Tải bản đầy đủ

Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật mị trong truyện ngắn " Vợ Chồng A Phủ"

Luyn thi Đi hc đảm bảo môn Ng văn.
Đ bài: Sc sng tim tàng ca M trong truyn ngn “V chng A Ph”
ca Tô Hoài.
Đp n – Hưng d!n l#m b#i

 !"#$%&&'(
 )*+&,-. /&0!1,21&3
1425-"6782&09.:$"$%67;<677
=)*+>9 ?@4ABC@D))*>/
 *1/3@4!!B*+./!E&F*/!B,>,GH ?
&%4!IJ1&0*+.&F*!K)L3!
M4&' )*+!4!INL
!"#$%&'()')
D@4'0/NL)OI*&0!E&F*
 ?*PBCQNL!R&F*?/!R&F*1/OS/&9&/19/
&>,!L/,G/2&?!.3
=T!B@4GJ/NL&H*9)UD-Q(*+',
 '/0"#12+ V>/NL&H&L3 2@&?
WU-)%X19<!WGXY42?
O/&HJZNLM!B1*,G34[D.2O)*> ?\2B/O
\2B/ P*1BC/NLO1!B,>,G/NL?!D

,392 ?/,-,G NLM?'%&00U
("3,4%563789:;:%. <7=01> ?@?A29:,
75(B%.7A 
NLM?*I,G,G<0?C%]/<"8."#
29+7C71(0?C%9?0D+4% 
8^'&?>8Q_>,G NL`@I2H&WS#4!
&Mab SGcd%/W&1@JbB_
NS#4!BE/&&WS#4!D1,)/1A 
'Wef(9&W],>,GB
?NL`@I2)H
<%21/NLgG0Q<"#EFGHIH:J5%.]$D)
& '9!h0/NL&H)c4'@:@.24&M
?>i/!Def!)!&F*&jVCe*4J@k14
J NL&WS#4Q(K%"#@L,50M:N'O7 <lXNL
!m%? X$ 
Luyn thi Đi hc đảm bảo môn Ng văn.
&**D,G!B2DNL.2(?07P'3/5(E"#?Q
7AE"#G'B RSn>!B94`@I2/NL*o.H!.J`
 P W/NLG1<l&/1,)/0 )!3@!
W2YE('%??)]&ONL<lNL&A,)
: X,G/ ,3)<l&2C&+2&)/
WZ&0%,3C )G*)!p#B#J
'GJb)/)>-h b)/ ?
d)Q("#$-7N+%.7 ,.0%]+L&21%
CX,GNL`@I2/@4H,WgCNLL!S
@I*)-/'Sa_:/dNL9(?+'F"#03 <l
(T(29'%:,U'%5:#?+E"#VW,50'(%"#'W0X3
B]/\&&D!B#)/("#'YCZ.:(' ^B&>c,>,GB
+?NLH1?
_>,G`@I2?NLX&0KZM&M
ab /SGcd%
<5'1*:/W.2ab L&>)9G/.2&&ONL
!o9!W2&)?/?Mb)#92$9"/NL
gi'4.3
<%&2/@D):(::C .2D-<7-7 X
#GK)&H<D'W7N% /NLW/?W
/B&d9?S9.2&H.)`,0!D)
1/&H@o&1&)'Q-@429)ab /SGc
d%
<^42&23*)1\9 \)W/>,>
,GB/4iR?NL%DJ)!
&?NLn>&0`Y 1*,G P W/NL&H!0\P
GJb)!D113- ?\2B/ P/k)*1q)
NA.2d/,G&?)&3 d/d1'*9.2h
dr
[,7\
s&?!,G*I NL/2c)&!3\2B,G?
&/&?*PBC^d?/)9g.0*+
)&F* ^ef4&'9 )*+
!m%? X$ =
Luyn thi Đi hc đảm bảo môn Ng văn.
=NL4!I. !"#&'V&0&B2?)
W4/2&G!D4!I )9/&9"*4J4J,4
,-/1 
Gio viên: Nguy'n Quang Ninh.
Nguồn: Hocmai.vn
!m%? X$ 8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×