Tải bản đầy đủ

Tài liệu Luận văn:Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển của Công ty TNHH Vận tải - Thương mại Quốc Việt pdf

HUTECH
BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KỸ THUẬ T CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANHKHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
TÊN ĐỀ TÀI
QUY TRÌNH GIAO NHẬ N HÀNG HÓA
NHẬ P KHẨ U NGUYÊN CONTAINER BẰ NG ĐƯ Ờ NG BIỂ N
TẠ I CÔNG TY TNHH VẬ N TẢ I & THƯ Ơ NG MẠ I QUỐ C VIỆ T
Ngành : Quả n trị Kinh doanh

Chuyên Ngành : Quả n trị Ngoạ i Thư ơ ng

Giả ng viên hư ớ ng dẫ n : ThS. TRẦ N THỊ TRANG
Sinh viên thự c hiệ n : HÀ THỊ THÙY TRANG
MSSV : 0854010376
Lớ p : 08DQN1
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2012

HUTECH


i
LỜ I CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứ u củ a tôi. Nhữ ng kế t quả và các số liệ u
trong khóa luậ n tố t nghiệ p đư ợ c thự c hiệ n tạ i công ty TNHH Vậ n tả i & Thư ơ ng mạ i
Quố c Việ t, không sao chép bấ t kỳ nguồ n nào khác. Tôi hoàn toàn chị u trách nhiệ m
trư ớ c nhà trư ờ ng về sự cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2012

HÀ THỊ THÙY TRANG

HUTECH


ii

LỜ I CẢ M Ơ N
Qua thờ i gian thự c tậ p tạ i công ty TNHH Vậ n tả i & Thư ơ ng mạ i Quố c Việ t,
tôi đã họ c hỏ i đư ợ c rấ t nhiề u kiế n thứ c về nghiệ p vụ Xuấ t nhậ p khẩ u cũng như việ c
tổ chứ c, thự c hiệ n giao nhậ n hàng hóa bằ ng đư ờ ng biể n trong thự c tế . Đây là nhữ ng
kiế n thứ c bổ ích cho công việ c củ a tôi sau này. Có đư ợ c kế t quả như vậ y, tôi xin tỏ
lòng biế t ơ n sâu sắ c đế n:
Các thầ y cô trong Khoa Quả n trị kinh doanh trư ờ ng HUTECH đã truyề n đạ t
cho tôi nhữ ng kiế n thứ c cơ bả n về Xuấ t nhậ p khẩ u, đó là nhữ ng cơ sở lý luậ n ban
đầ u giúp tôi có thể họ c tậ p nghiên cứ u. Đặ c biệ t là cô ThS Trầ n Thị Trang đã trự c
tiế p chỉ bả o và hư ớ ng dẫ n tôi mộ t cách nhiệ t tình trong suố t khóa thự c tậ p cũ ng như
cả quá trình thự c hiệ n báo cáo này.
Tôi cũ ng chân thành cả m ơ n Ban lãnh đạ o cũ ng như các anh chị trong phòng
giao nhậ n củ a công ty TNHH Vậ n tả i & Thư ơ ng mạ i Quố c Việ t đã quan tâm và tạ o
mọ i điề u kiệ n thuậ n lợ i để tôi tiế p xúc, nghiên cứ u, luôn giúp đỡ tậ n tình về mặ t
chuyên môn và đóng góp ý kiế n quý báu cho tôi trong suố t quá trình thự c tậ p.
Mặ c dù có rấ t nhiề u cố gắ ng như ng do kiế n thứ c còn hạ n chế và thờ i gian
thự c tậ p, nghiên cứ u ngắ n nên đề tài không tránh khỏ i nhữ ng khuyế t điể m, thiế u sót
nhấ t đị nh, kính mong nhậ n đư ợ c sự đóng góp ý kiế n củ a Quý thầ y cô, các anh chị
trong công ty và các bạ n sinh viên để đề tài hoàn thiệ n hơ n.
Cuố i cùng, tôi xin chúc các thầ y cô trư ờ ng HUTECH và các anh chị trong
công ty TNHH Vậ n tả i & Thư ơ ng mạ i Quố c Việ t luôn gặ t hái đư ợ c nhiề u thành
công trong công việ c.
Tôi xin chân thành cả m ơ n!HUTECH


iii

CỘ NG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM
Độ c lậ p – Tự do – Hạ nh phúc

NHẬ N XÉT CỦ A ĐƠ N VỊ THỰ C TẬ P

Họ và tên sinh viên : HÀ THỊ THÙY TRANG
MSSV : 0854010376
Khoa : Quả n trị kinh doanh

1. Thờ i gian thự c tậ p
05/06 – 24/08/2012
2. Bộ phậ n thự c tậ p
Phòng giao nhậ n
3. Tinh thầ n trách nhiệ m vớ i công việ c và ý thứ c chấ p hành kỷ luậ t
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Kế t quả thự c tậ p theo đề tài
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Nhậ n xét chung
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Đơ n vị thự c tậ p


HUTECH


iv

NHẬ N XÉT CỦ A GIÁO VIÊN HƯ Ớ NG DẪ NGVHD

HUTECH


v

MỤ C LỤ C
LỜ I MỞ ĐẦ U 1
1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài 1
2. Mụ c đích nghiên cứ u 2
3. Đố i tư ợ ng và phạ m vi nghiên cứ u 2
4. Phư ơ ng pháp nghiên cứ u 2
5. Kế t cấ u củ a đề tài 2

CHƯ Ơ NG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬ N 3
1.1. Tổ ng quan về hoạ t độ ng giao nhậ n 3
1.1.1. Thế nào là hoạ t độ ng giao nhậ n 3
1.1.2. Phân loạ i giao nhậ n 3
1.1.3. Ngư ờ i giao nhậ n 4
1.2. Cơ sở pháp lý, trình tự giao nhậ n hàng hóa xuấ t nhậ p khẩ u tạ i cả ng 8
1.2.1. Cơ sở pháp lý 8
1.2.2. Trình tự giao nhậ n hàng hóa xuấ t nhậ p khẩ u tạ i cả ng 8
1.3. Quy trình giao nhậ n hàng hóa nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng
đư ờ ng biể n 13
1.3.1. Khái quát chung về giao nhậ n hàng hóa nhậ p khẩ u nguyên container
bằ ng đư ờ ng biể n 13
1.3.2. Quy trình giao nhậ n hàng hóa nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng
đư ờ ng biể n 14
1.4. Các nhân tố ả nh hư ở ng đế n quy trình giao nhậ n hàng hóa xuấ t nhậ p
khẩ u 16
HUTECH


