Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng ice

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC
Tên Đơn Vị Thực
Tập:
C
C
ô
ô
n
n

g
g


t
t
y
y


C
C
p
p
h
h


n
n


T
T
ư
ư


V
V


n
nT
T
h
h
i
i
ế
ế
t
t


K
K
ế
ế


Đ
Đ


u
u


T
T
ư
ư


X
X
â
â
y
y


D
D


n
n
g
g


I
I
C
C
E
E
Thời gian thực tập:
Từ 07/01/2013 đến 16/03/2013
Ngƣời hƣớng dẫn:
Nhân viên kế toán Nguyễn Thị Thùy
Dung
Giảng viên hƣớng
dẫn:
Cô Lê Thị Bích Thảo
Sinh viên thực hiện:
Bùi Thu Thảo
Mã số sinh viên:
101491
Lớp:
KT1011Tháng 3 / Năm 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI



BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨCTên cơ quan thực tập:
C
C
ô
ô
n
n
g
g


t
t
y
y


C
C
p
p
h
h


n
n
-
-
T
T
ư
ư


V
V


n
n
-
-
T
T
h
h
i
i
ế
ế
t
t


K
K
ế
ế
-
-


Đ
Đ


u
u


t
t
ư
ư


X
X
â
â
y
y


D
D


n
n
g
g


I
I
C
C
E
EThời gian thực tập:
07/01/2013 đến 16/03/2013

Ngƣời hƣớng dẫn:
Nhân viên kế toán Nguyễn Thị Thùy
Dung

Giảng viên hƣớng
dẫn:
Cô Lê Thị Bích Thảo

Sinh viên thực hiện:
Bùi Thu Thảo

Mã số sinh viên:
101491

Lớp:
KT1011


Tháng 03 / Năm 2013
i Hc Hoa Sen Lp KT1011
i
Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
(Ký tên, đóng dấu)i Hc Hoa Sen Lp KT1011
ii
Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊNTP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
i Hc Hoa Sen Lp KT1011
iii
Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc
TRÍCH YẾU
Nhm, kh ng vi công
vic yêu cu ca các công ty hii h
chc các khóa thc tp nhn thc xen ln trong xuyên sut khóa hu
o nên s khác bit rt ln v chng ci hc Hoa Sen so vi
ng khác.
Thông qua thi gian thc tp nhn thc ti Công ty CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT
KẾ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ICE các kin thc
tip thu  , bit cách vn dng các kin th
c hc vào thc tin công vic. Ngoài ra, tôi còn rèn luyn thêm cho mình v tính
k lut hong nhóm và tính cn thn trong công vic.

i Hc Hoa Sen Lp KT1011
iv
Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc
MỤC LỤC

NHN XÉT CC TP i
NHN XÉT CA GING VIÊN ii
TRÍCH YU iii
MC LC iv
DANH MC BNG BIU VÀ HÌNH NH vi
LI C vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
1 GII THIC V CÔNG TY 2
1.1 Tng quan v công ty 2
1.2 Chm v ca công ty 2
1.3 u b máy t chc ca Công Ty ICE 4
1.4 T chc công tác k toán 6
2 Quá trình làm vic ti công ty 8
2.1 Nhng công vic giao 8
2.2 Công vic 10
2.2.1 Công vic ca phòng Nhân S 10
2.2.2 Công vic ca phòng K Thut 10
2.2.3 Công vic ca phòng K toán: 11
3  18
3.1 ng làm vic 18
3.2 m và khuym ca bn thân 18
3.2.1 m 18
3.2.2 Khuym 19
i Hc Hoa Sen Lp KT1011
v
Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc
3.3 Kinh nghi 19
KẾT LUẬN 21
PH LC 22


i Hc Hoa Sen Lp KT1011
vi
Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH
HÌNH ẢNH
Hình 1: Logo công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đấu Tư Xây Dựng ICE 2
Hình 2: Tổ chức công ty 4
Hình 3: Qui trình ghi sổ Nhật Ký Chung 8
Hình 4: Qui trình photo tài liệu 9
Hình 5: Qui trình in tài liệu 10
Hình 6: Quá trình lập phiếu thu 11
Hình 7: Quá trình lập phiếu Chi 11
Hình 8: Phiếu Thu và Phiếu Chi 13
Hình 9: Thủ tục tạm ứng lương 14
Hình 10: Quá trình chấm công cho nhân viên 15
Hình 11: Bảng chấm công 16
BẢNG BIỂU
Bảng 1: Hội đồng cổ đông 6i Hc Hoa Sen Lp KT1011
vii
Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc

