Tải bản đầy đủ

Tài liệu TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ HỌC MAC LÊ NIN ppt




 !"#$%&'()*
+, !"#$% #/0"%1 2345"6"#78
,%%&'(-,3%9" 5":23#"#7
 04 ;')"1%3 5"'$"#0')<"#)=".">7
?.%1="#0')8@AB<C,%&'(-
"1  3"#0'):23#8
'D2?."D%1=EF"5.75,GH?

I2 JKJELMN23#"#7GC?$,7O%JK-,7
LP:23#N="C?$2Q8,"R-;$%?S 28
I= NT%=7LP"#7GC?$,8"D-U")JK
-JEV0W"#"D-U?.27LP%X"D"CT. !
"#$%GC?$ 4YZ 88
%[0B-0A"4 "5%C'E%23?.-0"Y [)*Q\
&%]^"!%_`%[a
Ia b0B-0A" !"#$
I= _0%[, ? ;%JEV0W"?."#7Z .a_c"#U
7LP-7=Vd= %9" 5"8: ;F

I#723<[,'0=%1 JEV0W"LE  NJ7%7NT%%!' ;"
LeL?S NT%7LP3%9" 5"<:%a":"f"> %8
I#7"#7Z g-0"Y<LE "h70BU"i% !  !%E
-UV0K.,%! "#`%% !%E8
!%"!%_`%[,J0
TW"<[, 065"23<%a%!%"#1LJ050N="NO"
.%a !%E%7C !"#$<'!%>B?.-d %7<.NF#=8j50N="
NO".%a !%E"WLC !"#$<Jk'$-l?K.LE "0mL<n50
NO"..7a !%E'( !"#$")1 23%a":65L"`%8
[,"c= 065""R-;L\% 23?.2?.7%!%.4!%
0<!LT0%90%Vd= 8
T <[,4P%"P%%E 65<L-o7!<"D2<> !
".
T'<b0B-0A" !"#$L\a1 JEV0W".#1 %p8
_ U;q)"c% ;b0B-0A" !"#$ ;B%@ ;"N
 "5@ ;"Nd"#E b0 0  7>8[,%A"T%?.
!L_`"h7 0%!%#W"L7Lr?._>8
+C%5"AL"#0b0- U0'7%WL !%E_7.S%b0B$
1 4s.B[,4Y%">7 04 ;?.%ro?A_`U"c%
 ;N="%!%%Ti%< !%E4Y"h7%0%908;"K !%t
>7%.S%"WLVJ7?S  !"$"#1"c_7, !N0YJE
"WL<4)NdNJcL!""# :JEV0W"< N#K -7>L\LK -0"Y8
1 JK%Y_\<%Y\-c%-?X"# ENJr" UN
"#u8
+E@gGvwx0B:%D'E?A"T%?."_0BNS 
K ?S %E %!%4 "5FS%"8@A_`[,:NF90%7b0!
"#)Z NS W"S%8[,%%7 "#u< !%E_%V!%$_c
"#U% LPL-o?JEV0W"?.-0"Y<EN'E7%71 JE
J0W"%a- 0A"7E!8, !%E%a&5 !%E"#U"$"#1
"5 S <%WN_T"q"#>VP ;L4 _7'$-l?K_7b0B$
 !4Y%PV!%8 5L"`%V\B_c4 "5 0".L9?.
Z NS b0E-ol-c%L!"0B%!%".L94 "5<?/%>
"#?/L"!%'ZV0%708[,%e?S %!%[4!%
4 "5.B%.L!""# :8

y
Q\&% "0=%&%.aJT%-7=
+!  ;NJT%-7=2BD-c% "7.'=zD
-c%":%W"?. "9"#7N="%71 ?.%hN#?A_`
4 JEV0W"2Q8


