Tải bản đầy đủ

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)


Trang 1/5 - Mã đề thi 357
TRƯỜNG THPT MINH KHAI
TỔ HOÁ HỌC
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013
Môn thi: Hoá học
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

Cho biết: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119;
Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH
3
(k)

N

2
(k) + 3H
2
(k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối
của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
B. Khi tăng nồng độ của NH
3
, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.
D. Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
Câu 2: Đốt 4,2 gam sắt trong không khí thu được 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt và các oxit sắt. Hòa tan
hết X bằng 200 ml dung dịch HNO
3
a mol/l sinh ra 0,448 lít NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất của N
+5
).
Giá trị của a là
A. 1,5. B. 1,3. C. 1,1. D. 1,2.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron.
B. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron.
C. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA.
D. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học.
Câu 4: Dung dịch các chất sau có cùng nồng độ mol/lít: glyxin (1), lysin (2) và axit oxalic (3). Giá trị pH
của các dung dịch trên tăng dần theo thứ tự là:
A. (3), (2), (1). B. (1), (2), (3). C. (2), (3), (1). D. (3), (1), (2).
Câu 5: Nhiệt phân các muối sau: NH
4
NO
2
, NaHCO
3
, CaCO
3
, KMnO
4
, NaNO
3
, Cu(NO
3
)
2
. Số phản ứng
nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 6: Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br
2
. Đốt
cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H
2
O và V lít CO
2
(đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là
A. V = 22,4(b + 6a). B. V = 22,4 (4a – b). C. V = 22,4(b + 3a). D. V = 22,4(b + 7a)
Câu 7: Cho các phát biểu sau về phenol (C
6
H
5
OH):
(a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.
(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.
(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.
(d) Phenol phản ứng được với dung dịch KHCO
3
tạo ra CO
2
.
(e) Phenol là một ancol thơm.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 8: Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Các muối Ca
3
(PO
4
)
2
và CaHPO
4
đều tan trong nước.
B. Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ Ca
3
P
2
, SiO
2
, và C.
C. Ở điều kiện thường, photpho đỏ tác dụng với O
2
tạo sản phẩm P
2
O
5
.
D. Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca
3
(PO
4
)
2
.CaF
2
.
Câu 9: Cho các phát biểu sau:
(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.
(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag
+
trong dung dịch thành Ag.
(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl
3
dư thu được kim loại Fe.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

đ


357


Trang 2/5 - Mã đề thi 357
Câu 10: Thể tích dung dịch FeSO
4
0,2M cần để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KMnO
4
0,1M
trong H
2
SO
4
dư là
A. 200 ml. B. 300 ml. C. 250 ml. D. 400 ml.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một axit cacboxylic no, mạch hở thu được số mol CO
2
- số mol H
2
O = số
mol axit. Số nhóm –COOH có trong một phân tử axit là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm: CuO, FeO và Fe
3
O
4
. Dẫn khí CO dư qua 4,56 gam hỗn hợp X nung nóng. Đem
toàn bộ lượng CO
2
tạo ra cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)
2
thu được 5,91 gam kết tủa và dung dịch Y.
Đun nóng Y lại thu thêm 3,94 gam kết tủa. Cho 4,56 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch
H
2
SO
4
loãng thu được dung dịch chứa m gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 7,20. B. 10,16. C. 11,28. D. 6,86.
Câu 13: Hỗn hợp X gồm HCHO, CH
3
COOH, HCOOCH
3
và CH
3
CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn X
cần V lít O
2
(đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào một lượng dư nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 16,8. B. 7,84. C. 8,40. D. 11,2.
Câu 14: Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Zn và 0,03 mol Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO
4
đến phản ứng
hoàn toàn, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho toàn bộ X phản ứng với một lượng dư dung dịch
Ba(OH)
2
, để kết tủa thu được trong không khí tới khối lượng không đổi cân được m gam. Giá trị của m là
A. 29,45. B. 29,20. C. 28,94. D. 30,12.
Câu 15: Cho dãy các chất: Cu, CuO, Fe
3
O
4
, C, FeCO
3
, Fe(OH)
3
. Số chất trong dãy tác dụng với H
2
SO
4

