Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba


LUẬN VĂN THẠC SỸ
Nghiên cứu xây dựng
bản đồ ngập lụt hạ
lưu lưu vực sông Ba

i
MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH SÁCH CÁC BẢNG iii
DANH SÁCH CÁC HÌNH iv
LỜI CẢM ƠN vi
MỞ ĐẦU vii
CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI KHU VỰC
NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN NGẬP LỤT 10
 10
 10
 15
  19
 27

 29
 29
 29
 30
 30
 30
 32
 33
 34
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT 36
 36
 36
 36
H TOÁN
 37
 37

ii
 38
2.2.3. L 45
 46
 61
 62
 62
 64
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU 66
 66
 66
 69
3.1.3. T 70

 71
 71
3.2.2. Mô hình EFDC [7, 8, 9, 10] 74
 79
 87
 89

 89
 93
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103


iii
DANH SÁCH CÁC BẢNG

 16
Bảng 2:  20
Bảng 3: 
0
C) 22
Bảng 4:  24
Bảng 5:  25
Bảng 6:  26
Bảng 7:  27
Bảng 8:  28
Bảng 9:  31
Bảng 10:  66
Bảng 11:  68
Bảng 12:  73
Bảng 13:  74
Bảng 14:  77
Bảng 15:  80
Bảng 16:  80
Bảng 17:  82
Bảng 18:  84
Bảng 19: - 
85
Bảng 20: - Sông Ba 88
Bảng 21:  89


iv
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Hình 1.  11
Hình 2 18
Hình 3.  19
Hình 4.  25
Hình 5.  25
Hình 6.  47
Hình 7.  48
Hình 8.  49
Hình 9.  50
Hình 10. Expanding Grid 51
Hình 11.  52
Hình 12. -Distance Widths 52
Hình 13.  53
Hình 14.  64
Hình 15.   67
Hình 16.  68
Hình 17.  69
Hình 18.  70
Hình 19.  71
Hình 20.  72
Hình 21.  72
Hình 22.  75
Hình 23.  75
Hình 24.  76
Hình 25.  77
Hình 26.  78
Hình 27.  79
Hình 28.  81
Hình 29.  81


v
Hình 30.  83
Hình 31.  83
Hình 32.  84
Hình 33.  85
Hình 34.  87
Hình 35.  88
Hình 36.  89
Hình 37.  90
Hình 38. - 91
Hình 39. - 91
Hình 40.             
mappper 92
Hình 41. 
10/2003 94
Hình 42. 
11/2009 95
Hình 43.  96
Hình 44.  97
Hình 45.  98
Hình 46.  99
vi
LỜI CẢM ƠN

  “Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu
lưu vực sông Ba 2 
  
             



hoa Khí t
v d



.
 tháng 12 
Tác giảvii
MỞ ĐẦU

i. Đặt vấn đề
 



Trong quá trình phát  kinh - xã  khai thác   tài nguyên
            




 
2
k và










 
 
3
/s 
 . [6]
   




viii


 

Nghiên cứu xây dựng bản đồ
ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba          
  

ii. Ý nghĩa của bản đồ ngập lụt

 


1. 

2.               -   

3. 
4. 

5. 
6. Thit k và vn hành các công trình khng ch ngp úng. Vic thit k và vn
hành các công trình khng ch ng cha, tr phi da vào nhiu
tài liu nghiên cu, tính toán thu hu l ngp lt là tài
liu không th thiu.
Quy trình Vn hành h cha ng rt ln ngp lt vùng h
u này c 

ix
iii. Mục tiêu, phương pháp:
1. M
 và các

- 
2. 


a. 
b. 
.


iv. Bố cục luận văn bao gồm
Mở Đầu
CHƯƠNG 1: Điều kiện tự nhiên và xã hội khu vực nghiên cứu liên quan đến ngập
lụt
CHƯƠNG 2: Cơ sở lý thuyết xây dựng bản đồ ngập lụt
CHƯƠNG 3: Xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực nghiên cứu
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo10
CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI KHU VỰC
NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN NGẬP LỤT
1.1. 
1.1.1. Điều kiện tự nhiên [6]
a. Vị trí địa lý
  
2
0
4
0
8
0
9
0
55 .



m
2





 


NTây giáp 
ông m
2


12
0
39

10

3
0
4520 
0
3945


0
2920

ông.

 T





hình 1).


11
Hình 1.  00 000)
b. Đặc điểm địa hình
 
     -

              
 b
-
 - 


12
-
700)m
-
 
       

-

-
- - 
KRô. Do các dãy núi phía Tây

Khê, Cheo Reo, Ph
 5
:
-Vùng núi cao: c
này (600-
-: k
-500)m, thung -200)m và Phú Túc (100-150)m.

-Vùng cao nguyên: c-500)m.
-: c

-: t-7)m.

B- am, phía T


nh
N


13
ông Nam, Tây N



           


[6]
c. Đặc điểm địa chất thổ nhưỡng

thàn               
g
Paleozoi, Merozoi, Kainozoi.


- -
Pha 1, Phan Rang, Cù Mông.
              -Tây
- 
- - 

m-


 2,6


 
 
c  


14

c


c

c

- [6]
d. Lớp phủ thực vật


nhiên 144.664,6ha



khác nhau 



hình khá cao, 







     



15


n  



1.1.2. Đặc điểm mạng lưới sông ngòi [6]



          

km
2

km
2
.
- 

20%. 