LỜI CẢM ƠN
 hoàn thành tt khóa thc tc ht tôi xin chân thành c
Nguyn Quc Tuc làm vic ti Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn
Thiết Kê Đầu Tƣ Xây Dựng ICE và ch Nguyn Thùy Dung là K Toán ca Công
 ng dn tôi trong sut quá trình thc t
c u kic hc tp nhu
mi m, giúp tôi m mang kin thc.
Trong thi gian 2 tháng thc tp tc làm vic trong mt
ng vi áp lc công vii tính kiên nhn và cn cù. Qua
c nhiu kinh nghim mang tính thc tin cao giúp ích cho công
vic sau này c Bích
Thng dn, gic mc tôi gp phi trong
quá trình thc tp.

Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 1

LỜI MỞ ĐẦU
Thc tp nhn thc là mi giúp cho sinh viên làm quen vng
mi và hòa nhp vào nhp sng ci vi hc
Hoa Sen thì thc tp nhn thc là mi t rèn luy
ng kinh nghim cn thit thc tp tt nghip và xây dng nn móng
vng chng mt
t thc tp này là:
1. Thích ng vng làm vic thc t
2. Rèn luyn tính k lut và tác phong công s cho bn thân.
3. 

4.   m, áp dng nh   c vào công vic
thc t.
5. 
vi tính,
6. 


Qua thi gian thc tp ti Công ty C Ph  n Thit K   
Dc nhng m ra, ngoài ra chính bn
c mt s n thit cho công vic sau này:
- p.
- Kinh nghim làm vic nhóm.
- Làm th nào  d hòa nhp vng mi.
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 2

1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY
1.1 Tổng quan về công ty
 : Công Ty C Phn Thit K ng ICE
 Đại diện công ty : Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn
 a ch liên h: 



 
TP. HCM
 Điện thoại: (08) 62971736 Fax : (08) 62971746
 Mail : info@xaydungice.com
 Web: http://www.xaydungice.com http://www.moitruongice.com
 Mã số thuế: 03106751546
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty


Hình 1 : Logo công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đấu Tư Xây Dựng ICE


  

 
 

Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 3


 
  

 và công trình
công ích
  
 


 
 

 
 
 
T
 
 p
 
 
 
 
 
Thi công:
 
 
 
 
 
 
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 4

 
 

 
 

 

 
 
1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công Ty ICE
 Sơ đồ tổ chức công ty
Hình 2: Tổ chức công ty
Hng C 
Ban Gíam Sát
Ban Qun Tr
Ch Tch Hng Qun Tr
Giác
Phòng Nhân S
Phòng K Thut
Phòng K Toán
Nhân
Viên
Nhân
S


Phòng
Thit
K
Phòng
Thi
Công
Phòng
Gíam
Sát
Nhân
viên
K
Toán
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 5

 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
 Vu lng
 Bng chi t ng
 Mnh giá c phng
 Tng s c phn: 1.000.000
 Danh sách cổ đông sáng lập
STT
Tên c

ý
h khu
ng trú
i vi cá
a
ch tr s
i
vi t chc
Loi
c
phn
S c
phn
Gía tr c phn

T
l
(%)
S giy
CMND
(hoc s
chng thc
cá nhân hp
pháp khác);
i
vi doanh
nghip; S
quynh
thành lp
i vi t
chc
1
NGUYN
QUC
TUN
76/32/18A
Lê Trng
Tn, P.Tây
Thnh,
Q.Tân Phú,
TP.HCM,
Vit Nam
C
phn
ph
thông
500.000
5.000.000.000
50
024791731


Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 6

2
TRN

BO
KIT
p 3, Xã

H.Phú Lc,
Tnh Tha
Thiên Hu,
Vit Nam
C
phn
ph
thông
200.000
2.000.000.000
20
191534479


3

TH ANH
Thôn 1, Xã
Vinh M,
H.Phú Lc,
Tnh Th
Thiên Hu,
Vit Nam
C
phn
ph
thông
300.000
3.000.000.000
30
191534277


Bảng 1: Hội đồng cổ đông
1.4 Tổ chức công tác kế toán
 Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty
u t chc  quy mô nh nên ch có mt nhân viên k m
nhim toàn b nhim v ghi chép và tng hp các nghip v phát sinh trong
công ty.
 Sơ lƣợc chức năng của Phòng Kế Toán
 Ghi chép và h các nghip v kinh t tài chính
phát sinh trong quá trình kinh doanh ca Công ty, phù hp vi quy
nh cc và Quy ch qun lý tài chính ca Công ty.
 Kim tra tính hp lý, hp l ca tt c các loi chng t, hoàn chnh
th tc k c khi trình Giám c phê duyt.
 Thc hin th tc mua sm thit b, sa cha tài s
nh cc và Công ty.
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 7

