Tải bản đầy đủ

Tài liệu Phương pháp đếm nhanh số đồng phân đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện pptx

Khóa h
ọc LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc
Phương pháp ñếm nhanh số ñồng phân


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-


PHƯƠNG PHÁP ðẾM NHANH SỐ ðỒNG PHÂN
ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN


I. ðÁP ÁN

1. C 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8. B 9. A 10. D
11. C 12. C 13. B 14. A 15. C 16. B 17. C 18. B 19. C 20. C
21
.
B


22
.
B

23
.
A

24
.
D

25
.
B

26
.
C

27
.
C

28
.
B

29
.
C

30
.
C

31
.
D32
.
B

33
.
A

34
.
A

35
.
B

36
.
C

37
.
A

38
.
C

39
.
D

40
.
C

41. D 42. C 43. D 44. B 45. C 46. C 47. C 48. C 49. A 50. A
51. C 52. C 53. A 54. A 55. D 56. a)D 56. b)C

II. HƯỚNG DẪN GIẢI
43.
Phản ứng của buta-1,3-ñien với Br
2
theo tỷ lệ 1:1 có thể cộng vào các vị trí 1,2 (chỉ tạo sản phẩm duy nhất,
không có ñồng phân hình học) và 1,4 (có 2 ñồng phân hình học cis- và trans-).

53.
Ở câu hỏi này không khó ñể tìm ra ñáp án ñúng là 2 axit α – và β – amino propanoic (H
2
N-CH(CH
3
)-
COOH và H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOH) . Tuy nhiên, nếu không nắm vững ñịnh nghĩa về amino axit (ñồng thời
chứa cả 2 loại nhóm chức –COOH và –NH
2
), các em có thể nhầm với ñáp án B do viết thêm công thức
CH
3
-NH-CH
2
-COOH – không phải amino axit theo ñịnh nghĩa này.
54.
Phân tích ñề bài:
ðề bài cho 2 số liệu về khối lượng tương ứng của 2 thành phần trước và sau phản ứng,
ñặc biệt, ñây lại là “phản ứng thế Hiñro linh ñộng”. Do ñó, ta dễ thấy ñây là bài toán liên quan tới quan hệ
về khối lượng và giải bằng phương pháp Tăng – giảm khối lượng.
Hướng dẫn giải:

X là hiñrocacbon tác dụng ñược với AgNO
3
trong NH
3
tạo kết tủa

X là hiñrocacbon có nối 3 ở ñầu
mạch.
Do công thức C
7
H
8
có ñộ bất bão hòa k = 4 (bằng CTPT của toluen) nên X có thể mang 1 hoặc 2 nối ba
ñầu mạch và ta cần ñi xác ñịnh.
Giải ñầy ñủ:

Ta có: n
X
= 13,8/92 = 0,15 mol .
Cứ 1 mol nhóm -C≡CH tác dụng với AgNO
3
/NH
3
tạo ra 1 mol -C≡CAg kết tủa, khi ñó, khối lượng tăng
107 gam.
Theo ñề bài, m
tăng
= 45,9 – 13,8 = 32,1 gam hay 32,1/107 = 0,3 mol nhóm -C≡CH = 2n
X
.
Giải vắn tắt:

CH)
13,8
92
45,9 - 13,8
108 - 1
Sè nhãm (-C = = 2


Cách khác:

45,9
0,15
X
n = n = 13,8 = 0,15 mol M = = 306
= 90 + 216 = (92 - 2) + 108 2
↓ ↓
→ ×

Do ñó, chất X có 2 nhóm -C≡CH và có cấu tạo dạng CH≡CH-C
3
H
6
-C≡CH.
Trong ñó gốc -C
3
H
6
- có 4 ñồng phân
-CH
2
-CH
2
-CH
2
- -CH-CH
2
- -C-
CH
3
CH
3
CH
3
-CH-
CH
2
-CH
3

55.
Khóa h
ọc LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc
Phương pháp ñếm nhanh số ñồng phân


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 2
-


Phân tích ñề bài:
ðề bài cho 2 số liệu về khối lượng tương ứng của 2 thành phần trước và sau phản ứng,
ñặc biệt, ñây lại là “phản ứng thế Hiñro linh ñộng”. Do ñó, ta dễ thấy ñây là bài toán liên quan tới quan hệ
về khối lượng và giải bằng phương pháp Tăng – giảm khối lượng.
Hướng dẫn giải:

Gọi CTPT của X là C
x
H
y
O
z
. Từ giả thiết, ta có:
7 8 2 n 7 8 2
21 2 8
z : y : z = : : = 7 : 8 : 2 (C H O
) C H O
12 1 16
→ →
(vì CTPT trùng với CTðGN).
Do X tác dụng với Na tạo ra
2
H X
n = n

X có 2 nguyên tử “H linh ñộng”, do X chỉ có 2 nguyên tử Oxi

2 nguyên tử H linh ñộng ñó phải thuộc 2 nhóm chức –OH (ancol/phenol).
Từ các phân tích ñó, ta thấy có 2 dạng cấu tạo phù hợp với X là:
OH
CH
2
OH
CH
3
-C
6
H
4
-CH
2
OH
(3 ®ång ph©n: o-, m-, p-)
CH
3
OH
OH
CH
3
C
6
H
3
(OH)
2

(6 ®ång ph©n)

Như vậy tổng số ñồng phân của X là 9.

Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Nguồn:
Hocmai.vn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×