Tải bản đầy đủ

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 1/7 - Mã đề thi 061

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN TẤT THÀNH

(Đề thi gồm có 05 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: HOÁ HỌC; KHỐI A, B
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đềHọ và tên thí sinh: SBD: Lớp:

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23;
Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=58,7; Cu=64; Zn=65; Br=80;
Rb=85; Sr=88; Ag=108; Sn=119; Cs=133; Ba=137; Pb=207, Cr=52; Sn=119;

Câu 1: Thả một viên bi bằng sắt hình cầu nặng 5,6 gam vào 200 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ.
Sau khi đường kính viên còn lại bằng 1/2 so với ban đầu thì khí ngừng thoát ra (giả sử viên bi bị mòn đều

từ mọi phía). Nồng độ (mol/lít) của dung dịch HCl là
A. 0,500. B. 0,875. C. 0,125. D. 1,376.
Câu 2: Cho các ion:HSO

4
, NO

3
, C
6
H
5
O
-
,
-
OCO-CH
2
-NH

3
, CH
3
NH

3
, Cu
2+
, Ba
2+
, Al(OH)

4
, HCO

3
.
Tổng số ion có vai trò axit và tổng số ion có vai trò lưỡng tính là
A. 2 và 1 B. 2 và 2 C. 3 và 2 D. 1và 2
Câu 3: Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat,
propilen, benzen, axit etanoic, axít ε-aminocaproic, caprolactam, etilenoxit. Số monome tham gia phản
ứng trùng hợp là:
A. 6 B. 5 C. 8 D. 7
Câu 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl
3
, 0,2 mol CuCl
2
và 0,1 mol HCl (điện cực trơ).
Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là
100%. Giá trị của V là
A. 4,48. B. 5,60. C. 11,20. D. 22,40.
Câu 5: Cho axeton tác dụng với HCN thu được chất hữu cơ X. Thủy phân X trong môi trường axit thu
được chất hữu cơ Z. Đề hiđrat hóa Z thu được axit cacboxylic Y. Vậy Y là chất nào sau đây?
A. CH
2
=CH-COOH B. CH
3
CH=CHCOOH
C. CH
2
=C(CH
3
)COOH D. CH
2
=CHCH
2
COOH
Câu 6: Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl
acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ,
dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br
2
là:
A. 8 B. 11. C. 10 D. 9
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol một este no, đơn chức mạch hở X, cần b mol O
2
, tạo ra c mol hỗn hợp
CO
2
và H
2
O. Biết c = 2(b - a). Số đồng phân este của X là
A. 2. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 8: X là dung dịch AlCl
3
Y là dung dịch NaOH 2M .Cho 150ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml
dung dịch X, khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 g kết tủa. Nếu thêm tiếp vào
cốc 100 ml dung dịch Y kết thúc phản ứng được 10,92 g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch X là :
A. 3,2 M B. 2,0 M C. 1,0 M D. 1,6 M
Câu 9: Cho 2 dung dịch H
2
SO
4
và HCOOH có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH tương ứng là x và
y. Thiết lập mối quan hệ giữa x và y biết rằng cứ 50 phân tử HCOOH thì có 1 phân tử HCOOH đã phân ly.
A. y = x - 1 B. y = 10x C. y = x + 2 D. y = 2x
MÃ ĐỀ: 061
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 2/7 - Mã đề thi 061
Câu 10: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HO-CH
2
-CH
2
-OH (X); HO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH (Y);
HO-CH
2
-CH(OH)-CH
2
-OH (Z); CH
3
-CH
2
-O-CH
2
-CH
3
(R); CH
3
-CH(OH)-CH
2
-OH (T). Những chất tác
dụng với Cu(OH)
2
tạo phức màu xanh lam là
A. X, Y, R, T B. X, Z, T C. X, Y, Z, T D. Z, R, T
Câu 11: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO
3
→ Mg(NO
3
)
2
+ NO + N
2
O + H
2
O. Tỉ khối của hỗn
hợp NO và N
2
O đối với H
2
là 19,2. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa trong phản ứng trên là:
A. 8 : 15 B. 6 : 11 C. 11 : 28 D. 38 : 15
Câu 12: Cho 1 mol axit axetic tác dụng với 1mol etanol (xt H
2
SO
4
đặc) người ta thu được 0,5 mol etyl
axetat. Hãy cho biết nếu lấy 1 mol axit axetic tác dụng với 3 mol etanol (các điều kiện khác được giữ
không đổi) thì số mol este thu được là:
A. 0,80 mol B. 0,60 mol C. 0,75 mol D. 0,50 mol
Câu 13: Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Cu có 2 đồng vị bền
63
Cu và
65
Cu. Thành phần phần
trăm về khối lượng của
63
Cu trong Cu
2
S là:
A. 57,49 B. 73 C. 21,82 D. 57,82
Câu 14: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(I) Cho saccarozơ tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
(II) Nhiệt phân AgNO
3
.
(III) Cho Fe(NO
3
)
2
tác dụng với dung dịch AgNO
3
.
(IV) Cho fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
(V) Để AgCl ngoài ánh nắng.
Số thí nghiệm tạo ra bạc kim loại là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 15: Cho cân bằng sau: 2SO
2
(k) + O
2
(k)

