Tải bản đầy đủ

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài:90 phút
Mã đề thi 135
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.
Câu 1: Xét phản ứng: H
2
+ I
2(khí)
 2HI. Trong điều kiện đẳng nhiệt, khi tăng áp suất của hệ thì tốc độ phản
ứng thuận như thế nào?
A. Giảm. B. Tùy thuộc vào nhiệt độ thì có thể tăng hoặc giảm
C. Tăng. D. Không đổi.
Câu 2: Oxi hóa hoàn toàn 7,8 gam hai ancol đơn chức, bậc một, là đồng đẳng liên tiếp nhau bằng CuO dư,
nung nóng thu được hỗn hợp hơi X có tỉ khối hơi so với H
2
là 13,75. X làm mất màu vừa đủ 200ml dung dịch

Br
2
xM. Giá trị của x là
A. 2 B. 0,5 C. 1,5 D. 1
Câu 3: Khi cho chất rắn X tác dụng với H
2
SO
4
đặc đung nóng sinh ra chất khí Y không màu. Khí Y tan rất
nhiều trong nước, tạo ra dung dịch axit mạnh.Nếu cho dung dịch Y đậm đặc tác dụng với MnO
2
thì sinh ra khí
Z màu vàng nhạt, mùi hắc.Khi cho một mẩu Na tác dụng với khí Z trong bình, lại thấy xuất hiện chất rắn X
ban đầu. X, Y,Z lần lượt là các chất sau:
A. Na
2
S, H
2
S, S B. NaI, HI, I
2
C. NaCl, HCl, Cl
2
D. NaBr, HBr, Br
2
Câu 4: Ở t
0
C, p-H
2
N-C
6
H
4
-OH là chất rắn không tan và trong nước giả sử chỉ tồn tại 2 cân bằng:
p-H
2
N-C
6
H
4
-OH


(rắn)
p-H
2
N-C
6
H
4
-O
-
(tan)
+ H
+
K
a
= 10
-11
p-H
2
N-C
6
H
4
-OH
(rắn)
+ H
2
O

p-H
3
N
+
-C
6
H
4
-OH
(tan)
+ OH
-
K
b
= 10
-9
pH để ở t
0
C tổng nồng độ [p-H
2
N-C
6
H
4
-O
-
] + [ p-H
3
N
+
-C
6
H
4
-OH] là bé nhất?
A. 10 B. 6 C. 8 D. 2
Câu 5: Phát biểu nào sau đây về glucozơ và fructozơ là chưa chính xác?
A. Hidro hóa glucozơ và fructozơ đều thu được sobitol
B. Thủy phân saccarozo thu được cả glucozơ và fructozơ
C. Glucozơ và fructozơ đều có đầy đủ tính chất của anđehit
D. Ở dạng hở, cả glucozơ và fructozơ đều có 5 nhóm –OH trong phân tử
Câu 6: Trong hỗn hợp CH
3
OH và C
2
H
5
OH có các loại liên kết hiđrô sau:
Loại liên kết hiđrô bền nhất và kém bền nhất lần lượt là:
A. (IV) và (III) B. (III) và (IV) C. (II) và (II) D. (I) và (II)
Câu 7: X có công thức C
4
H
14
O
3
N
2
. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2
khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 8: Cho các phản ứng:
(1) O
3
+ dung dịch KI → (2) F
2
+ H
2
O
o
t
→
(3) MnO
2
+ HCl đặc
o
t
→
(4) H
2
S + dung dịch Cl
2

