Tải bản đầy đủ

Pháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

t v hong cho vay c
i vp nh 
va  Vit Nam


Nguyn Th Thu Thy


Khoa Lut
Lu ThS.  Lut kinh t; : 60 38 50
ng dn:  Thu Thy
o v: 2010


Abstract.  
hong cho vay ci vp nh a
 ng mt hn ch  nh h tr  
DNNVV, nha vic tip cn vng v
 yu ca thc tr  ng
tht s bi tr i vi DNNVV ca mt s 
 i (NHTM) ti Vi     n nhng kin ngh s i, b

t v 



 ng cho vay
ca NHTM v

Keywords. Lut kinh t;  t Vit Nam; Vay vn;   i;
Doanh nghip nh


Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lop nh a (DNNVV) him t l ln nht trong
tng s p ca Vit Nam. Theo mt s li 
5/2010: "C  33.982 

 p mi, ng s doanh


 496.101 

; vn 2.313.000 t ng (khong
121 t p nh a chin 97% vng trong



 liy t trng v  n, doanh thu, li nhup
ng vi t trng v s ng doanh nghip, tuy nhc doanh
nghing trong nn kinh t qu Tuy vy, DNNVV
v 
nghip nh  lc hu, kh n tr doanh nghip yu, mt bng sn xut
kinh doanh nh hp, c bic tip cn ngut hn ch.
Trong hong sn xut cnh ngun vn t n vay
t  yui mi doanh nghiu
d p cc vi ngun vng. Hu h
trong vii vt s quy
 h tr   bt ch 
thng nht ng bc bit v v cn nay v
m i vi khi doanh nghi
 ch tPháp luật về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam" vi mong muu m
th nh ct Vit Nam v hong cho vay c
thng mi (NHTMi vu thc tr




 i DNNVV ta Vit Nam, gn vi vit,
i mt s 

  t ng bt cp
c lu  xut nhng bi tr 
ho t hiu
kiu qu c hong, x c
trong nn kinh t.
2. Tình hình nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam
Hin nay  



 (



, ) 












 . 

 


mt s      c         vit v  
DNNVV hoc ch yu nh "kinh t" trong hong cng c
NHTM i v Mấy vấn đề về đầu tư tín dụng ngân hàng đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta", ca Nguyn Th Hi Hng, (T 
n t, s 19, 2006); "Doanh nghiệp nhỏ và vừa trước tình hình hoạt động cho vay của
ngân hàng thương mại trong 9 tháng đầu năm 2008", cNguyn Th 
Th n t, s  y thc trng cho vay
 ( , 
 ), 

 n l    a DNNVV trong vic vay vn NHTM.
t s cuc Hi tho, D c cnh tranh ca Vi
nh   cn thc trng (s c
m mm yu) ca DNNVV trong thm hi
     vi      t v ho ng cho vay ca

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích
Lu    nh ct v hong cho vay c
i vi Viu nhng ch
n vic h tr 
- Nhiệm vụ
 c mm v  ng mt hn ch
nh h tr a vic tip cn vng
v yu ca thc tr  n
ng th t s bi tr i vi DNNVV ca
mt s NHTM ti Ving kin ngh si, b 
lut v 



ng cho vay ca NHTM v
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
gi s d u thc trt Vit
t ca mt s c trong khu v gic
  p vi Vi      t v ho    i v 
DNNVV. Kt h v  la chn
nh th ch nh cng th
 du tra thc t  tr hia mt
s NHTM ca Vii vu thc ti
dnh ct v c thit thu qu 
5. Ý nghĩa lý luận của đề tài
Trong thm hi y mn h tr cho
 u qu cho khi doanh nghi 
mang mc tin rt thit thc. Hi vng nhng kin ngh  xut c
gi s  nhnh trong vic thc hin ch 
5. Kết cấu của luận văn
n m u, kt luu tham kho, ni dung ca lum

Chương 1 hong cho vay cng mi vi
doanh nghip nh a.
Chương 2t hia Vit Nam v hong cho vay c
ng mi vi doanh nghip nh c tin cho vay doanh nghip nh 
va ti mt s ng mi ti Vit Nam.
Chương 3it cho vay cng mi vi
doanh nghip nh a  Vit Nam.

Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Khái niệm
Mt nht nh gic v n c th,
m chung nht v i dung nh sau:
ng c s sn xu c
i nhu p trong nhng gii hn nht 
thc: vn, lao ng, doanh thu, nng lc sn xut, t gia tng thu c trong
tng thi k theo quy nh ca tng quc gia.
Ti Vit Nam, theo quy nh ti Ngh nh 56/2009/N- tr 
DNNVV (sau i t nh 56/2009/N-p
, c th nh sau: DNNVV là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp
luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn
vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp)
hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).
1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa
ng c im sau: n xut kinh doanh nh; mt bng sn xut
n; c lc hu; k khn v ; yu v ngung lc qun
tr, ip.
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 mi nn kinh t quc gia hay  gi nhi mc
 
Qua thc tin hot n ca DNNVV  Vit Nam cho th
ng i vi kinh t - i, c th nh sau:
- p mt lng sn phch v  cho nn kinh t,
ng nhu ca ngi.
- DNVVN trong nn kinh t n to vip cho ngi lao ng.
- n u t trong nn kinh t.
- Hot ng co ngun vn l
cho nn kinh t nng ng, t hiu qu kinh t cao.
- c i vi s n kinh t a phm
nng th mnh ca t
1.1.4. Vai trò của cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nh ng trong nn kinh ty hot
ng cho vay DNNVV cng c bit quan trng, to iu ki
tn ti, ng vti a tim ni vi kinh t 
i.
Về mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng:
Cng nh          t ng sn xut kinh
 dng v p ng nhu cu thiu ht vn
cng nh  ti u qu s dng vn c 
doanh nghip qup nhng gip, to nn
tng cho s a doanh nghipch v c h tr rt
l       t ng kinh doanh ca h  u qu
hn.
 Vit u
t  s dng dch v ca h nhii tng mang li mt ngun thu 

Về vai trò của cho vay DNNVV:
Vu t t quan trng
nhy s n khu vc kinh t ng tr ly
h thi mn t  ch  ng,
i hi n DNNVV c
th hin:
- ph cu vn ti u cho DNNVV, m bo cho
hot ng cc.
- u qu s dng vn ca DNNVV.
- n tp trung vn sn xu nng cnh tranh ca
c DNNVV.
1.1.5. Các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Vĩ mô và khách quan:
Thứ nhất, v a c: m nhn thc, 
nc ng n kinh t nhinh phn nh
n dc t  n DNNVV vn cha nhn c s 
a phng. H thng kinh doanh mi
ang n  p vi xu th i cnh hi nhp kinh t khu v
quc t. H thng t chn DNNVV t cp trung ng n a phng cho n
nay mi ch c ng lu, cha ng nhu cu ca doanh nghip.
Thứ hai, v ng kinh t: Trong nhng nm vp xy ra nhng bin ng
ca kinh t th gii cng nh ca tng quc gia trong   ng
ca lng hong kinh t   sau: Một là,
nhng doanh nghip b ng mnh, ang ht sn (chim 20%). Hai là, nhng doanh
nghip b lng hong kinh t ng nhiu, hin ang  n,
sn xut, kinh doanh b sm 60%). Ba là, nhng doanh nghi ng hoc
thc c hn trong iu kin lm 20%).
Thứ ba, cu t th ch - lu u t m nh hng ti tt c 
u t th ch, lu nh hng n kh nng tn ti
n ca bt c t n v p
s phi bt buu t th ch lui khu vc 
nc s nh hng ti doanh nghi to ra li nhun hoc vi doanh
nghip.
Vi mô và chủ quan
T u NHTM cha m quan trng c bit ca khu
vc DNNVV, dn n nhng tr ngi trong quan h gia DNNVV v Nhiu
doanh nghi vi vay vn gp rt nhiu th tc kht khe,
phc tp.    t t chc hot    n li
nhun khi giao dch vt y, nhi
ng ng tc, thm nh cao, ri ro cao.
V p: S lng DNNVV ca Ving vi nhng c
im nh  cp, c bin ch v 
DNNVV gp nhiu n trong vi u t  vay v
 d vi phc vay hoi t  iu
kin vay, nh ph u qu, nng lm l
t l vn t p, c bic trao a doanh nghi
cha c tng cu  tin cy cn thia
doanh nghip cha thc s minh ba thc s ng khai, mc 
y thnh n kinh doanh cn n vn t 
  n ri ro khi  v
doanh nghip sn xut, kinh doanh. Do  s  t nh
vin ch.
1.2. Những đặc trƣng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa
nh chung cc, c th c (NHNN)
trong hot NHTM thnh ni b v cho vay (di
c quy ch ng, ch ng )  ng thng nht
 h th ng i
vi tt c t i t th
i tu yu t y, ti mt s ng
 c t, i vi mt s
doanh nghip thuc i tt ng sn xut kinh doanh yu
n n quan h vay tr vu kht
khe hn i vi mt s iu kin (v h s n/vn ch s hu, li nhunnh
ii t
mn l u i v  th
tc vay vt vay vn bo m linh hot

