Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm biến dạng và nguy cơ tai biến trượt lở khu vực thung lũng mường lay (điện biên)









 



1























Lay (

)














; 

,
 
: PGS TS. 

Abstract.
 , 
(): , 



, , 
, , , 
(



 , 
,  


(





 ,  ,  ). 
 : 


:  (NP nc),  (S2  D1 nc), 






(D1p  D3 fr bp), 





 (P3 ct), 


(T2l  T3c lc), 





(Q), 






 : 



 
 



, ); 








( ,  , 




 , 





, 














, 











).

Keywords. 



Content.


() 

,


1000 





 . 











 



2




 

 

















 t.



 khu



.
  Nghiên cƣ
́
u đă
̣
c điê
̉
m da
̣
ng va
̀

nguy cơ tai biê
́
n trƣơ
̣
t lơ
̉
khu vƣ
̣
c thung lu
̃
ng Mƣơ
̀
ng Lay (Điê
̣
n Biên) 












 



3
CHƢƠNG 1
ĐC ĐIM T NHIÊN, KINH TÊ
́
VA
̀
XA
̃

̣
I
















  ( ).










 , 









 
 . 














  








. , 







 






























 . 














.
1.1. Đc đim t nhiên


1.1.1. 



 (1.1).

 Lai
 nam.
-  

o


- 
 








 



4
-45
o
-75
o
)

- 

1.1.3. 












-  


-      
 

35 - 45
0






         


1.1.4. 
 



  










 



5

 .
-  

 , 





 . 




 4 9, 



 85-90% 









 6,7,8 






















cao 





, 





500mm, 



600mm. 


















 6. 



9 


.
- C : 











 





 .
 5-10 50mm/, 2-5
 100-150mm/. 



 24 








200-250mm/.
1.1.5. 

 (1.3).
- 


- 

         


- 

1.2. Đc đim kinh t, x hi v nhân văn










 



6

- 
- 
- 

          

 
















.








CHƢƠNG 2
PHƢƠNG PHÁP LUẬN V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CU










 



7
2.1. Phƣơng pháp luận


 


2.1.1. 



  (







)
  
: 




, 

 , 





.
a. 







 , 
















 (2.1)

, 





, 















































.














. 



















.
b. S 








 



8
  . 












(

 <40
o
) 







 ,  (



0
) 





.




















. 
















    
 









c. 



















 



9



3 



 


c 


 = c + Tan 
2.1.2.  





- 
- 
- 
- 










 



10
2.1.3. 

 

, 




















 














.
















 .








 , 




. 






















,
         


2.2. Các phƣơng pha
́
p nghiên cƣ
́
u
 
2.2.1.1. 






















 ; 













 ;








 , 







 

; 






.


 (2.4).
Lineament  






















 , 











,  , 








 



11




 



 , 
.












  







 ,
, 









 ,  , k
























.


 



 





 
2.2.2. 


 
 .

























.  
 









 



12

ĐC ĐIM ĐA CHT KHU VC NGHIÊN CU

 
  

3.1. Đi
̣
a tâ
̀
ng
3.1.1. 







(D
1
p  D
3
fr bp)

.

       

3.1.2. 







(P
3
ct)



   

3.1.3. 



(T
2
l  T
3
c lc)













 



13




3.1.4



3.1.5
2
 D
1
nc)
 


















. [10].












  










.
3.1.6. 







(Q)






 
.
 : , 

,  t,  . 






.
 , 






















, 



.
3.2. Bô
́
i ca
̉
nh kiê
́
n ta
̣
o khu vƣ
̣
c Tây Bă
́
c
3.2.1. 




















  Lai
. 



















. 








 



14














 . 




 







 .























  Lai















 (65  55 

)[17]. 










 














,  .
   
 , 
























  -  
].

















 . , 





 




. 










 . 

,  )
(



)


 , 







































:
-  


 








 



15
- 

- 
3.2.2.  




 

  
















.  






 .  , ,
 10 



 [6]. 



 ,














   































 , 









.
  


















 . 














 . 


,  , 





.



























 . 
 
 










, .
CHƢƠNG 4
ĐC ĐIM BIN DNG KIN TO V TAI BIN TRƢT

̉
LIÊN QUAN










 



16



4.1. Đc đim bin dạng kin tạo

a. 

0











 








b. 

P








 



17


 



T




 


c. 


d.  



S


 




 


































 



18
- 















 














;
- 















 . 










, 






, 





.
- 











  










 . 













 ,
ph(








).  






















. 









 .















3).









 



19
4.1.3




















 


ra. 











. 








.
4.2. Đc đim tai bin đa cht trƣt l.
4.2.1. 

- 
- 

3


- -19
5000m
3





-             

- 

 ( 4.18).
- Khi s


-  








 



20
4.2.3. 
























 : 
















:
a. 















 







, 




 (4.20).
b. 


















  

 


.
c. 









 (









 ) 


















 . 










 (4.21).
d. 3  5














 (4.22).
4.2.4. 












 
nhau. 
















.
- 
















 














 . 
,  


,  . 

, 


.








 , 




  nam. C

































 



21


. 

, 












.
4.4.5. 


















    
ho

 , 



































.
 

 ).  50m, 








, 








, 











.


O


O


sau S1 = 180 - 45  E.
 , 
















 















 , 












. 



, 








 , 










.








 



22
4.4.6. 


















: 







, 
 , 






.  , 










: 



, n, .
.











- 











 , 
.
+ 


+ 
+ 
















- 























.










nh
- 





, , 











.
- 


.
- 























-  , 
.


́
T LUÂ
̣
N V KIN NGH














 




, 











:








 



23

́
t luâ
̣
n






:
 , 


















  , 

 230 
























 : 












 ; 





 




.

 . 

































.


 
 

  







:












 






pha, 
























 

















































.




 














 . 






.








 



24












 














.
Kiê
́
n nghi
̣




































 . H

, 




















 : 

 , 
,

, 






















 






















.

 


.


References .

Tiê
́
ng Viê
̣
t
 
     

2.  (2002).  . 


. 



 









.
 
 . 

4. 



 (2002). 








 








 



25


 .  15. 







 


, .
5. 



 (2002).  .






. 



 









.
6. 



 (2005). 
















, 

. 
7. 



 (2008). 








































 6








  





. 



  




.
8. (2009). 







 






 - 4).
 
 .         

10. 





 (2005). . 










.
.

12.     
. 
.
13.  
            

-255.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×