Các phản ứng tạo ra đơn chất là:
A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (3). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).
Câu 9: Hỗn hợp Ca và CaC
2
tác dụng với H
2
O dư thu được hỗn hợp khí X (
2
X
H
d
= 5). Để trung hoà dung
dịch sau phản ứng cần 600 ml dung dịch HCl 0,5 M. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu.
A. 7,2 g B. 6,9 g C. 10,8 g D. 14,4 g
Trang 1/4 - Mã đề thi 135
Câu 10: điều nào là đúng theo thuyết Bronsted trong các chất, ion sau: NH
3
, NH
4
+
, CH
3
NH
2
, CH
3
NH
3
+
,
CH
3
COOH, CH
3
COO
-
A. Chỉ có NH
4
+
, CH
3
NH
3
+
là chất lưỡng tính B. Chỉ có CH
3
NH
3
+
là chất lưỡng tính
C. Chỉ có CH
3
COOH, NH
4
+
là axit D. Chỉ có NH
3
,CH
3
NH
2
, CH
3
COO
-
là bazơ
Câu 11: Công thức tổng quát của este được tạo bởi axit no, 2 chức, mạch hở và ancol no, 3 chức, mạch hở là:
A. C
n
H
2n-10
O
12
(n

12) B. C
n
H
2n-14
O
12
(n

12) C. C
n
H
2n-14
O
12
(n

8) D. C
n
H
2n-10
O
12
(n

8)
Câu 12: Lấy 15,660 (g) amin đơn chức, mạch hở X (X có không quá 4 liên kết
π
trong phân tử) trộn với 168
lít không khí (đktc). Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn X, hỗn hợp sau phản ứng được đưa về 0
0
C, 1 atm
để ngưng tụ hết hơi nước thì có thể tích là 156,912 lít. Xác định số đồng phân của X.
A. 2 B. 17 C. 16 D. 8
Câu 13: Nung nóng hỗn hợp X gồm N
2
và H
2
với bột Fe một thời gian thu được hỗn hợp Y). Cho Y đi qua
dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp Z có thể tích bằng một nửa của Y và tỉ khối hơi của Z so với H
2
là 7,5.
Tính hiệu suất tổng hợp NH
3
.
A. 75%. B. 66,67%. C. 33,33%. D. 50%.
Câu 14: Số obitan nguyên tử chứa electron trong nguyên tử Crom(Z=24) là:
A. 14 B. 12 C. 15 D. 24
Câu 15: Hỗn hợp X gồm Al, Fe
2
O
3
, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong:
A. NaOH dư B. AgNO
3
dư C. NH
3
dư D. HCl dư
Câu 16: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
phản ứng hết với dung dịch HNO
3
loãng dư thu
được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa
12,88 gam Fe (tạo khí NO duy nhất). Số mol HNO
3
có trong dung dịch đầu là
A. 0,88 mol B. 0,94 mol C. 1,04 mol D. 0,64 mol
Câu 17: X là hợp chất bền, mạch hở. X phản ứng với H
2
(dư) với xúc tác Ni thì thu được propan-1-ol. Có bao
nhiêu CTCT có thể có của X?
A. 4 B. 1 C. 5 D. 3
Câu 18: Cho các chất Cu, Fe, Ag và các dung dịch HCl, CuSO
4
, FeCl
2
, FeCl
3
. Số cặp chất có phản ứng với nhau là:
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 19: X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có
một nhóm -COOH và một nhóm -NH
2
. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O
2
vừa đủ thu được sản phẩm gồm
CO
2
, H
2
O, N
2
, có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y cho tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư
20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 87,3 gam B. 9,99 gam C. 107,1 gam D. 94,5 gam
Câu 20: Hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit (H
2
N)
2
R
1
COOH và H
2
NR
2
(COOH)
2
có số mol bằng nhau tác dụng với
550ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch NaOH 1M. Vậy khi
tạo thành dung dịch Y thì?
A. HCl và aminoaxit vừa đủ B. HCl dư 0,1 mol
C. HCl dư 0,3 mol D. HCl dư 0,25 mol
Câu 21: Cho các chất và ion sau: Cl
-,
Na, NH
3
, HCl, SO