vi

1.4.1. Nhân tố khách quan 16
1.4.2. Nhân tố chủ quan 17
KẾ T LUẬ N CHƯ Ơ NG 1 18

CHƯ Ơ NG 2: THỰ C TRẠ NG VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬ N HÀNG NHẬ P
KHẨ U NGUYÊN CONTAINER BẰ NG ĐƯ Ờ NG BIỂ N TẠ I CÔNG TY 19
2.1. Giớ i thiệ u về công ty 19
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triể n 19
2.1.2. Chứ c năng và nhiệ m vụ củ a công ty 21
2.1.3. Cơ cấ u tổ chứ c bộ máy quả n lý củ a công ty 22
2.1.4. Kế t quả hoạ t độ ng kinh doanh củ a công ty từ 2009 - 2011 26
2.2. Thự c trạ ng về quy trình giao nhậ n hàng nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng
đư ờ ng biể n tạ i công ty 33
2.2.1. Đàm phán, kí kế t hợ p đồ ng dị ch vụ vớ i chủ hàng nhậ p khẩ u 34
2.2.2. Nhậ n hồ sơ từ khách hang 34
2.2.3. Kiể m tra bộ chứ ng từ 35
2.2.4. Lấ y D/O 38
2.2.5. Lên tờ khai 40
2.2.6. Đăng kí tờ khai Hả i quan 41
2.2.7. Kiể m hóa 46
2.2.8. Tính thuế 50
2.2.9. Trả tờ khai 51
HUTECH


vii

2.2.10. Tổ chứ c nhậ n hàng 52
2.2.11.

Kiể m tra hàng nhậ p khẩ u và khiế u nạ i 56
2.2.12. Thanh lý cổ ng 60
2.2.13. Giao hàng cho khách 60
2.2.14. Quyế t toán và trả bộ hồ sơ cho khách hang 60
2. 3. Nhậ n xét về quy trình giao nhậ n hàng NK nguyên container bằ ng
đư ờ ng biể n tạ i công ty Quố c Việ t 61

2.3.1. Ư u điể m 61
2.3.2. Hạ n chế 61
KẾ T LUẬ N CHƯ Ơ NG 2 63

CHƯ Ơ NG 3: MỘ T SỐ GIẢ I PHÁP NHẰ M HOÀN THIỆ N QUY TRÌNH
GIAO NHẬ N 64
3.1. Đị nh hư ớ ng phát triể n củ a công ty 64
3.2. Mộ t số giả i pháp nhằ m hoàn thiệ n quy trình giao nhậ n 64
3.2.1. Nâng cao trình độ nghiệ p vụ cho nhân viên 64
3.2.2. Khắ c phụ c nhữ ng chậ m trễ trong việ c tiế p nhậ n chứ ng từ 67
3.2.3. Hoàn thiệ n nghiệ p vụ khai báo Hả i quan 70
3.2.4. Hoàn thiệ n công tác vậ n chuyể n hàng nhậ p khẩ u cho chủ hàng 73
3.3. Mộ t số kiế n nghị cho nhà nư ớ c 75
3.3.1. Xây dự ng mạ ng lư ớ i xúc tiế n thư ơ ng mạ i và hệ thố ng thông tin về thị
trư ờ ng 75
3.3.2. Nâng cấ p cả i thiệ n hệ thố ng cơ sở hạ tầ ng phụ c vụ hoạ t độ ng nhậ p
HUTECH


viii

khẩ u 75
3.3.3. Cả i cách các thủ tụ c hành chính 76

KẾ T LUẬ N 77
TÀI LIỆ U THAM KHẢ O 78


HUTECH


ix

DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆ U, CHỮ VIẾ T TẮ T
CHỮ VIẾ T TẮ T GIẢ I NGHĨ A
AWB Air Way Bill
B/L Bill Of Lading
C/O Certificate of Origin
CFS Container Freight Station
Cont Container
COR Cargo Outturn Report
CSC Certificate of Shortlanded Cargo

CTO Combined Transport Operator
D/O Delivery Order
FCL Full Container Load
GTGT Giá trị gia tăng
ICD Inland Clearance Depot
L/C Letter of Credit
LCL Less than a Container Load
LOR Letter Of Reservation
NK Nhậ p khẩ u
ROROC Report on Receipt of Cargo
TTĐB Tiêu thụ đặ c biệ t
XK Xuấ t khẩ u
XNK Xuấ t nhậ p khẩ u
HUTECH


x

DANH SÁCH CÁC BẢ NG SỬ DỤ NG

Bả ng 2.1: Cơ cấ u trình độ , kinh nghiệ m lao độ ng trong công ty 25
Bả ng 2.2: Kế t quả hoạ t độ ng kinh doanh củ a công ty năm 2009 - 2011 26
Bả ng 2.3: So sánh kế t quả hoạ t độ ng kinh doanh giữ a các năm 26
Bả ng 2.4: Doanh thu dị ch vụ củ a công ty 2009 - 2011 28
Bả ng 2.5: Cơ cấ u thị trư ờ ng củ a công ty 2009 - 2011 30

HUTECH


xi

DANH SÁCH CÁC BIỂ U ĐỒ , ĐỒ THỊ , SƠ ĐỒ
Biể u đồ 2.1: Cơ cấ u thị trư ờ ng dị ch vụ năm 2009 30
Biể u đồ 2.2: Cơ cấ u thị trư ờ ng dị ch vụ năm 2010 31
Biể u đồ 2.3: Cơ cấ u thị trư ờ ng dị ch vụ năm 2011 31
Đồ thị 2.1: Kế t quả hoạ t độ ng kinh doanh củ a công ty năm 2009 - 2011 26
Đồ thị 2.2: Doanh thu dị ch vụ củ a công ty 2009 - 2011 28
Sơ đồ 1.1: Quy trình giao nhậ n hàng hóa nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng đư ờ ng
biể n 14
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chứ c quả n lý củ a công ty 22
Sơ đồ 2.2: Quy trình giao nhậ n hàng Nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng đư ờ ng biể n
tạ i công ty Quố c Việ t 33

HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 1
LỜ I MỞ ĐẦ U
1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Trong quá trình hộ i nhậ p kinh tế thế giớ i như hiệ n nay, thị trư ờ ng ngày càng
mở rộ ng, hàng hóa xuấ t nhậ p khẩ u đư ợ c giao thư ơ ng rộ ng rãi vớ i các quố c gia. Do
đó, vậ n tả i quố c tế đang ngày càng thể hiệ n rõ vai trò là tiề n đề , là điề u kiệ n tiên
quyế t trong sự ra đờ i và phát triể n củ a thư ơ ng mạ i quố c tế . Vì thế , ngoạ i thư ơ ng là
chiế c cầ u nố i có tổ chứ c quá trình lư u thông hàng hóa giữ a các doanh nghiệ p trong
nư ớ c và nư ớ c ngoài thông qua mua bán.
Hoạ t độ ng xuấ t nhậ p khẩ u là mộ t trong nhữ ng hoạ t độ ng quan trọ ng thúc đẩ y
nề n kinh tế hàng hóa phát triể n và đem lạ i lợ i ích kinh tế rấ t lớ n cho quố c gia, đặ c
biệ t là nhữ ng nư ớ c phát triể n như Việ t Nam. Kể từ khi Việ t Nam trở thành thành
viên củ a Tổ chứ c thư ơ ng mạ i thế giớ i WTO, chúng ta đã gặ t hái đư ợ c nhiề u thành
tự u nổ i bậ t trên tấ t cả các lĩ nh vự c, trong đó có lĩ nh vự c ngoạ i thư ơ ng.
Các quố c gia thư ờ ng cách xa nhau về đị a lý nên công tác giao nhậ n đóng vai
trò quan trọ ng trong việ c hoàn thành hợ p đồ ng mua bán ngoạ i thư ơ ng. Để hoạ t độ ng
xuấ t nhậ p khẩ u đư ợ c diễ n ra mộ t cách thuậ n lợ i và mang lạ i hiệ u quả cao, thì việ c
giao nhậ n hàng hóa xuấ t nhậ p khẩ u phả i đư ợ c thự c hiệ n mộ t cách logic, khoa họ c
và chuyên nghiệ p.
Vớ i nề n kinh tế ngày càng phát triể n, lư ợ ng hàng hóa lư u thông ngày càng
nhiề u thì vấ n đề giao nhậ n hàng hóa cũ ng là mộ t thách thứ c cho các công ty Xuấ t
nhậ p khẩ u. Nắ m bắ t đư ợ c nhu cầ u thị trư ờ ng, các công ty dị ch vụ giao nhậ n lầ n lư ợ t
ra đờ i để đả m nhậ n công việ c này.
Hơ n thế nữ a, khi đư ợ c tiế p nhậ n vào thự c tậ p, tôi đư ợ c phân vào phòng giao
nhậ n vớ i công tác giao nhậ n hàng hóa Xuấ t nhậ p khẩ u. Bằ ng nhữ ng kiế n thứ c họ c
đư ợ c trên ghế nhà trư ờ ng và tiế p nhậ n từ thự c tế cũ ng như để hiể u hơ n về công việ c
giao nhậ n này như thế nào? Tôi quyế t đị nh chọ n đề tài: “Quy trình giao nhậ n hàng
hóa nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng đư ờ ng biể n tạ i công ty TNHH Vậ n tả i &
Thư ơ ng mạ i Quố c Việ t”.


HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 2
2. Mụ c đích nghiên cứ u
Đề tài khái quát nhữ ng vấ n đề lý thuyế t cơ bả n về nghiệ p vụ giao nhậ n hàng
hóa Xuấ t nhậ p khẩ u bằ ng đư ờ ng biể n cùng vớ i việ c phân tích cụ thể quy trình giao
nhậ n hàng hóa nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng đư ờ ng biể n tạ i công ty Quố c Việ t.
Qua đó, tôi nhậ n thấ y đư ợ c nhữ ng ư u điể m và hạ n chế củ a quy trình giao nhậ n tạ i
công ty. Trên cơ sở đó, tôi xin đư a ra mộ t số giả i pháp và kiế n nghị để cho quy trình
giao nhậ n củ a công ty ngày càng hiệ u quả hơ n.
3. Đố i tư ợ ng và phạ m vi nghiên cứ u
Đố i tư ợ ng nghiên cứ u: tậ p trung nghiên cứ u quy trình giao nhậ n hàng hóa
nhậ p khẩ u tạ i công ty Quố c Việ t từ 2009 - 2011.
Phạ m vi nghiên cứ u:
• Phòng giao nhậ n củ a công ty Quố c Việ t .
• Số liệ u nghiên cứ u lấ y trong 3 năm 2009 -2011.
4. Phư ơ ng pháp nghiên cứ u
Quá trình thự c hiệ n đề tài có sự phố i hợ p củ a nhiề u phư ơ ng pháp. Phư ơ ng
pháp thu thậ p số liệ u sơ cấ p từ các phòng ban củ a công ty (thu thậ p bộ chứ ng từ , thu
thậ p báo cáo kế t quả kinh doanh, bả ng cân đố i kế toán). Trong quá trình phân tích
đánh giá, có sử dụ ng các phư ơ ng pháp phân tích thố ng kê (trong đó sử dụ ng chủ
yế u phư ơ ng pháp so sánh nhằ m đánh giá các chỉ tiêu).
5. Kế t cấ u củ a đề tài
Đề tài đư ợ c trình bày theo 3 chư ơ ng
• Chư ơ ng 1: Cơ sở lý luậ n.
• Chư ơ ng 2: Thự c trạ ng quy trình giao nhậ n hàng hóa nhậ p khẩ u
nguyên container bằ ng đư ờ ng biể n tạ i công ty Quố c Việ t.
• Chư ơ ng 3: Mộ t số giả i pháp nhằ m hoàn thiệ n quy trình giao nhậ n
hàng hóa nhậ p khẩ u nguyên container bằ ng đư ờ ng biể n tạ i công ty
Quố c Việ t.
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 3
CHƯ Ơ NG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬ N
1.1. Tổ ng quan về nghiệ p vụ giao nhậ n hàng hóa XNK

1.1.1. Thế nào là hoạ t độ ng giao nhậ n
Điể m nổ i bậ t củ a buôn bán quố c tế là ngư ờ i bán và ngư ờ i mua ở cách xa
nhau. Việ c di chuyể n hàng hoá từ nơ i này đế n nơ i khác là do ngư ờ i vậ n tả i đả m
nhậ n, đây là mộ t khâu rấ t quan trọ ng trong việ c thự c hiệ n hợ p đồ ng ngoạ i thư ơ ng,
nế u thiế u nó hợ p đồ ng ngoạ i thư ơ ng không thể thự c hiệ n đư ợ c. Để cho qúa trình
vậ n tả i đư ợ c Bắ t Đầ u – Tiế p Tụ c – Kế t Thúc, tứ c là hàng hóa đế n tay ngư ờ i mua, ta
cầ n phả i thự c hiệ n mộ t loạ t các công việ c khác nhau liên quan đế n quá trình vậ n
chuyể n như : đư a hàng ra cả ng, làm thủ tụ c gử i hàng, tổ chứ c xế p/dỡ , giao hàng cho
ngư ờ i nhậ n ở nơ i đế n…Tấ t cả các công việ c này đư ợ c gọ i chung là “Nghiệ p vụ giao
nhậ n – Forwarding”.
Theo quy tắ c mẫ u củ a Liên đoàn các hiệ p hộ i giao nhậ n quố c tế (Fédération
Internationale de Transitaires et Assimilés - FIATA) về dị ch vụ giao nhậ n thì dị ch
vụ giao nhậ n đư ợ c đị nh nghĩ a như bấ t kì loạ i dị ch vụ nào liên quan đế n vậ n chuyể n,
gom hàng, lư u kho, bố c xế p, đóng gói hay phân phố i hàng hóa, cũ ng như các dị ch
vụ tư vấ n hay có liên quan đế n các dị ch vụ trên, kể cả vấ n đề hả i quan, tài chính,
mua bả o hiể m, thanh toán, thu nhậ n chứ ng từ liên quan đế n hàng hóa.
1.1.2. Phân loạ i giao nhậ n

