Tải bản đầy đủ

Đồ án Nội thất nhà hàng Resort Nam Bộ

HUTECH
TRNG I HC K THUT CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA M THUT CÔNG NGHIP
 ÁN TT NGHIP
NI THT NHÀ HÀNG RESORT NAM B
GVHD: THY INH ANH TUN
SVTH: CH TH HOA
MSSV: 107301052
LP :07 DNT3
HUTECH
NI DUNG NGHIÊN CU
CHNG 1: LÝ DO CHN  TÀI.
1.1. Tên đ tài : “Ni tht Nhà Hàng _Resort Nam B”
1.2. Lý do chn đ tài.
CHNG 2: MC TIÊU Ý TNG THIT K
2.1 .Mc tiêu thit k.
2.2. Ý tng thit k.
CHNG 3: PHN NGHIÊN CU LIÊN QUAN N  TÀI
3.1. Dng đ tài
3.2.Phong cách thit k
3.3.Phong cách Nam B

CHNG 4 : PHNG PHÁP NGHIÊN CU CHÍNH VÀ C TH
4.1 Nhà hàng khách sn trong tâm trí con ngi
4.2. i tng ng dng.
CHNG 5: PHÂN TÍCH H S  TÀI
5.1.H s kin trúc đ tài.
5.2.V trí đa lý, khí hu, đc đim vn hóa ca đa phng khu nhà hàng khách sn nam
b đc xây dng.
HUTECH
CHNG 1 :LÝ DO CHN  TÀI
1. TÊN  TÀI
NI THT NHÀ HÀNG – KHÁCH SN ÔNG NAM B
2. N 

i vi ngi dân Vit Nam nói chung thì hình nh ca hàng da xanh hay nhng
chic cu kh chênh vênh , lc lo không còn gì là lm thm trí là xa vi trong nhn
thc ca ngi dân Vit .c bit vi ngi dân Nam B thì hình nh đó đã gn lin
vi tui u th trong li ru ngt ngào ca bà , ca m , bi l đó mt s các vn
ngh s cng tn dng , khai thác bin nhng hình nh này tr thành ngi con tinh
thn, nhng tác phm đ đi trong s nghip và cho c nhân loi.

Mt khác Trong thi bui thông tin đi chúng nh ngày nay nu tìm hiu mt vn đ
gì đó , c th là v vn hóa Nam B mà em chn thì ch vi cú nhp chut khá nh
nhàng có th cho em bit đc hàng triu kt qu liên quan ,thao tác đn gin là vy
nhng cái giá tr tinh thn mà em cng nh mi ngi nhn đc sau đó thì nó có
sc bt ln , không giá tr vt cht nào đánh đi đc hình nh nhng con ghe khi
lng l,,khi thì vi vã tp lp ca cnh ch chiu trên sông, nghe ting gng da xì
xào trong bui tra hè…, mi lúc to cho ta mt cung bc cm xúc riêng bit , mà
ch mnh đt ni đây mi có th đem li .Nhng tt c nhng hình nh đó nó ch
dng li  mc tng trng , là nhng gì thuc v thiên nhiên ,  đây thiên nhiên
đóng vai trò ch đo quyt đnh s tn ti hay hy dit nhng cung bc cm xúc đó
,còn con ngi ch làm hình nh tng trng làm tng v đp th mng ca mnh
đt sông nc này.
HUTECH

VD: Hình nh chic cu kh thì trong thc t nó ch bit ti là mt phng tin đi li ,
li lin các b kênh , sông vi nhau tt c ch dng li  đó , nhng ít ai bit vn
dng cách điu bin nó tr thành ngi bn không th thiu trong đi sng ca mình
chng hn nh bin nó thành ni n chn  không th thiu trong cuc sng, chúng
ta không th sng tt đp nu không có ch n , ch  n đnh, bi vy ngi xa
có câu “ An C Lp Nghip “…nhng không có cu chúng ta vn có th đi li , giao


lu bng tu , thuyn…” Ch Ni “trên sông là ví d c th nht. Nh vy vn đ 
đây em mun đt ra là ti sao ta không phù phép đa nó vào trong ni n chn 
ca chúng ta, ti sao chic cu kh vn ch dng li là cái cu …? Liu nó có th t
to nn móng cho chính nó trên mt sân chi mi…?

