Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG GIÓ VÀ TRƯỜNG KHÍ ÁP TỚI DAO ĐỘNG, RÚT MỰC NƯỚC TẠI BỜ TÂY VỊNH BẮC BỘ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Nguyễn Minh Hải
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG GIÓ VÀ
TRƯỜNG KHÍ ÁP TỚI DAO ĐỘNG, RÚT MỰC NƯỚC TẠI
BỜ TÂY VỊNH BẮC BỘ

- 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nguyễn Minh HảiNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG GIÓ VÀ
TRƯỜNG KHÍ ÁP TỚI DAO ĐỘNG, RÚT MỰC NƯỚC TẠI
BỜ TÂY VỊNH BẮC BỘ







 TS. Trần Hồng Lam

- 2012

LỜI CẢM ƠN


, 
 

- 

 





HỌC VIÊNNguyễn Minh HảiDANH MỤC CÁC BẢNG

STT
Nội dung
Trang

.
07


11




20




25

 


30




35



40



45



50
B

70


DANH MỤC CÁC HÌNH

STT
Nội dung
Trang


17


 
18



18


c
21



21


 
22


 
22


 
23


 
23


 
24

 
 
24


 
26


 
26


 

27


 
 
27


 
28


 
28


 
29


 
29


 
31


phi  
31


 
32


a 
32


 
33


 the
33


 
34


 
34


 
36


 
36


 
37



 
37


 
38


 
38
33

 
39


 
39


 
41


 
41


 
42


42
 


 
43


 
43


 
44


 
44


 
46


 
46

 
 
47


 
47


 
48


 
48


 
49


 
49


Rose
51

Da
52


Ruth
53


54

 
55


56


57


58
59

Frankie
59



60


Koni
61


62


63
Damrey



64

 

65


Francisco
66



67


Mujgae
68

D

69

MỤC LỤC


1
 

3

5
2.
5
2.1.1. 
5
2.1.2 
6

13

18


18

18

19

20

 
50

50



70

74


1
MỞ ĐẦU


o
- 21
o
40
o
-
110
o

2

- 
-  



               


2
















.


2
     

 




 

- Chương 1: 

- Chương 2
- Chương 3
- Kết luận
- Phụ lục
3
Chương 1
TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG DAO ĐỘNG
DÂNG RÚT MỰC NƯỚC BIỂN




 
 

       - 

D



:
-



;
-                



;


4
-



;
-






;
-               


 
-
.

5
Chương 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp thống kê
2.1.1. 

z

t





r
i
iiiiit
guVtqHfAz
1
00
])([cos
, (2.1)


0
A


i
f


i
,

i
H

i
,

i
q


i
,

i
uV )(
0

i


t
,

i
g


i
,
r

i
f

i
uV )(
0


t
.

n

t
z
 

r

H

g


 
2.1



r
i
iiiit
tqBtqAAz
1
0
)sincos(
, (2.2)

 
iiiii
uVgHfA )(cos
0

,
 
iiiii
uVgHfB )(sin
0

. (2.3)

n

n
2.2

i
A

i
B



6

i
A

i
B

i
ii
i
f
BA
H
22


,
i
i
i
i
uV
A
B
g )(arctg
0

. (2.4)
2.2
0
A


H

g

 2.2
60-
H

g

2.2
n
f

)(
0
uV 

i


i
A

i
B
    2.2        2.2  
2.1
,
f

)(
0
uV 



i
H

i
g
2.4

i
f

i
uV )(
0





            
2.2

2.1.2 




7

qt
H

tt
H
cho c:
NiHHZ
tt
i
qt
ii
., ,2,1, 

:
N
;
Z
.

   



2.2.1.3. Phương pháp phân tích tương quan tuyến tính giữa các biến
 
  
  
 





8

    
       











 





 



      

           



9
 






 






 





       





       



10


 






 




                 









:
 (2.5)
) 
0,8 ; 0,6  1/


11
5 A ( - - 


:
x
,
y
, x ,  y 
rxy 




 (0

rxy

1)  
      
   


12
 h    
.
    
  
   
    
 r/E > 10.
Tr  
   
  
  k
     
   
 
  
                
1 r2   E1 E2 ri
:
r1 - r2 < E1 + E2 (2.8)

  r  
 r1 r2  r1
r2  r  
   
 :


13

  q ): i
= yqt - ydb 1/5 bi    
  
    
 

2.2. Phương pháp mô hình


-




         

 
              




14


Phương trình cơ bản


(2.5)


(2.6)

(2.7)


x, y z 


d h=

+d 
u, v w x, y z;
f=2

sin


g 


15



t

p
a


o

S 
(u
s
,v
s

F
u
, F
v



(2.8)

(2.9)

v

H



s

s

T

s




(2.10)

p


s

v


C

Điều kiện biên



16



 




Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×