Tải bản đầy đủ

Phong cách nghệ thuật của Tố Hữu

Luyn thi Đi hc đảm bảo môn Ng văn.
Đ bài: Nêu nhng nt chnh trong phong cch ngh thut ca T Hu
Đp n – Hưng d!n l#m b#i
 !"#"$%
!$&'()*+,-"./,0122
,-%345#678!$,.#9!.:

;#9,<&=>/7? &'8*5*,@
A$,@&57?B.B,9 C,-'@*DBBE#
'F<4 #9,<&=,-'?#,G
+.H,AI+B5+(57?5AJAK$8%
?+A=GL!
M&>B,N,OO>B#P#9,<
F 5* (QF8*F.B8<7?&
'<#RB/&7?)*-"5*>
C
45#67,#  !*!,R%!"#"$%!
$#"&=,G5$S,$=T
4 +&=,-'5BR
U !"#$"%
&&'()*+!,'(-

M+(7,<6!,#9,<V=T#&9$.BW
3+X+.B#<3+X.B8;B#65$$
O,.$!Y9.B8B&0#=TO,*
!>BZ=0=[VC\
./,0*12*344'('56(* 
5'7'82 9:
P8AI*>97 5G$ (
%$*&'(8<
;<6*363"369'*"
;<#9,<&=,-,GP#9,<(5*+
,OWAP]9>E+/7B%# ,GC\^B5
57?>,9(@(7.$
>#A,_.$>(#<
$#`;+O(/4 a
Luyn thi Đi hc đảm bảo môn Ng văn.
=>*? !4@ ?*A0B
>
bP7<#>c8,GT."07H+
*.=#0,!$!d&.@.$
P"AG!# e,P#.BP8.
!$!d$P"A_P9+#Se,P#SA
$.H*,G<*Ed
AT."SO>c8# .B86&* 
$#&#$7<.f,PAP8. (O,
4<,Q9,A$#T."
S7.f#0!G!# ,CG!# =!$,
!$!d$B.H*,G*Ed(.B8B@.B8
.&.B8/,GAP' 5G,6,A*R>?
$O9,Z4;
g6Q
)d2Bh,-i,=3,-,&=?,5,8
9,Z5X#5#67ED,(B.B3O,0(
4;X
Gio viên: Nguy'n Quang Ninh.
Nguồn: Hocmai.vn
$#`;+O(/4 U

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×