đặc, nóng, dư không tạo khí SO
2

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 16: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C
6
H
10
. X tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong dung dịch
NH
3
tạo kết tủa vàng. Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu được 2,2-đimetylbutan. X là
A. 2,2-đimetylbut-3-in. B. 3,3-đimetylbut-1-in.
C. 2,2-đimetylbut-2-in. D. 3,3-đimetylpent-1-in.
Câu 17: Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Z đến dư thấy có kết tủa keo trắng, sau đó tan. Cho
dung dịch chất Y vào dung dịch chất Z đến dư thấy tạo thành kết tủa keo trắng không tan. Cho dung dịch
chất X vào dung dịch chất Y không có phản ứng xảy ra. Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. HCl, AlCl
3
, NaAlO
2
. B. NaAlO
2
, AlCl
3
, HCl.
C. AlCl
3
, NaAlO
2
, NaOH. D. Na
2
CO
3
, NaAlO
2
, AlCl
3
.
Câu 18: Amin bậc một X có công thức C
x
H
y
N. Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam X thu được 1,68 lít khí N
2

(đktc). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào dung dịch gồm CuCl
2
và AlCl
3
.
(b) Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)
2
vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
(c) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)
4
] (hay NaAlO
2
).
(d) Sục khí H
2
S vào dung dịch CuCl
2
.
(e) Sục từ từ đến dư khí CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
.
(f) Cho dung dịch BaCl
2
vào dung dịch NaHSO
4
.
Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi các thí nghiệm kết thúc là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 20: Hỗn hợp X gồm: Na, Ca, Na
2
O và CaO. Hòa tan hết 5,13 gam hỗn hợp X vào nước thu được
0,56 lít H
2
(đktc) và dung dịch kiềmY trong đó có 2,8 gam NaOH. Hấp thụ 1,792 lít khí SO
2
(đktc) vào
dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 6,0. B. 7,2. C. 5,4. D. 4,8.
Câu 21: Hòa tan Fe
3
O
4
trong lượng dư dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác
dụng được với bao nhiêu chất trong dãy: Cu, NaOH, Br
2
, AgNO
3
, KMnO
4
, MgSO
4
, Mg(NO
3
)
2
, Al, H
2
S?
A. 6. B. 5. C. 8. D. 7.
Câu 22: Hỗn hợp X gồm một anđehit, một axit cacboxylic và một este (trong đó axit và este là đồng phân
của nhau). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O
2
, thu được 0,525 mol CO
2
và 0,525 mol nước.

Trang 3/5 - Mã đề thi 357
Nếu đem toàn bộ lượng anđehit trong X cho phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO
3

trong NH
3
thì khối lượng Ag tạo ra là
A. 64,8 gam. B. 21,6 gam. C. 16,2 gam. D. 32,4 gam.
Câu 23: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường

A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Al.
Câu 24: Hòa tan một hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 8,96 lít khí (đktc) và
dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, khi lượng kết tủa thu được cực đại thì hết
V lít. Giá trị của V là
A. 1,0. B. 0,8. C. 0,6. D. 0,4.
Câu 25: Cho các cặp chất sau:
(a) Khí Cl
2
và khí O
2
. (b) Khí H
2
S

và khí SO
2
.
(c) Khí H
2
S và dung dịch Pb(NO
3
)
2
. (d) CuS và dung dịch HCl.
(e) Khí Cl
2
và dung dịch NaOH.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 26: Hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ và một este (đều no, mạch hở, đơn chức). X tác dụng vừa đủ
với 10 ml dung dịch KOH 4M thu được một muối và một ancol. Đun toàn bộ lượng ancol trên với H
2
SO
4

