Tải bản đầy đủ

Gắn công tố với hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng lần thứ x một số vấn đề lý luận và thực tiễn








 








- 













Khoa Lut
 ngành: 



; 60 38 40
TS. 
 2012

Abstract: 




 


 


Keywords: 

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
 




dân; . 


 
 


2




 



 ,  .  ,

 , VKS. 

 

.



 



Gă
́
n công tố với hoạt
động điều tra trong tố tụng hình sự theo tinh thần Nghi
̣
quyê
́
t Đại hội Đảng lần thứ X -
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
2. Tình hình nghiên cứu đề tài

 
 do TS. Lê trách
 











3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn


 



3



4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu




 



5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu
 -

 
 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài








7. Kết cấu của luận văn



Ch




Chương 1

̣
T SÔ
́

́
N ĐÊ
̀
CHUNG VÊ
̀
CÔNG TÔ
́

V HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA
1.1. Khái niệm vê
̀
điều tra và công tố
1.1.1. Khi nim về điều tra



Nam , 















,  



4


án.




:
           







 , do



1.1.2. Khi nim về công tố


,  .




 



 


















.
  

  


  



pháp".
  . 
, , 

(KSV),




" 
danh nhà " 
 
 a ,



 

 


 








 









 . 
















 . 





5












 ,  




 , 




















 .
" 

1.2. Lƣơ
̣
c sƣ
̉

́
i quan hê
̣
giƣ
̃
a công tô
́
va
̀
điê
̀
u tra ơ
̉
Viê
̣
t Nam trƣơ
́
c khi co
́
Bộ luật
Tố tụng hình sự năm 2003
1.2.1. Giai đoạn từ sau Cch mạng thng Ta
́
m năm 1945 đến trước năm 1960
 


  


 



1.2.2. Giai đoạn từ năm 1960 đến trước khi ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm
1988
 


 




1.2.3. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988 đến trước khi ban
hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003






tra.
1.3. Mô
́
i quan hê
̣
giƣ
̃
a công tô
́
va
̀
hoa
̣
t đô
̣
ng điê
̀
u tra theo quy đi
̣
nh cu
̉
a pha
́
p luâ
̣
t mô
̣
t

́
nƣơ
́
c trên thê
́
giơ
́
i
1.3.1. Mô
̣
t sô
́
nươ
́
c theo hê
̣
thô
́
ng pha
́
p luâ
̣
t châu Âu lu
̣
c đi
̣
a

 , 














. 
 




6
 . 






tra, 



 .

 
, 





 






1.3.2. Một số nước theo h thống php luật Ănglô - Xă
́
cxông
1.3.2.1. 


 
g
 

 




tòa hay không.
Nói chung, 

 


1.3.2.2. 
  

 
tra. 

1.3.3. Mô
̣
t sô
́
nươ
́
c châu A
́

1.3.3.1. 






 








7


hành giám sát c
1.3.3.2. 





viên xem xét, , 







 can cho

 
24 . 



 , 






















minh 













 . 







 
















.

Chương 2
THƢ
̣
C TRA
̣
NG VÊ
̀

́
I QUAN HÊ
̣
GIƢ
̃
A CÔNG TÔ
́


́
I HOẠT ĐỘNG ĐIÊ
̀
U TRA TA
̣
I VIÊ
̣
T NAM HIÊ
̣
N NAY
(SỐ LIỆU 5 NĂM: TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010)
2.1. Mô
́
i quan hê
̣
giƣ
̃
a công tô
́

́
i hoạt động điê
̀
u tra theo quy định của luâ
̣
t tô
́
tu
̣
ng
hình sự Việt Nam hiện hành






 ,  







 , 

.


 




(iii) 

 





, 
















.


8
 

 : 

 


            

 





: 









  , 




.
2.2. Những kết quả đạt đƣợc trong viê
̣
c gia
̉
i quyê
́
t mối quan hệ giữa công tố vơ
́
i hoa
̣
t
đô
̣
ng điều tra ơ
̉
giai đoa
̣
n điê
̀
u tra vu
̣
án hình sự va
̀
nguyên nhân cu
̉
a nhƣ
̃
ng kê
́
t qua
̉
đa
̣
t
đƣơ
̣
c
2.2.1. Những kết quả đạt được trong viê
̣
c gia
̉
i quyê
́
t mối quan h giữa công tố vơ
́
i hoa
̣
t
đô
̣
ng điều tra ơ
̉
giai đoa
̣
n điê
̀
u tra vu
̣
n hình sự


, 













 , 


















 , 


,  ,  , 



, 

, 

, 










.
VKSND 














, , .










 , 










 , 
 , ,  , , 
,  , 



 






 2008

   

 
 

2.2.2. Nguyên nhân của những kết quả đạt được
 
 
pháp.

9


.


VKSND





VKSNDTC 
VKSNDTC 



 


2.3. Mô
̣
t sô
́
hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc trong viê
̣
c gia
̉
i quyê
́
t mối quan hệ giữa công
tố vơ
́
i hoa
̣
t đô
̣
ng điều tra ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự va
̀
nguyên nhân cu
̉
a nhƣ
̃
ng
hạn chế, khó khăn, vƣơ
́
ng mă
́
c
2.3.1. Mô
̣
t sô
́
hạn chế , khó khăn, vướng mắc trong viê
̣
c gia
̉
i quyê
́
t mối quan h giữa
công tố vơ
́
i hoa
̣
t đô
̣
ng điều tra ơ
̉
giai đoa
̣
n điê
̀
u tra vu
̣
n hình sự
 


 
 





 








2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc
2.3.2.1. 



