Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tại Phòng Cơ Sở Dữ Liệu – Cục Bảo Vệ Môi Trường

I.giới thiệu về đơn vị thực tập
1.1Những vấn đề chung
Tên cơ quan /đơn vị:Phòng Cơ Sở Dữ Liệu Cục Bảo Vệ Môi Trờng
Chức năng: Phòng Cơ Sở Dữ Liệu, gọi tắt là phòng Dữ Liệu là đơn vị
trực thuộc Cục Bảo Vệ Môi Trờng, có chức năng giúp Cục trởng thực hiện
nhiệm vụ xây dựng, phát triển và quản lý thống nhất hệ thống dữ liệu và thông
tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trờng của Cục và của cộng đồng;
nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trong công
tác bảo vệ môi trờng của Cục.
Nhiệm vụ:
1.Tham gia xây dựng chính sách, văn bản qui phạm pháp luật, chiến lợc,
chơng trình, kế hoạch quốc gia về dữ liệu và thông tin môi trờng; xây dựng và
tổ chức thực hiện các qui định, qui chế, chuẩn thông tin và các cơ sở pháp lý
khác về dữ liệu và thông tin môi trờng.
2. Tổ chức xây dựng và phối hợp thực hiện chơng trình, kế hoạch dài
hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu môi trờng; thu
thập, lu trữ, khai thác và cung cấp dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo vệ môi
trờng theo phân công của Cục;
3. Là đầu mối thu thập, lu trữ và quản lý số liệu điều tra, quan trắc về môi
trờng. Chủ trì xây dựng tích hợp, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu số liệu quan
trắc phục vụ công tác quản lý nhà nớc và bảo vệ môi trờng từ trung ơng đến các

vùng địa phơng. Tổ chức và phối hợp thực hiện soạn thảo các báo cáo chất lợng
môi trờng.
4. Xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống các cơ sở dữ liệu
môi trờng, các trang Web, th điện tử, các báo cáo và các thông tin tác nghiệp
điện tử của Cục. Thực hiện thu thập, xử lý, lu trữ thông tin, t liệu trong và ngoài
nớc, báo cáo thực hiện đề tài, dự án phân công. Xây dựng và quản lý th viện
điện tử về thông tin, t liệu thuộc phạm vi quản lý của Cục;
5. Thực hiện cung cấp thông tin, t liệu tổng hợp về môi trờng đáp ứng
nhu cầu sử dụng của các cơ quan quản lý nhà nớc, các tổ chức kinh tế xã hội,
các cơ sở sản xuất và các đối tợng khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức
thực hiện phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin dữ liệu môi trờng theo yêu
cầu của Lãnh đạo Cục.
6. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông
trong các lĩnh vực công tác của Cục. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển
khai ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thông tin địa lý, mô hình toán học,
thống kê môi trờng phục vụ công tác bảo vệ môi trờng.
7.Thực hiện các chơng trình, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của
Cục.
8.Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ đ-
ợc giao; Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản, đào tạo bồi dỡng chuyên môn cho
đội ngũ cán bộ thuộc Phòng theo phân cấp.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trởng giao cho.
Cơ cấu tổ chức:
Lãnh đạo phòng có Trởng phòng và một số Phó trởng phòng. Trởng
phòng chịu trách nhiệm trớc Cục trởng về các nhiệm vụ đợc giao; xây dựng
chức năng nhiệm vụ cụ thể của Phòng, qui chế làm việc của phòng và điều hành
mọi hoạt động của Phòng.
Phó trởng phòng chịu trách nhiệm trớc Trởng phòng về lĩnh vực công
tác đợc phân công.
1. ThS Hoàng Dơng Tùng
(Trởng phòng CSDL MT)
2. KS Nguyễn Văn Thuỳ
(Kỹ s trắc địa bản đồ)
3. KS Phạm Quang Hiếu
(Kỹ s tin học)
4. KS Phạm Hồng Trờng
(Kỹ s tin học)
5. CN Nguyễn Thị Nguyệt ánh
(Cử nhân địa môi trờng)
6. KS Lê Hoàng Anh