1.1.2.1. Căn cứ vào phạ m vi hoạ t độ ng
• Giao nhậ n quố c tế .
• Giao nhậ n nộ i đị a.
1.1.2.2. Căn cứ vào nghiệ p vụ kinh doanh
• Giao nhậ n thuầ n tuý là hoạ t độ ng chỉ bao gồ m thuầ n tuý việ c gử i hàng đi
hoặ c nhậ n hàng đế n.
• Giao nhậ n tổ ng hợ p là hoạ t độ ng giao nhậ n bao gồ m tấ t cả các hoạ t độ ng như
xế p, dỡ , bả o quả n, vậ n chuyể n, …
1.1.1.3. Căn cứ vào phư ơ ng thứ c vậ n tả i
• Giao nhậ n đư ờ ng biể n.
• Giao nhậ n hàng không.
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 4
• Giao nhậ n đư ờ ng thuỷ .
• Giao nhậ n đư ờ ng sắ t.
• Giao nhậ n ôtô.
• Giao nhậ n bư u điệ n.
• Giao nhậ n đư ờ ng ố ng.
• Giao nhậ n vậ n tả i liên hợ p (Combined Transportation - CT), vậ n tả i đa
phư ơ ng thứ c (Multimodel Transportation - MT).
1.1.1.4. Căn cứ vào tính chấ t giao nhậ n
• Giao nhậ n riêng là hoạ t độ ng do ngư ờ i kinh doanh xuấ t nhậ p khẩ u tự tổ
chứ c, không sử dụ ng lao vụ củ a Freight Forwarder (giao nhậ n dị ch vụ ).
• Giao nhậ n chuyên nghiệ p là hoạ t độ ng giao nhậ n củ a các tổ chứ c công ty
chuyên kinh doanh dị ch vụ giao nhậ n (chuyên nghiệ p - Freight Forwarding)
theo sự uỷ thác củ a khách hàng (dị ch vụ giao nhậ n).
1.1.3. Ngư ờ i giao nhậ n
1.1.3.1. Khái niệ m
Ngư ờ i kinh doanh dị ch vụ giao nhậ n gọ i là: “Ngư ờ i giao nhậ n – Forwarder -
Freight Forwarder - Forwarding Agent”.
Theo luậ t Thư ơ ng mạ i Việ t Nam thì Giao nhậ n hàng hóa là hành vi thư ơ ng
mạ i, theo đó ngư ờ i làm dị ch vụ giao nhậ n hàng hóa nhậ n hàng từ ngư ờ i gử i, tổ chứ c
vậ n chuyể n, lư u kho, lư u bãi, làm các thủ tụ c giấ y tờ và các dị ch vụ khác có liên
quan để giao hàng cho ngư ờ i nhậ n theo sự uỷ thác củ a chủ hàng, củ a ngư ờ i vậ n tả i
hoặ c củ a ngư ờ i giao nhậ n khác. Ngư ờ i giao nhậ n có thể là chủ hàng, chủ tàu, công
ty xế p dỡ hay kho hàng, ngư ờ i giao nhậ n chuyên nghiệ p hay bấ t kỳ mộ t ngư ờ i nào.
1.1.3.2. Nhiệ m vụ củ a ngư ờ i giao nhậ n
• Tổ chứ c chuyên chở hàng hóa từ nơ i sả n xuấ t đế n các điể m đầ u mố i vậ n tả i
và ngư ợ c lạ i.
• Tổ chứ c xế p/dỡ hàng hóa lên xuố ng các phư ơ ng tiệ n vậ n tả i tạ i các điể m đầ u
mố i vậ n tả i.
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 5
• Lậ p các chứ ng từ có liên quan đế n giao nhậ n vậ n chuyể n nhằ m bả o vệ quyề n
lợ i củ a chủ hàng.
• Theo dõi và giả i quyế t nhữ ng khiế u nạ i về hàng hóa trong quá trình giao
nhậ n vậ n tả i, đồ ng thờ i thanh toán các chi phí có liên quan đế n giao nhậ n.
1.1.3.3. Vai trò củ a ngư ờ i giao nhậ n
Do sự phát triể n củ a vậ n tả i container, vậ n tả i đa phư ơ ng thứ c, ngư ờ i giao
nhậ n không chỉ làm đạ i lý, ngư ờ i nhậ n ủ y thác mà còn cung cấ p dị ch vụ về vậ n tả i
và đóng vai trò như mộ t bên chính (Principal) - Ngư ờ i chuyên chở (Carrier). Vai trò
này thể hiệ n qua các chứ c năng sau:
v Làm ngư ờ i giao nhậ n tạ i biên giớ i (Frontier Forwarder)
Ngư ờ i giao nhậ n chỉ hoạ t độ ng trong nư ớ c vớ i nhiệ m vụ làm thủ tụ c hả i quan
đố i vớ i hàng nhậ p khẩ u, như môi giớ i hả i quan. Sau đó, mở rộ ng phạ m vi hoạ t độ ng
phụ c vụ cả hàng xuấ t khẩ u và chở hàng trong vậ n tả i quố c tế hoặ c lư u cư ớ c vớ i các
hãng tàu theo sự uỷ thác củ a ngư ờ i xuấ t khẩ u hoặ c ngư ờ i nhậ p khẩ u tuỳ theo quy
đị nh củ a hợ p đồ ng mua bán.
v Làm đạ i lý (Agent)
Trư ớ c đây, ngư ờ i giao nhậ n không đả m nhậ n vai trò củ a ngư ờ i chuyên chở
và chỉ hoạ t độ ng như mộ t cầ u nố i giữ a ngư ờ i gử i hàng và ngư ờ i chuyên chở như là
mộ t đạ i lý củ a ngư ờ i chuyên chở hoặ c củ a ngư ờ i gử i hàng. Bây giờ , ngư ờ i giao
nhậ n nhậ n uỷ thác từ chủ hàng hoặ c từ ngư ờ i chuyên chở để thự c hiệ n các công
việ c khác nhau như : nhậ n hàng, giao hàng, lậ p chứ ng từ , làm thủ tụ c hả i quan, lư u
kho trên cơ sở hợ p đồ ng uỷ thác.
v
Làm ngư ờ i gom hàng
(Cargo Consolidator)
Dị ch vụ này đã xuấ t hiệ n rấ t sớ m ở Châu Âu, chủ yế u phụ c vụ cho đư ờ ng
sắ t. Đặ c biệ t trong vậ n tả i hàng hóa bằ ng container, dị ch vụ gom hàng càng không
thể thiế u đư ợ c nhằ m biế n hàng lẻ (Less than a Container Load - LCL) thành hàng
nguyên container (Full Container Load - FCL). Khi là ngư ờ i gom hàng, ngư ờ i giao
nhậ n có thể đóng vai trò là ngư ờ i chuyên chở hoặ c chỉ là đạ i lý.

HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 6
v Làm ngư ờ i chuyên chở (Carrier)
Ngày nay, ngư ờ i giao nhậ n đóng vai trò là ngư ờ i chuyên chở , tứ c là trự c tiế p
ký hợ p đồ ng vậ n tả i vớ i chủ hàng và chị u trách nhiệ m chuyên chở hàng hóa từ nơ i
gử i hàng đế n nơ i nhậ n hàng. Ngư ờ i giao nhậ n đóng vai trò là ngư ờ i ký chuyên chở
theo hợ p đồ ng (Contracting Carrier) nế u ngư ờ i giao nhậ n ký hợ p đồ ng mà không
tiế p tụ c chuyên chở . Trong trư ờ ng hợ p ngư ờ i giao nhậ n trự c tiế p chuyên chở thì họ
chính là ngư ờ i chuyên chở thự c tế (Performing Carrier). Dù là hình thứ c chuyên
chở như thế nào thì ngư ờ i giao nhậ n vẫ n phả i chị u trách nhiệ m về hàng hóa.

v Làm ngư ờ i kinh doanh vậ n tả i đa phư ơ ng thứ c (Multimodal Transport
Operator - MTO)
Ngư ờ i giao nhậ n cung cấ p dị ch vụ vậ n tả i đi suố t hay còn gọ i là “Vậ n tả i từ
cử a tớ i cử a” thì ngư ờ i giao nhậ n đã đóng vai trò là ngư ờ i kinh doanh vậ n tả i liên
hợ p (CTO/MTO). MTO cũ ng là ngư ờ i chuyên chở và phả i chị u trách nhiệ m đố i vớ i
hàng hóa trong suố t quá trình vậ n tả i.
1.1.3.4. Quyề n hạ n, nghĩa vụ và trách nhiệ m củ a ngư ờ i giao nhậ n
1.1.3.4.1. Quyề n hạ n và nghĩ a vụ
Điề u 167 Luậ t thư ơ ng mạ i quy đị nh, ngư ờ i giao nhậ n có nhữ ng quyề n và
nghĩ a vụ sau đây:

• Đư ợ c hư ở ng tiề n công và các khoả n thu nhậ p hợ p lý khác.
• Thự c hiệ n đầ y đủ các nghĩ a vụ củ a mình theo hợ p đồ ng.
• Trong quá trình thự c hiệ n hợ p đồ ng, nế u có lý do chính đáng vì lợ i ích củ a
khách hàng thì có thể thự c hiệ n khác vớ i chỉ dẫ n củ a khách hàng, như ng phả i
thông báo ngay cho khách hàng.
• Sau khi ký hợ p đồ ng nế u xả y ra các trư ờ ng hợ p có thể dẫ n đế n việ c không
thự c hiệ n đư ợ c toàn bộ hay mộ t phầ n nhữ ng chỉ dẫ n củ a khách hàng thì phả i
thông báo ngay cho khách hàng biế t để xin thêm chỉ dẫ n.
• Trong trư ờ ng hợ p hợ p đồ ng không có thoả thuậ n về thờ i gian cụ thể thự c
hiệ n nghĩ a vụ vớ i khách hàng thì phả i thự c hiệ n các nghĩ a vụ củ a mình trong
thờ i hạ n hợ p lý.

HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 7
1.1.3.4.2. Trách nhiệ m củ a ngư ờ i giao nhậ n
v Khi ngư ờ i giao nhậ n là đạ i lý
Ngư ờ i giao nhậ n hoạ t độ ng vớ i danh nghĩ a là đạ i lý, phả i chị u trách nhiệ m về
nhữ ng thiế u sót hoặ c sơ suấ t củ a mình hay ngư ờ i làm thuê các dị ch vụ cho mình:
• Giao hàng trái vớ i chỉ dẫ n.
• Quên mua bả o hiể m hoặ c sai sót trong việ c bả o hiể m cho hàng hóa mặ c dù
đã có chỉ dẫ n.
• Thiế u sót khi làm thủ tụ c Hả i quan.
• Giao hàng sai đị a chỉ .
• Giao hàng cho ngư ờ i không phả i ngư ờ i nhậ n.
• Giao hàng mà không thu tiề n từ ngư ờ i nhậ n hàng.
• Tái xuấ t không theo nhữ ng thủ tụ c cầ n thiế t hoặ c không hoàn lạ i thuế .
• Nhữ ng thiệ t hạ i mấ t mát về ngư ờ i hoặ c tài sả n mà đã gây ra cho ngư ờ i thứ ba
trong hoạ t độ ng củ a mình. Tuy nhiên, ngư ờ i giao nhậ n không phả i chị u trách
nhiệ m về hành vi sai trái củ a ngư ờ i thứ ba như ngư ờ i chuyên chở , hoặ c
ngư ờ i giao nhậ n khác nế u như chứ ng minh đư ợ c là đã lự a chọ n cẩ n thậ n.
v Khi ngư ờ i giao nhậ n là ngư ờ i chuyên chở chính (Principal Carrier)
Khi ngư ờ i giao nhậ n cung cấ p các dị ch vụ liên quan đế n vậ n tả i như đóng
gói, lư u kho, bố c xế p hay phân phố i… thì ngư ờ i giao nhậ n sẽ chị u trách nhiệ m như
ngư ờ i chuyên chở nế u ngư ờ i giao nhậ n thự c hiệ n các dị ch vụ trên bằ ng phư ơ ng tiệ n
củ a mình, hoặ c ngư ờ i giao nhậ n đã cam kế t mộ t cách rõ ràng hay ngụ ý là họ chị u
trách nhiệ m như mộ t ngư ờ i chuyên chở . Đư ợ c áp dụ ng các Công ư ớ c quố c tế hoặ c
các quy tắ c do Phòng thư ơ ng mạ i quố c tế ban hành. Tuy nhiên, ngư ờ i giao nhậ n
không phả i chị u trách nhiệ m về nhữ ng mấ t mát, hư hỏ ng củ a hàng hóa phát sinh từ
nhữ ng trư ờ ng hợ p sau:
• Do lỗ i củ a khách hàng hoặ c củ a ngư ờ i đư ợ c khách hàng ủ y thác.
• Khách hàng đóng gói và ghi ký mã hiệ u không phù hợ p.
• Do bả n chấ t củ a hàng hóa.
• Do chiế n tranh, đình công.
• Do các trư ờ ng hợ p bấ t khả kháng.
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 8
1.2. Cơ sở pháp lý, trình tự giao nhậ n hàng hóa XNK tạ i cả ng
1.2.1. Cơ sở pháp lý
Việ c giao nhậ n hàng hóa XNK phả i dự a trên cơ sở pháp lý như
• Các quy phạ m pháp luậ t quố c tế , Việ t Nam.
• Các công ư ớ c quố c tế về vậ n đơ n, vậ n tả i; Công ư ớ c quố c tế về hợ p đồ ng
mua bán hàng hóa. Ví dụ : Công ư ớ c Vienne 1980 về buôn bán quố c tế
• Các văn bả n quy phạ m pháp luậ t củ a Nhà nư ớ c Cộ ng hòa xã hộ i chủ nghĩ a
Việ t Nam về giao nhậ n vậ n tả i.
• Các loạ i hợ p đồ ng và L/C đả m bả o quyề n lợ i củ a chủ hàng XNK. Ví dụ :
Luậ t, bộ luậ t, nghị đị nh, thông tư : Bộ luậ t hàng hả i 1990; Luậ t thư ơ ng mạ i
1997; Nghị đị nh 25CP, 200CP, 330CP.
• Quyế t đị nh củ a Bộ trư ở ng Bộ giao thông vậ n tả i: QĐ số 2106 (23/08/1997)
liên quan đế n việ c xế p dỡ , giao nhậ n và vậ n chuyể n hàng hóa tạ i cả ng biể n
Việ t Nam.
1.2.2. Trình tự giao nhậ n hàng hóa XNK tạ i cả ng
1.2.2.1. Đố i vớ i hàng XK
v Ðố i vớ i hàng hoá không phả i lư u kho bãi tạ i cả ng
Ðây là hàng hoá XK do chủ hàng ngoạ i thư ơ ng vậ n chuyể n từ các nơ i trong
nư ớ c để XK, có thể để tạ i các kho riêng củ a mình chứ không qua các kho củ a cả ng.
Từ kho riêng, các chủ hàng hoặ c ngư ờ i đư ợ c chủ hàng uỷ thác có thể giao trự c tiế p
cho tàu. Các bư ớ c giao nhậ n cũ ng diễ n ra như đố i vớ i hàng qua cả ng.
• Ðư a hàng đế n cả ng (do các chủ hàng tiế n hành): Làm các thủ tụ c XK, giao
hàng cho tàu; Chủ hàng ngoạ i thư ơ ng phả i đăng ký vớ i cả ng về máng, đị a
điể m, cầ u tàu xế p dỡ ; Làm các thủ tụ c liên quan đế n XK như hả i quan, kiể m
dị ch…; Tổ chứ c vậ n chuyể n, xế p hàng lên tàu.
• Liên hệ vớ i thuyề n trư ở ng để lấ y sơ đồ xế p hàng. Tiế n hành xế p hàng lên tàu
do công nhân củ a cả ng làm, nhân viên giao nhậ n phả i theo dõi quá trình để
giả i quyế t các vấ n đề xả y ra trong khi xế p hàng lên tàu và ghi vào Tally sheet
(Phiế u kiể m đế m).
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 9
• Lậ p biên lai thuyề n phó ghi số lư ợ ng, tình trạ ng hàng hoá xế p lên tàu (là cơ
sở để cấ p vậ n đơ n); Ngư ờ i chuyên chở cấ p vậ n đơ n, do chủ hàng lậ p và đư a
thuyề n trư ở ng ký, đóng dấ u; Lậ p bộ chứ ng từ thanh toán tiề n hàng đư ợ c hợ p
đồ ng hoặ c L/C quy đị nh; Thông báo cho ngư ờ i mua biế t việ c giao hàng và
phả i mua bả o hiể m cho hàng hoá (nế u cầ n); Tính toán thư ở ng phát xế p dỡ
hàng nhanh chậ m (nế u có).
v Ðố i vớ i hàng phả i lư u kho bãi củ a cả ng
Ðố i vớ i loạ i hàng này, việ c giao hàng gồ m hai bư ớ c lớ n: chủ hàng ngoạ i
thư ơ ng (hoặ c ngư ờ i cung cấ p trong nư ớ c) giao hàng XK cho cả ng, cả ng tiế n hành
giao hàng cho tàu.
 Giao hàng XK cho cả ng bao gồ m các công việ c
• Chủ hàng hoặ c ngư ờ i đư ợ c chủ hàng uỷ thác ký kế t hợ p đồ ng lư u kho bả o
quả n hàng hoá vớ i cả ng.
• Trư ớ c khi giao hàng cho cả ng, phả i giao cho cả ng các giấ y tờ : Danh mụ c
hàng hoá XK (Cargo list), Thông báo xế p hàng củ a hãng tàu cấ p (Shipping
order) nế u cầ n, Chỉ dẫ n xế p hàng (Shipping note).
• Giao hàng vào kho, bãi cả ng.
 Cả ng giao hàng cho tàu
• Trư ớ c khi giao hàng cho tàu, chủ hàng phả i: Làm các thủ tụ c liên quan đế n