4
2-
, O
2-
, Fe
2+
, SO
3
, SO
2
, NO, N
2
O, NO
3
-
N
2
O
5
, Cl
2
. Các
chất và ion chỉ thể hiện được tính khử trong các phản ứng oxi hóa khử là:
A. Cl
-
, Na, O
2-
, NH
3
, Fe
2+
B. Cl
-
, Na, O
2-
C. Na, O
2-
, HCl, NH
3
, Fe
2+
D. Na, O
2-
, NH
3
, HCl
Câu 22: Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO
2
(đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X.
Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl
2
0,16M và Ba(OH)
2
a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa
và dung dịch Z. Tính a?
A. 0,04M B. 0,02M C. 0,015M D. 0,03M
Câu 23: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
(
2
( )FeO Fe OH
n n=
) trong dung dịch HNO
3
vừa
đủ thu được dung dịch Y (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch Y và lấy chất rắn thu được nung
đến khối lượng không đồi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Nếu cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được
dung dịch Z và p gam chất rắn không tan. p có giá trị là:
A. 0,84 gam B. 0,56 gam C. 1,12 gam D. 0,28 gam
Câu 24: Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. Cho 15,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl
dư thấy thát ra 2,24 lít khí H
2
(đktc). Nếu cho lượng X trên tác dụng với dung dịch HNO
3
dư thu được 4,48 lít
khí NO (đktc). Kim loại M là:
A. Cu B. Al C. Ag D. Hg
Trang 2/4 - Mã đề thi 135
Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al làm 2 phần bằng nhau.
Phần 1: Cho vào nước dư thấy thoát ra 8,96 lít khí (đktc).
Phần 2: cho vào dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 12,32 lít khí( đktc). Giá trị của m là:
A. 28,1 gam. B. 30,7 gam. C. 43,6 gam. D. 21,8 gam.
Câu 26: Trong số các chất: axit axetic, etylamin, glixerol, axit oxalic, etilenglycol, axit ađipic. Có bao nhiêu chất
thỏa mãn điều kiện: Hòa tan được Cu(OH)
2
tạo dung dịch Y, cho NaOH đến dư vào Y thấy xuất hiện kết tủa
A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 27: Độ tan của CuSO
4
trong nước ở 20
0
C và 100
0
C lần lượt là 20 và 50. Tính khối lượng tinh thể
CuSO
4
.5H
2
O tách ra khi làm lạnh 500 gam dung dịch CuSO
4
bão hòa ở 100
0
C về 20
0
C.
A. 130,19 gam B. 234,375 gam C. 150 gam D. 176,056 gam.
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hiđrocacbon mạch hở X (X là chất khí ở điều kiện thường, X nặng hơn
không khí) thu được 14,08 gam CO
2
. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư đến phản ứng hoàn toàn
thấy có 51,2 gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là
A. 2 gam B. 4,16 gam C. 5,2 gam D. 4 gam
Câu 29: Dung dịch X chứa các ion Ba
2+
, NO
3
-
, HCO
3
-
, NH
4
+
trong đó số mol HCO
3
-
nhỏ hơn hai lần số mol Ba
2+
. Cô
cạn dung dịch X, rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm các chất là
A. Ba(NO
2
)
2
và BaO B. Ba(HCO
3
)
2
và NH
4
NO
3
.
C. Ba(NO
3
)
2
và BaCO
3
. D. Ba(NO
3
)
2
và NH
4
HCO
3
.
Câu 30: Trong tự nhiên clo có hai đồngvị có số khối là 35 và 37. Khối lượng trung bình nguyên tử của clo là
35,5 Vậy % về khối lượng của
37
Cl trong axit pecloric là ( Cho
1
H,
16
O):
A. 9,204 B. 9,25 C. 9,45 D. 9,404
Câu 31: Hợp chất A có công thức C
5
H
10
tác dụng với dung dịch Br
2
tạo ra hỗn hợp gồm 2 chất đồng phân X
và Y (chỉ chứa C, H, Br). X thỏa mãn: X
0
,NaOH t+
→
X
1