2SO
3
(k) ∆H = -96,23 kJ/mol. Hãy cho biết tác động nào
sau đây đối với cân bằng làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?
A. Tăng nhiệt độ. B. Tăng áp suất chung của hệ.
C. Tăng thể tích bình. D. Tăng nồng độ SO
3
.
Câu 16: X là hỗn hợp các muối Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, Mg(NO
3
)
2
. Trong đó O chiếm 59,6% về khối
lượng. Cho dung dịch KOH (dư) vào dung dịch chứa 100 gam muối X. Lọc kết tủa thu được đem nung
trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam oxit. Giá trị của m là
A. 39,20 B. 17,65 C. 47,36 D. 32,95.
Câu 17: Cho X, Y, Z, R, T là năm nguyên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
có tổng số điện tích hạt nhân là 90 (X có số điện tích hạt nhân nhỏ nhất).
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Bán kính các hạt giảm: X
2
> Y

> Z > R
+
> T
2+
.
B. Các hạt X
2
, Y

, Z , R
+
, T
2+
có cùng cấu hình electron
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
.
C. Trong phản ứng oxi hoá - khử, X
2
và Y

chỉ có khả năng thể hiện tính khử.
D. Độ âm điện của Y nhỏ hơn độ âm điện của R.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. axit glutamic HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH có tính lưỡng tính
B. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
C. Các hợp chất peptit bền trong môi trường bazơ và môi trường axit.
D. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)
2
cho dung dịch màu tím xanh
Câu 19: Có các nhận định sau đây:
1)Nguyên tắc sản xuất gang là khử sắt bằng CO ở nhiệt độ cao.
2)Nguyên tắc sản xuất thép là khử các tạp chất trong gang.
3)Tính chất hóa học của Fe
2+
là tính khử và tính oxi hóa.
4)Nước cứng là nước có chứa ion Ca
2+
, Mg
2+
dưới dạng muối Cl
-
, HCO
3
-
, SO
4
2-
,
Số nhận định đúng là
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 3/7 - Mã đề thi 061
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 20: Hoà tan m gam Na vào dung dịch chứa 0,1 mol Ca(OH)
2
thu được dung dịch X. Hấp thụ hoàn
toàn 4,48 lít (đktc) khí CO
2
vào dung dịch X thu được 5,0 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 4,6 B. 2,3 C. 3,45 D. 1,15
Câu 21: X là tetrapeptit Ala – Gly – Val – Ala; Y là tripeptit Val – Gly – Val. Đun nóng m gam hỗn hợp
chứa X và Y (trong đó tỉ lệ mol của X và Y tương ứng là 1 : 3) với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng
hoàn toàn thu được dung dịch Z, cô cạn dung dịch Z thu được 25,328 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 19,455 gam B. 18,160 gam C. 34,105 gam D. 17,025 gam
Câu 22: Công thức hoá học của amophot, một loại phân bón phức hợp là:
A. (NH
4
)
2
HPO
4
và Ca(H
2
PO
4
)
2
. B. NH
4
H
2
PO
4
và Ca(H
2
PO
4
)
2
.
C. Ca(H
2
PO
4
)
2
. D. NH
4
H
2
PO
4
và (NH
4
)
2
HPO
4
.
Câu 23: Hỗn hợp X có C
2
H
5
OH, C
2
H
5
COOH, CH
3
CHO trong đó C
2
H
5
OH chiếm 50% theo số mol. Đốt
cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H
2
O3,136 lít CO
2
(đktc). Mặt khác 13,2 gam hỗn hợp X
thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết tủa. Giá trị của p là
A. 8,64. B. 2,16. C. 10,8. D. 9,72.
Câu 24: Cho dãy các chất và ion : Fe, Cl
2
, SO
2
, NO
2
, C, Al, Mg
2+
, Na
+
, Fe
2+
, Fe
3+
. Số chất và ion vừa có
tính oxi hóa, vừa có tính khử là:
A. 4 B. 5 C. 8 D. 6
Câu 25: Khối lượng oleum chứa 71% SO
3
về khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch
H
2
SO
4
60% thì thu được oleum chứa 30% SO
3
về khối lượng là:
A. 312,56 gam B. 539,68gam C. 506,78gam D. 496,68gam
Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch Na
2
CO
3
vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
(2) Cho dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO
3
vào dung dịch FeCl
2
.
(3) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
(4) Cho dung dịch NaHCO
3
vào dung dịch BaCl
2
.
(5) Cho dung dịch NaHCO
3
vào dung dịch NaHSO
4
.
Số trường hợp xảy ra phản ứng là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm CH
4
, C
2
H
4

