
17
H
35
COOH.
Câu 60: Cho các phản ứng:
Fe + Cu
2+
→ Fe
2+
+ Cu (1)
2Fe
2+
+ Cl
2
→ 2Fe
3+
+ 2Cl

(2)
2Fe
3+
+ Cu → 2Fe
2+
+ Cu
2+
(3)
Dãy các chất và ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là
A. Cl
2
> Fe
3+
> Cu
2+
> Fe
2+
. B. Cl
2
> Cu
2+
> Fe
2+
> Fe
3+
.
C. Fe
3+
> Cl
2
> Cu
2+
> Fe
2+
. D. Cu
2+
> Fe
2+
> Cl
2
> Fe
3+
.

HẾT
Trang 6/6 - Mã đề thi 061

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×