đặc thu được 0,015 mol một anken. Nếu đốt cháy hoàn toàn X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung
dịch Ca(OH)
2
dư thì khối lượng bình tăng 6,82 gam (hiệu suất các phản ứng đều 100%). Công thức của
hai chất hữu cơ trong X là
A. C
2
H
5
COOH và C
2
H
5
COOC
3
H
7
. B. HCOOH và HCOOC
3
H
7
.
C. HCOOH và HCOOC
2
H
5
. D. CH
3
COOH và CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 27: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit
nitric). Để có 14,85 kilogam xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kilogam axit nitric. Giá trị của m là
A. 9,45. B. 11,50. C. 8,51. D. 10,50.
Câu 28: Cho m gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe
2
(SO
4
)
3
0,125M và Al
2
(SO
4
)
3
0,25M, sau khi các
phản ứng kết thúc, lọc kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 4,73 gam chất rắn. Giá trị lớn
nhất của m là
A. 11,50. B. 10,35. C. 9,20. D. 9,43.
Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: Propen
+HCl
 
X
o
+NaOH;t


Y
o
+CuO;t


Z. Tên gọi của Z là
A. axeton. B. anđehit acrylic. C. propan-2-ol. D. ancol anlylic.
Câu 30: Cho x mol Ba(OH)
2
vào dung dịch chứa y mol KHCO
3
(x < y < 2x). Sau khi kết thúc các phản
ứng thu được kết tủa T và dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam chất rắn. Mối quan hệ giữa m, x, y là
A. m = 82y - 43x. B. m = 60(y - x). C. m = 82y - 26x. D. m = 43y - 26x.
Câu 31: Tên gọi của hợp chất có công thức H
2
N – [CH
2
]
4
– CH(NH
2
) – COOH là
A. axit glutamic. B. lysin. C. glyxin. D. alanin.
Câu 32: Khử hoàn toàn 0,3 mol FeO bằng lượng bột Al vừa đủ trong điều kiện không có không khí thu
được chất rắn X. Toàn bộ lượng X tác dụng vừa hết với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là
A. 0,6. B. 1,2. C. 0,9. D. 1,5.
Câu 33: X là một anđehit mạch hở có số nguyên tử C trong phân tử nhỏ hơn 4. Cho 1 mol X tác dụng với
lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 2 mol Ag; mặt khác 1 mol X phản ứng tối đa 2 mol H
2
.
Phân tử khối của X là
A. 44. B. 72. C. 56. D. 54.
Câu 34: Cho các polime sau: Poli(vinylclorua), thuỷ tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ
nitron, cao su buna, tơ nilon -6,6. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là
A. 5. B. 7. C. 6. D. 4.
Câu 35: Một peptit X mạch hở khi thuỷ phân hoàn toàn chỉ thu được glyxin. Khi đốt cháy 0,1 mol X thu
được 12,6 gam nước. Số nguyên tử oxi có trong 1 phân tử X là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 36: Phản ứng nào trong các phản ứng sau phân tử SO
2
không thể hiện tính khử, tính oxi hoá?
A. SO
2
+ Cl
2


SO
2
Cl
2
.

Trang 4/5 - Mã đề thi 357
B. 3SO
2
+ 2Ba(OH)
2


BaSO
3
+ Ba(HSO
3
)
2
+ H
2
O.
C. 5SO
2
+ 2KMnO
4
+ 2H
2
O

K
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+ 2H
2
SO
4
.
D. SO
2
+ 2H
2
S