+!%O% :N%2
TW"<2": ;&O%' ;"F%l%i- ?S 
%":%a 1 82"f"> "#7%C":1 8@
-<2 JK-1 ?."1  %Nl 1 8W"
-24Y%t "B<N.%Eo"T%"#!% ;N<"! =JT%
4{h8
T <24 '!4YNW"b0BJFz0<"T% u%t'!
"#7 04 ;"H?.4Y W"$88
T'<&O%' ;"%2%n%": ;FJc4!%' ;"
"#7 "0=%&, !"#$J|_`?. !"#$8
0o 24!%?S ?.%X4!%?S 1 81 %t'!
b0BJ|_`2<4Y'!b0BJFz02<%a} '!2
"#7G"1  <?S G 04 ;W"$
+ "0=%&%.aJT%-7=
I, !"#$J|_`%%2 %Y_`%a<N."#S%5" 
4ED">7#N="- !"#$NS -SC !"#$%'E"\a8
a 0fK%%N?.%)47!: E !LN\0"0~%Y"T%
%0%p8g]72%a&J!">7<%a4EDJ #, !"#$NS 8
I, !"#$2 "1  3%9" 5":_0B"#)?.L!""# :a8
a%&'( !"#$"- ;0J 7>"_0B"#)1 JK%'E"\
1 ?. )%=?S % 6U0%9" 5"%7"! JEV0W"NF#=
2%uga %04&%% LP:">7#a<%a%D%tG
L9% LP.7">78
', E_`%"'E"0U%Y\<"#E !"#$JT%-7=")%Y
\%a'$'a%-="4Y*, E "P%?)J7*
I! N.%Y\'!%7p%P 28 %Y"#7p 
 ! !%E2-> %' :0 ;'U7. ". !%E%-7
=8
IpdqN"WB.B"#U"$"#18, !"#$"c%%24Y
%"#Er"h7JK6-CN..pd"#E%78
I@)"T%") !"#$2%'! !<"c%%W"")
?~%nG'=LA !"#$NS _7">7#'$.p% 5N z8
a":a  %p"#E6:N0•K%€g !"#$2-> F
•u€g".b0E_72J!">7#8
%0fK% !"#$"O_gN
+[0!"#)JEV0W"#N-7=_S Jc4 :NJ7!"%p82Q
N#"0=%JFz0%.p8.B-7=%%Y\%
%  NyL9
•1  -7=%9" 5"•1  -7="O_
0fK%, !"#$"O_ N="'=LA% !"#$NS _Y #7. 
 !"#$2_7 N"0U">7#?.'$."'E% 5N4Y
_2cL\% N"#7p8
g pY ;LF 0Aa_‚"WBW"< )"T%
%0%%!%-7> - 0A8ƒ%a").B-7=%%
%  NyL9="L9 N#,"CT?S g%9" 5"<
L9%n-> ">7#Ng"O_8@)N0K%aU.p-0YqN
Nu %!%"DL9"O_
@)?AB%Y ;L%VhN =-c%N>NkW":L!"
"# :2380B?AB<_7Jc%>"#U%Y ;L"0% 
')b0\8
g pC ;LF 0Ap7. _1
"C ;L _7-0"YN.%a<V„"?'E%W"")->  
N="L9NN..p%Y ;L1%7."'E<?)a
ENC4\0-0"Y8."'E'!?S  !"WLC !"#$
g !'!'0Y%np'!-> "#U"$"#1'(r !"#$g !
'!-ƒ<C ;L"0%%X ')b0\8
g p\.F\.NY  S  z1  ?B
?.1 %7?B?.%X"N ?.7b0!"#)238 0A 
"0%_77>"=< GL9%N?.a%P ')b0\8
0o')b0\% J7?S ZJK?Y"c%a%T4LE "h7
?K%7?B8
g ?p4 _7F')b0\.N="-7> p7>"=<
p4 _7%XLE "0%')b0\J04 ud=L
$"Y%7$%8504YuJk%0B:J.4!%<4 WB
 !YJEJk"D-U
g?•'E%7?BF- "T%8 "T%%t N="L9%')
b0\<N..p ?BLE "#E%7.p%7?B%D%T?.7Na6
J|_`?.Jc"7E"0A% 'U8@)?AB<p%7?B%u  p
•-1 •8
g? $%F$"Y$"Y GL9%N_7Y\Y
 ;LJ!">7#N..pLE =L%7$%:%
b0B]#0=W"8
IY"0B;"K ").p"0U?. ]7'W"%TNEW".7
%XLE =L%7j
IY%U-;%")4 .p"0U?. ]7NEW""K"?.
9"$"#1JkLE =L%7j