và C
2
H
2
. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì
khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư
dung dịch AgNO
3

trong NH
3
, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH
4
có trong X là
A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 20%.
Câu 28: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 60%. Lượng CO
2
sinh ra được hấp thụ vào dung dịch
Ca(OH)
2
thu được 20 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 6,8 gam. Giá trị của m là
A. 16,2 B. 45 C. 15 D. 30
Câu 29: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H
2
và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni
thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch Brom
(dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là
A. 16,0. B. 3,2. C. 32,0. D. 8,0.
Câu 30: X có công thức phân tử là C
4
H
8
Cl
2
. Thủy phân X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được
chất hữu cơ Y đơn chức. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 31: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở,
trong phân tử chứa một nhóm -NH
2
và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, thu được
tổng khối lượng CO
2
và H
2
O bằng 82,35 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội
từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 4/7 - Mã đề thi 061
A. 40 B. 30 C. 80 D. 60
Câu 32: Một dung dịch có chứa HCO
3
-
; 0,2 mol Ca
2+
; 0,8 mol Na
+
; 0,1 mol Mg
2+
; 0,8 mol Cl
-
. Cô cạn
dung dịch đó đến khối lương không đổi thì lượng muối thu được là
A. 75,2 gam B. 72,5 gam C. 96,6 gam D. 118,8 gam
Câu 33: Cho các dung dung dịch sau: (1): natri cacbonat; (2): sắt (III) clorrua; (3): axit sunfuric loãng;
(4): axit axetic; (5): natri phenolat; (6): phenyl amoni clorua; (7): đimetyl amoni clorua. Dung dịch
metylamin tác dụng được với dung dịch:
A. 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 3, 4, 6, 7 D. 2, 3, 4, 6
Câu 34: Tiến hành các thí nghiệm sau:
Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO
4
và H
2
SO
4
loãng
Đốt dây Fe trong bình đựng khí O
2
;
Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO
3
)
2
và HNO
3
;
Cho lá Zn vào dung dịch HCl;
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 35: Cho các chất sau: HCl; NaOH; Na
3
PO
4
; Na
2
CO
3
; Ca(OH)
2
. Số chất tối đa có thể làm mềm nước
cứng tạm thời là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 36: Ứng với công thức phân tử C
7
H
8
O có bao nhiêu đồng phân là dẫn xuất của benzen và số đồng
phân đều tác dụng được với các chất: K, KOH, (CH
3
CO)
2
O:
A. 5 và 2 B. 4 và 2 C. 5 và 3 D. 4 và 3
Câu 37: Chất hữu cơ M có một nhóm amino, một chức este. Hàm lượng oxi trong M là 35,96 %. Xà
phòng hóa a gam chất M được ancol. Cho toàn bộ hơi ancol đi qua CuO dư, t
o
thu andehit Z. Cho Z phản
ứng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của a là: ( hiệu suất phản ứng 100%)
A. 3,8625 gam B. 6,675 gam C. 7,725 gam D. 3,3375 gam
Câu 38: Dung dịch X chứa hh gồm Na
2
CO
3
1,5M và KHCO
3
1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml
dd HCl 1M vào 100 ml dd X, sinh ra V lít khí (đktc). Đun nóng để cô cạn dung dịch sau phản ứng thu
được m (g) muối khan. Giá trị của m là:
A. 25,6g B. 30,1 g C. 23,9 g D. 18,2g
Câu 39: Cho 3 kim loại X,Y, Z biết E
0
của 2 cặp oxihoa – khử X
2+
/X = - 0,76V và Y
2+
/Y = +0,34V.
Khi cho Z vào dung dịch muối của Y thì có phản ứng xẩy ra còn khi cho Z vào dung dịch muối X thì
không xảy ra phản ứng. Biết E
o
của pin X-Z = +0,63V thì E
0
của pin Z - Y bằng :
A. +1,73V B. +2,49V C. +0,47V D. +0,21V
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH
3
COOH,C
x
H
y
COOH,và (COOH)
2
thu được
14,4 gam H
2
O và m gam CO
2
.Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO
3
dư thu
được 11,2 lít (đktc) khí CO
2
.Tính m
A. 44g B. 33 gam C. 48,4 gam D. 52,8 g
Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic,axit panmitic và các axit
béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO
2
(đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X
(H=90%) thì thu được khối lượng glixerol là:
A. 0,92 gam B. 1,656 gam C. 0,828 gam D. 2,484 gam
Câu 42: Cho các phản ứng:
1) SO
2
+ H
2
S 2) Na
2
S
2
O
3
+ H
2
SO
4
3) HI + FeCl
3

