Tải bản đầy đủ

đề cương môn học quản trị tài sản có và tài sản nợ


Quản trị tài sản có và tài sản nợ
Trang 1 / 5


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ VÀ TÀI SẢN NỢ
(Assets and Liabilities Management)
MSMH: TC407DV01
(Phiên bản 02, ngày 23 tháng 5 năm 2011)
A. Quy cách môn học (Course specification)
Tổng số tiết 56 tiết, chia ra
Số tiết lý thuyết : 48 tiết
Số tiết bài tập: 08 tiết
Số tiết thực hành: 0
Số tín chỉ: 03
Số tiết tự học 120 tiết
B. Liên hệ với môn học khác (Pre- requisite)
- Môn tiên quyết: TC302DV01 – Phân tích báo cáo tài chính
- Môn trước: EIC4
- Môn song hành:

C. Tóm tắt nội dung môn học (Course Description)
Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến th
ức cơ bản nhất về quản trị tài
sản nợ và tài sản có của Ngân hàng thương mại với các nội dung chính: tìm hiểu các
khái niệm về vốn chủ sở hữu, tài sản nợ và tài sản có, nghiên cứu các thành phần của tài
sản nợ và tài sản có, các phương pháp và mô hình quản trị tài sản nợ- tài sản có, sinh
viên có thể quyết định được phương pháp quản trị tài sản của ngân hàng cho phù hợp
nhất. Môn h
ọc cũng giới thiệu các rủi ro, tìm hiểu các biện pháp quản trị rủi ro trong
hoạt động kinh doanh ngân hàng. Qua các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn đánh giá hiệu quả
kinh doanh của ngân hàng.
D. Mục tiêu của môn học (Course objectives)
Mục tiêu của môn học là:
- Kiến thức: Sinh viên biết được tổng quan về quản trị tài sản của ngân hàng thương
mại. Các loại rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đánh giá
được tình
hình hoạt động của ngân hàng qua các chỉ tiêu tài chính.

Quản trị tài sản có và tài sản nợ
Trang 2 / 5
+ Nêu và tính toán được hệ số an toàn liên quan đến vốn chủ sở hữu
+ Nêu được khái niệm cơ bản về tài sản nợ- tài sản có, quản trị tài sản nợ, tài
sản có.
+ Nêu các thành phần của tài sản có và tài sản nợ.
+ Trình bày được các yếu tố tác động đến quản trị tài sản nợ- tài sản có.
+ Liệt kê được các phương pháp quản trị tài sản nợ - tài sản có.
+ Nhận dạng rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và hi
ểu biết về mô hình quản trị
rủi ro.
- Kỹ năng: Phân tích các phương pháp quản trị tài sản nợ và tài sản có, áp dụng để giải
quyết các bài tập thực hành, phân tích được tình hình quản trị nguồn và sử dụng
nguồn vốn của ngân hàng. Ứng dụng các mô hình quản trị rủi ro trong quản trị tài sản
nợ và tài sản có, thực hiện các báo cáo phục vụ công tác quản trị tài sản nợ tài s
ản có.
E. Kết quả đạt được sau khi học môn này (Learning outcomes)
Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể:
1. Phân biệt được nguồn vốn tự có, tài sản nợ và tài sản có.
2. Hiểu biết và có thể đưa ra các quyết định về phương pháp quản trị tài sản nợ và
tài sản có hợp lý nhất.
3. Có kiến thức nhất định về tài sản của ngân hàng thương mại.
4. Nắm được các lo
ại rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động doanh ngân hàng.
5. Đánh giá được hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại thông qua các
chỉ tiêu tài chính.
6. Có thể tham gia vào việc nhận diện, đánh giá, ra báo cáo quản trị và đề xuất
giảm thiểu rủi ro.

F. Phương thức tiến hành môn học (How to study this course?)

Sinh viên đọc phần nội dung trong giáo trình được chỉ định trong đề cương này trước
khi đến lớp.

Nội dung môn học được tổ chức học lý thuyết và xen kẽ bài tập thực hành.

G. Tài liệu học tập và tham khảo

Quản trị tài sản có và tài sản nợ
Trang 3 / 5
1. Tài liệu bắt buộc (Prescribed textbooks)
- PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng hiện đại, Nhà xuất bản 
Phương Đông.
- Bessis, J. (2004), Risk management in Banking, John Wiley & Sons, Ltd.
- Lange, H., Saunders, A., Anderson, J.A., Thomson, D. and Cornett, M. (2007)
Financial Institutions Management, McGraw Hill, Irwin.
2. Tài liệu tham khảo (Reference books)
- PTS. Nguyễn Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà
xuất bản thống kê.
- Peter S. Rose (2009), Commercial bank management 5
th
Irwin/McGraw-Hill (Part
II, chapter 6,7)
- Joseph F.Sinkey (2004), Jr Commercial bank financial management 6
th
Prentice-
Hall, Inc.

H. Đánh giá kết quả môn học này
Bảng tóm tắt các biện pháp đánh giá môn học
:

Thành phần Thời lượng Hình thức đánh giá Trọng số
1 BT cá nhân
Sinh viên làm bài tập trên
lớp và nộp lại cho giảng
viên
20%
2
Kiểm tra giữa
học kỳ
60 phút
Thi trắc nghiệm và viết 30%
3 Thi cuối kỳ
90 phút
Thi trắc nghiệm và viết 50%
Tổng
100%

1) Kiểm tra giữa học kỳ: Sinh viên sẽ được cho một bài trắc nghiệm và viết, làm
trong 60 phút. Nội dung đề thi liên quan đến chương trình đã học trước đó.
2) Thi cuối kỳ: một bài trắc nghiệm và viết, thời gian làm bài 90 phút. Câu hỏi bao
quát hết chương trình học bao gồm cả lý thuyết và bài tập.


Quản trị tài sản có và tài sản nợ
Trang 4 / 5
Lưu ý: Sinh viên bị phát hiện “đạo văn, “quay cóp” sẽ bị điểm “00” cho môn học.

I. Kế hoạch giảng dạy

Tuần Nội dung Giáo trình
1 Giới thiệu quản trị tài sản nợ tài sản có trong quản
trị ngân hàng thương mại
Chương 1
2 Quản trị vốn tự có trong ngân hàng thương mại
Chương 2
3 Quản trị tài sản nợ trong ngân hàng thương mại

Chương 3
4
5 Quản trị tài sản có trong ngân hàng thương mại
Chương 4
6
7
Bài tập Chương 2,3,4
8
Kiểm tra giữa kỳ
9 Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng
Chương 6
10 Quản trị rủi ro lãi suất
Chương 6 &7 Lange et al;
Chương 6
11 Quản trị rủi ro thanh khoản
Chương 15&16 Lange et al;
Chương 6
12 Quản trị kết quả tài chính trong ngân hàng thương
mại
Chương 5
13 Mô hình quản trị tài sản nợ tài sản có
Chương 15 Bessis J.
14
Bài tập Chương 5,6
15
Ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ
Ghi chú: Các chương sách không ghi tên là sách của PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

Quản trị tài sản có và tài sản nợ
Trang 5 / 5
Phần dành cho quản lý (Không phát cho sinh viên)
Họ tên giảng viên xây dựng đề cương lần này:
1. Cao Thị Phương Lan
2. Nguyễn Thị Đức Hà

Ngày cập nhật: 23/05/2011

Người duyệt đề cương:
Ngày:
Họ tên:
Chức vụ:
Chữ ký:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×