XK như hả i quan, kiể m dị ch, kiể m nghiệ m (nế u có); Báo cho cả ng ngày giờ
dự kiế n tàu đế n (Estimated Time of Arrival), chấ p nhậ n Thông báo sẵ n sàng
làm hàng (Notice of Readiness); Giao cho cả ng sơ đồ xế p hàng.
• Tổ chứ c xế p và giao hàng cho tàu: Trư ớ c khi xế p, phả i tổ chứ c vậ n chuyể n
hàng từ kho ra cả ng, lấ y lệ nh xế p hàng, ấ n đị nh số máng xế p hàng, bố trí xe,
công nhân và ngư ờ i áp tả i nế u cầ n; Tiế n hành bố c và giao hàng cho tàu. Việ c
xế p hàng lên tàu do công nhân cả ng làm. Hàng sẽ đư ợ c giao cho tàu dư ớ i sự
giám sát củ a đạ i diệ n hả i quan. Trong quá trình giao hàng, nhân viên kiể m
đế m củ a cả ng phả i ghi số lư ợ ng hàng giao vào Tally Report, cuố i ngày phả i
ghi vào Daily Report và khi xế p xong mộ t tàu, ghi vào Final Report. Phía tàu
cũ ng có nhân viên kiể m đế m và ghi kế t quả vào Tally Sheet. Việ c kiể m đế m
cũ ng có thể thuê nhân viên củ a công ty kiể m kiệ n; Khi giao nhậ n xong mộ t
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 10
lô hoặ c toàn tàu, cả ng phả i lấ y Biên lai thuyề n phó (Mate’s Receipt) để trên
cơ sở đó lậ p Vậ n đơ n (B/L).
• Lậ p bộ chứ ng từ thanh toán: Căn cứ vào hợ p đồ ng mua bán và L/C, nhân
viên giao nhậ n phả i lậ p hoặ c lấ y các chứ ng từ cầ n thiế t, tậ p hợ p thành bộ
chứ ng từ , xuấ t trình cho ngân hàng để thanh toán tiề n hàng. Nế u thanh toán
bằ ng L/C thì bộ chứ ng từ thanh toán phả i phù hợ p mộ t cách máy móc vớ i
L/C, các chứ ng từ phả i phù hợ p vớ i nhau và phả i xuấ t trình trong thờ i hạ n
hiệ u lự c củ a L/C.
• Thông báo cho ngư ờ i mua về việ c giao hàng và mua bả o hiể m cho hàng hoá
(nế u cầ n); Thanh toán các chi phí cầ n thiế t cho cả ng như chi phí bố c hàng,
vậ n chuyể n, bả o quả n, lư u kho…; Tính toán thư ở ng phạ t xế p dỡ (nế u có).
v Ðố i vớ i hàng XK đóng trong container:
 Nế u gử i hàng nguyên (FCL)
• Chủ hàng hoặ c ngư ờ i đư ợ c chủ hàng uỷ thác điề n vào Hợ p đồ ng lư u cư ớ c
(Booking note) và đư a cho đạ i diệ n hãng tàu để xin ký cùng vớ i Bả n danh
mụ c XK (Cargo list).
• Sau khi đăng ký Booking note, hãng tàu sẽ cấ p lệ nh giao vỏ container để chủ
hàng mư ợ n.
• Chủ hàng lấ y container rỗ ng về đị a điể m đóng hàng củ a mình.
• Mờ i đạ i diệ n Hả i quan, kiể m nghiệ m, kiể m dị ch, giám đị nh (nế u có) đế n
kiể m tra và giám sát việ c đóng hàng vào container. Sau khi đóng xong, nhân
viên hả i quan sẽ niêm phong, kẹ p chì container.
• Chủ hàng vậ n chuyể n và giao container cho tàu tạ i CY (Container yard) quy
đị nh trư ớ c khi hế t thờ i gian quy đị nh (Closing time) củ a từ ng chuyế n tàu
(thư ờ ng là 8 tiế ng trư ớ c khi tàu bắ t đầ u xế p hàng) và lấ y Biên lai thuyề n phó
để lậ p B/L.
• Hàng đư ợ c xế p lên tàu, ngư ờ i gử i hàng mang Mate’s Receipt để đổ i lấ y B/L.
 Nế u gử i hàng lẻ (LCL)
• Chủ hàng gử i Booking note cho hãng tàu hoặ c đạ i lý củ a hãng tàu, cung cấ p
cho họ nhữ ng thông tin cầ n thiế t về hàng XK. Sau khi Booking note đư ợ c
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 11
chấ p nhậ n, chủ hàng sẽ thoả thuậ n vớ i hãng tàu về ngày, giờ , đị a điể m giao
nhậ n hàng.
• Chủ hàng hoặ c ngư ờ i đư ợ c chủ hàng uỷ thác mang hàng đế n giao cho ngư ờ i
chuyên chở hoặ c đạ i lý tạ i Trạ m cont làm hàng lẻ - CFS (Container Freight
Station) hoặ c Hả i quan nộ i đị a (Inland Clearance Depot – ICD) quy đị nh.
• Các chủ hàng mờ i đạ i diệ n hả i quan kiể m tra, kiể m hoá, giám sát việ c đóng
hàng vào container củ a ngư ờ i chuyên chở hoặ c ngư ờ i gom hàng. Sau khi Hả i
quan niêm phong kẹ p chì container, chủ hàng hoàn thành tiế p thủ tụ c để bố c
container lên tàu và yêu cầ u cấ p B/L.
• Ngư ờ i chuyên chở cấ p biên lai nhậ n hàng hoặ c mộ t Vậ n đơ n chung chủ .
• Ngư ờ i chuyên chở xế p container lên tàu và vậ n chuyể n đế n nơ i đế n.
1.2.2.1. Đố i vớ i hàng nhậ p khẩ u
v Ðố i vớ i hàng không phả i lư u kho, bãi tạ i cả ng
Trong trư ờ ng hợ p này, chủ hàng hoặ c ngư ờ i đư ợ c chủ hàng uỷ thác đứ ng ra
giao nhậ n trự c tiế p vớ i tàu
• Ðể có thể tiế n hành dỡ hàng, 24 giờ trư ớ c khi tàu đế n vị trí hoa tiêu, chủ
hàng nhậ p khẩ u phả i trao cho cả ng mộ t số chứ ng từ : Bả n lư ợ c khai hàng hoá
(2 bả n), Sơ đồ xế p hàng (2 bả n), Chi tiế t hầ m hàng (2 bả n), Hàng quá khổ ,
quá nặ ng (nế u có).
• Chủ hàng xuấ t trình B/L gố c cho đạ i diệ n củ a hãng tàu.
• Trự c tiế p nhậ n hàng từ tàu và lậ p các chứ ng từ cầ n thiế t trong quá trình nhậ n
hàng như : Biên bả n giám đị nh hầ m tàu (lậ p trư ớ c khi dỡ hàng) nhằ m quy
trách nhiệ m cho tàu về nhữ ng tổ n thấ t xả y ra sau này, Biên bả n dỡ hàng
(Cargo Outturn Report - COR) đố i vớ i tổ n thấ t rõ rệ t, Thư dự kháng (Letter
Of Reservation - LOR) đố i vớ i tổ n thấ t không rõ rệ t, Bả n kế t toán nhậ n hàng
vớ i tàu (Report on Receipt of Cargo - ROROC), Biên bả n giám đị nh, Giấ y
chứ ng nhậ n hàng thiế u (do đạ i lý hàng hả i lậ p)…
• Khi dỡ hàng ra khỏ i tàu, chủ hàng có thể đư a về kho riêng để mờ i Hả i quan
kiể m hoá. Nế u hàng không có niêm phong cặ p chì phả i mờ i Hả i quan áp tả i
về kho.
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 12
• Làm thủ tụ c Hả i quan
.