4) H
2
S + Cl
2
5) H
2
O
2
+ KNO
2
6) O
3
+ Ag
7)Mg + CO
2
8) KClO
3
+ HCl (đ) 9) NH
3
+ CuO
Số phản ứng tạo ra đơn chất là:
A. 7 B. 6 C. 8 D. 9
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 5/7 - Mã đề thi 061
Câu 43: Nung nóng AgNO
3
được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho
toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là
A. 25%. B. 30%. C. 20%. D. 40%.
Câu 44: Cho hỗn hợp Na, Al vào nước dư thu được 4,48 lit H
2
(đktc) và dung dịch X chỉ chứa 1 chất tan.
Sục CO
2
dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?
A. 10,4 gam B. 7,8 gam C. 3,9 gam D. 15,6 gam
Câu 45: Trong số các chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua,
phenyl clorua, phenyl benzoat, tơ nilon-6, propyl clorua, ancol benzylic, alanin, tripeptit Gly-Gly-Val, m-
crezol, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là:
A. 9 B. 10 C. 7 D. 8
Câu 46: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch A có pH = 13 và dung dịch B có pH = 2 thì thu
được dung dịch có pH bằng
A. 1,05 B. 1,35 C. 12,95 D. 12,65
Câu 47: Cho 32,25 gam một muối có công thức phân tử là CH
7
O
4
NS tác dụng hết với 750 ml dung dịch
NaOH 1M đun nóng thấy thoát ra chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và thu được dung dịch X chỉ chứa các
chất vô cơ. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 45,5 B. 30,0 C. 35,5 D. 50,0
Câu 48: Những chất nào sau đây vừa là mất màu dung dịch brom, vừa làm mất màu dung dịch thuốc tím
(nhiệt độ thường hoặc khi đun nóng): pentan, xiclopropan, butađien, toluen, ancol alylic, anđehit axetic.
A. xiclopropan, butađien, toluen. B. xiclopropan, butađien, ancol alylic.
C. butađien, ancol alylic, anđehit axetic. D. butađien, toluen, ancol alylic.
Câu 49: Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat,
số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H
2
SO
4
đặc làm xúc tác) là:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 50: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO, Zn(OH)
2
, Al, FeCO
3
, Cu(OH)
2
, Fe trong dung dịch
H
2
SO
4
loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho vào dung dịch X một lượng Ba(OH)
2
dư thu
được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Z, sau đó dẫn luồng
khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ đi qua Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn G. Thành
phần các chất trong G là
A. MgO, BaSO
4
, Fe, Cu. B. BaO, Fe, Cu, Mg, Al
2
O
3
.
C. MgO , Al
2
O
3
, Fe, Cu, ZnO. D. BaSO
4
, MgO, Zn, Fe, Cu


HẾT


www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 6/7 - Mã đề thi 061
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN HÓA HỌC 12
cauhoi 061
1 B
2 C
3 D
4 B
5 C
6 C
7 C
8 D
9 C
10 B
11 A
12 C
13 D
14 C
15 B
16 D
17 D
18 A
19 B
20 D
21 B
22 D
23 A
24 B
25 C
26 A
27 B
28 B
29 A
30 B
31 D
32 A
33 D
34 C
35 A
36 C
37 D
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 7/7 - Mã đề thi 061
38 C
39 C
40 A
41 C
42 C
43 A
44 B
45 A
46 D
47 A
48 C
49 B
50 A

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×