3S + 2H
2
O.
Câu 37: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong oxit cao nhất của nó là 25,93%. Nguyên tố R là
A. cacbon. B. nitơ. C. silic. D. lưu huỳnh.
Câu 38: Cho các dãy chất: etyl axetat, etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, etyl acrylat. Số chất trong dãy
làm nhạt màu dung dịch brom là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 39: Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic,
hexa-1,4-đien, stiren. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là
A. 7. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 40: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đung nóng m gam X với 300 ml dung
dịch NaOH 1M, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và (m – 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai
anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H
2
là 26,2. Cô cạn dung dịch Y thu được
(m – 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là
A. HCOOC(CH
3
)=CH
2
và HCOOCH=CHCH
3
.
B. CH
3
COOCH=CHCH
3
và CH
3
COOC(CH
3
)=CH
2
.
C. C
2
H
5
COOCH=CH
2
và CH
3
COOCH=CHCH
3
.
D. HCOOCH=CHCH
3
và CH
3
COOCH=CH
2
.
PHẦN RIÊNG
A. Chương trình chuẩn (từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Cho dãy các chất: benzen, stiren, propin, etilen, vinyl axetilen, butan. Số chất trong dãy có khả
năng tham gia phản ứng cộng H
2
ở điều kiện thích hợp là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 42: Cho dãy các chất NaOH, Na, NaHCO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, AgNO
3
(trong dung dịch NH
3
). Số chất
trong dãy phản ứng được với dung dịch axit fomic là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 43: Cho 0,1 mol O
2
tác dụng hết với 14,4 gam kim loại M (hoá trị không đổi), thu được chất rắn X.
Hòa tan toàn bộ X bằng dung dịch HCl dư, thu được 13,44 lít H
2
(đktc). Kim loại M là
A. Ca. B. Mg. C. Al. D. Fe.
Câu 44: Dẫn luồng khí CO dư đi qua 2,4 gam hỗn hợp CuO và Fe
2
O
3
nung nóng đến phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 1,76 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 33,33%. B. 45,72%. C. 55,28%. D. 66,67%.
Câu 45: Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có công thức C
7
H
6
O
3
tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 1M
thu được dung dịch Y. Để trung hòa toàn bộ Y cần 100 ml dung dịch H
2
SO
4
1M thu được dung dịch Z.
Khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dung dịch Z là
A. 62,2 gam. B. 31,1 gam. C. 58,6 gam. D. 56,9 gam.
Câu 46: Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O và N có phân tử khối là 89. Khi đốt cháy 1 mol X thu
được 3 mol CO
2
, 0,5 mol N
2
và 1 lượng hơi nước. Biết X là hợp chất tác dụng được với nước brom. Công
thức cấu tạo của X là
A. H
2
N – CH
2
– COOH. B. CH
2
= CH – COONH
4
.
C. H
2
N – CH = CH – COOH. D. CH
2
= C(NH
2
) – COOH.
Câu 47: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tơ lapsan và tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
B. Sợi bông và sợi tơ tằm đều có chung nguồn gốc từ xenlulozơ.
C. Nhựa novolac (PPF) chứa nhóm –NH-CO- trong phân tử.
D. Polime là những chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Câu 48: Tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều có phản ứng tráng bạc?
A. Metanol, metyl fomat, glucozơ. B. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.
C. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit. D. Axetilen, metanal, mantozơ.
Câu 49: Trong phương trình phản ứng có sơ đồ: KMnO
4
+ HCl

MnCl
2
+ Cl
2
+ KCl + H
2
O. Số
phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng n lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của n là
A. 5/8. B. 1/8. C. 7/8. D. 3/8.

Trang 5/5 - Mã đề thi 357
Câu 50: Điện phân với các điện cực trơ dung dịch hỗn hợp gồm 0,2 mol CuSO
4
và 0,12 mol HCl trong
thời gian 2000 giây với dòng điện có cường độ là 9,65A (hiệu suất của quá trình điện phân là 100%).
Khối lượng Cu thoát ra ở catot và thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot là
A. 6,4 gam và 1,792 lít. B. 6,4 gam và 1,120 lít.
C. 3,2 gam và 0,448 lít. D. 8,0 gam và 0,672 lít.
B. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO
4
a mol/l và NaCl 1 mol/l với điện cực trơ, màng
ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 96,5 phút (hiệu suất quá trình điện phân là
100%, nước bay hơi không đáng kể) thu được dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam.
Giá trị của a là
A. 0,5. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,4.
Câu 52: Ancol bậc ba, mạch hở X có công thức phân tử C
5
H
10
O. Từ X người ta thực hiện sơ đồ biến hoá sau:
X
2
+Br