- 

,

km
2
 - Phú
Yên. m
2





- 
  B

1‰
(hình 2)


16

 Sông Ayun: b
- 


2
i sông 175km.
 Sông Krong H'Năng: b        
            -     -

km
2

Bảng 1: 
Sông chính
Sông
nhánh
Độ
cao
nguồn
(m)
Diện
tích
lưu vực
F(km
2
)
Chiều
dài
sông
L(km)
Độ
rộng
bình
quân
B(km)
Hệ
số
hình
dạng
(φ)
Hệ
số
uốn
khúc
(K)
Độ
dốc
sông
(J
‰)
Mật độ
lưới
sông
(km/km
2
)
Sông Ba

1500
13043
360
33,9
0,1
2,0
2,7
0,5
S. Hinh
750
932
85
33,9
0,1
1,7
6,4
0,5
S. Con
750
124
20
11,7
0,3
1,2
24,0
0,5


750
144
27
6,2
0,2
1,4
17,0
0,7
S. Con
450
238
30
5,3
0,3
1,5
15,0
0,6
S. Tha
300
148
25
7,9
0,2
1,5
8,9
0,2
S. Cà
Lúi
750
190
48
5,9
0,1
1,5
10,0
0,2
Bàn Thạch

1400
5900
68
4,0
0,1
1,8
14,0
0,5
Kỳ Lộ

1000
1950
105
8,7
0,2
1,5
5,8
0,6
S. Trà

470
270
35
18,6
0,2
2,2
15,0
0,5
S. Cô
530
348
36
7,7
0,3
1,2
11,0
0,8
Sông Cầu


600
146
137
9,9
0,2
1,2
16,0
0,3

 Sông Hinh: b
- 
0
- 
 
2
,




17

- 

--

- 500 m), Cheo Reo (150 - 200m) và Phú Túc
(100 - 200m). [6]
18

Hình 2. B 


19

Hình 3.  
1.1.3. Đặc điểm khí tượng – khí hậu [6]
a. Chế độ gió


            
.
 
   
 

  
khác nhau.


20
Ngoài ra, trong hai mùa gió mùa, khi các tr


 
-2,5m/s, hàng tháng
trung bình da9 - 3,1m/s (). Tháng c
 vào tháng V, VI -  
0,9 -


mùa mùa h


[6]
Bảng 2: 
Tháng
Trạm
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Năm
Tuy Hòa
2,2
2,0
1,9
1,8
1,7
2,5
2,4
2,5
1,6
1,8
3,0
3,1
2,2
Sơn Hòa
1,1
1,4
1,5
1,4
1,6
2,4
2,8
2,8
1,4
0,9
1,1
1,1
1,6
Miền Tây
2,0
2,0
2,6
2,7
3,0
3,0
2,5
2,2
2,4
2,2
1,8
1,8
2,3

b. Bão và áp thấp nhiệt đới




   
- 
- 400mm.



21


 
. 
 - 
.






 [6]
c. Chế độ nhiệt

- 27
0
- 
- 25
0

- 24
0

1
0
C.


9500
0
C - 9800
0
C, vùng           0
0
-
C9500
0
0
0
C.

-23
0

(26-29
0







22



Bảng 3: 
0
C)
Trạm
Tháng
Tuy Hòa
Sơn Hòa
Hà Bằng
Sông Hinh
Miền Tây
I
23,3
22,1
22,5
21,4
20,6
II
23,8
23,2
23,5
22,4
21,6
III
25,4
25,5
25,3
24,4
23,7
IV
27,3
27,7
27,2
26,5
25,7
V
28,8
28,7
28,6
27,4
26,6
VI
29,2
28,6
29,1
27,5
26,5
VII
29,0
28,5
29,1
27,4
26,3
VIII
28,7
28,2
29,0
26,6
26,1
IX
27,7
27,0
27,5
26,3
25,0
X
26,4
25,5
25,8
24,8
23,7
XI
25,2
24,1
24,5
23,0
22,4
XII
23,8
22,5
23,0
21,6
21,0
Năm
26,6
26,0
26,3
24,9
24,1

-
-32
0

- 35
0

- 36
0

- 27
0
C ().
d. Chế độ nắng
 
-  
- 
 
- 
- 


23
 
- - 
tháng XII, trung bình hàng thán- 
 
mùa: mùa khô và

e. Bốc hơi


- 

 tháng trung
bình 120-130 mm, - 80mm tháng.
- 
- 




- 60mm,
- - 0,5mm, trung bình 2,5 - 4,0mm.
f. Chế độ mưa
      - 2600 mm, trung bình


 

ón gió.
24
Bảng 4:   mm)
Trạm
Mưa trung
bình năm
Năm mưa
lớn nhất
Năm xuất
hiện
Năm mưa
nhỏ nhất
Năm xuất
hiện
Tuy Hòa
2090
3092
1993
1271
1982
Sông Cầu
1802
2582
1999
902
1982
Sơn Hòa
1780
2965
1993
1081
1982
Phú Lâm
1933
2927
1981
1177
1982
Hà Bằng
1794
2663
1998
746
1982
Phú Lạc
2015
3272
1993
1044
1986
Sơn Thành
2237
3390
1993
1241
1984
Hòa Đồng
2374
3605
2000
1042
1982
Cù Mông
2230
3465
1998
1015
1982

 

núi này trên

- 
- 
- 
 - 
).
 
            -
- 


 


 

- - 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×