• Chuyên chở về kho hoặ c phân phố i hàng hoá.
v Ðố i vớ i hàng phả i lư u kho, lư u bãi tạ i cả ng
• Cả ng nhậ n hàng từ tàu: Dỡ hàng và nhậ n hàng từ tàu (do cả ng làm); Lậ p các
giấ y tờ cầ n thiế t trong quá trình giao nhậ n (nhân viên giao nhậ n phả i cùng
lậ p); Ðư a hàng về kho bãi cả ng.
• Cả ng giao hàng cho các chủ hàng: Khi nhậ n đư ợ c thông báo hàng đế n, chủ
hàng phả i mang B/L gố c, giấ y giớ i thiệ u củ a cơ quan đế n hãng tàu để nhậ n
lệ nh giao hàng (D/O – Delivery order). Hãng tàu hoặ c đạ i lý giữ lạ i B/L gố c
và trao 3 bả n D/O cho ngư ờ i nhậ n hàng; Chủ hàng đóng phí lư u kho, phí xế p
dỡ và lấ y biên lai; Chủ hàng mang biên lai nộ p phí, 3 bả n D/O cùng hoá đơ n
và phiế u đóng gói đế n văn phòng quả n lý tàu tạ i cả ng để ký xác nhậ n D/O và
tìm vị trí hàng, tạ i đây lư u 1 bả n D/O; Chủ hàng mang 2 bả n D/O còn lạ i đế n
bộ phậ n kho vậ n để làm phiế u xuấ t kho, bộ phậ n này giữ 1D/O và làm 2
phiế u xuấ t kho cho chủ hàng.
• Làm thủ tụ c Hả i quan qua các bư ớ c sau: Xuấ t trình và nộ p các giấ y tờ ; Hả i
quan kiể m tra chứ ng từ ; Kiể m tra hàng hoá; Tính và thông báo thuế ; Chủ
hàng ký nhậ n vào giấ y thông báo thuế (có thể nộ p thuế trong vòng 30 ngày)
và xin chứ ng nhậ n hoàn thành thủ tụ c Hả i quan.
• Sau khi hả i quan xác nhậ n “Hoàn thành thủ tụ c Hả i quan” chủ hàng có thể
mang hàng ra khỏ i cả ng và chở về kho riêng.
v Hàng nhậ p bằ ng container
 Nế u là hàng nguyên (FCL)
• Khi nhậ n đư ợ c thông báo hàng đế n (Notice of Arrival - NOA), chủ hàng
mang B/L gố c và giấ y giớ i thiệ u củ a cơ quan đế n hãng tàu để lấ y D/O
• Chủ hàng mang D/O đế n Hả i quan làm thủ tụ c và đăng ký kiể m hoá (chủ
hàng có thể đề nghị đư a cả container về kho riêng hoặ c ICD để kiể m tra Hả i
quan như ng phả i trả vỏ container đúng hạ n nế u không sẽ bị phạ t)
• Sau khi hoàn thành thủ tụ c Hả i quan, chủ hàng phả i mang bộ chứ ng từ nhậ n
hàng cùng D/O đế n văn phòng quả n lý tàu tạ i cả ng để xác nhậ n D/O
• Lấ y phiế u xuấ t kho và nhậ n hàng
HUTECH
Khóa luậ n tố t nghiệ p GVHD: ThS Trầ n Thị Trang
SVTH: Hà Thị Thùy Trang MSSV: 0854010376
Trang 13
 Nế u là hàng lẻ (LCL)
• Chủ hàng mang Vậ n đơ n gố c hoặ c Vậ n đơ n gom hàng đế n hãng tàu hoặ c đạ i
lý củ a ngư ờ i gom hàng để lấ y D/O, sau đó nhậ n hàng tạ i CFS quy đị nh và
làm các thủ tụ c như trên.
1.3. Quy trình giao nhậ n hàng NK nguyên container bằ ng đư ờ ng biể n
1.3.1. Khái quát chung về giao nhậ n hàng NK đư ờ ng biể n bằ ng
container
Việ c tăng tố c độ kỹ thuậ t củ a công cụ vậ n tả i sẽ không đạ t hiệ u quả kinh tế
cao nế u không giả m đư ợ c thờ i gian công cụ vậ n tả i dừ ng ở các điể m vậ n tả i. Yế u tố
cơ bả n nhấ t để giả m thờ i gian dừ ng lạ i ở các điể m vậ n tả i là tăng cư ờ ng cơ giớ i hóa
khâu xế p dỡ ở các điể m vậ n tả i. Mộ t biệ n pháp quan trọ ng để giả i quyế t cơ giớ i hóa
toàn bộ khâu xế p dỡ hàng hóa là tạ o ra nhữ ng kiệ n hàng lớ n tích hợ p. Và đó cũ ng
chính là lý do container ra đờ i. Việ c sử dụ ng container trong hoạ t độ ng NK đã mang
đế n rấ t nhiề u thuậ n lợ i như : Bả o vệ hàng hóa tố i đa hơ n, tiế t kiệ m đư ợ c chi phí bao
bì, giả m đư ợ c thờ i gian xế p dỡ , chờ đợ i ở cả ng, bề n và có thể sử dụ ng nhiề u lầ n.
Mộ t yế u tố nữ a là giúp cho ngư ờ i vậ n tả i vậ n dụ ng đư ợ c dung tích tàu, giả m thiể u
trách nhiệ m về khiế u nạ i và tổ n thấ t hàng hóa.
Nư ớ c ta có nhiề u hệ thố ng cả ng biể n gồ m 114 cả ng lớ n nhỏ , phân bố dọ c
theo bờ biể n từ Bắ c xuố ng Nam như cả ng Hả i Phòng, cả ng Sài Gòn, VICT, Tân
Thuậ n, Cát Lái…Hiệ n nay, theo thố ng kê thì có khoả ng 95% tổ ng khố i lư ợ ng hàng
hóa buôn bán quố c tế đư ợ c vậ n chuyể n bằ ng đư ờ ng biể n. Do vậ y việ c vậ n chuyể n
hàng hóa bằ ng container trong quy trình giao nhậ n hàng hóa NK bằ ng đư ờ ng biể n là
rấ t quan trọ ng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×