Bi vy trong đ tài em chn ln này , em mun hng con ngi s đóng vai trò
ch đo , trong vic tái hin đa nhng hình nh thân thng y thành nhng ngi
bn hu ích hn , gn hn trong cuc sng thng ngày , c th  đây em mun xây
dng mt không gian “ Nhà Hàng _Resort Nam B ” mang âm hng ca min sông
nc Nam B thông qua hình nh ca nhng hàng da xanh, hay chic cu kh
chênh vênh ây là loi hình công trình phng án mà bt c ni đâu cng có th
là đim đt chân lý tng ca loi hình này,mi ngi mun tri nghim cuc sng
ngi dân min sông nc thì không nht thit là phi v tn ni đ khám phá mà
cng có th tri nghim cm giác tht ngay trên ni h đang sinh sng mà không
phi tiêu hao quá nhiu thi gian , sc lc , cng thêm điu kin đa lý không cho
phép ngn sông cách bin , nên trong đ án này vi tui đi còn rt non yu thì em
mong đc s đóng góp , giúp đ ca thy cô nhiu hn na.
HUTECH
C TIÊU , Ý TNG THIT K
ng thit k
Khi nhc ti min đt Nam B thì không ít ngi liên tng ti hình nh ca
hàng da xanh, hay nhng chic cu kh .
T đó hình nh hàng da xanh
nhng chic cu kh không bit t bao gi đã tr thành hình nh đc trng
có giá tr c v vt cht ln đi sng tinh thn ca trong đi sng ngi
dân ni đây và em cng không phi là mt trng hp ngoi l .Trong sut
4 nm hc tp và sinh sng  ni đây em cng ít nhiu có c hi tìm hiu ,
tip xúc tri nghim vi vn hóa vùng sông nc này.
Theo ng ngha đn thun cu kh là phng tin đi li, cu li gn kt con
ngi vi con ngi thì da ngoài tác dng nó là mt loi m thc b
dng gii nhit cho mùa hè , mà các sn phm tái ch t da cng đem
li nhiu hiu qu kinh t ln nh trong nông nghip , th công m ngh ,
là loi vt liu làm mái nhà khá lý tng…ww
HUTECH
ng thit k
Hình nh nhng chic nhà sàn mái lá vng trãi trên mt nc phng nng,
hình nh con sông ,rch, hay bên cnh con kênh nh nhng di la trng
đan xen gia thm xanh bt ngàn ca hàng da xanh cao vun vút đang
on mình trong gió chiu, di gc da là chic chum bc màu trên ming
chum là cái gáo da, hay hình nh nhng bè cá trên sông ,chic thuyn
đc mc nhng cây cu khng khiu mà do dai ,nhng dng lc bình trôi
lng l nh mi gi hay lu kéo bc chân ca thc khách. Nhng ai đã và
đang đt chân đn ni này , thì không mt có th th  trc s mi gi
nhit tình ca mnh đt thân thin hiu khách này, ra đi trong s tic nui
hn có ngày tái ng ,cm nhn đc đó là cái đp mà không phi  đâu
cng có. Mt hình nh tng chng rt bình d di thng nhng li mang
trong nó mt giá tr vn hóa dân tc rt ln.
Nh ý tng ban đu ca em là xây dng không gian Nhà Hàng _Resort
Nam B thân thin vi thiên nhiên nên vt liu ch yu ca em trong đ tài
này là g da ,gch thô , tông màu trm , m áp ca g, màu trng thanh
khit ca da và mt vài màu nhn khác.
HUTECH
2.3. Hình nh vn dng liên quan trong thit k
 Da b ct khúc ng
dng trong tiu cnh
nhà vs, mt s tiu
cnh khác
HUTECH
Cu kh
Hình nh cu kh ng
dng trong to đ âm
trn ca tng trt.
Phng án ph hng
vào cng chính
HUTECH
HÌNH NH MINH HA CHO Ý TNG
Mt s ý tng minh ha nhà hàng ông Nam B
HUTECH
VN HÓA NAM B
HUTECH
H S KIN TRÚC CÔNG TRÌNH
 Mt bng quy hoch
tng th.
 Mt bng nhà trung
tâm
HUTECH
H S KIN TRÚC CÔNG TRÌNH
 Khu vc Massage mt
bng mái
 Khu vc Massage mt
bng ni tht.
HUTECH
H S KIN TRÚC CÔNG TRÌNH
 Khu vc mt bng
nhà ng 1.
 Khu vc mt bng
nhà ng 2.
HUTECH
H S KIN TRÚC CÔNG TRÌNH
 Khu vc gii trí  Khu nhà trung tâm.
HUTECH
H S KIN TRÚC CÔNG TRÌNH
NHÀ HÀNG
 Mt bng hin trng
HUTECH
MT CT NHÀ HÀNG
HUTECH
MT BNG TRT
HUTECH
GÓC PHI CNH HNG VÀO CNG
CHÍNH
Phng án tng gch
góc trái
Phng án tng kính,
m rng không gian
ra thiên nhiên.
HUTECH
GÓC PHI CNH HNG VÀO CNG
CHÍNH
 Tiu cnh trc khu
v sinh
HUTECH
GÓC PHI CNH HNG VÀO CNG
CHÍNH
HUTECH
ng DNG CU KH TRN NHÀ
 KHU BP
HUTECH
HUTECH
HUTECH
HUTECH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×