Chương 2
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ THỰC TIỄN ÁP
DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
2.1. Quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp
nhỏ và vừa
Theo quy nh hit Vit Nam, hin ti ch mt quy 
thc c n vic cho vay i v. S 
trong vic cho vay i vi DNNVV ch n trng th ca
c i vi tng th
 quyt 22/NQ-về việc triển khai thực hiện
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa (sau i t quyt 22/NQ-CP).
   quyt 22/NQ-CP   m v c th     a
phng trong vic hin mt long th nhm h tr
DNNVV, to ng lp tip tc u t mi, m rng hot ng sn
xuu th hi n thm quan trng ca khu
vc DNNVV i vi nn kinh t ni ch ng th,  tm
 c h tr vay v thung
quy n cng ca NHTM i vi DNNVV.
2.1.1. Điều kiện cho vay
V iu kin cho vay, trt bu quy nh v iu kin vay
vn ti Quy ch cho vay i vt nh 1627/2001/Q-
a NHNN.
 iu kin nht i vng l
sn xut kinh doanh, t trong nh yu khi
tip cn vn vay cNhng vng mng gp khi cho i tng
 vn kinh doanh ca doanh nghin n vn t 
 u t t ln. Theo mt kt qu iu tra, trong s nhng
doanh nghip cn c vng  iu kin  c
vay vng minh c thc tr
2.1.2. Trình tự, thủ tục vay vốn
 n bn hng dn nghip v c th p vi
iu kin, c iiu l c c ch 
d , th tc cho DNNVV vay vng, quy
m ng chung vi tt c 
, thu tc vay vn i vp ho, th
tc vay vn i v gia 
2.1.3. Phương thức cho vay
ng thi vng hai phng thc ph bin
nhn mng (tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng xác định và
thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định) 
u t d TCTD cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống).
2.1.4. Hợp đồng tín dụng và giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng tín dụng
Ging nh ch thng ma quan h cho vay ca
NHTM i v   c th hi   p   ng. Do vy, vic
nh ct v hot ng cho vay ca NHTM i vi DNNVV s
c th hin ch yi dung c bn ca Hp ng.
Hp ng v bn chng hp n theo quy nh ca B lut
    gp  ng trong trng h  
TCTD, trong  y
mt khon tin  s dc nh trong mt thi hn nht nh theo tho thun
v c ga nhng hot ng cng
 bt khu giy t ng c gp ng
c th hin bi Hp p ng cp bp
ng chit khu, Hp  n v ch  cp 
iu khon ca mt Hp ng cho vay, bao gi dung sau:
2.1.4.1. Chủ thể vay vốn
Theo quy nh ti Ngh nh 56/2009/N- s 
doanh theo quy nh cp , nh a. Nh vy,
quy  ri t thuc mn kinh t
i loanh nghip, ch cn "nh ca
u vay vn t tr  th vay vn.
ng, tNHTM vic quy nh v ch
th vay vn th  thunh ct (hi nh
56/2009/N- quy nh ra m  nh i
t
2.1.4.2. Chủ thể cho vay vốn
Ch th cho vay vn i vm NHTM
n Vit i. Trong 
n Vit Nam cho vay i vi tng u i t
c bit.
2.1.4.3. Về lãi suất
t trong nhng iu khon c bn trong hp   cp  
khi vay vn tn Vit  c u t t
dng u t ng xut khu khi vay vn tNHTM, hin tng
c h tr v t.
Trong n u  h tr doanh nghip Vit Nam
vt qua giai on khng ho u. i tng cu
n lt bao gm: doanh nghip vay vn lu ng ngn hn phc v nhu cu sn xut
kinh doanh; doanh nghin  sn xut, kinh doanh; doanh
nghip vay v  n khu v     u ht i v  
nghip vay ngn hn u c h tr t vi mc 4%/nm, thi
vu h tr c h tr  i 100%/nm.
t cho vay, khi tip cn ngun v
vng mc v quy t tha thun
c   s 12/2010/TT-NHNN hng dn TCTD
cho vay bng VN i vt tha thuc TCTD thc hin cho vay
bng VND pht cho vay  mc h s cung - cu vn
th trng, nhu cu vay vc  m ct kit
ng, to iu kip cn vn vay  n sn xut - kinh doanh, nht
p xut khu, doanh nghip nh a.
n  ng thun chiu i v
doanh nghip nh ng ngc chi gii quyt nhu cu v
c phi chp nhn huy ng vn vt cao ngt ngu ca ngi
gi. Trong khi  huy ng c mt  cho vay ra mt 
i cho vic d tr bt buc, d 
 vch git u ra phi t 4-i
 qu n n vic mc nhy vt ct ang
khin nhiu doanh nghip gn, c bit i v
2.1.4.4. Về bảo đảm tiền vay
c t n bo t vn  "nhc nhi" i vi DNNVV khi
vay vn ti NHTMt trong nh yng rt "ngi"
n. Hu hn bo m cn s dng 
n gn lin vi t, nhng quyn s dng t c tin
mt ln hoc tr tim), trong p s dng  tim
chim s lng ly, theo quy nh c
lut t ai (Lut t   th chp n gn lin vi t (bao
gm tr s doanh nghinh  s n bo t ng sn
th p l, hu ging, giy chng nhn quyn s
hu ), hot b, phng tin vn ti c k, lc hu Do vy,
g my mm n bo m
ca DNNVV.
   vn  m to iu kin cho DNNVV
vay vc  trng h tr DNNVV bng vit
nh s 14/2009/Q-TTg ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay
vốn của NHTM (sau  i t  t nh s 14/2009/Q-  t nh s
60/2009/Q-   a i b sung mt s iu ca Quyt nh s
14/2009/Q-TTg (sau i tQuyt nh s 60/2009/Q-TTg).
 t nh s 14/2009/Q-TTg ca Th t  ng"
cho vip ca DNNVV tNHTM thuc
nhi    a doanh nghip. Vi   t nh s 14/2009/Q-  
"phi hp" vi chu c v tr t.  c h
tr p phi p thun c chp
thun cho vay miu kisn bo m nhng hu h
ng y, Quyt nh s 60/2009/Q- gii quyt
vn  nh vn  vn tn ti giNHTM
p. Khi thc hin cho vay, NHTM vn thm nh d i chu
m v quyt nh cho vay cm bi nhun,
trong khi n bo m ca doanh nghip li do VDB qu
NHTM, iu kin bo m vn vay ca NHTM a VDB.
Thc t cho thNHTM u rt "ngi" cho doanh nghip vay va
 ch bu im bt li, "b
B n Vit Nam theo Quyt nh s 14/2009/Q-
mt gi sau khng hoi ch tru c, do
v   i nhng vng mc, bt c       tr  
t Qu bng.  Qu t ng hiu
qu n ph ch t ng h
2.1.4.5. Vấn đề vô hiệu của Hợp đồng tín dụng
Trong thc t c  ng cho thy, trong quan h cho vay c    
 pn  u ca Hp ng sau:
Vô hiệu do vi phạm quy định của pháp luật: Trong B lu nm 2005, khon 1 iu
476 quy p n, bao gm c p ng,
do a thun, nht c bc
 vi loi cho vay tng ng.
c tt cho vay cNHTM  s tho thun vi
ng v l ri ro, dn n viu kh nng cho
t vi hn nh quy Khi tranh chp x
 c ti hp t cho vay vt quy nh
 thu th b 
 gii quy s 12/2010/TT-u
lc t  hng dTCTD t tho thun.
    12/2010/TT-NHNN cha gi      g
hng dc t d n xut-
u qu. Bi vy, d sinh ra tranh chp hp ng, d 
phm lut. Chng hn, mt d u t mang li mt t sut li nhun ch s hu
 có hiệu quả", nha h
nu t em tin gng c mt s ng 
nu tr  h u qu. Hoc nh khon vay c
nghip hin ti i nhun, thua l,
Vi phạm về chủ thể ký kết Hợp đồng không đủ năng lực ký kết (về thẩm quyền ký kết):
Hp  b   i tng b cm cho
vay hoc trong trng hp loi cho vay b cm.
2.1.4.6. Giải quyết tranh chấp phát sinh
t ng sn xu b thua l dn  nng
tr n c tin, dn n tranh ch
thc t cho thn bo t trong nhng vn  n nht cho DNNVV khi tip
cn ngun vy, khi doanh nghiu qu, thua l, t 
sinh ch t tha thun vi n n tranh chiu
i.
2.2. Thực tiễn cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số ngân hàng thƣơng mại ở
Việt Nam
 a ngun vn ln hng chin lc
cho vay vi t ng c ch u n so vi vay
ng, th tc m bo tin vay linh hop c th chn
 vn vay. iu t n Vit Nam ng
t quy  i vi DNNVV (Quyt nh 6366/Q-PTSP
Chính sách khách hàng đối với DNNVV của Ngân hầng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam), c th nh sau:
Xu   ch trng, ng li ca   c trong vi   
DNNVV, nh hng m r i vi DNNVV, ng thi hng
n m  hin i, dn u trong vic cung ng, dch v
g u t n Vit Nam (BIDV) 
  ch tr 
Thi gian qua, BIDV  n i vdoanh nghip nh gim
t cho vay, gic hin c ch linh hot v sn bo m
i v tr ng i vi DNNVV, BIDV 
- Thc hit linh ho s t c bn tng thi kng
c ch  t u  i v   m bo m  t cho vay i v c
DNNVV thp hn t 0,5% - 1%/nm so vi mng.
- a dc cng: c bit i vp xut khu,
nh chi tin t -USD, chit khu b chng t
- p dng bio m linh hot: bo m b vn vay,
t liu tn kho, qun ch p vi tng lnh v kinh
p hng doanh nghip.
- Cho vay kt hp vn u tt vh
va to iu kin m rng, viu kip th trng,
trc tit hiu qu ng nm trong kh
nng u t, qu vm vi hot
n.
-  h tr   t ng sn xut kinh doanh, BIDV s  
ngun vn vt h h tr ng (tng d n i v
giai on ti.
nh ng Vi
chc la chn hc v
DNNVV. c bii dit ca Vit Nam tham gia t
ch cho DNNVV. Trong ni dung hot ng c ch
c t t s y mnh h hai lnh v thut nhm
 p Vit Nam), bao gm cho vay trc
titip, to iu kin thun li v 
  tip cn vn.
   t s   y mnh vic cho vay i v  
u  t. NHTM c phn Lnh vic 
sung   tr cho DNNVV vi mn
u tr  pht vi i tn tng d n
cho DNNVV ti LienVietBank chim khong mi c phn
Quc t (VIB Bank) ci tng trng ti
VIB, trong  n  mng d n ca
nline).
NHTM trong nc, DNNVV hin ci tc quan
a nhi Vit i sn phm
i DNNVV vm nng
 mun tn trong thi gian ti.
Nh v ng, ch tr h tr 
trng c c th n bn quy pht (v tr DNNVV,
h tr t, b ph nhng h tr
nht nh  iu kin thun l    t ng sn xut kinh
doanh cng thhn  to
hiu qu c bt cho doanh nghip. iu quan trng hcn phu  i
ng b, thng nht h tr DNNVV, tng, iu kin  doanh nghip sn
xum th trn thng m k thut, ci
thin h tc bi thn  vn
 tip cn vn  c bit quan trng cn nay ang
thiu mt quy nh tng th c v vic cho vay i v

Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
3.1. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Nghị định 56/2009/NĐ-CP
Cần phải tiếp tục hoàn thiện khái niệm DNNVV. S  th s o
iu kin thun li cho vic qu tr cc.
iu 3 ca Ngh nh s 56/2009/N-CP nh ngha DNNVV nh sau: "là cơ sở kinh
doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ,
nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác
định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng
nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)". Kt hp vi b   thy theo Ngh nh,
DNNVV  v s lao 
khu vc, trong  ngun vn ng.  bt h
i. Bi l, tng ngun vn ca doanh nghip bao gm vn ca ch s h
vn huy ng dn ch s hng i n nh,
c ghi nhn trong iu l doanh nghiy chng nhn n
huy ng li thn ng. Do ng ngun va doanh nghip cng
th  n      t doanh nghip c x  i doanh
nghip nh nh  p vc li. S 
bi, doanh nghip nh p v thc hi
 p.
Trin khai c th  n DNNVV: Xng c ch t ch
hot ng Qu h tr n DNNVV, Qu bng DNNVVi vi
Qu bng cn phng c ch t cht ng mi  s khc
phc nhng vng mc trong quy nh c v c ch t cht ng ca Qu b
ng p theo Quyt nh 193/2001/Q-TTg.
C chc, hot ng ca Qu bng  a t
chp cn d n na vn vn. Qu b
dng pht t cht ng theo c ch th tr
i vi Qu bng theo hnh mc vn iu l chung cho mi
Qu bu mng khu v; c th n l
m ca t chp Quiu kin c bc vn
c b  t ng ca Qu
V vn  ngun vn ca Qu, mun Qu bng c hot ng hiu qu 
c sng cn phi c cu li theo hng vn ch yu ca Qu ph
n h tr ca , hm b sung ngun vn cho Qu
bng t ngun nc, ngun cnh ch 
c Trong u vn cn ngun v i 
quyn lt c khi phi b mt ngun vn l. C th, 
theo khon v n l c nhn trong it
ng ca qu nh th  nhn c t vic khon tin c
h?
V c ch hot ng ca Qu: Qu ch thc hin bn ch
trong mt s loi b hot ng c lc hic u c
 ch c ti Qu ph , tr
mt s i ng quc t hin nay ch y m).
3.2. Xây dựng cơ chế cho vay của ngân hàng thƣơng mại đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa


