Tải bản đầy đủ

BÀI THUYẾT TRÌNH: PHÂN TÍCH THỜI GIAN CHẾT


PHÂN TÍCH THỜI GIAN CHẾT



 !"#
$% &'()
*
*+,
B Giáo D c Và Đào T oộ ụ ạ
Tr ng Đ i H c S Ph m K Thu t Tphcmườ ạ ọ ư ạ ỹ ậ
- ./01023
-45675.589:025;.<1=75.=.>0?0915.@=-
-.<1ABC05/5.BC=6D1?5895E1?1.<1-
-.FG1?;./;=H75.3IJ5E1?:025
-KJL=HM1.=.N5.021=H75.3IJ5E1?:025-
-0OJ5.JP1=FG1?6Q0:RSQAT1UJ91S/=
-.FG1?;./;=71.=VA2=.9B=/5:W=VA2=.>0?0915.@=
-D=SQ?X0Y1.Z35[0=.0211\1?SJ]=
- ./01023
.>0?0915.@=AW=.>0?091?<LH9

^_0SN=HM.B`1a5.b3=HcaSN32=
3d05895B11?F>0=HB1?UJ/=HM1.
AW3:025AW3:0253We.E1?=CBH9
?0/=HfS[1;.P3
-45675.589:025;.<1=75.=.>0?0915.@=-
-$/1.?0/6FX5=HM1.6DUJ[1AY-
)-0@=6FX5=gA2=.>0?0915.@=-
(-".h16i1?;.FG1?;./;UJ[1AY5.B=FG1?A90-
#-j3:k1?:W5[0=0@1=.9B=/55895E1?1.<1:W=T1SJ]=.BC=6D1?5893/L5l1?1.F=]=5[5/5
5E1?6BC1=.N5.021-
-0mJHn.G1=M1.=HC1?.BC=6D1?5895/5L@J=Q+1.F=.>0?091a=.0@=^f.9L=o1?
;.p1?^91-
-.9B=/539L-
-.<1ABC05/5.BC=6D1?5895E1?1.<1-
9-.9B=/55.71.+691?39La691?80a691?q;a=H4e03a5p?0b=5.Va.Br5;JA0691?
5.JLm16D1?691?stAY:b=A02J=HFu5e.039Lv
^-.9B=/5;.4+1.r=:[0AO1a6r=:[0sJQ1?a=.9L6w0:f=H71j3aSB37astAY:[0=HFu5e.0
39La5j=5.VaUJ\1?H9v
)-.>0?0915.@==HB1?5E1?:025-
9-Q=H760RJe02139L+e0m3=H95.VxI1a5.JP1^f5/560RJe02139La=.9L5.<1:f=a
=.9L?/Aj;a5.JP1^f?.@1?y0av
^-zj;s@;S[1;.P3+5.JP1^f:[039La=.9L6w0:f=H76r=:[0a^{S[1;.P3a6@3S[1
;.P3v
5-.9L5.V+=.9L5.Ve03:W5.VSJQ=-
x-.05.q;+?.0SQA02JaSQAFX1?:WB^[1?1\1?SJ]=a^[1?^/B5/B1?WLv
|-zN5Q+sd5.VAC0e.0^f6}=5.V~=JD=5.V-
.9Le03?`La=.9Le03e./5ABC0-3/L39La3/L80av
•- 0m3=H9+e0m3=H9a6/1.?0/a:WxJL=HM5.]=AFX1?S[1;.P3-
?-zt9.W1?+=./B5.V:W39LAC03IJ39L^fA€0aSt9.W1?e.E1?6C=a
(-.>0?0915.@==HB1?s71?.02;-
9-Fu1?xI1+5.VxI1a.Fu1?xI1a=F:]1a^/B5/Ba
^-".JLm1.W1?+5.JLm1S[1;.P3a=.0@=^f:Wx41?54?0k95/55E1?
6BC1
5-$0AC0+x05.JLm1a60AC0sJ1?UJ91.1G0AW3:025-
x-".>.W1?+5.>.W1?=o5E1?6BC1=HFu56{.Br55.>1?F>0e./56@1?09B
:0O5-
#-z}5e.d|
9-2=3d0
^-.J5TJS01.AY
- ./5


•G6c1.+=Hp5.JL21=HB1??0>AW3:025‚5{.W1?3We.E1?39Lƒa1.M1S91?.Fu1?
e./5-
-„/56f1.Hn:]16R‚AYxB:W345675.e0m3=H9ƒ
)-„01Ye0@1A`1.6CB=C0s71?.02;3JQ1=.N5.021
(-5.h1H9:W05E1?1.<16mUJ91S/=‚=Q0691?F>0ƒ
#-„/56f1.=HM1.=N:W=.>060m3e0m3=H9
-60R1:WB=HFu5:WB3IJe0m3=H95/5E=HQ1?5T1=.0@=:Ws/56f1.:f=H76}1?6m
UJ91S/=-
V. Quy trình th c hi n trích m u công vi cự ệ ẫ ệ
-71.=w1?SQAT1UJ91S/==.|B=o1?5D=-
-71.=VA2=FG1?}1?5.B=o1?5D=-
…-71.=VA2=.>0?0915.@=:W=VA2=.9B=/539L-
-0@;=45=.N5.021=.|B;.FG1?;./; =w1??D;xN9=.|B345675
"†"$0‡&ˆ
Xem ph n excelầ
Mục đích quan sát
1. Nắm được tình hình tổng quát về tỉ lệ thao tác và tỉ lệ thời gian chết
2. Xác định nhanh các yếu tố có thể làm phát sinh vấn đề
3. Xác định đúng vấn đề dựa vào kết quả khảo sát.
4. Thu nhập dữ liệu để thiết lập thời gian chuẩn.
5. Thu thập đầy đủ thời gian chuẩn, tỉ lệ thao tác và tỉ lệ thời gian chết với độ
chính xác cao
Số lần quan sát
100

600

2000

4000

10000
-0OJ5.JP1=FG1?6Q0:RSQAT1UJ91S/=
-.FG1?;./;=71.=VA2=.9B=/5:W=VA2=.>0?0915.@=


Tỉ lệ thao tác = số giờ thao tác /số giờ làm việc
= tổng số lần thao tác( B) / tổng số lần quan sát ( C )

Tỉ lệ thời gian chết = số giờ thời gian chết / số giờ làm việc
= tổng số lần thời gian chết ( B ) / tổng số lần quan sát (C)
-D=SQ?X0Y1.Z35[0=.0211\1?SJ]=
.9B=/539L
".71.+=\1?=T1SJ]=AW3:0255893/L^Z1?5/5.=0OJ
5.JP1.{95E1?:025-zNx41?5/5ABC03/L;.‰.X;-"/5
=.0@=^f;.4
.4+5[0=.021=.9B=/5A]L:WUJ\1?S[1;.P3-zNx41?
=.0@=^f:Wx41?54stAY:[0;.‰.X;-".iY6D?.@
1?y0:WSNx41?5/5ABC0?0/=H|B=HO15.JLR1-
VA2+
))-…Š
VA2+-Š

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×