(Kỹ s tin học)
7. KS Nguyễn Thị Khánh Bình
(Kỹ s công nghệ môi trờng)
8. KS Vũ Việt Anh
(Kỹ s trắc địa đại học mỏ)
9. CN Mạc Minh Trà
(Cử nhân môi trờng)
10. KS Văn Hùng Vĩ
(Kỹ s tin học)
Đặc điểm hoạt động:
Nghiên cứu khoa học, t vấn, đào tạo cán bộ
1.2 Các hoạt động chủ yếu của phòng CSDL năm 2003:
1. Xây dựng hệ thống tích hợp thông tin số liệu quan trắc môi trờng
2. Hoàn chỉnh và thu thập dữ liệu cho toàn bộ chỉ tiêu thống kê MT
3. Đề xuất hệ thống theo dõi các CSON.
4. ứng dụng viễn thám.
5. Xây dựng và thiết kế portal,gồm:
- Thử portal
- Liên thông thông tin
- Lu trữ báo cáo
- Dịch vụ công
6. Xây dựng các CSDL, gồm:
- Xây dựng CSDL sách đỏ
- Xây dựng CSDL văn bản pháp qui tiếng Anh
7. Tăng cờng trao đổi, phổ biến thông tin và dữ liệu , gồm:
- Cập nhật trang Web tiếng Việt và CSDL đang có
- Trang Web của cục bằng tiếng Anh
- CD Việt Nam xanh
- CD sách đỏ
- Bản tin môi trờng
- Đào tạo cán bộ
Các chơng trình , dự án đã và đang thực hiện:
- Dự án về phân hạng các doanh nghiệp theo các chỉ số môi tr-
ờng của nớc thải công nghiệp: thực hiện đối với 50 doanh nghiệp, gồm: các
doanh nghiệp dệt nhuộm và các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Dự án này
do World Bank tài trợ và đã hoàn thành vào tháng 7/2002.
- Dự án Đan Mạch ( bắt đầu từ 12/08/2003 và tiến hành trong 3
năm)
1.3 Những đặc điểm khác:
Thực hiện nhập các số liệu quan trắc môi trờng qua các năm nhằm lu
trữ và phục vụ cho tra cứu số liệu, nghiên cứu khoa học, cung cấp dữ liệu, số
liệu, thông tin cho các cơ quan quản lý.
Chơng trình dự định sắp tới: Xây dựng và phát triển hệ thống CSDL
môi trờng tại trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trờng trên cơ sở ứng dụng
các công nghệ thông tin và mạng hiện đại cho phép thu thập, lu trữ xử lý,
phân tích chia sẻ thông tin và dữ liệu môi trờng một cách nhanh chóng thuận
tiện, chính xác và kịp thời ở mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống này sẽ bao gồm
nhiều CSDL phục vụ cho quản lý, bảo vệ môi trờng và phát triển bền vững
đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp và có sự điều phối trong hệ thống thông
tin môi trờng quốc gia.
II. Nội dung thực tập của sinh viên:
2.1. Thời gian thực tập:
- Từ 26/08/2003-19/09/2003
- Lịch làm việc cụ thể tại cơ quan:
Sáng : 8
h
00 12
h
00
Chiều : 1
h
00 4
h
30
Tuần 1: 26/08 - 29/08/2003
Tuần 2: 01/09 - 05/09/2003
Tuần 3: 08/09 - 12/09/2003
Tuần 4: 15/09 - 19/09/2003
26/08 Thứ 3 Đọc tài liệu và nhập dữ liệu phiếu điều tra tại phòng
27/08 Thứ 4 Nhập dữ liệu, trao đổi thông tin với cán bộ hớng dẫn
28/08 Thứ 5 Nhập và đọc tài liệu về các số liệu quan trắc và phân tích
môi trờng tại công ty sơn tổng hợp Hà Nội, công ty dệt
may Hà Nội, tra cứu thông tin trên mạng
29/08 Thứ 6 Tham khảo thông tin môi trờng, tạp chí bảo vệ môi trờng,
nhập dữ liệu quan trắc
01/09 Thứ 2 Tra cứu thông tin trên mạng nội bộ của cục, nhập dữ liệu
quan trắc
02/09/ Thứ 3 Nghỉ ngày Quốc Khánh
03/09 Thứ 4 Nhập dữ liệu báo cáo quan trắc MT không khí,phóng
xạ,bức xạ của Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM,Thái Nguyên
Tìm hiểu thông tin trên mạng
04/09 Thứ 5 Nhập dữ liệu quan trắc
05/09 Thứ 6 Xin nghỉ buổi sáng đọc tài liệu ở nhà
Buổi chiều nhập dữ liệu quan trắc
08/09 Thứ 2 Sáng :gặp mặt thảo luận nhóm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×