̀
nguyên tắc cho vay:










:
- 



 c t ch, t chm v hiu qu u

- Thc hi bm tinh hinh mc cho vay
i vi tng c thp vm kinh doanh c
 i ro cc cho vay
 m bu kin, th tc cho vay c th   
nh hi cho vay ci v
-  chc hi
 theo ch nh c bu ki
thc hii vi DNNVV trong tng thi k.

̀
đối tượng vay vốn
























 (


,  , 



, 

, ) 





























          
-CP).

̀
điều kiện vay vốn:


, 












 . , 








DNN





, 



, 


, . 






.




, 














̀
nguồn vốn cho vay:
- 
- 

- 
-  



̀
bảo đảm tiền vay








:
- 
































.
- 







  o
m hom bnh hi
- 




















 m bu ki
tm bn i vi t

p vi
nh ct hi cho vay ci v
-  i vng dn c th 
thc hin bm tii v



 n
tin.

̀
lãi suất cho vay
   ,   
,  (











 )  






() 











  
   

̀
thời hạn cho vay












, kh n ca d 
n xut kinh doanh ca thun thi hn vay
vp, 









, 



, 


2 

̀
xử lý rủi ro
NHTM thc hin x  i ro cho vay DNNVV t ngun d  i ro ca NHTM.
ng hn r 
c

3.3. C¸c gi¶i ph¸p chung
3.3.1. Về phía Chính phủ
Thứ nhất, p

Thứ hai, 
 

Thứ ba, 


Thứ tư, 
- 
                  

Thứ năm, 



Thứ sáu, 

 

3.3.2. Đối với các tỉnh/thành phố
-  

- 



- 

- 
3.3.3. Đối với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
- 

- 

3.3.4. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
-  


- 


- 

- 

-  

- 

- 


KẾT LUẬN
 gii gi Dng" ca nn kinh t. , trong




, khu v

















c ch
mt trong nhc. 



















 . , 


(









) s

.
t Nam hi trin, s t
  khnh v th  c t. 