C
5
H
10
OBr
2
+NaOH
 
C
5
H
12
O
3
(chất Y). Dãy các chất đều có thể tác dụng được với Y là:
A. Na
2
O, NaHCO
3
, và CH
3
OH (xúc tác H
2
SO
4
đặc, t
o
).
B. Na, NaOH, và CH
3
COOH (xúc tác H
2
SO
4
đặc, t
o
).
C. Na, Cu(OH)
2
, và C
2
H
5
OH (xúc tác H
2
SO
4
đặc, t
o
).
D. NaHCO
3
, NaOH và Cu(OH)
2
.
Câu 53: Số hiđrocacbon làm mất màu dung dịch brom và số hiđrocacbon làm mất màu dung dịch
KMnO
4
ở điều kiện thường có cùng công thức phân tử C
4
H
8
lần lượt là
A. 3 và 3. B. 4 và 3. C. 5 và 4. D. 6 và 4.
Câu 54: Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C
3
H
5
Br
3

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 55: Tiến hành các thí nghiệm:
(a) Cho bạc kim loại vào dung dịch sắt(III) nitrat.
(b) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) nitrat.
(c) Cho sắt kim loại vào dung dịch sắt(III) clorua.
(d) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(II) nitrat.
(e) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt(III) nitrat.
Cho biết:
+
o
Ag
Ag
E
= + 0,80V,
2+
o
Fe
Fe
E = -0,44V,
2+
o
Cu
Cu
E = +0,34V,
3+
2
o
Fe
Fe
E

= +0,77V.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 56: Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo bởi các
α
-aminoaxit có một nhóm –NH
2

một nhóm –COOH) bằng dung dịch NaOH (dư 25% so với lượng cần phản ứng). Cô cạn dung dịch thu được
hỗn hợp rắn có khối lượng nhiều hơn khối lượng X là 78,2 gam. Số liên kết peptit trong một phân tử X là
A. 9. B. 15. C. 10. D. 16.
Câu 57: Dung dịch Y gồm CH
3
COOH 0,1M và HCl 0,005M. Biết ở 25
o
C K
a
của CH
3
COOH là 1,75.10
-5
.
Giá trị pH của dung dịch Y ở 25
o
C là
A. 1,77. B. 2,30. C. 2,33. D. 2,27.
Câu 58: Cặp dung dịch nào sau đây đều có pH nhỏ hơn 7?
A. Dung dịch NH
3
và dung dịch NH
4
Cl. B. Dung dịch NaOH và dung dịch Na
2
CO
3
.
C. Dung dịch Na
2
SO
4
và dung dịch NaHSO
4
. D. Dung dịch AlCl
3
và dung dịch NaHSO
4
.
Câu 59: Cho 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe
3
O
4
và Fe
2
O
3
vào 200 ml dung dịch H
2
SO
4
1,5M thu được
dung dịch Y. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO
4
0,1M vào dung dịch Y đến khi bắt đầu xuất hiện màu hồng thì
hết 20 ml. Phần trăm theo khối lượng Fe
3
O
4
trong X là
A. 57,97%. B. 21,01%. C. 28,98%. D. 42,03%.
Câu 60: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần lực axit là:
A. HCOOH, CH
3
COOH, CH
3
CH
2
COOH. B. CH
3
CH
2
COOH, CH
3
COOH, HCOOH.
C. CH
3
CH
2
COOH, HCOOH, CH
3
COOH. D. CH
3
COOH, CH
3
CH
2
COOH, HCOOH.

HẾT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×