…
c%%W"&%-0†"'E
•0K"! JEV0W"NF#=")."'ELE &%-0†8
c%%W"%&%-XBp ' 5N="L9N".pBp7!,
"O_8
I'E%&%-0†% 5NN=""R"#u.B%.-S"#7"Z"
'E•'ET"#S%%t ‡N=" u"S%"#7_nJY&%-0†€8
'z\"Kb0B5"$b0BNY&%-0†"'E
I=" <?S N="4K -NW"$")b0BNY%&%-0†pL`
"0=%?.7"R-;L\% 4K -Na".b0†?.b0†]8
I  <50"R-;L\% ad%V!%$<")b0BNY%&%
-0†"'EL`"0=%?.74K - !"#$"O_8
Ip <#)='a%-=" !"#$"O_gNˆEF5b0BNYN8
I#)=DJ0W"-7=Vd= EF5b0BNYN
%c% ;JELMN )c% ;JELMN b0!"#)%!%2Q
%'eiL<"#7Z <N0'!%E?NO" ;?A"?. !"#$82Q"h7
}#='7fN%E•JELMN?A"%W"€?.JELMN•L ?A"%W"€
g@]2Q_0-$%<2Q'E7 :N888
IK ?S 2Q?A"%W"%P b0!"#)23?.6U0"`2Qag"c% ;
 !"#$j
I50 2QL ?A"%W" %0%WLJELMNa5%4!%.8
+233%% ". 40?c%@•2323?.@‰23
@Q]8
+@NO" !"#$Z2Q3%X%%W0".'F …'=LA
g%I?IN
I%  !"#$z23d'$6U0_e"#7JEV0W"< !"#$.B%
'E7"7.0BU?m%0B:JJELMNNS 1-7=%`":8
Ig@IN "7.'= !"#$NS J!">7"#7DN<fN"ZJK6"#E
%Yg@?. !"#$"O_8@IN%P 0AL[]<fNb0†
]?.b0†8
7.'=JELMN40?c%_e:'eiLg%%E 40?c%j%n
"7.'=JELMN40?c%_e:6U0_e<"T% '(g@IN8
.BB< 0S%"Yb07> "C<?B?K<65LA?K
90"888%a":'E7EN 04 ;"! JEV0W"NF#=a "#U'(
3?.8
_@)J747E"#7p 47E"/
•4 "5p 47EJEV0W"‡"/‡8‡/‡F\B%t%ao
}"CK <"T% "/J7?S JT%N0%\_\%T4Y
LE J7?S 0%90"c%"5%3'$Tu<23'$"0mL<"W"
 ;L"D<Š
•\0"0~ zV0SNF#=JEV0W"?Y>%p?S JT%
N0%a>%b09%r-7=<_~5%0-SC%90"#7
"7.Vd= <5N="NT%=.7aJk\B#47EJEV0W"
"/8
hK b0; z?W"c% ;JELMN?S ?W4
7E4 "5"#7p="%04s47E'7fN‹  
7>7E<6U0 0<L`%f <"$8
•,  7>47EZ#4 4Y'!%< !%E EN
N><"W" ;L<23)K<.p'$9Š?. 0;b0E
4 "5VW04!%8
• U0 0   7>4565L<JEV0W"'$)"#;<4Y%n V0K
%X%"D-U%820a<4 "5L`%f "#F-> 
"#>"! "#S%  7>47E<%Y\%a? ;% N< !%E
"D8"$   7>L!""# :%7W"%%04s4 
"5823NF#=?.L!""# :%7C%04s"#S%
?AB"c%%W"%'D"0f"/? ;%2Q34Y"c% ;
%8H8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×