 Thc hin vic kinh knh tài sn tha, thiu khi kt
thng th xut vc bin pháp
x lý.
 Qun lý tài sn c nh, Công c dng c, hch toán theo ch  hin
hành.
 Theo dõi ngun vn ca công ty, quy xác lp
ngun vn.
 Tin hành các th tc, thanh quyt toán các loi thu v  
thu.
 Phƣơng pháp kế toán:
- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 k toán ha công ty bu t 1/1 k thúc vào 31/12
h tin t s dng trong k toán là Vi
- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dng ch  k toán doanh nghip theo quy nh s
-BTC ca B Tài Chính ban hành ngày 20/3/2006. Hình thc k
c công ty s dng là Nht Ký Chung.

Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 8

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ
CHUNG
Ghi Chú:
Ghi hàng ngày:
Quan 


Hình 3: Qui trình ghi sổ Nhật Ký Chung
2 Quá trình làm việc tại công ty
2.1 Những công việc đƣợc giao


 u
 
 Photo và in ấn văn bản, tài liệu



Chng t k toán
S nhc bit
S nht ký chung
S, th k toán chi
tit
S cái
Bng tng hp chi tit
Bi s
phát sinh
Báo cáo tài chính
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 9




 Cách sử dụng máy photocopy:
Bƣớc 1:  


Bƣớc 2:      

Bƣớc 3: Hình 4: Qui trình photo tài liệu




photo.
- Cách sử dụng máy in
Bƣớc 1

Bƣớc 2:  


Bƣớc 3: 
t tài liu cn
photo vào máy
u chnh s t
Nh
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 10

Bƣớc 4: 
Hình 5: Qui trình in tài liệu
Kinh nghiệm đạt được:




2.2 Công việc quan sát đƣợc
2.2.1 Công việc của phòng Nhân Sự
 
 

công tác).
 
 
2.2.2 Công việc của phòng Kỹ Thuật
 
 
 
 
 
  
Chn File cn
in
n Print hoc
Ctrl + P

u chnh
s trang
Nh
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 11

2.2.3 Công việc của phòng Kế toán:
 Lập phiếu thu và phiếu chi


Bƣớc 1:          



Bƣớc 2:            p lý và

            
         

Bƣớc 3: 



Hình 6: Quá trình lập phiếu thuHình 7: Quá trình lập phiếu Chi

K toán ghi vào
Phiu Thu
i np tin
np và ký tên
K toán kim tra
và ký tên
Th Qu nhn
tin và ký tên
K toán ghi vào
Phiu Chi
Th qu ký tên
và chi tin
K toán kim
tra và ký tên
i nhn tin
ký tên và nhn
tin
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 12

Kinh nghiệm đạt được:
Qua vic quan sát K Toán lp phiu Thu và Phic nhng
th tc khi có mt s nghip v phát c khi ký tên xác nhn, ta cn phi kim
tra li thông tin trên phiu Thu-Chi có phù hp vi nghip v thc t 
a ch, mã s thu, s tin và nhng thông tin khác. Phiu Thu-Chi phi có
ch ký ca nhi liên quan. K Toán có trách nhim gi li Liên 1 và giao Liên
2 cho khách hàng. K toán s da vào phiu Thu và Phi ghi nhn li nhng
nghip v phát sinh vào s Nht Ký Chung. Khi thu vào hoc chi ra, K Toán cn
kim tra tính hp lý ca hong dng t hp l.
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 13


Hình 8: Phiếu Thu và Phiếu Chi
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 14

 Thủ tục ứng lương cho nhân viên




Bƣớc 1: 

Bƣớc 2: 
Bƣớc 3: S
Hình 9: Thủ tục tạm ứng lương

Kinh nghiệm đạt được:

          
      


 Hình thức chấm công
       



c ký
duyt
K toán ký xác
nhn
Nhân viên ghi
vào giy tm
ng
Th qu ký và
chi tin
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 15

Bƣớc 1: 

Bƣớc 2: 


Bƣớc 3: 
Bƣớc 4: Hình 10: Quá trình chấm công cho nhân viên

Kim tra s
hin diên và tác
phong làm vic
nh du vào
Bng Chm
Công
Tng kt cui
tháng
Giao cho phòng
K Toán
Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011

Báo cáo thực tập nhận thức Trang 16


Hình 11: Bảng chấm công
Kinh nghiệm đạt được:











Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×