0
,CuO t+
→
X
2
(X
1
không hòa tan được Cu(OH)
2
; X
2
tác dụng với AgNO
3
/NH
3
theo tỉ lệ 1:2 về số mol)
Xác định Y
A. 2,3-đibrompentan B. 1,4-đibrompentan
C. 2,4-đibrompentan D. 1,4-đibrom-2-metylbutan
Câu 32: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng dư một trong những chất sau: FeCl
3
, AlCl
3
, CuSO
4
,
Pb(NO
3
)
2
, NaCl, HCl, HNO
3
loãng, H
2
SO
4
đặc nóng, NH
4
NO
3
. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 33: Tiến hành lên men dấm 200 gam dung dịch ancol etylic 4,6% thu được dung dịch Y. Lấy 1/10 dung
dịch Y cho tác dụng với Na dư thì thu được 12,365 lít H
2
(đktc). Tính hiệu suất phản ứng lên men dấm?
A. 50% B. 50% C. 80% D. 60%
Câu 34: Cho 50 gam hỗn hợp Fe
3
O
4


Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc pứ còn lại 20,4 gam chất rắn
không tan. Tính % khối lượng của Cu trong hỗn hợp là:
A. 40,8% B. 40% C. 20,4% D. 53,6 %
Câu 35: Hỗn hợp A gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức X. Cho 7,6g A tác dụng với Na dư thu được
1,68lít khí H
2
ở đktc. Mặt khác oxi hoá hoàn toàn 7,6g hỗn hợp A bằng CuO nung nóng, rồi cho toàn bộ sản
phẩm tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư thu được 21,6g bạc. Công thức cấu tạo của X là
A. C
2
H
5
OH B. CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH C. CH
3
CH
2
CH
2
OH D. CH
3
CH(OH)CH
3
Câu 36: Cho các chất sau: NaCl, AgBr, NaOH, HCl, CH
3
COOH, CH
3
COONH
4
, CaCO
3,
CaO, C
2
H
5
OH. Có
bao nhiêu chất là chất điện li mạnh?
A. 6. B. 4 C. 7 D. 3
Câu 37: Cho m gam hỗn hợp A gồm Al
4
C
3
và CaC
2
vào nước dư thu được dung dịch X; 7,8 gam kết tủa Y và
khí hỗn hợp khí Z. Lọc bỏ kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn khí Z rồi sục chậm sản phẩm cháy vào dung dịch X để
phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy xuất hiện thêm 9,984 gam kết tủa. Xác định m?
A. 36,928 gam B. 8,904 gam C. 12,304 gam D. 22,512 gam
Câu 38: Điện phân 500ml dung dịch hỗn hợp CuSO
4
1M và NaCl 1M một thời gian đến khi ở catôt thu được
1,12 lít khí thì dừng điện phân. Thể tích khí thu được ở anôt là (các khí cùng đo ở đktc):
A. 5,6 lít B. 8,96 lít. C. 6,72 lít. D. 3,36 lít.
Câu 39: X là hỗn hợp gồm C
2
H
2
và H
2

2
X
H
d
= 5. Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có
2
Y
H
d
= 9,375. Lấy 0,16 mol Y cho đi qua bình đựng Br
2
dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình
dựng Br
2
tăng thêm m (g). Kết luận nào sau đây là chính xác nhất?
A. 0,78 ≤ m ≤ 1,68 B. m= 0,78 C. m = 3,0 D. m= 1,68
Trang 3/4 - Mã đề thi 135
Câu 40: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Enzim mantaza xúc tác cho phản ứng thủy phân sacarozơ thành glucozơ.
B. Khi thủy phân hoàn toàn protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các aminoaxit.
C. Các dung dịch peptit đều hòa tan Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu tím.
D. Andehyt axetic làm mất màu dung dịch brom trong CCl
4
.
Câu 41: Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl
3
1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y
thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO
3
1M(sản
phẩm khử duy nhất là NO)
A. 540 ml B. 320 ml C. 480 ml D. 160ml
Câu 42: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm S, FeS, FeS
2
tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
đặc nóng dư thu
được V lit NO
2
duy nhất và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
dư, lọc và nung kết tủa trong
không khí đến khối lượng không đổi thu được 62,6 gam chất rắn. V có giá trị
A. 44,8 B. 47,1 C. 40,32 D. 22,4
Câu 43: Hỗn hợp A gồm 4 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Lấy m gam A đun nóng với H
2
SO
4