 
,  ,  



  , 






 ,  
. , 

, 



 , 









 , 




.




 References
1. 





 (2006), "











 khu c,








", Ngân ha
̀
ng, (9).
2.    Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11 về trợ giúp phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa
3. Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 20/12 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa
4.  (2006), Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12 về tín dụng đầu tư và tín
dụng xuất khẩu của Nhà nướci.
5. 008), Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09 sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và
tín dụng xuất khẩu của Nhà nướci.
6. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại

7. ), Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 23/01 của Thủ tướng Chính
phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh
doanh
8. Quyết định số 443/2009/QĐ-TTg ngày 04/4 của Thủ tướng Chính phủ
về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để
thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất- kinh doanh
9. Quyết định số 497/2009/QĐ-TTg ngày 14/4 của Thủ tướng Chính phủ
về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông
nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
10. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/4 của Thủ tướng Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng
thương mại
11.  Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6 về trợ giúp doanh nghiệp
nhỏ và vừa
12. Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/05 về việc triển khai thực hiện Nghị
định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa
13. "
", Thị trường tài chính tiền tệ, (19).
14. "     -      " (2006), Báo Lao động 
06/11.
15. "







" (2010), dddn.com.vn, 09/7.
16. "





" (2008), vneconomy.vn, 5/10.
17. Tiền tệ ngân hàng

18. N     Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư
(những vấn đề pháp lý cơ bản)
19.       Những quy định của pháp luật về hoạt động tín
dụng
20. "" (2009), sgtt.com.vn
24/3.
21. "" (2010), Báo Người Lao động
22. "           " (2005),
Hotrodoanhnghiep.gov.vn
23. "
", Ngân hàng, (3).
24. Quyết đi
̣
nh số 8598/QĐ- BNC nga
̀
y 20/10
của Tổng Giám đốc ban hành hệ thống xếp hạn tín dụng nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam
25.       Quy định số 6366/QĐ-PTSP ngày
19/11 của Tổng Giám đốc quy định về chính sách khách hàng đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
26. Quy định số 3979/QĐ-PC ngày 13/7 của
Tổng Giám đốc về giao dịch bảo đảm trong cho vay và Quy định số 6020/QĐ-PC ngày
20/10 sửa đổi , bổ sung ta
̣
i Quy định 3979/QĐ-PC ngày 13/07 về giao di
̣
ch ba
̉
o đa
̉
m
trong cho vay
27. Quyết định số 0658/QĐ-QLTD1 ngày
15/7 của Hội đồng quản trị ban hành chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiê
̣
p
28.  (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12 ban hành
Quy chế cho vay đối với khách hàng
29. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4 về Phân loại nợ,
trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng
30. NgThông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 02/3 về việc quy định
chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức cá nhân vay vốn ngân hàng để sản
xuất kinh doanh
31. Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/5 hướng dẫn một
số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế
bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết
định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg.
32. Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 04/7 quy định chi tiết
thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng
để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất- kinh doanh
33. Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4 hướng dẫn tổ
chức tín dụng cho vay bằng Việt Nam đồng đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận,

34. 





















 (2008), Pháp luật về Ngân hàng
Trung ương va
̀
Ngân ha
̀
ng thương ma
̣
i mô
̣
t số nươ
́
c trên thế giơ
́
i , 





 ,
.
35. 



() (2009), Giáo trình Luật Dân sự, 



, .
36. Sách chuyên khảo Luật kinh tế

37. Luật các tổ chức tín dụng
38. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm
1997
39. Luật doanh nghiệp
40. " -  







 " (2008),
Atpnetnam.com, 9/12.
41. (2008), "








", Nghiên cư
́
u lâ
̣
p pha
́
p, (8).
42. Chính sách tài chính với phát triển xuất khẩu của doanh nghiệp
nhỏ và vừa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
43. " 






" (2009), Custom.gov.vn, .
44. 

nh (2008), "







 d

",
Thị trường tài chính tiền tệ, (1).
45. 



 (2006), Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức
tín dụng (Sách chuyên khảo), 

, .
46. 







 (2002), Pháp luật điều chnh các biện pháp đảm
bảo tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng, 



, 

,








.
47. "" (2009), Vietchinabusiness.vn, .
48. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×