10
 



.  do quy

tra. 

, , 
   




, 


2.3.2.2. 




, 







 



, 
















 ,  , 





, 


.


, , 


 . 



, 





, 
















. 




















 

.


, 





 , 














, 





.

 





, 



, 


Chương 3

̣
T SÔ
́
GIA
̉
I PHA
́
P NHĂ
̀
M NÂNG CAO HIÊ
̣
U QUA
̉

CA VIỆC THC HIỆN CƠ CHẾ CÔNG TỐ

́
N VƠ
́
I HOA
̣
T ĐÔ
̣
NG ĐIÊ
̀
U TRA
3.1. Quán triệt các quan điểm của Đảng về tăng cƣờng trách nhiệm công tố trong hoạt
động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra
"T, 
"  

3.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, Kiểm sát viên về chủ trƣơng gắn công tố với
hoạt động điều tra, về trách nhiệm công tố của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra

11



           VKSNDTC    kinh
. , 





 

 "
"








 , 

 ,  
 , 



















, 


 .
3.3. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng
cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trƣởng Viện kiểm sát các cấp trong việc thực hiện
chủ trƣơng gắn công tố với hoạt động điều tra










 

 VKSNDTC
VKSNDTC.
 
công tá





3.4. Nâng cao ý thức chính trị , phẩm chất đạo đức ; tăng cƣờng đào tạo , bồi dƣỡng
đô
̣
i ngu
̃
cán bộ, Kiểm sát viên


Công
".




nhau c

12
3.5. Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất , phƣơng tiện làm việc cho ca
́
c đơn vi
̣
la
̀
m
nhiê
̣
m vu
̣
thực hành quyền công tố; đổi mới cơ chế tiền lƣơng, chính sách đối với cán bộ,
Kiểm sát viên







 



3.6. Tăng cƣờng mối quan hệ phối hợp, chế ƣớc giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều
tra trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cƣờng quan hệ phối hợp giữa các đơn
vị thực hành quyền công tố với các đơn vị thực hiện các khâu công tác khác trong
Ngành



,  . 
, 
, 

 
 













 
 
3.7. Nâng cao chất lƣợng hoạt động tƣơng trợ tƣ pháp hình sự; tăng cƣờng quan hệ
với với các nƣớc có nền công tố mạnh để trao đổi, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm thực
hành quyền công tố
VKSND 


 

3.8. Những giải pháp cụ thể trong hoạt động nghiệp vụ


, 


can.
 

 112 BLTTHS.
 



13
 

 
 

3.9. Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 để cụ thể hóa
chủ trƣơng gắn công tố với hoạt động điều tra
3.9.1. Tăng thẩm quyền của Vin kiểm st nhân dân trong hoạt động kiê
̉
m st giải
quyết tố gic, tin bo về tội phạm
  






quan 
 

3.9.2. Tăng thẩm quyền của Vin kiểm st trong vic khởi tố vụ n


   

              

3.9.3. Tăng thẩm quyền của Vin kiểm st trong vic khởi tố bị can
 

Hai là
 



".




  



3.9.4. Một số kiến nghị kha
́
c
  



14


 
   
k               

 







́
T LUÂ
̣
N


 
. 

tra, 










 



 , 







 , 






 ,  , 









 , 








 , 








 "






".
 : "Gă
́
n công tố với hoạt đ ộng điều tra trong tố tụng hình sự
theo tinh thần Nghi
̣
quyê
́
t Đại hội Đảng lần thứ X - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ",














 , 










 









 , 


















 . 










 ,  








 , 














, 

.



























 , 
























 2006 2010. 



, 










 , ch , 
 , , 
 . 





 , , 

 
,  ;  , , giam, 

dân;  , VKS. 





h
, 









 , 







 , , 


; 









 , , 














, 

.
Trên c

















 , 









 :  









15


, 





 ; 









, KSV; 














, 





 , 

; 



 

,








 
 







 , 






















cao; 

, 

, 

 




.

References
1. 
2. 
sát, (2).
3. 



, 





, 

 (2000), 
, 
4.  Nxb

5. 





 (2001), 







 , , , 










, Nxb Công an nhân dân, 

.
6. 53-
Hà

7. -

8. -

9. Nxb

10.  Nxb

11. 


16
12.  - 


13. 

(1972), ,  , Sài Gòn.
14. "









 " (2010), 



 , 

15. 2)
16. 
17.  
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24.  
25. 



 , 



 (2007), 





, Nxb Công an
nhân dân, .
26. (1986), 
27. 



(1970), 





, Sài Gòn.
28.     , Nxb Công an

29.  Nxb Công an

30. 







, 



, .

17
31.  Nxb Chính

32. - -
 
33. Hà

34. 
 
35. 

).
36.  
37. -VKSTC 



38. V





 (2006-2010), 











39. -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×