140
0
C (H=100%) thì thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Lấy 1 trong số các ete đó đem đốt thu
được 0,66 gam CO
2
và 0,36 gam H
2
O. Tính m?
A. 4,24 gam B. 1,06 gam C. 10,6 gam D. 5,3 gam
Câu 44: X là este được tạo bởi axit 2 chức mạch hở và ancol no, 2 chức, mạch hở có CT đơn giản nhất là
C
3
H
2
O
2
. Để hidro hóa hoàn toàn 1 mol X (xt Ni, t
0
) cần bao nhiêu mol H
2
?
A. 4 mol B. 1 mol C. 3 mol D. 2 mol
Câu 45: Đun nóng V lít hơi anđehit X mạch hở với 3V lít khí H
2
(xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H
2
có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X
là anđehit
A. no, hai chức. B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
C. không no(chứa một nối ba C

C), đơn chức. D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
Câu 46: Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2 về số mol) thì thu được hỗn hợp Y (Giả
sử chỉ xẩy ra phản ứng cracking ankan với hiệu suất 100%). Xác định lượng phân tử trung bình của Y (
Y
M
)?
A. 25,8

Y
M

43 B. 32

Y
M

43 C.
Y
M
=43 D. 25,8

Y
M

32
Câu 47: X, Y là hợp chất thơm có cùng công thức C
8
H
10
O.
Lấy m (g) X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa x (mol) KMnO
4
đun nóng thu được X
1
(C
7
H
4
O
3
K
2
).
Lấy m (g) Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa y (mol) KMnO
4
đun nóng thu được Y
1
(C
8
H
4
O
4
K
2
). Xác
định tỷ lệ x:y?
A. 6:7 B. 1:1 C. 6:5 D. 5:2
Câu 48: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe
3
O
4
tác dụng với 200 ml dung dịch HNO
3
loãng đun nóng và
khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z và còn
lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ M của dung dịch HNO
3
và khối lượng muối trong dung dịch Z.
A. 3,2M và 54 gam B. 1,8M và 36,45gam C. 1,6M và 24,3 gam D. 3,2M và 48,6 gam
Câu 49: Cho cao su buna tác dụng với Cl
2
(trong CCl
4
có mặt P) thì thu được polime no, trong đó Clo chiếm
58,172% về khối lượng. Trung bình cứ 10 phân tử Cl
2
thì phản ứng được với bao nhiêu mắt xích cao su buna?
A. 10 B. 6 C. 9 D. 8
Câu 50: Cho 8,96 lít (ở đktc) hỗn hợp Q gồm khí H
2
và CO tác dụng với 30,6 gam hỗn hợp R nung nóng gồm
CuO, NiO, SnO
2
. Sau phản ứng thu được khí CO
2
, hơi H
2
O và hỗn hợp rắn Z gồm 3 đơn chất. Khối lượng hỗn
hợp Z là:
A. 18,7 gam B. 22,4 gam C. 17,8 gam D. 24,2 gam
HẾT
1C 6A 11B 16B 21B 26B 31C 36A 41B 46A
2C 7A 12B 17C 22B 27D 32A 37C 42C 47C
3C 8B 13A 18B 23B 28D 33D 38B 43D 48D
4C 9A 14C 19D 24A 29A 34D 39A 44D 49C
5C 10D 15D 20B 25C 30A 35D 40B 45A 50D
Trang 4/4 - Mã đề thi 135

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×